Χ. Τριανταφυλλίδης, Η έννοια του καταναλωτή στο ευρωπαϊκό δικονομικό και στο εσωτερικό δίκαιο, 2019


Χ. Τριανταφυλλίδης, Η έννοια του καταναλωτή στο ευρωπαϊκό δικονομικό και στο εσωτερικό δίκαιο, 2019

Η υπαγωγή ή μη ενός συμβαλλόμενου στην έννοια του καταναλωτή είναι κρίσιμη τόσο στο ευρωπαϊκό δικονομικό δίκαιο όσο και στο εσωτερικό δίκαιο προστασίας του καταναλωτή. Στην πρώτη περίπτωση η υπαγωγή οδηγεί τον εφαρμοστή του δικαίου στην εφαρμογή των ευνοϊκών διατάξεων των άρθρων 17-19 του Καν. 1215/2012 ή κανονισμού «Βρυξέλλες ΙΙα». Στη δεύτερη περίπτωση εφαρμοστέες κρίνονται ανάλογα οι διατάξεις που αφορούν τον καταναλωτή και απαντούν σε άλλα κοινοτικά νομοθετήματα, όπως οι κανονισμοί (ΕΚ) 593/2008 ή 805/2004 ή στον ν. 2251/1994, που ενσωμάτωσε στο εσωτερικό δίκαιο κοινοτική οδηγία. Η μελέτη έχει ως στόχο την παρουσίαση και κριτική ανάλυση κυρίως της νομολογίας του ΔΕΚ/ΔΕΕ που έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα και αφορά στην ερμηνεία των σχετικών με την προστασία του καταναλωτή διατάξεων των κανονισμών 1215/2012 (κατά συνέπεια και του προγενέστερου Καν. 44/2001 όπως και τη Σύμβαση των Βρυξελλών του 1968), 593/2008, των κοινοτικών οδηγιών 93/13/ΕΟΚ και 2009/22/ΕΕ και του ν. 2251/1994. Ταυτόχρονα παρατίθενται και οι απόψεις και η κριτική ανάλυση της θεωρίας, όπου εντοπίστηκε σχετική, ιδίως αλλοδαπή, βιβλιογραφία.

Edition info

Title
Η έννοια του καταναλωτή στο ευρωπαϊκό δικονομικό και στο εσωτερικό δίκαιο
© 2019
Series directors
Author
Series
ISBN
978-960-568-929-2
Pages
XΙ + 134
Price
€ 18.00
In stock

Table of contents   +

Προλογικό σημείωμα

Συντομογραφίες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

§ 1. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

1. Η Σύμβαση των Βρυξελλών

2. Κανονισμός 44/2001

3. Κανονισμός 1215/2012

§ 2. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 17 ΚΑΝ 1215/2012

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2. Υποκατηγορίες συμβάσεων

α). Απόφαση Česká spořitelna/Feichter

β). απόφαση Mühlleitner/Yusufi

γ). αποφάσεις Pammer και Hotel Alpenhof

δ). απόφαση Maletic

ε). απόφαση Βenincasa

στ) απόφαση Bertrand/Ott

ζ). απόφαση Verein für Konsumenteninformation/Henkel

η). απόφαση Shearson Lehman

θ). απόφαση Kareda/Benkö

ι). απόφαση Kolassa/Barclaye plc

ια). απόφαση Mietz

iβ). απόφαση Rudolf Gabriel/Schlank & Schick

ιγ). απόφαση Engler

ιδ). απόφαση Ιlsinger/Dreschers

§ 3. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΤΟΥ ΚΑΝ 593/2008

α) Η απόφαση Verein für Konsumenteninformation/Amazon EU

β) απόφαση Vapenik/Thurner

§ 4. ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ 93/13/ΕΟΚ ΚΑΙ 2009/22/ΕΕ

α) απόφαση EOS KSI Slovensko κατά Danko κλπ.

β) απόφαση Komisia za zashtita na potrebitelite κατά Κamenova

§ 5. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 2251/1994

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Δίκαιο ανταγωνισμού (αθέμιτου & ελεύθερου) - Δίκαιο προστασίας καταναλωτή, 9η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #21
Η νέα έκδοση του παρόντος κρίνεται αναγκαία για να συμπεριλάβει τις τροποποιήσεις, που επέφερε στο Ν. 3959/2011, ο Ν. 4886/2022 (ΦΕΚ 12/Α/24.1.2022), ο οποίος με τα άρθρα...
Ν. Ζαπριάνος, Αστική ευθύνη λόγω παραβάσεων του δικαίου ελεύθερου ανταγωνισμού, 2021
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #2
Ανάλυση του ζητήματος της αστικής ευθύνης λόγω νόθευσης του ανταγωνισμού
Φ. Καρατζένης, Μελέτες Αστικού και Εμπορικού Δικαίου, 2021
Συλλογή μελετών και σχολίων με έμφαση σε κρίσιμα θέματα της νομικής πράξης, με προτεινόμενες λύσεις σε κρίσιμα ερωτήματα
Ν. Ζευγώλης, Η Διευθέτηση (settlement) μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4635/2019, 2020
Απώτερος στόχος του έργου είναι να γίνει κατανοητή –με όσο πιο απλό τρόπο γίνεται– η όλη διαδικασία κι αφετέρου να παροτρυνθούν μέσω της κατανόησης αυτής επιχειρήσεις που...
Ε. Λανταβού, Η συλλογική αγωγή, 2019
Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο τον εντοπισμό των ορίων της ασκήσεως της συλλογικής αγωγής από τις ενώσεις καταναλωτών, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 10 ν....