Δ. Χατζημιχαήλ, Δικαιούχος εφεύρεσης και διεκδίκηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, 2015


Δ. Χατζημιχαήλ, Δικαιούχος εφεύρεσης και διεκδίκηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, 2015

Το παρόν έργο έχει αντικείμενο τον καθορισμό του δικαιούχου εφεύρεσης και τη διεκδίκηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) σε περίπτωση διένεξης μεταξύ του αιτούντος ή κατόχου ΔΕ και τρίτου προσώπου, το οποίο μπορεί να εμφανίζεται ως αποκλειστικός δικαιούχος της δηλωθείσας εφεύρεσης ή ως συνδικαιούχος με τον κάτοχο του διεκδικούμενου ΔΕ.

Η ανάλυση του ζητήματος γίνεται μέσα από μία ουσιαστική και πρακτική προσέγγιση υπό το πρίσμα των προβλέψεων του ν. 1733/1987, της Σύμβασης του Μονάχου για το Ευρωπαϊκό ΔΕ (ΣΕΔΕ 2000), του γερμανικού, γαλλικού, αγγλικού και αμερικανικού δικαίου και των οικείων Εκτελεστικών Κανονισμών, αλλά και των νομικών κατασκευών και νομολογιακά διαπλασμένων αρχών και ερμηνειών των δικαστηρίων του ηπειρωτικού και κοινού δικαίου. Σε όλες τις περιπτώσεις λαμβάνεται θέση στα αμφισβητούμενα ζητήματα και γίνεται παραπομπή σε μεγάλο αριθμό ελληνικών και ιδίως αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων, ώστε να παρέχονται δυναμικές και πρακτικές λύσεις για τον ερμηνευτή και τον εφαρμοστή του δικαίου, για τον νομοθέτη και ιδίως για τον νομικό της πράξης.

Το έργο εξικνείται από την έννομη αντιστοίχιση της εφεύρεσης στον δημιουργό αυτής, προκειμένου να καταδείξει την αναγκαιότητα διάπλασης ενός προστατευτικού για τον εφευρέτη θεσμού. Ακολουθεί η διάκριση μεταξύ της νομικής φύσης και προστασίας του δικαιώματος στην εφεύρεση από το δικαίωμα προς απόκτηση ΔΕ και το δικαίωμα επί του ΔΕ. Εξειδικεύεται η αόριστη νομική έννοια της υποβολής αίτησης χορήγησης ΔΕ «χωρίς συγκατάθεση του δικαιούχου». Εξετάζεται η παράνομη αφαίρεση της εφεύρεσης και η κατάθεση αίτησης χορήγησης ΔΕ κατά παράβαση νομοθετικής διάταξης, όσο και κατά παράβαση συμβατικής πρόβλεψης ως προς τον καθορισμό του δικαιούχου. Παράλληλα, αναπτύσσονται τα ζητήματα του βιομηχανικού απορρήτου, των εφευρέσεων εργαζομένων, των δικαιούχων κοινής εφεύρεσης, όπως και της κάλυψης των κενών που προκύπτουν από την ύπαρξη ασαφούς ή άκυρης συμβατικής πρόβλεψης. Γίνεται αναφορά στα ενεργητικά και στα παθητικά νομιμοποιούμενα πρόσωπα, όπως και στον προσωπικό χαρακτήρα της αγωγής και στην άμυνα του εναγομένου. Εξετάζεται ακόμη η φύση, η υλική και τοπική αρμοδιότητα εκδίκασης της αγωγής διεκδίκησης, το αντικείμενο και το αίτημά της, με αναφορές στα βασικά ευρωπαϊκά δίκαια ευρεσιτεχνίας όπως και στις προϊσχύσασες διατάξεις του ελληνικού δικαίου. Διερευνάται η δυνατότητα λήψης ασφαλιστικών μέτρων για την προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης μετά την άσκηση της αγωγής διεκδίκησης, ιδίως υπό το φως της νέας διάταξης του άρθρου 17Β του ν. 1733/1987 και σκιαγραφείται το επιτρεπτό πεδίο διαιτητικής επίλυσης των εφευρετικών διαφορών.

Η μελέτη συμπληρώνεται με την ανάπτυξη των αποτελεσμάτων της αγωγής διεκδίκησης με γνώμονα την ωριμότητα της δικαστικής κρίσης και τις αναγκαίες δικαιοπολιτικές επισημάνσεις στην σύνοψη και τα πορίσματα.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Δικαιούχος εφεύρεσης και διεκδίκηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας
(Εθνικού και Ευρωπαϊκού)
© 2015
Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-252-1
Σελίδες
XXIII + 609
Τιμή
€ 58,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Συντομογραφίες

ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ

§ 1. Διεκδίκηση τίτλου ευρεσιτεχνίας ή εφεύρεσης; Αντικειμενική προσέγγιση

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Τα τεκμήρια του συστήματος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

Α. Τεκμήριο τυπικής και ουσιαστικής νομιμότητας του τίτλου ευρεσιτεχνίας

Β. Το τεκμήριο του αιτούντος δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ως εφευρέτη

ΙΙΙ. Συναφείς ρυθμίσεις του ν. 1733/1987 για τον καθορισμό του δικαιούχου

Α. Δικαίωμα στην ίδια εφεύρεση από περισσότερους, ανεξάρτητους εφευρέ­τες

Β. Ακυρότητα του χορηγούμενου σε μη δικαιούχο διπλώματος ευρεσιτεχνίας

§ 2. Αναγκαιότητα διάπλασης ενός προστατευτικού θεσμού για τον δικαιούχο της εφεύρεσης. Υποκειμενική προσέγγιση

Ι. Απόπειρες νομολογιακής αναγνώρισης του δικαιώματος διεκδίκησης

ΙΙ. Αρχές θεμελίωσης της αξίωσης διεκδίκησης

Α. Η αρχή «fraus omnia corrumpit»

Β. Η αρχή της «έννομης αντιστοίχισης της εφεύρεσης στον δημιουργό της»

ΙΙΙ. Η μετάβαση από τον εφευρέτη στον δικαιούχο της εφεύρεσης

ΙV. Εφευρετική διεκδίκηση ή διεκδίκηση δικαιώματος απόκτησης διπλώματος ευρε­σιτεχνίας

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΖΕΥΞΗ ΤΥΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εισαγωγικές παρατηρήσεις

§ 3. Η έννομη σχέση εφευρέτη και εφεύρεσης

Ι. Η υπαγωγή της εφεύρεσης κατ’ αποκλειστικότητα στον δημιουργό της

ΙΙ. Αποκατάσταση της διάστασης μεταξύ γνωσιολογικής και οντολογικής θεώ­ρη­σης ή μεταξύ φαινόμενου και ουσιαστικού δικαίου

§ 4. Η εφεύρεση στο δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας

Ι. Κανονιστική διαφοροποίηση έργου και εφεύρεσης

ΙΙ. Σχετικότητα κατάταξης των δημιουργιών σε ορισμένο ρυθμιστικό πλαίσιο

Α. Αμφισβητούμενη υπαγωγή

Β. Σωρευτική προστασία στον δικαιούχο εφεύρεσης

ΙΙΙ. Καθορισμός του δικαιούχου ανάλογα με τη μορφή της εφεύρεσης

§ 5. Το δικαίωμα στην εφεύρεση

Ι. Κτήση του δικαιώματος

ΙΙ. Νομική φύση του δικαιώματος

ΙΙΙ. Η αρχή του εφευρέτη

IV. Περιεχόμενο του δικαιώματος στην εφεύρεση

Α. Ηθικής φύσεως εξουσίες

Β. Περιουσιακής φύσεως εξουσίες

V. Προστασία του φορέα του δικαιώματος

Α. Επίδραση της προσβολής στον νομικό δεσμό εφευρέτη-εφεύρεσης

Β. Γενική προστασία του δικαιούχου εφεύρεσης

Γ. Ειδικές μορφές προστασίας

§ 6. Το δικαίωμα προσδοκίας για απόκτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας

Ι. Η έννομη θέση του εφευρέτη στο σύστημα του δικαίου ευρεσιτεχνίας

ΙΙ. Κτήση του δικαιώματος απόκτησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας λόγω ασφα­λούς πρόβλεψης συμπλήρωσης των όρων του πλήρους δικαιώματος

ΙΙΙ. Φορέας του δικαιώματος απόκτησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας

IV. Η αρχή του αιτούντος ως απόκλιση της αρχής του εφευρέτη

V. Προστασία του δικαιώματος απόκτησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας κατά την αρχή του «ομοουσίου ελάσσονος» προς το πλήρες δικαίωμα

§ 7. Το δικαίωμα επί του διπλώματος ευρεσιτεχνίας

Ι. Ιστορική εξέλιξη και θεμελίωση του δικαιώματος στο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

ΙΙ. Η νομική φύση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας

Α. Το δικαίωμα στο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ως περιουσιακής φύσης δικαίωμα

Β. Χαρακτηριστικά του δικαιώματος στο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

ΙΙΙ. Προστασία του ουσιαστικού δικαιούχου έναντι του κατόχου διπλώματος ευ­ρε­σιτεχνίας

§ 8. Καθορισμός του προστατευτέου δικαιώματος

Ι. Η αρχή διασφάλισης της απρόσκοπτης εκμετάλλευσης της εφεύρεσης από τον πραγματικό δικαιούχο αυτής

ΙΙ. Ποιο δικαίωμα προσβάλλεται με την κατάθεση αίτησης από μη δικαιούχο. Θεωρία της αυτόματης ενδυνάμωσης

§ 9. Σκοπός του δικαιώματος διεκδίκησης

Ι. Προστασία του δικαιούχου εφεύρεσης

ΙΙ. Αποκατάσταση της νομιμότητας

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΤΥΠΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ

§ 10. Το ευρωπαϊκό σύστημα δικαίου ευρεσιτεχνίας

I. Η ιδέα ενός ευρωπαϊκού συστήματος ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ

Α. Ο δυισμός του ευρωπαϊκού συστήματος ευρεσιτεχνιών

Β. Συνάρθρωση Ευρωπαϊκού και Ενωσιακού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας

Γ. Η νέα αρχιτεκτονική ενοποίησης του Ευρωπαϊκού συστήματος ευρεσιτε­χνιών

ΙΙ. Η φύση του Ευρωπαϊκού Διπλώματος με Ενιαία Ισχύ

§ 11. Δικαίωμα απόκτησης Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας

Ι. Καθορισμός δικαιούχου απόκτησης Ευρωπαϊκού ΔΕ στη ΣΕΔΕ

ΙΙ. Υποχρέωση αναφοράς εφευρέτη και τεκμήριο νομιμοποίησης του αιτούντος

ΙΙΙ. Δικαιούχοι απόκτησης Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας

Α. Διάκριση δικαιωμάτων κατάθεσης αίτησης και απόκτησης Ευρωπαϊκού ΔΕ

Β. Εφευρέσεις εργαζομένων και αρχή πρώτου καταθέτη ευρωπαϊκής αίτησης

Γ. Απονομή δικαιώματος απόκτησης Ευρωπαϊκού ΔΕ σε περίπτωση σύγκρου­σης επιμέρους αρχών των άρθρων 58 έως 60 της ΣΕΔΕ

§ 12. Η εφευρετική διεκδίκηση στο σύστημα της ΣΕΔΕ

Ι. Κατάθεση αίτησης απόκτησης Ευρωπαϊκού Διπλώματος από μη δικαιούχο

ΙΙ. Αρμοδιότητα εθνικών αρχών στον καθορισμό του δικαιούχου απόκτησης Ευ­ρωπαϊκού ΔΕ

ΙΙΙ. Επίδραση της διαδικασίας καθορισμού του δικαιούχου εφεύρεσης στην απο­νομή Ευρωπαϊκού ΔΕ

Α. Αναστολή της διαδικασίας χορήγησης διπλώματος

Β. Ευχέρεια τρίτου προς αναστολή ή συνέχιση της διαδικασίας

Γ. Ζητήματα απόδειξης

Δ. Δικαίωμα ακρόασης του αιτούντος

Ε. Η απόφαση περί αναστολής της διαδικασίας χορήγησης

ΙV. Έννομες συνέπειες της απόφασης επί της εφευρετικής διεκδίκησης

Α. Διάκριση συνεπειών ανάλογα με το περιεχόμενο της απόφασης

Β. Συνέπειες καταχώρισης της τελεσίδικης απόφασης στον ενιαίο χαρακτήρα του Ευρωπαϊκού Διπλώματος (99 §4 ΣΕΔΕ)

Γ. Υποβολή αιτήματος στο Ευρωπαϊκό Γραφείο ΔΕ

Δ. Συνέχιση της διαδικασίας με την αρχική ευρωπαϊκή αίτηση

Ε. Η κατάθεση νέας ευρωπαϊκής αίτησης για την ίδια εφεύρεση

ΣΤ. Αίτημα απόρριψης της υποβληθείσας από μη δικαιούχο ευρωπαϊκής αί­τησης

§ 13. Διεκδίκηση του πρώην Ενωσιακού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας

Ι. Δικαίωμα επί του Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας της ΕΕ

ΙΙ. Διεκδίκηση δικαιώματος απόκτησης Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας ΕΕ;

ΙΙΙ. Διεκδίκηση Κοινοτικού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας

ΙV. Αποτελέσματα μεταβολής του δικαιούχου Κοινοτικού ΔΕ

§ 14. Συγκριτικό δίκαιο

Ι. Γαλλικό δίκαιο

Α. Εισαγωγή

Β. Προϋποθέσεις άσκησης της αγωγής διεκδίκησης

1. Η έναρξη της διαδικασίας

2. Τα διάδικα μέρη

3. Αντικείμενο της αγωγής διεκδίκησης

4. Διαδικασία

Γ. Αποτελέσματα της αγωγής διεκδίκησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας

1. Υποκατάσταση

2. Αποτελέσματα ως προς τις δικαιοπραξίες

3. Αποτελέσματα ως προς τις πράξεις εκμετάλλευσης

4. Η τύχη αλλοδαπών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

ΙΙ. Γερμανικό δίκαιο

Α. Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

Β. Εναλλακτικές μορφές προστασίας

Γ. Υποκείμενα και αντικείμενο της εφευρετικής διεκδίκησης

1. Ενεργητικά νομιμοποιούμενα πρόσωπα

2. Παθητικά νομιμοποιούμενα πρόσωπα

3. Η ταυτότητα της εφεύρεσης

Δ. Προϋποθέσεις άσκησης και αποτελέσματα εφευρετικής διεκδίκησης

1. Η καλή πίστη του κατόχου του τίτλου

2. Η έγερση αγωγής σε περίπτωση άσκησης Ανακοπής λόγω παράνομης αφαίρεσης

3. Η κακή πίστη του κατόχου του τίτλου κατά την μεταβίβαση

4. Περιεχόμενο της αξίωσης

5. Βάρος απόδειξης

6. Αποτελέσματα διεκδίκησης

ΙΙΙ. Αγγλικό δίκαιο

Α. Η διεκδίκηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας στον νόμο Patent Act

Β. Διάκριση δικαιωμάτων προς υποβολή αίτησης και απονομή διπλώματος

Γ. Οι αρμοδιότητες του Γενικού Ελεγκτή ΔΕ (Comptroller)

1. Ταξινόμηση των αρμοδιοτήτων του Ελεγκτή ΔΕ

2. Παραπομπή εφευρετικών διενέξεων προς δικαστική επίλυση

3. Αρμοδιότητα Ελεγκτή προς επίλυση διενέξεων μεταξύ δικαιούχων

Δ. Αντικείμενο της διαδικασίας καθορισμού δικαιούχου

1. Διενέξεις μεταξύ δικαιούχων πριν τη χορήγηση διπλώματος ευρεσιτε­χνίας

2. Ο καθορισμός του αληθινού δικαιούχου μετά την απονομή του διπλώ­ματος

3. Οι προς τρίτους έννομες συνέπειες από τον καθορισμό του δικαιούχου

Ε. Περιουσιακά δικαιώματα εργοδοτών επί εφευρέσεων μισθωτών

IV. Δίκαιο των Η.Π.Α

Α. Ο εφευρέτης δικαιούχος των δικαιωμάτων από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

Β. Μέσα αποκατάστασης του εφευρέτη ως δικαιούχου του τίτλου ευρεσιτε­χνίας

1. Η Διαδικασία Διόρθωσης μέχρι την έκδοση διπλώματος ευρεσιτεχνίας

2. Η Διαδικασία Διόρθωσης μετά την χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας

3. Η Διαδικασία Παρεμβολής (Interference proceeding)

Γ. Το νέο σύστημα προτεραιότητας και η διαδικασία Προέλευσης (Derivation proceeding)

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις και έναρξη ισχύος

2. Η μετάβαση στο σύστημα του «πρώτου εφευρέτη που κατέθεσε αίτηση» (First-inventor-to-file)

3. Η διαδικασία Προέλευσης (Derivation proceeding)

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ

§ 15. Αίτηση χορήγησης διπλώματος χωρίς συγκατάθεση του δικαιούχου

Ι. Εξειδίκευση της έννοιας «απουσία συγκατάθεσης»

ΙΙ. Η σύνδεση της απουσίας συγκατάθεσης με την έννοια της απάτης

ΙΙΙ. Τυπολογία των περιστατικών που στοιχειοθετούν υποβολή αίτησης «χωρίς συγκατάθεση» του δικαιούχου της εφεύρεσης

Α. Υποκειμενικός δεσμός μεταξύ δικαιούχου εφεύρεσης και τρίτου αιτούντος

Β. Αντικειμενικός δεσμός μεταξύ ορισμένης συμπεριφοράς και υποβολής αί­τη­σης «χωρίς συγκατάθεση» του δικαιούχου

§ 16. Η παράνομη αφαίρεση της εφεύρεσης

Ι. Η απόσπαση του ουσιώδους περιεχομένου της εφευρετικής ιδέας

ΙΙ. Παράνομη αφαίρεση του φορέα ενσωμάτωσης της εφευρετικής ιδέας

ΙΙΙ. Χωρίς δικαίωμα αντιγραφή, αποτύπωση, χρήση ή αποκάλυψη εφεύρεσης

§ 17. Κατάθεση αίτησης χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας κατά παράβαση νομοθετικής διάταξης

Ι. Περιπτωσιολογία

ΙΙ. Η εφεύρεση ως απόρρητο και η χωρίς δικαίωμα λήψης γνώσης, χρήση ή αποκάλυψή της σε τρίτο πρόσωπο

Α. Η εφεύρεση ως τεχνογνωσία

Β. Η εφεύρεση ως βιομηχανικό απόρρητο

Γ. Σκοπιμότητα θεώρησης της εφεύρεσης ως βιομηχανικό απόρρητο

Δ. Η παράνομη λήψη γνώσης, εκμετάλλευση ή αποκάλυψη εφεύρεσης που αποτελεί βιομηχανικό απόρρητο

1. Η παράβαση νόμιμης υποχρέωσης στο δίκαιο περί αθέμιτου ανταγωνι­σμού

2. Παράβαση υποχρέωσης εχεμύθειας από μέλη του ΔΣ Ανώνυμης Εται­ρίας

3. Η παράβαση της υποχρέωσης εχεμύθειας από διαχειριστή ΕΠΕ και ΙΚΕ

4. Η παραβίαση του απορρήτου στο πλαίσιο του ποινικού δικαίου

ΙΙΙ. Παράβαση διατάξεων περί καθορισμού των δικαιούχων απόκτησης διπλώ­μα­τος ευρεσιτεχνίας

IV. Η παράβαση διατάξεων που ρυθμίζουν τις εφευρέσεις εργαζομένων

Α. Η συναρμογή του δικαιώματος επί εφευρέσεως εργαζόμενου προς το δι­καίωμα απονομής διπλώματος ευρεσιτεχνίας

Β. Καθορισμός των δικαιούχων στις εφευρέσεις εργαζομένων

1. Ελεύθερη εφεύρεση

2. Η υπηρεσιακή εφεύρεση

3. Εξαρτημένη εφεύρεση

V. Παράβαση των διατάξεων περί δικαιούχων κοινής εφεύρεσης

§ 18. Η κατάθεση αίτησης χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας, αποτέλεσμα πα­ρά­βασης συμβατικής πρόβλεψης

Ι. Συμβατικός καθορισμός των δικαιούχων απόκτησης διπλώματος ευρεσιτε­χνίας

ΙΙ. Συμβάσεις που περιέχουν ρήτρα απονομής δικαιώματος

ΙΙΙ. Κάλυψη ερμηνευτικών κενών στις ρήτρες απονομής δικαιώματος

Α. Η αποσπασματικότητα αυτόνομης δικαιοπρακτικής ρύθμισης

Β. Συμπληρωματική ερμηνεία ασαφούς ή άκυρης ρήτρας απονομής δικαιώ­ματος

Γ. Κρίσιμος χρόνος αναζήτησης της υποθετικής βούλησης των μερών

ΙV. Έμμεση παράβαση των συμβατικών προβλέψεων απονομής δικαιώματος

Α. Παράβαση της συμβατικής υποχρέωσης ενημέρωσης

Β. Η κατάχρηση συμβατικής σχέσης εμπιστοσύνης

§ 19. Τα ενεργητικά νομιμοποιούμενα πρόσωπα

Ι. Τα νομιμοποιούμενα κατά το σύστημα του νόμου 1733/1987 πρόσωπα

Α. Ο εφευρέτης

Β. Οι δικαιούχοι εφεύρεσης ως δικαιούχοι απόκτησης διπλώματος ευρεσιτε­χνίας

ΙΙ. Ο προσωπικός χαρακτήρας (intuitus personae) της αγωγής διεκδίκησης

Α. Η εκ πλαγίου νομιμοποίηση του συνδίκου της πτώχευσης του εφευρέτη

Β. Οι δανειστές του δικαιούχου της εφεύρεσης

Γ. Παρένθετο πρόσωπο ως δικαιούχος της εφεύρεσης

§ 20. Τα παθητικά νομιμοποιούμενα πρόσωπα

Ι. Ο ενεργήσας κατά παράβαση του νόμου ή ορισμένης σύμβασης

ΙΙ. Ο διάδοχος του μη δικαιούχου.

ΙΙΙ. Άμυνα του εναγομένου

§ 21. Φύση, αντικείμενο και αίτημα της αγωγής διεκδίκησης

I. Προστασία του αληθινού δικαιούχου με αναλογική εφαρμογή των διατά­ξεων περί διεκδικητικής αγωγής

ΙΙ. Η διεκδίκηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας ως δικαστική εκχώρηση

ΙΙΙ. Η διεκδίκηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας ως αναγνωριστική αγωγή

Α. Η υποκατάσταση του δικαιούχου εφεύρεσης

Β. Ο βαθμός ωριμότητας της δικαστικής κρίσης

Γ. Η προθεσμία άσκησης της αγωγής διεκδίκησης

ΙV. Αναλογική εφαρμογή του άρθρου 6 § 9 στη διεκδίκηση πιστοποιητικού υποδείγματος χρησιμότητας (ΠΥΧ)

V. Υλική και τοπική αρμοδιότητα εκδίκασης της αγωγής διεκδίκησης

VΙ. Αντικείμενο της αγωγής διεκδίκησης

Α. Ο χαρακτήρας της εφεύρεσης ως αλλότρια, κοινή ή ίδια εφεύρεση

Β. Η τεχνογνωσία ως ουσιώδες στοιχείο της εφεύρεσης

Γ. Τροποποίηση αλλότριας εφεύρεσης χωρίς συγκατάθεση του δικαιούχου

VII. Αίτημα της αγωγής διεκδίκησης

VIII. Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης λόγω άσκησης αγωγής διεκδίκησης

IX. Διαιτητική επίλυση εφευρετικών διαφορών

§ 22. Αποτελέσματα της αγωγής διεκδίκησης

Ι. Συνέπειες από την τελεσιδικία της απόφασης επί της αγωγής διεκδίκησης

Α. Νομιμοποιητική ανάδραση χάριν σταθερότητας του υποσυστήματος του άρθρου 6 του ν. 1733/1987

Β. Η κατάσταση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας

1. Ακυρότητα ή έκπτωση από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

2. Έγκυρο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

Γ. Δικαιώματα τρίτων, συνδεόμενα με το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

1. Συμβατικές και μη συμβατικές άδειες εκμετάλλευσης

2. Άδειες εκμετάλλευσης υπέρ του Δημοσίου και απόρρητη εφεύρεση

ΙΙ. Έννομες συνέπειες από την αμετάκλητη αποδοχή της αγωγής διεκδίκησης

Α. Ex nunc ακυρότητα των παραχωρηθέντων αδειών και δικαιωμάτων στο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

Β. Η παραχώρηση μη αποκλειστικής άδειας υπέρ των καλόπιστων προσώ­πων

§ 23. Σύνοψη – Πορίσματα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ


Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Ι. Ιγγλεζάκης, Δίκαιο πληροφορικής, 5η έκδ., 2024
Εμπλουτισμένη και ενημερωμένη συστηματική ανάλυση των κρισιμότερων θεμάτων του Δικαίου της Πληροφορικής
Κ. Χριστοδούλου/Π. Τσίρης/Μ.-Δ. Παπαδοπούλου..., Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας, 2024
Μία εις βάθος ερμηνευτική προσέγγιση μετά τις μείζονες μεταβολές στους δύο κύριους νόμους στο πεδίο της πνευματικής ιδιοκτησίας
Εμπορική νομοθεσία (Γενικό μέρος) - Βιομηχανική ιδιοκτησία - Ηλεκτρονικό εμπόριο, 3η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #19
Το παρόν πρώτο τεύχος της «Βασικής Εμπορικής Νομοθεσίας», ανανεωμένο, συμπληρωμένο και, κυρίως, επικαιροποιημένο, συντάχθηκε με βάση τις ανάγκες, πρωτίστως, των διδασκόντων...
Πνευματική ιδιοκτησία, 8η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #22
Η νέα έκδοση του τεύχους «Βασική Εμπορική Νομοθεσία ΙV – Πνευματική Ιδιοκτησία» κρίθηκε αναγκαία κυρίως των τροποποιήσεων που επήλθαν στο Ν. 2121/1993 με το άρθρο 117 Ν....
Χ. Τσίγκου, Το δικαίωμα υπαναχώρησης στην πνευματική ιδιοκτησία, 2023
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #13
Μια εις βάθος μελέτη του δικαιώματος υπαναχώρησης στο πεδίο της πνευματικής ιδιοκτησίας με έμφαση στα ζητήματα ψηφιακής εκμετάλλευσης