Ε. Μπέσιλα-Μακρίδη, Έλεγχος διοίκησης, τόμ. 1, 2η έκδ., 2010


Ε. Μπέσιλα-Μακρίδη, Έλεγχος διοίκησης, τόμ. 1, 2η έκδ., 2010

Το έργο αποτελείται από τέσσερα μέρη. Το πρώτο μέρος εξετάζει την ιστορική εξέλιξη του δικαιώματος της αναφοράς και τη συνταγματική ρύθμισή του στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τη διεθνή προστασία του δικαιώματος. Αντικείμενο του δεύτερου μέρους της μελέτης είναι το ελληνικό δίκαιο περί του δικαιώματος της αναφοράς. Το μέρος αυτό περιλαμβάνει δύο κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο εξετάζει την ιστορία της συνταγματικής και νομοθετικής ρύθμισης του δικαιώματος, ενώ το δεύτερο κεφάλαιο ασχολείται με την ερμηνεία του ισχύοντος δικαίου.
Το τρίτο μέρος εξετάζει το θεσμό του Ombudsman στη Σουηδία, Αγγλία, Γαλλία και στα άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το τέταρτο μέρος αποτελείται από δύο κεφάλαια. Το πρώτο εξετάζει τις Ανεξάρτητες Αρχές και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 101Α του Συντάγματος και τον Ν. 3051/2002 ενώ στο δεύτερο εξετάζει τον θεσμό του Συνήγορου του Πολίτη και ιδιαίτερα του Ν. 3094/2003, καθώς και τις νέες αρμοδιότητες που του ανατέθηκαν με τους Νόμους 3304/2005, 3488/2006 και 3769/2009.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Έλεγχος διοίκησης
Το δικαίωμα της αναφοράς στις αρχές - Οι ανεξάρτητες Αρχές (Ν. 3051/2002) - Ο Συνήγορος του Πολίτη
© 2010
Συγγραφέας
Τόμος
τόμ. 1
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-445-596-6
Σελίδες
435
Τιμή
€ 38,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ

§ 1. Το δικαίωμα της αναφοράς στην Αγγλία

§ 2. Το δικαίωμα της αναφοράς στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερι-κής

Ι. Η κατοχύρωση του δικαιώματος από την Ομοσπονδιακή Δια-κήρυξη Δικαιωμάτων

ΙΙ. Η κατοχύρωση του δικαιώματος από τις Διακηρύξεις Δι-καιωμάτων των Συνταγμάτων των Ομόσπονδων Πολιτειών

§ 3. Το δικαίωμα της αναφοράς στη Γαλλία

§ 4. Το δικαίωμα της αναφοράς στη Γερμανία

§ 5. Η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

1. Το θεσμικό πλαίσιο

2. Οι προϋποθέσεις του παραδεκτού της αναφοράς

3. Οι φορείς

4. Το περιεχόμενο της αναφοράς

5. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Αναφορών

§ 6. Το δικαίωμα της αναφοράς στα άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1. Αυστρία - Ελβετία

2. Βέλγιο

3. Ισπανία

4. Ιταλία

5. Λουξεμβούργο

6. Ολλανδία

7. Πορτογαλία

§ 7. Η διεθνής προστασία του δικαιώματος της αναφοράς

ΜΕΡΟΣ Β΄

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

§ 8. Η ιστορία της συνταγματικής ρύθμισης του δικαιώματος της α-ναφοράς στις Αρχές

Ι. Η κατοχύρωση του δικαιώματος από τα προϊσχύσαντα Συν-τάγματα

1. Τα Επαναστατικά Συντάγματα

2. Το “Ηγεμονικό” Σύνταγμα του

3. Το Σύνταγμα του

4. Το Σύνταγμα του

5. Το Σύνταγμα του

6. Τα Συντάγματα 1925 και

7. Το Σύνταγμα του

8. Τα Συνταγματικά Κείμενα του 1968 και

ΙΙ. Η κατοχύρωση του δικαιώματος από το ισχύον Σύνταγμα

1. Το δικαίωμα αναφοράς στις Αρχές (άρθρο 10 του Συντ.)

2. Το δικαίωμα αναφοράς στη Βουλή (άρθρο 69 του Συντ.)

§ 9. Η νομοθετική ρύθμιση του δικαιώματος της αναφοράς

1. Ο Νόμος 149/1914

2. Το Ν.Δ. 796/1971

3. Ο Νόμος 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

§ 10. Η νομική ρύθμιση του δικαιώματος της αναφοράς

§ 11. Οι φορείς και οι αποδέκτες του δικαιώματος της αναφοράς

Ι. Οι φορείς του δικαιώματος της αναφοράς

1. Τα φυσικά πρόσωπα

2. Τα νομικά πρόσωπα

ΙΙ. Οι αποδέκτες του δικαιώματος της αναφοράς

§ 12. Το περιεχόμενο του δικαιώματος της αναφοράς

Ι. Το περιεχόμενο του δικαιώματος γενικά

ΙΙ. Σχέση του δικαιώματος της αναφοράς με άλλα θεμελιώδη δικαιώματα

ΙΙΙ. Η έννοια και τα είδη της αναφοράς

1. Η έννοια της αναφοράς

2. Τα είδη της αναφοράς

§ 13. Οι περιορισμοί του δικαιώματος της αναφοράς

Ι. Οι νομοθετικές επιφυλάξεις

ΙΙ. Οι περιορισμοί των προσώπων που τελούν σε ειδική εξου-σιαστική σχέση

ΜΕΡΟΣ Γ΄

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ OMBUDSMAN

ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ OMBUDSMAN

ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

§ 14. Το σκανδιναβικό πρότυπο του Ombudsman

§ 15. Ο κοινοβουλευτικός επίτροπος διοίκησης (Parlamentary Ombudsman) στη Μεγάλη Βρεταννία

Ι. Ο Θεσμός του Ombudsman στη Μεγάλη Βρετανία γενικά

ΙΙ. Ο Κοινοβουλευτικός Επίτροπος για τη Διοίκηση

1. Αρμοδιότητες

2. Διαδικασία

§ 16. Ο επίτροπος διοίκησης “Mediateur” στη Γαλλία

1. Εκλογή - Ανεξαρτησία

2. Αρμοδιότητες

§ 17. Η επιτροπή αναφορών της Γερμανικής Βουλής

§ 18. Ο διαμεσολαβητής στην Ευρωπαϊκή Ένωση

1. Εισαγωγή

2. Ανεξαρτησία

3. Προσόντα διορισμού, Θητεία

4. Αρμοδιότητες

5. Καταστατικό του Διαμεσολαβητή

§ 19. Ο θεσμός του Ombudsman στα άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1. Βέλγιο

2. Ιρλανδία

3. Ισπανία

4. Λουξεμβούργο

5. Πορτογαλία

ΜΕΡΟΣ Δ΄

ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΚΑΙ

Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ

§ 20. Η θεσμοθέτηση των Ανεξαρτήτων Αρχών στην Ελλάδα

1. Εισαγωγή

2. Η νομική φύση και η ονομασία των Ανεξαρτήτων Αρχών

3. Λόγοι θεσμοθέτησης των Ανεξαρτήτων Αρχών

4. Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται οι Ανεξάρτητες Αρχές

§ 21. Οι συνταγματικά κατοχυρωμένες Ανεξάρτητες Αρχές

1. Η Αρχή Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

2. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.)

3. Η Εθνική Επιτροπή Προστασίας του Απορρήτου της Επικοι-νωνίας

4. Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)

5. Ο Συνήγορος του Πολίτη

§ 22. Οι γενικές συνταγματικές ρυθμίσεις του άρθρου 101Α για τις συνταγματικά κατοχυρωμένες Ανεξάρτητες Αρχές και ο εκτελεστικός του Συντάγματος Ν. 3051/2002

Ι. Η κατοχύρωση ορισμένης θητείας και της προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας των μελών των αρχών

1. Η θητεία

2. Λειτουργική και Προσωπική Ανεξαρτησία

3. Κωλύματα διορισμού και λόγοι έκπτωσης

4. Έλεγχος των Ανεξαρτήτων Αρχών

ΙΙ. Η επιλογή και η υπηρεσιακή κατάσταση του επιστημονικού και λοιπού προσωπικού της υπηρεσίας κάθε Αρχής

1. Επιλογή του προσωπικού

2. Εργασιακές Σχέσεις - Αποδοχές

ΙΙΙ. Ο καθορισμός των ανάλογων προσόντων των μελών των Αρχών και οι Αρμοδιότητές τους

1. Οι Αρμοδιότητες των μελών των Αρχών

2. Η Σύναψη Συμβάσεων από τις Αρχές

3. Ο Εσωτερικός Κανονισμός των Αρχών και η ρύθμιση της σχετικής διαδικασίας

IV. Η επιλογή των μελών των Αρχών και η ρύθμιση της σχετικής διαδικασίας

V. Η ρύθμιση της σχέσης των Αρχών με τη Βουλή και του τρό-που άσκησης του κοινοβουλευτικού ελέγχου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

§ 23. Η Συνταγματική και η Νομοθετική ρύθμιση του Συνήγορου του Πολίτη

I. Εισαγωγή

ΙΙ. Οι λόγοι θεσμοθέτησης του Συνήγορου του Πολίτη

ΙΙΙ. Αποστολή του θεσμού

IV. Οι αιτίες της κακοδιοίκησης

V. Η νομική φύση του ΣτΠ

VI. Η εκλογή – αναπλήρωση – παύση του ΣτΠ

§ 24. Οι Αρμοδιότητες του Συνήγορου του Πολίτη

§ 25. Η Ετήσια Έκθεση

§ 26. Οι Βοηθοί Συνήγοροι

1. Εισαγωγή

2. Προσωπική Ανεξαρτησία

3. Επιλογή – Παύση

§ 27. Η Ερευνητική Διαδικασία

1. Προϋποθέσεις για την έναρξη της ερευνητικής διαδικασίας

2. Αντικείμενο της έρευνας

3. Διεξαγωγή της έρευνας

4. Αποτελέσματα της έρευνας – κυρώσεις

§ 28. Οι έξι κύκλοι εργασιών της Αρχής

1. Ο Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

2. Ο Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας

3. Ο Κύκλος Ποιότητας Ζωής

4. Ο Κύκλος Σχέσεως Κράτους Πολίτη

5. Ο Κύκλος Προστασίας του Παιδιού

6. Κύκλος Ισότητας των φύλων. Οι σύγχρονες διαστάσεις της αρχής της ισότητας των φύλων Ν. 3488/2006 και Ν. 3768/2009

§ 29. Ειδικοί Επιστήμονες – Βοηθοί Επιστήμονες – Γραμματεία

1. Προσόντα και προϋποθέσεις πρόσληψης Ειδικών και Βοηθών Επιστημόνων

2. Αποσπάσεις Ειδικών Επιστημόνων

3. Αποδοχές Ειδικών και Βοηθών Επιστημόνων

4. Αποσπάσεις του υπαλληλικού προσωπικού

5. Γραμματεία του Σ.τ.Π.

§ 30. Συμπερασματικές σκέψεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Διάταγμα 3/1835 Περί παραδόσεως αναφορών και των αποφάσεών των

2. Ν. 149/1914 Περί της εις απάντησιν υποχρεώσεως των δημοσίων αρχών επί των υποβαλλομένων αυταίς αναφορών

3. Ν.Δ. 796/1971 Περί της ασκήσεως του κατά το άρθρο 20 (= 10 Συντ. 1975) Συντάγματος δικαιώματος του αναφέρεσθαι

4. Ν. 1599/1986 Σχέσεις κράτους-πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελ-τίου ταυτότητος και άλλες διατάξεις (άρθρα 16 και 17)

5. Αιτιολογική Έκθεση στο Σχέδιο Νόμου «Ο Συνήγορος του Πολίτη και το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης»

6. Ν. 2477/1997 Συνήγορος του Πολίτη και Σώμα Επιθεωρητών Ε-λεγκτών Δημόσιας Διοίκησης

7. Π.Δ. υπ’ αριθ. 273/1999, Κανονισμός λειτουργίας του Συνήγορου του Πολίτη

8. Ν. 2690/1999 Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας

9. Το Ισχύον Σύνταγμα (1975/1986/2001)

10. Κανονισμός της Βουλής

11. Ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς

12. Ν. 3051/2002

13. Ν. 3094/2003

14. Ν. 3304/2005 Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού

15. Ν. 3488/2006 Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και ανέλιξη, στους όρους και στις συνθήκες εργασίας και άλλες συναφείς διατάξεις

16. Ν. 3769/2009 Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις

17. Μεταρρυθμίσεις στην οργάνωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, στη θεραπευτική μεταχείριση χρηστών ναρκωτικών ουσιών και άλλες διατάξεις

18. Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

19. Καταστατικό του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή

20. Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

21. Ο Επίτροπος Διοικήσεως στην Κύπρο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Βιβλιογραφία

Αλφαβητικό ευρετήριο καθ’ ύλη

Ευρετήριο παρατιθέμενων άρθρων του Συντάγματος και των Νόμων 149/1914,796/1971 και 2477/1997

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Α. Μακρυδημήτρης, Υφαίνοντας τον ιστό της Πηνελόπης, 2η έκδ., 2024
Σειρά: Διοίκηση και Κοινωνία, #9
Αναλύσεις, εξηγήσεις και ερμηνείες για το πρόβλημα της δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα της Μεταπολίτευσης
Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Διοικητική Δικονομία, 2022
Συστηματική παράθεση και επεξεργασία όλων των διατάξεων περί την αρμοδιότητα των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων