Ε. Μπέσιλα-Βήκα, Η επιχειρηματική δραστηριότητα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 2011


Ε. Μπέσιλα-Βήκα, Η επιχειρηματική δραστηριότητα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 2011

Η πρακτική σπουδαιότητα της δημοσιονομικής αυτοτέλειας των τοπικών οργανισμών αποτέλεσε το λόγο για την αυτοτελή παρουσίαση του εννοιολογικού αυτού στοιχείου του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Καταβλήθηκε προσπάθεια μιας σαφούς ανάλυσης του ρόλου των τοπικών οργανισμών ως φορέων του δικαιώματος διαχείρισης των τοπικών υποθέσεων και του επιτρεπτού ορίου υποκατάστασης αυτών στην ανάληψη ιδιωτικής κερδοσκοπικής οικονομικής πρωτοβουλίας.
Συγχρόνως, έγινε μία απόπειρα να τεθεί διεξοδικά ο προβληματισμός της εκ μέρους των τοπικών οργανισμών άσκησης οποιασδήποτε επιχειρηματικής δραστηριότητας που αποβλέπει στην πραγματοποίηση του σκοπού τους και αυτής που αποβλέπει στην παραγωγή κέρδους. Η παρουσίαση επίσης των βασικών επιλογών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα αυτό επιδιώκει να βοηθήσει τον αναγνώστη στην επίλυση συγκεκριμένων σχετικών προβλημάτων.
Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει επικαιροποιημένο το κείμενο του έργου «Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως φορείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας» (Εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 1998), στο οποίο προστέθηκαν οι επιλογές του Ν. 3463/2006, σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις των ΟΤΑ, καθώς και οι σχετικές του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης).

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η επιχειρηματική δραστηριότητα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
© 2011
Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-658-1
Σελίδες
Χ + 122
Τιμή
€ 15,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος

Ι. ΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΩΣ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

1. Η νομική προσωπικότητα των τοπικών οργανισμών

2. Οι τοπικοί οργανισμοί ως φορείς θεμελιωδών δικαιωμάτων

ΙΙ. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

1. Γενικά

2. Η θεσμική θεμελίωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των Ο.Τ.Α.

2.1. Γενικά

2.2. Οι τοπικές υποθέσεις ως αντικείμενο της επιχειρη-ματικής δραστηριότητας των Ο.Τ.Α.

2.3. H κερδοσκοπική δραστηριότητα των τοπικών οργα-νισμών.

2.4. Οι επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. ως υποκείμενα της δη-μόσιας οικονομικής πρωτοβουλίας

2.4.1. Γενικά

2.4.2. Η επιχειρηματική δραστηριότητα των Ο.Τ.Α. με βάση το άρθρ. 106 §§3-5 του Συντάγματος

2.4.3. Η ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας από Ο.Τ.Α. για λόγους δημοσίου συμφέροντος

2.4.3.1. Παραχώρηση δημόσιας υπηρεσίας

2.4.3.2. Προγραμματικές συμβάσεις

2.5. Οι δημοτικές επιχειρήσεις ως φορείς της εμπορικής ιδιότητας

2.6. Η κατάργηση των φορολογικών απαλλαγών των δημοτικών επιχειρήσεων

3. Συμπέρασμα

4. Το θεσμικό πλαίσιο των επιχειρήσεων της Τοπικής Αυ-τοδιοίκησης σύμφωνα με το ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων)

4.1. Σύσταση

4.2. Μορφές επιχειρήσεων

4.2.1. Κοινωφελείς επιχειρήσεις

4.2.1.1. Σκοπός

4.2.1.2. Σύσταση

4.2.1.3. Διοίκηση - Σύνθεση - Θητεία

4.2.1.4. Αρμοδιότητες Δ.Σ.

4.2.1.5. Έγκριση αποφάσεων

4.2.1.6. Προσωπικό

4.2.1.7. Χρηματοδότηση

4.2.1.8. Διαχείριση

4.1.1.9. Διαχειριστικός έλεγχος

4.2.2. Ανώνυμες Εταιρείες Ο.Τ.Α.

4.2.2.1. Γενικά

4.2.2.2. Αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρίες Ο.Τ.Α.

4.2.2.3. Μονομετοχικές ανώνυμες εταιρίες Ο.Τ.Α.

4.2.3. Αστικές εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

4.2.4. Κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.)

4.3. Μητρώο επιχειρήσεων Ο.Τ.Α.

5. Το θεσμικό πλαίσιο των επιχειρήσεων της Τοπικής Αυ-τοδιοίκησης σύμφωνα με το νόμο 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης)

5.1. Επιχειρήσεις των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ

5.1.1. Γενικά

5.1.2. Συγχώνευση επιχειρήσεων συνενούμενων δήμων και κοινοτήτων

5.1.2.1. Συγχώνευση κοινωφελών επιχειρήσεων

5.1.2.2. Συγχώνευση ανωνύμων εταιριών

5.1.2.3. Ευρωπαϊκά προγράμματα

5.2. Επιχειρήσεις των δευτεροβάθμιων ΟΤΑ

5.2.1. Αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρία

5.2.2. Διαδοχή υφιστάμενων επιχειρήσεων νομαρ-χιακών αυτοδιοικήσεων και νομαρχιακών διαμερισμάτων

5.2.3. Μητρώο περιφερειακών επιχειρήσεων

ΙΙΙ. ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

1. Η ρύθμιση του ανταγωνισμού των δημοσίων δημοτικών επιχειρήσεων

2. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις

3. Οι κρατικές ενισχύσεις

4. Οι τοπικοί οργανισμοί και οι δημόσιες συμβάσεις στα πλαίσια της εσωτερικής αγοράς

5. Ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού (E.O.O.Σ.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Νόμος υπ’ αριθ. 2459/18.2.97 (Α΄ 17)

Βιβλιογραφία

Ευρετήριο καθ’ ύλην

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, 3η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #12
Με το Νόμο 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114/8.6.2006) κυρώθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 § 6 του Συντάγματος και του άρθρου 111 του Κανονισμού της Βουλής, ο νέος Κώδικας...
Ε. Μπέσιλα-Βήκα, Τοπική αυτοδιοίκηση, τόμ. 1, 4η έκδ., 2019
Η τοπική αυτοδιοίκηση, ένας θεσμός κοντά στον πολίτη, αντιλαμβάνεται την ανάγκη προσαρμογής στα νέα δεδομένα πολύ γρηγορότερα από οποιοδήποτε άλλο επίπεδο διοίκησης καθώς και...
Μ. Πικραμένος/Α. Μακρυδημήτρης/Ι. Μαθιουδάκης..., Η διοίκηση στους δήμους, 2019
Η Δημοτική Αρχή, όπως είναι γνωστό, διοικεί τις πόλεις σε όλες τις εκφάνσεις του ανθρώπινου βίου και κατά συνέπεια ο τρόπος διοίκησης επηρεάζει τους πολίτες στην...
Ι. Μακρής, Ευθύνη οργάνων ΟΤΑ Α' βαθμού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, 2015
Η συγκρότηση ενός κράτους βασισμένου στις αρχές της λαϊκής συμμετοχής και της αποκέντρωσης αποτέλεσε διακηρυκτική αρχή της Επανάστασης του 1821. Εξάλλου ο ελληνισμός...
Μ. Γερογιάννη, Καλλικράτης και Κοινωνία των Πολιτών, 2011
Σειρά: Δίκαιο και Κοινωνία στον 21ο Αιώνα, #23
Η «Κοινωνία των Πολιτών» αναδεικνύεται σήμερα σε σημαντική και υπολογίσιμη παράμετρο της πολιτικής ζωής και στην Ελλάδα, ακολουθώντας με αρκετή καθυστέρηση τα τεκταινόμενα σε...