Διεθνές Δημόσιο Δίκαιο, 2η έκδ., 2019


Διεθνές Δημόσιο Δίκαιο, 2η έκδ., 2019

Η παρούσα συλλογή διεθνών κειμένων δεν φιλοδοξεί να υποκαταστήσει τις ολοκληρωμένες συλλογές των διεθνών συνθηκών που καλύπτουν επιμέρους θεματικές ενότητες του διεθνούς δικαίου. Συνιστά μια επιλεκτική συλλογή δεσμευτικών και μη δεσμευτικών κειμένων που αφορούν τόσο στη διεθνή δικαιοπρακτική και διπλωματική πρακτική όσο και στην ελληνική εξωτερική πολιτική.

Βασικός στόχος και της τρίτης έκδοσης αυτού του εγχειρήματος παραμένει η δημιουργία ενός εύχρηστου εργαλείου για τον/τη φοιτητή/τρια που έρχεται σε επαφή με το γνωστικό πεδίο του «Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου», και καλείται, πριν επιλύσει πρακτικά ζητήματα σε φροντιστηριακά μαθήματα και στις εξετάσεις, να συνειδητοποιήσει και να κατανοήσει την ιδιαίτερη φύση και λειτουργία της διεθνούς έννομης τάξης. Η επιλογή των κειμένων έγινε με γνώμονα τη συμπλήρωση των παραστάσεων που προκύπτει από τη μελέτη των σχετικών διδακτικών εγχειριδίων, ώστε να γίνει πιο προσιτή και λιγότερο περίπλοκη η διεθνολογική πραγματικότητα. Κάποια από τα κείμενα που παρατίθενται είναι θεμελιώδη και κάποια άλλα έχουν επιλεγεί ενδεικτικά, χωρίς να εξαντλούν απαραίτητα τους ποικιλόμορφους τρόπους έκφρασης της δικαιοπαραγωγικής βούλησης των υποκειμένων του διεθνούς δικαίου. Επιπλέον, όπου αυτό ήταν δυνατό, επιλέχθηκε η ανεπίσημη απόδοση στη δημοτική εκείνων των κειμένων που η επίσημη μετάφρασή τους είναι στην καθαρεύουσα (π.χ. Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών, Καταστατικό του Διεθνούς Δικαστηρίου Δικαιοσύνης). Η επιλογή των κειμένων δεν περιορίστηκε σε διεθνή συμβατικά κείμενα, αλλά περιλαμβάνει και νομικά μη δεσμευτικά διεθνή κείμενα (βλ. το δεύτερο μέρος) που άσκησαν ή ασκούν επιρροή στη διεθνή έννομη τάξη και εκτείνεται και σε πράξεις με ειδικότερο ελληνικό ενδιαφέρον (βλ. τρίτο μέρος). Τέλος, υπάρχουν κείμενα στην αγγλική και τη γαλλική γλώσσα που δεν συνοδεύονται πάντα από μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, αφού χρησιμοποιούνται στη διεθνή διπλωματική πρακτική (π.χ. τα υποδείγματα των εγγράφων στο τελευταίο μέρος).

Συνολικά, αυτή η συνοπτική συλλογή διεθνών κειμένων επιχειρεί να διευκολύνει τον/τη φοιτητή/τρια στην πιο αποτελεσματική κατανόηση του διεθνούς δικαίου και λειτουργεί συμπληρωματικά στη διδασκαλία και τη μελέτη των συναφών μαθημάτων που διδάσκονται στις Νομικές Σχολές, τα Τμήματα Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών, τα Τμήματα Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης κ.λπ.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Διεθνές Δημόσιο Δίκαιο
Βασικά Νομοθετήματα
© 2019
Επιστημονική επιμέλεια
Σειρά
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-648-041-6
Σελίδες
ΧΧΙ + 649
Τιμή
€ 12,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Ι. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Χάρτης Ηνωμένων Εθνών (1945)

Καταστατικό Διεθνούς Δικαστηρίου Δικαιοσύνης (1945)

Σύμβαση της Βιέννης για το Δίκαιο των Συνθηκών μεταξύ Κρατών (1969)

Vienna Convention on Succession of States in respect of Treaties [Σύμβαση της Βιέννης για τη Διαδοχή των Κρατών ως προς τις Συνθήκες] (1978)

Σύμβαση της Βιέννης για το Δίκαιο των Συνθηκών μεταξύ Κρατών και Διεθνών Οργανισμών ή μεταξύ Διεθνών Οργανισμών (1986)

Συνθήκη της Ανταρκτικής (1959)

Σύμβαση Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (1982).

Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (1966)

Πρώτο Προαιρετικό Πρωτόκολλο στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (1966)

Δεύτερο Προαιρετικό Πρωτόκολλο στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα Σχετικό με την Κατάργηση της Ποινής του Θανάτου (1989)

Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα (1966)

Σύμβασις της Βιέννης Περί των Διπλωματικών Σχέσεων (1961).

Σύμβασις της Βιέννης Περί των Προξενικών Σχέσεων (1963)

Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts [Άρθρα σχετικά με την Κρατική Ευθύνη για Διεθνείς Αδικοπραξίες] (2001)

II. ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Χάρτης του Ατλαντικού (1941)

Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Γενική Συνέλευση ΟΗΕ (1948)

Ψήφισμα 377 (V) «Ενωμένοι για την Ειρήνη», Γενική Συνέλευση ΟΗΕ (1950)

Έκθεση A/3302 του Γενικού-Γραμματέα του ΟΗΕ για τη σύσταση και τη λειτουργία της πρώτης ειρηνευτικής επιχείρησης των Ηνωμένων Εθνών/UNEF (1956)

Διακήρυξη 1514 «Χορήγηση Ανεξαρτησίας στις Αποικιακές Χώρες και Λαούς», Γενική Συνέλευση ΟΗΕ (1960)

Διακήρυξη 2625 «Αρχές του Διεθνούς Δικαίου Σχετικά με τις Φιλικές Σχέσεις και τη Συνεργασία μεταξύ των Κρατών σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», Γενική Συνέλευση ΟΗΕ (1970)

Διακήρυξη 3314 (XXIX) «Ορισμός της Επίθεσης», Γενική Συνέλευση ΟΗΕ (1974)

Διακήρυξη 37/10 «Ειρηνική Επίλυση των Διαφορών μεταξύ Κρατών», Γενική Συνέλευση ΟΗΕ (1982)

Απόφαση 678, Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ (1990)

Απόφαση 1267, Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ (1999)

Απόφαση 1373, Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ (2001)

Απόφαση 1540, Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ (2004)

Απόφαση 1816, Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ (2008)

Διαδικασία 1503, Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο ΟΗΕ (1970)

Διακήρυξη της Χιλιετίας, Γενική Συνέλευση ΟΗΕ (2000)

III. ΔΙΕΘΝΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

Κοινό Ανακοινωθέν Καραμανλή-Ντεμιρέλ (1975)

Ελληνική Δήλωση Προσχώρησης και Υποβολή Επιφύλαξης στην Υποχρεωτική Δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου Δικαιοσύνης (1994)

Ελληνική Δήλωση Προσχώρησης και Υποβολή Επιφύλαξης στην Υποχρεωτική Δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου Δικαιοσύνης (2015)

Ελληνική Ερμηνευτική Δήλωση κατά την Υπογραφή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (1982)

Ελληνική Δήλωση κατά την Επικύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (1995)

Ενδιάμεση Συμφωνία Ελλάδας-ΠΓΔΜ (1995)

Συμφωνία Πρεσπών

Άρθρα 2, 28 και 36 του Ελληνικού Συντάγματος (1975/1986/ 2001/2008)

IV. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Έγγραφο Πληρεξουσιότητας

Έγγραφο Επικύρωσης, Αποδοχής ή Έγκρισης

Έγγραφο Προσχώρησης

Έγγραφο Επιφύλαξης ή Δήλωσης

Έγγραφο Τροποποίησης Επιφύλαξης

Έγγραφο Άρσης Επιφύλαξης

Έγγραφο Καταγγελίας Συνθήκης

Έγγραφο Διαπίστευσης Διπλωματικού Αντιπροσώπου σε άλλο κράτος

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Β. Ζαλίδης, Το νομικό καθεστώς των πυρηνικών όπλων και η Συνθήκη Απαγόρευσής τους, 2023
Σειρά: Σειρά Διεθνών Σπουδών, #9
Μια συστηματική ανάλυση των νομικών παραμέτρων γύρω από την κατοχή και χρήση των πυρηνικών όπλων υπό το πρίσμα των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, 4η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #39
Η παρούσα συλλογή βασικής νομοθεσίας ιδιωτικού διεθνούς δικαίου περιέχει πολλές από τις διατάξεις που αφορούν σε αυτό το επιστημονικό αντικείμενο. Κατ’ αρχάς παρατίθενται οι...