Χ. Τριανταφυλλίδης, Η έννοια του καταναλωτή στο ευρωπαϊκό δικονομικό και στο εσωτερικό δίκαιο, 2019


Χ. Τριανταφυλλίδης, Η έννοια του καταναλωτή στο ευρωπαϊκό δικονομικό και στο εσωτερικό δίκαιο, 2019

Η υπαγωγή ή μη ενός συμβαλλόμενου στην έννοια του καταναλωτή είναι κρίσιμη τόσο στο ευρωπαϊκό δικονομικό δίκαιο όσο και στο εσωτερικό δίκαιο προστασίας του καταναλωτή. Στην πρώτη περίπτωση η υπαγωγή οδηγεί τον εφαρμοστή του δικαίου στην εφαρμογή των ευνοϊκών διατάξεων των άρθρων 17-19 του Καν. 1215/2012 ή κανονισμού «Βρυξέλλες ΙΙα». Στη δεύτερη περίπτωση εφαρμοστέες κρίνονται ανάλογα οι διατάξεις που αφορούν τον καταναλωτή και απαντούν σε άλλα κοινοτικά νομοθετήματα, όπως οι κανονισμοί (ΕΚ) 593/2008 ή 805/2004 ή στον ν. 2251/1994, που ενσωμάτωσε στο εσωτερικό δίκαιο κοινοτική οδηγία. Η μελέτη έχει ως στόχο την παρουσίαση και κριτική ανάλυση κυρίως της νομολογίας του ΔΕΚ/ΔΕΕ που έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα και αφορά στην ερμηνεία των σχετικών με την προστασία του καταναλωτή διατάξεων των κανονισμών 1215/2012 (κατά συνέπεια και του προγενέστερου Καν. 44/2001 όπως και τη Σύμβαση των Βρυξελλών του 1968), 593/2008, των κοινοτικών οδηγιών 93/13/ΕΟΚ και 2009/22/ΕΕ και του ν. 2251/1994. Ταυτόχρονα παρατίθενται και οι απόψεις και η κριτική ανάλυση της θεωρίας, όπου εντοπίστηκε σχετική, ιδίως αλλοδαπή, βιβλιογραφία.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η έννοια του καταναλωτή στο ευρωπαϊκό δικονομικό και στο εσωτερικό δίκαιο
© 2019
Διεύθυνση Σειράς
Συγγραφέας
Σειρά
ISBN
978-960-568-929-2
Σελίδες
XΙ + 134
Τιμή
€ 18,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Προλογικό σημείωμα

Συντομογραφίες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

§ 1. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

1. Η Σύμβαση των Βρυξελλών

2. Κανονισμός 44/2001

3. Κανονισμός 1215/2012

§ 2. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 17 ΚΑΝ 1215/2012

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2. Υποκατηγορίες συμβάσεων

α). Απόφαση Česká spořitelna/Feichter

β). απόφαση Mühlleitner/Yusufi

γ). αποφάσεις Pammer και Hotel Alpenhof

δ). απόφαση Maletic

ε). απόφαση Βenincasa

στ) απόφαση Bertrand/Ott

ζ). απόφαση Verein für Konsumenteninformation/Henkel

η). απόφαση Shearson Lehman

θ). απόφαση Kareda/Benkö

ι). απόφαση Kolassa/Barclaye plc

ια). απόφαση Mietz

iβ). απόφαση Rudolf Gabriel/Schlank & Schick

ιγ). απόφαση Engler

ιδ). απόφαση Ιlsinger/Dreschers

§ 3. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΤΟΥ ΚΑΝ 593/2008

α) Η απόφαση Verein für Konsumenteninformation/Amazon EU

β) απόφαση Vapenik/Thurner

§ 4. ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ 93/13/ΕΟΚ ΚΑΙ 2009/22/ΕΕ

α) απόφαση EOS KSI Slovensko κατά Danko κλπ.

β) απόφαση Komisia za zashtita na potrebitelite κατά Κamenova

§ 5. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 2251/1994

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Δίκαιο ανταγωνισμού (αθέμιτου & ελεύθερου) - Δίκαιο προστασίας καταναλωτή, 8η έκδ., 2022
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #21
Η νέα έκδοση του παρόντος κρίνεται αναγκαία για να συμπεριλάβει τις τροποποιήσεις, που επέφερε στο Ν. 3959/2011, ο Ν. 4886/2022 (ΦΕΚ 12/Α/24.1.2022), ο οποίος με τα άρθρα...
Ν. Ζαπριάνος, Αστική ευθύνη λόγω παραβάσεων του δικαίου ελεύθερου ανταγωνισμού, 2021
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #2
Ο πρόσφατος ν. 4529/2018 και η νομολογιακή δραστηριότητα των τελευταίων ετών καταδεικνύουν την αυξανόμενη σημασία της αστικής ευθύνης επί παραβάσεων του εθνικού και ενωσιακού...
Φ. Καρατζένης, Μελέτες Αστικού και Εμπορικού Δικαίου, 2021
Η παρούσα έκδοση αποτελεί συλλογή άρθρων και εκτενών σχολίων του συγγραφέα σε δικαστικές αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν σε νομικά περιοδικά και συλλογικά έργα την περίοδο...
Ν. Ζευγώλης, Η Διευθέτηση (settlement) μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4635/2019, 2020
Απώτερος στόχος του έργου είναι να γίνει κατανοητή –με όσο πιο απλό τρόπο γίνεται– η όλη διαδικασία κι αφετέρου να παροτρυνθούν μέσω της κατανόησης αυτής επιχειρήσεις που...
Ε. Λανταβού, Η συλλογική αγωγή, 2019
Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο τον εντοπισμό των ορίων της ασκήσεως της συλλογικής αγωγής από τις ενώσεις καταναλωτών, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 10 ν....