Μονογραφίες


Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα
Εκδόσεις 921 έως 930 από 993
Σ. Ψυχομάνης, Το Factoring, 1996
Ο Ν. 1905/1990 εισήγαγε στο ελληνικό νομοθετικό στερέωμα την έννοια της "Πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων" στην οποία υπήχθησαν οι ευρύτατα διαδεδομένοι στο εξωτερικό...
Π. Αρβανιτάκης, Τα χρονικά όρια του δεδικασμένου, 1995
Το δεδικασμένο κατοχυρώνει με τη δεσμευτική του ενέργεια το απρόσβλητο της δικαστικής κρίσεως από κάθε αδικαιολόγητη επανεκδίκαση της ίδιας διαφοράς. Η κατοχύρωση αυτή...
Ε. Βαλαβάνη-Πολατίδου, Το κληρονομικό δικαίωμα των τέκνων που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους, 1995
Σειρά: Δημοσιεύματα Οικογενειακού Δικαίου, #3
Από το ευρύτερο φάσμα της νομοθετικής μεταρρύθμισης που εισήγαγε ο ν. 1329/1983, η μελέτη παρουσιάζει ένα θέμα ιδιαίτερα σημαντικό: το νέο καθεστώς των κληρονομικών...
Α. Καΐσης, Διεθνής εμπορική διαιτησία και Σύμβαση των Βρυξελλών, 1995
  Αν και η διεθνής εμπορική διαιτησία έχει πανθομολογούμενα αναμφισβήτητη σπουδαιότητα για την προώθηση του διεθνούς και ενδοκοινοτικού εμπορίου, ώστε το ενδιαφέρον για την...
Γ. Καλφέλης, Η περάτωση της ανακρίσεως, 1995
Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει και αναλύει όλη την προβληματική εκείνη που συσχετίζεται άμεσα με την τυπική περάτωση της τακτικής ανακρίσεως. Έτσι η μονογραφία αυτή διερευνά...
Κ. Καρφάκης, Συναλλαγματικές ισοτιμίες και διεθνή μακροοικονομικά, 1995
Ο σκοπός του συγγραφέα στο παρόν σύγγραμμα είναι να παρουσιάσει στο φοιτητή των Οικονομικών Επιστημών αλλά και στο μελετητή των σύγχρονων οικονομικών φαινομένων τις...
Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα