Ε. Μπακιρτζή/Ε. Τσιφοπούλου, Ληξιαρχικές πράξεις με στοιχείο αλλοδαπότητας κατά τη διοικητική και δικαστική πρακτική, 2009


Ε. Μπακιρτζή/Ε. Τσιφοπούλου, Ληξιαρχικές πράξεις με στοιχείο αλλοδαπότητας κατά τη διοικητική και δικαστική πρακτική, 2009

Το παρόν βιβλίο επιχειρεί να καλύψει το κενό που υπήρχε μέχρι σήμερα στη βιβλιογραφία ως προς την ανάλυση αποκλειστικά ζητημάτων ληξιαρχικών πράξεων με στοιχείο αλλοδαπότητας. Μέσα από τη συλλογή της σχετικής νομοθεσίας, νομολογίας και πορισμάτων των διοικητικών αρχών αναλύονται τα επιμέρους προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη σύνταξη, διόρθωση ή μεταβολή ληξιαρχικών πράξεων που αφορούν στην προσωπική κατάσταση τόσο των αλλοδαπών πολιτών που ζουν στην Ελλάδα, όσο και των Ελλήνων κατοίκων της αλλοδαπής. Τα προβλήματα αυτά χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής καθώς συνδέονται άμεσα με την προσωπικότητα του ατόμου και την πιστοποίηση της ταυτότητάς του, ενώ το στοιχείο της αλλοδαπότητας αναδεικνύει ζητήματα συγκρούσεων νόμων και δικαιοδοσίας.

Το βιβλίο αποτελείται από πέντε κεφάλαια, στα οποία εξετάζονται τα νομικά και διοικητικά θέματα που συνδέονται με τις ληξιαρχικές πράξεις με στοιχείο αλλοδαπότητας που συντάσσονται ή έχουν συνταχθεί είτε από τις ελληνικές προξενικές αρχές του εξωτερικού είτε από το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών είτε από τις ληξιαρχικές αρχές της ημεδαπής. Τα επιμέρους αυτά ζητήματα ουσιαστικού δικαίου αφορούν το όνομα και το επώνυμο των φυσικών προσώπων (ονοματοδοσία, βάπτιση, συμπλήρωση ονόματος, μεταγραμματισμός, εξελληνισμός), τις σχέσεις μεταξύ συζύγων (γάμος, διαζύγιο, ακύρωση γάμου, προξενικοί γάμοι, νομικά κωλύματα σύναψης γάμου αλλοδαπών στην Ελλάδα) και μεταξύ γονέων και τέκνων (αναγνώριση, αποκήρυξη τέκνου, προσβολή πατρότητας, υιοθεσία), την ιθαγένεια (ανάκληση, αμφισβήτηση ιθαγένειας) και το θρήσκευμα. Τέλος, αντικείμενο του υπό κρίση συγγράμματος αποτελούν και ζητήματα δικονομικού διεθνούς δικαίου, όπως η δικαστική βεβαίωση γεγονότων, η διόρθωση, ακυρότητα και αποδεικτική ισχύς των ληξιαρχικών πράξεων, καθώς και η αναγνώριση αλλοδαπών αποφάσεων που αφορούν στην προσωπική κατάσταση.

Στο παράρτημα που συνοδεύει το παρόν σύγγραμμα περιλαμβάνεται η κυριότερη νομοθεσία, καθώς και η κυριότερη νομολογία, ελληνική και ευρωπαϊκή, ενώ στο τέλος του βιβλίου παρατίθενται χρήσιμα υποδείγματα ληξιαρχικών πράξεων με στοιχείο αλλοδαπότητας.

Το σύγγραμμα αυτό απευθύνεται στους νομικούς της πράξης αλλά και σε όλους όσους αντιμετωπίζουν στην καθημερινή δικαστική και διοικητική πρακτική νομικά ζητήματα που αφορούν στην προσωπική κατάσταση και ανακύπτουν κατά τη σύνταξη, μεταβολή, διόρθωση ή ακύρωση ληξιαρχικών πράξεων στις οποίες κυριαρχεί το στοιχείο αλλοδαπότητας.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ληξιαρχικές πράξεις με στοιχείο αλλοδαπότητας κατά τη διοικητική και δικαστική πρακτική
© 2009
Διεύθυνση Σειράς
Επιστημονική επιμέλεια
Πρόλογος
Συγγραφείς
Σειρά
ISBN
978-960-445-456-3
Σελίδες
XXII + 288
Τιμή
€ 30,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ

ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΤΗΤΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

1. Ελληνικές προξενικές αρχές

1.1 Αρμοδιότητες

1.2 Καταχωρίσεις

1.2.1 Γενικά

1.2.2 Ειδικότερα

1.2.2.1 Γεννήσεις

1.2.2.2 Γάμοι- διαζύγια

1.2.2.3 Βιβλίο εκθέσεων

1.3 Διορθώσεις

1.3.1 Γενικά

1.3.2 Επιτρεπτό ή μη εισαγγελικής παρέμβασης διόρθωσης λη-ξιαρχικής πράξης που συντάχθηκε στο εξωτερικό

2. Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών

2.1 Νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών

2.2 Τηρούμενα ληξιαρχικά βιβλία

2.3 Εισερχόμενα και εξερχόμενα στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών έγ-γραφα. Πρωτογενή και δευτερογενή δεδομένα και πηγές αυτών

2.4 Αρμοδιότητες Προϊσταμένου Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών

2.4.1 Γενικά

2.4.2 Έλεγχος των προς καταχώριση ληξιαρχικών πράξεων

2.4.3. Καταχώρηση προξενικών γάμων

2.4.4 Προϋποθέσεις επιτρεπτού καταχωρίσεων ληξιαρχικών πράξεων που εμπεριέχουν μεταγενέστερη μεταβολή της προσωπικής κατάστασης

2.5 Ψηφιοποίηση των αρχείων του Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ

1. Βεβαιώσεις

2. Διορθώσεις

3. Μεταβολές

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

1. Όνομα - Επώνυμο

1.1 Γενικά

1.2 Στοιχεία συγκριτικού δικαίου

1.3 Ονοματοδοσία - Βάπτιση

1.4 Συμπλήρωση ονοματοδοσίας

1.5 Επώνυμο αλλοδαπών συζύγων Ελλήνων υπηκόων

1.6 Πατρώνυμο - μητρώνυμο τέκνων αλλοδαπών

1.7 Πολιτογράφηση

1.8 Μεταγραμματισμός ονομάτων

1.9 Εξελληνισμός ονόματος και επωνύμου ομογενών

2. Σχέσεις μεταξύ συζύγων

2.1 Γάμος - διαζύγιο

2.2 Ακύρωση γάμου

2.3 Διεθνές οικογενειακό βιβλιάριο

2.4 Προξενικοί γάμοι

2.5 Νομικά κωλύματα σύναψης γάμου αλλοδαπού στην Eλλάδα

3. Σχέσεις γονέων και τέκνων

3.1 Αναγνώριση τέκνου

3.2 Αποκήρυξη - προσβολή πατρότητας

3.3 Υιοθεσία

4. Ιθαγένεια

4.1 Γενικά

4.2 Ιθαγένεια παλιννοστούντων ομογενών

4.3 Ανάκληση ιθαγένειας

4.4 Αμφισβήτηση ιθαγένειας

4.5 Νομικά κωλύματα σε ζητήματα ιθαγένειας

4.6 Εγγραφές Ελλήνων της αλλοδαπής σε προξενικά μητρώα και δημοτολόγια

4.7 Ζητήματα ιθαγένειας στην Ε.Ε.

5. Θρήσκευμα

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

1. Δικαστική βεβαίωση γεγονότος - διόρθωση ληξιαρχικής πρά-ξης - ακυρότητα

2. Αναγνώριση αλλοδαπών αποφάσεων που αφορούν στην προσω-πική κατάσταση και καταχώριση αυτών στα ημεδαπά ληξιαρ-χικά βιβλία

2.1 Αναγνώριση αλλοδαπής δικαστικής απόφασης

2.2 Αναγνώριση αποφάσεων αλλοδαπών διοικητικών αρχών - πι-στοποιητικών ληξιάρχων της αλλοδαπής

2.3 Αναγνώριση αλλοδαπών αποφάσεων εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

3. Αποδεικτική ισχύς των ληξιαρχικών πράξεων

ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1. Νόμος 344/1976 «Περί ληξιαρχικών πράξεων»

2. Π.Δ. 850/1976 «Περί των λεπτομερειών εφαρμογής του νόμου 344/1976 περί ληξιαρχικών πράξεων»

3. Π.Δ. 243/2005 «Διάρθρωση, καθορισμός αρμοδιοτήτων και κλά-δων επιλογής Προϊσταμένων της Διεύθυνσης του Ειδικού Ληξιαρ-χείου του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης»

4. Νόμος 3284/2004 «Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας»

5. Νόμος 3719/2008 «Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις»

6. Nόμος 3386/2005 «Eίσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπη-κόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια»

7. Νόμος 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»

8. Υπουργείο Εσωτερικών - Εγκύκλιος Αριθ. 1 της 7.1.2008 «Μετα-βολή στοιχείων ταυτότητας υπηκόων τρίτων χωρών»

ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Νόμος 1655/1986 «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τον τρόπο καταχώρισης στα ληξιαρχικά βιβλία των επωνύμων και των κυρίων ονομάτων»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

1. Εφετείο Αθήνας 1661/2005

2. Εφετείο Δωδεκανήσου 95/2004

3. Εφετείο Αθήνας 1905/ 2003

4. Εφετείο Θεσσαλονίκης 2571/1996

5. Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 6839/ 1994

6. ΝΣΚ Γ΄ Τμ. Γνωμοδότηση 37/2007

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΚ

1. Απόφαση ΔΕΚ (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 14ης Οκτωβρίου 2008 στην υπόθεση C 353/06 Stefan Grunkin, Dorothee Regina Paul

2. Απόφαση ΔΕΚ της 2ας Οκτωβρίου 2003, υπόθεση C-148/02, Car-los Garcia Avello v. État Belge

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης και ονοµατοδοσίας αλλοδαπού

2. Ληξιαρχική πράξη βάπτισης αλλοδαπού

3. Ληξιαρχική πράξη γάµου µεταξύ δύο αλλοδαπών

4. Ληξιαρχική πράξη γάµου µεταξύ Έλληνα και αλλοδαπού

5. Ληξιαρχική πράξη διόρθωσης της ληξιαρχικής πράξης γάµου Ειδι-κού Ληξιαρχείου Αθηνών ως προς το έτος τέλεσης του γάµου και ως προς το κύριο όνομα της συζύγου µε δικαστική απόφαση

6. Ληξιαρχική πράξη διόρθωσης της ληξιαρχικής πράξης γέννησης Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών ως προς την ηµεροµηνία γέννησης και ως προς τον τόπο γέννησης µε δικαστική απόφαση

7. Διόρθωση ληξιαρχικής πράξης γέννησης ως προς το επώνυμο του πατέρα και το όνομα της µητέρας µε άδεια ληξιάρχου και πράξη ονοματοδοσίας

8. Διόρθωση ληξιαρχικής πράξης γέννησης ως προς το κύριο όνοµα του τέκνου µε άδεια Εισαγγελέα

9. Διόρθωση ληξιαρχικής πράξης γέννησης ως προς το πατρικό επίθετο µε δικαστική απόφαση και προσδιορισμός επωνύμου των τέκνων

10. Ληξιαρχική πράξη αλλαγής θρησκεύµατος

11. Ληξιαρχική πράξη διαζυγίου με απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου και αναγνώριση του δεδικασµένου αυτής

12. Ληξιαρχική πράξη εκούσιας αναγνώρισης, συναίνεσης και προσ-διορισµού επωνύμου

13. Ληξιαρχική πράξη γάµου ομογενών κατά τον πολιτικό τύπο ο οποίος ιερολογήθηκε κατά το ελληνικό ορθόδοξο δόγµα

14. Ληξιαρχική πράξη γάµου σε ελληνικό Προξενείο κατά τον πολιτικό τύπο ο οποίος ιερολογήθηκε κατά το ελληνικό ορθόδοξο δόγµα

15. Ληξιαρχική πράξη γάμου μεταξύ δύο αλλοδαπών στο Ειδικό Λη-ξιαρχείο Αθηνών

16. Ληξιαρχική πράξη γέννησης και αναγνώρισης εκτός γάμου γεννη-μένου τέκνου σε ελληνική προξενική αρχή

17. Διόρθωση ληξιαρχικής πράξης γέννησης σε ελληνική προξενική αρχή ως προς τον τόπο γέννησης

18. Ληξιαρχική πράξη γέννησης και βάπτισης σε ελληνική προξενική αρχή

19. Ληξιαρχική πράξη γάμου μεταξύ Έλληνα και αλλοδαπού σε ελλη-νική προξενική αρχή

20. Ληξιαρχική πράξη γάμου μεταξύ Έλληνα και αλλοδαπού σε ελλη-νική προξενική αρχή-καταχώριση μεταβολής λόγω διαζυγίου

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

1. Αριθμητικό ευρετήριο νομοθεσίας

2. Αριθμητικό ευρετήριο δικαστικών αποφάσεων

3. Αριθμητικό ευρετήριο γνωμοδοτήσεων ΝΣΚ

4. Αριθμητικό ευρετήριο γνωμοδοτήσεων Νομικής Υπηρεσίας Υπουργείου Εσωτερικών

5. Αριθμητικό ευρετήριο πορισμάτων διοικητικών αρχών

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

TABLE OF CONTENTS

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα/Π. Νάσκου-Περράκη/Ι. Παπαγεωργίου..., Άσυλο, σύνορα και δικαιώματα στην Ευρώπη, 2018
Σειρά: Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα, #2
Το Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα για την προαγωγή του Διεθνούς Δικαίου και την προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, έλαβε από την Ευρωπαϊκή...
Θ. Τσιάτσιος, Δίκαιο Αλλοδαπών, 2η έκδ., 2017
Σκοπός του έργου είναι να παρουσιάσει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, όπως αυτό διαμορφώθηκε με τους ν. 3907/2011, ν. 4251/2014, ν. 4332/2015 και ν. 4375/2016 και αφορά σε...
Ζ. Παπασιώπη-Πασιά, Δίκαιο Αλλοδαπών, 2015
Η παρούσα έκδοση, λόγω του νέου νόμου 4251/2014 για τον Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής ΄Ενταξης, εξετάζει τα πολύ καίρια και πάντα επίκαιρα ζητήματα που καλύπτει ο...