Ε. Ασημακοπούλου, Η διεθνής δικαιοδοσία διασυνοριακών διαφορών εταιριών κατά τον κανονισμό 1215/2012, 2023


Ε. Ασημακοπούλου, Η διεθνής δικαιοδοσία διασυνοριακών διαφορών εταιριών κατά τον κανονισμό 1215/2012, 2023

Η παρούσα μονογραφία ασχολείται με το ζήτημα της διεθνούς δικαιοδοσίας των διαφορών που προκύπτουν από τις συναλλαγές των εταιριών, είτε ενδοεταιρικών διαφορών είτε διαφορών των εταιριών με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και προσεγγίζει το θέμα υπό τα σύγχρονα νομολογιακά δεδομένα, με σαφή και αναλυτική αναφορά στη συνολική εξέλιξη των κρισιμότερων ζητημάτων.
Ειδικότερα, το έργο αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια. Το πρώτο εισαγωγικό κεφάλαιο εστιάζει στην κατανόηση και την ανάλυση βασικών εννοιών. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται οι δικαιοδοτικές βάσεις του Κανονισμού 1215/2012 για τις διασυνοριακές διαφορές εταιριών. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι ειδικές δικαιοδοτικές βάσεις και ειδικότερα τα άρθρα 7 περ. 2 και 5, το άρθρο 8 και το άρθρο 25 του Κανονισμού. Το τέταρτο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο σε ζητήματα της πράξης, όπως ο έλεγχος της δικαιοδοσίας, οι πράξεις των διαδίκων και οι πράξεις του δικαστηρίου, όπου και περιλαμβάνεται αναλυτική και πλούσια καταγραφή της νομολογίας του ΔΕΕ, την οποία η συγγραφέας αξιοποιεί συστηματικά προς εξαγωγή γενικών, αλλά και επιμέρους ειδικών συμπερασμάτων.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η διεθνής δικαιοδοσία διασυνοριακών διαφορών εταιριών κατά τον κανονισμό 1215/2012
© 2023
Επιστημονική διεύθυνση
Πρόλογος
Συγγραφέας
Σειρά
ISBN
978-960-648-708-8
Σελίδες
XVI + 172
Τιμή
€ 20,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Περιεχόμενα

Πρόλογος

Προλογικό σημείωμα Συγγραφέως

Συντομογραφίες

Η διεθνής δικαιοδοσία διασυνοριακών διαφορών εταιριών κατά τον Κανονισμό 1215/2012

Γενικές εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Οι βάσεις και το αντικείμενο της μελέτης

για τη διεθνή δικαιοδοσία διασυνοριακών διαφορών εταιριών

Ι. Περιεχόμενο και μέθοδοι έρευνας

ΙΙ.

Η διάκριση του πεδίου εφαρμογής του Κανονισμού από τις διαφορές αφερεγγυότητας

ΙΙΙ. Η έννοια του νομικού προσώπου και της εταιρίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Οι δικαιοδοτικές βάσεις του Κανονισμού 1215/2012

για τις διασυνοριακές διαφορές εταιριών

Ι.

Η γενική δικαιοδοτική βάση της έδρας του νομικού προσώπου (άρθρα 4 και 24 του Κανονισμού 1215/2012)

Ι 1. Η έννοια της έδρας εταιρίας

Ι 2.

Η έδρα εταιρίας ως βάση δικαιοδοσίας: άρθρα 4 και 63 του Κανονισμού

Ι 3.

Η έννοια της έδρας εταιρίας στο ελληνικό δίκαιο και στην ελληνική νομολογία

ΙΙ. Η αποκλειστική δικαιοδοσία του άρθρου 24 § 2 του Κανονισμού

ΙΙΙ. Η έδρα των trusts

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Οι ειδικές δικαιοδοτικές βάσεις

(άρθρα 7 περ. 2, άρθρο 7 περ. 5, 8 και 25)

Εισαγωγικές παρατηρήσεις

I.

Η δικαιοδοτική βάση της αδικοπραξίας στις διασυνοριακές διαφορές εταιριών (άρθρο 7 περ. 2 Κανονισμού)

Ι 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Ι 2.

Οριοθέτηση: Η σύνδεση οικονομικής-εμπορικής δραστηριότητας της εταιρίας με έναν τόπο

Ι 3.

Ειδικά, η δικαιοδοσία στις διαφορές παραβίασης δικαίου ελεύθερου ανταγωνισμού: ο τόπος επελεύσως ζημίας

II.

Η συντρέχουσα δικαιοδοσία του υποκαταστήματος (άρθρο 7 § 5 του Κανονισμού)

ΙΙΙ. Οι συναφείς αγωγές στις διασυνοριακές υποθέσεις εταιριών

ΙΙΙ 1. Η δωσιδικία της συνάφειας στον Κανονισμό 1215/2012

ΙΙΙ 2.

Η νομολογία του Δ.Ε.Ε. για τη συνάφεια στις διασυνοριακές διαφορές εταιριών

IV. Οι ρήτρες παρέκτασης

IV 1:

Η σημασία των ρητρών παρέκτασης στις διασυνοριακές διαφορές εταιριών

ΙV 2.

Η ρύθμιση της ρήτρας παρέκτασης στον Κανονισμό 1215/2012 και στο ελληνικό δίκαιο. Νομολογία Δ.Ε.Ε. και ελληνικών δικαστηρίων

ΙV 3.

Ειδικά ζητήματα από τις ρήτρες παρέκτασης στις εμπορικές συναλλαγές

ΙV 3α. Η ύπαρξη συμφωνίας. Υποκειμενικά όρια

IV 3 β.

Το εύρος εφαρμογής της ρήτρας παρέκτασης: αντικειμενικά όρια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Διαδικαστικά ζητήματα: Ο έλεγχος της δικαιοδοσίας,

πράξεις διαδίκων και δικαστηρίου

Ι. Το γενικό πλαίσιο του προβληματισμού

ΙΙ. Η νομολογία του Δ.Ε.Ε. σχετικά με τον έλεγχο της δικαιοδοσίας

ΙΙΙ.

Το ελληνικό δικονομικό δίκαιο ως προς τον έλεγχο των διαδικαστικών προϋποθέσεων

Τελικές παρατηρήσεις

Βιβλιογραφία

Κατάλογος αποφάσεων Δ.Ε.Ε

Λημματικό ευρετήριο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Α. Αλαπάντας/Π. Αλικάκος/Α. Άνθιμος..., Ελεύθερη κυκλοφορία των αποφάσεων και διεθνής αναγκαστική εκτέλεση, 2023
Συμβολές έγκριτων νομικών σε κρίσιμα ζητήματα της διακρατικής κυκλοφορίας των αποφάσεων επί αναγκαστικής εκτέλεσης
Π. Γέσιου-Φαλτσή/Λ.-Μ. Πίψου, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 3β, 2η έκδ., 2023
Για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο συγκεντρωμένο το διαρκώς αυξανόμενης πρακτικής σπουδαιότητας δίκαιο της διεθνούς αναγκαστικής εκτελέσεως
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 3α, 2η έκδ., 2023
Για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο συγκεντρωμένο το διαρκώς αυξανόμενης πρακτικής σπουδαιότητας δίκαιο της διεθνούς αναγκαστικής εκτελέσεως