Φ. Καρατζένης, Μελέτες Αστικού και Εμπορικού Δικαίου, 2021


Φ. Καρατζένης, Μελέτες Αστικού και Εμπορικού Δικαίου, 2021

Η παρούσα έκδοση αποτελεί συλλογή άρθρων και εκτενών σχολίων του συγγραφέα σε δικαστικές αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν σε νομικά περιοδικά και συλλογικά έργα την περίοδο 2000-2002 και την περίοδο 2015-2020.

Έναυσμα των μελετών αυτών και συγχρόνως αφετηρία λεπτομερέστερης και πληρέστερης επεξεργασίας του αποτέλεσαν θέματα της νομικής πράξης. Η αναφορά σε δικαστικές αποφάσεις στην αφετηρία της έρευνας και οι αναλυτικές παραπομπές σε περαιτέρω αποφάσεις στη συνέχεια σκοπό είχαν να «εικονογραφήσουν» τα σχετικά θέματα, να εξηγήσουν πιο παραστατικά τα κρίσιμα ερωτήματα και τις προτεινόμες λύσεις.

Στις δημοσιευόμενες μελέτες διασταυρώνονται θέματα που ανάγονται προεχόντως στους κλάδους του Αστικού, του Ιδιωτικού Διεθνούς, του Εταιρικού, του Τραπεζικού και του Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς με ερωτήματα από άλλους κλάδους, όπως το Ποινικό, το Φορολογικό και γενικότερα το Δημόσιο Δίκαιο, αφού η νομική πράξη αγνοεί τα όρια που μπορεί ενίοτε να χαράσσει επί του χάρτου η θεωρία.

Edition info

Title
Μελέτες Αστικού και Εμπορικού Δικαίου
© 2021
Author
ISBN
978-960-648-297-7
Pages
ΧΙ + 354
Price
€ 32.00
In stock

Table of contents   +

Πίνακας περιεχομένων

Πρόλογος

Μέρος Πρώτο

Αστικό Δίκαιο

Ως προς την σχέση της ευθύνης εκ των άρθρων 57, 59 αφενός και 932 ΑΚ αφετέρου

Χρηματική ικανοποίηση των γονέων επί αδικοπραξίας κατά τέκνουΣκέψεις με αφορμή την υπ’ αριθμ. 1323/2001 απόφαση του Αρείου Πάγου

Παρατηρήσεις επί της υπ’ αριθμ. 9/2002 απόφασης της Ολομελείας του Αρείου Πάγου

Η επέκταση της ευθύνης από διακινδύνευση σε αρρύθμιστες περιπτώσεις, στο παράδειγμα των θαλάσσιων μεταφορικών μέσων, από την άποψη της Μεθοδολογίας του Δικαίου

Κριτική αποτίμηση των προϋποθέσεων ευθύνης ιδιωτικής κλινικής για πράξεις ή παραλείψεις ιατρών

Η παραγραφή των τόκων, χρεολύτρων και μερισμάτων (ΑΚ 250 αρ. 15)

Μέρος Δεύτερο

Δίκαιο των Ανωνύμων Εταιριών

Το προβληματικό «δικαίωμα μειοψηφίας» μετόχων ανώνυμης εταιρίας να αιτηθεί την αναβολή της λήψης αποφάσεων από την γενική συνέλευση

Ο υπολογισμός της πραγματικής αξίας μη εισηγμένων μετοχών σε περίπτωση εξασκήσεως του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze out) κατ’ άρθρον 47 ν. 4548/2018

Χορήγηση εντολής από μετόχους ανώνυμης εταιρίας σε δικηγόρο να προβεί σε δικαστικές ενέργειες στο όνομα της εταιρίας

Γένεση της φορολογικής υποχρέωσης και προθεσμία καταβολής του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρίας

Υπαγωγή σε Φόρο Συγκέντρωσης Κεφαλαίου της διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον, στην περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρίας σε τιμή ανώτερη της ονομαστικής αξίας της μετοχής

Η όψιμη αμφισβήτηση από την Διοίκηση, της μη υπαγωγής της διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον σε Φόρο Συγκέντρωσης Κεφαλαίου απορρίπτεται οριστικά

Η φορολόγηση της πώλησης, από νομικά πρόσωπα, μετοχών ημεδαπών ανωνύμων εταιριών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Δικαιώματα υποθηκοφυλάκων για εγγραφές που αφορούν εμπράγματα δικαιώματα και καταχωρήσεις συμβάσεων τιτλοποιήσεως κατά το άρθρο 14 § 2 του ν. 3156/2003

Μέρος Τρίτο

Ειδικά Θέματα «Εισηγμένων» Εταιριών

Υποχρεώσεις παροχής ενημέρωσης προς τους επενδυτές

Ενημέρωση σε περίπτωση απόκτησης ή διάθεσης σημαντικών συμμετοχών από μητρικές και ελεγχόμενες επιχειρήσεις (άρθρα 9 επ. Ν. 3556/2007)

Δημοσιοποίηση συναλλαγών νομικών προσώπων που έχουν στενό δεσμό με πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα σε εκδότη κινητών αξιών εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά (άρθρα 13 § 1 Ν. 3340/2005 και 19 § 1 Κανονισμού [ΕΕ] 596/2014)

Υποκείμενο των κυρώσεων κατά το άρθρο 29 Ν. 3461/2006 («Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις»)

Αποτελούν οι περιοδικές εισφορές προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των «εισηγμένων» στο Χρηματιστήριο εταιριών ανταποδοτικό τέλος ή φόρο;

Μέρος Τέταρτο

Χρηματοοικονομικό Δίκαιο

Η σύμβαση δανείου σε ελβετικά φράγκα ως μεικτή σύμβαση: σύμβαση δανείου σε ευρώ και σύμβαση χρηματοοικονομικού παραγώγου (σύμβαση ανταλλαγής νομισμάτων)

Η ρήτρα νομίσματος και ισοτιμίας εξόφλησης στην σύμβαση δανείου σε ελβετικά φράγκα εξαιρείται του ελέγχου καταχρηστικότητας των Γενικών Όρων Συναλλαγών

Ευθύνη τράπεζας έναντι αγοραστή χρηματοπιστωτικών μέσων για παράβαση υποχρεώσεων που απορρέουν από σύμβαση παροχής επενδυτικών συμβουλών, την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, καθώς και τον Κώδικα Δεοντολογίας Ε.Π.Ε.Υ

Ευθύνη επιχείρησης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών από την παροχή επενδυτικών συμβουλών

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Ενημέρωση και συγκατάθεση του υποκειμένου στην περίπτωση ανακοίνωσης προσωπικών δεδομένων από πιστωτικό ίδρυμα σε εταιρία ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις

Κίνηση Κεφαλαίων και Πληρωμές προς το εξωτερικό

Μέρος Πέμπτο

Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

Εκχώρηση απαίτησης ως προδικαστικό ζήτημα ενώπιον ελληνικού δικαστηρίου: Ζητήματα Ιδιωτικού Διεθνούς και Δικονομικού Διεθνούς Δικαίου

Ευρετήριο Λημμάτων

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Ε. Βόγκλης, Πιστωτική σύμβαση και προστασία της εμπιστοσύνης, 2024
Μεθοδολογική έρευνα και παρουσίαση της πιστωτικής σύμβασης στο πλαίσιο αλληλεπίδρασης ιδιωτικού δικαίου, δημοσίου δικαίου και οικονομίας
Μ. Ανδριανάτου, Αναπροσαρμογή επιχειρηματικών πιστωτικών συμβάσεων λόγω της οικονομικής κρίσης, 2022
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #6
Ανάλυση των δυνατοτήτων αναπροσαρμογής των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από επιχειρηματική πιστωτική σύμβαση
Ν. Ζαπριάνος, Αστική ευθύνη λόγω παραβάσεων του δικαίου ελεύθερου ανταγωνισμού, 2021
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #2
Ανάλυση του ζητήματος της αστικής ευθύνης λόγω νόθευσης του ανταγωνισμού
Α. Βαλτούδης, Αδικαιολόγητος πλουτισμός στις τριμερείς σχέσεις, ιδίως του τραπεζικού δικαίου, 2018
Το ποιος πλουτίζει αδικαιολόγητα και σε βάρος ποιου και με ποιο περιεχόμενο ευθύνης, όταν σε μια περιουσιακή μετακίνηση εμπλέκονται τρία, τέσσερα ή και περισσότερα μέρη (όπως...