Χ. Σεβαστίδης, Το δικαίωμα απεργίας και ο δικαστικός έλεγχος της άσκησής του, 2015


Χ. Σεβαστίδης, Το δικαίωμα απεργίας και ο δικαστικός έλεγχος της άσκησής του, 2015

Το βιβλίο αυτό βασίζεται στο σύνολο των δικαστικών αποφάσεων που έκριναν απεργιακές διαφορές και εκδόθηκαν στα Πρωτοδικεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης την περίοδο από το 2009 έως και το 2014.Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των αποφάσεων, που είναι αδημοσίευτη στο νομικό τύπο, αναλύεται και κατηγοριοποιείται για πρώτη φορά. Γίνονται κριτικές αναλύσεις για τους νόμιμους και παράνομους σκοπούς της απεργίας, τις τυπικές προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος, τις ιδιαιτερότητες της απεργίας στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, στους ΟΤΑ και στο Δημόσιο, τις περιπτώσεις καταχρηστικότητας μιας απεργίας, καθώς και για όλα τα συναφή δικονομικά ζητήματα που ανακύπτουν. Εντοπίζονται όλες εκείνες οι νομικές παρερμηνείες που έγιναν νομολογιακές συνήθειες και οδήγησαν σταδιακά στην αποκαθήλωση του συνταγματικού δικαιώματος της απεργίας.

Παρατίθενται στο πρώτο παράρτημα δικαστικές αποφάσεις με ιδιαίτερο νομικό ενδιαφέρον και στο δεύτερο παράρτημα όλη η σχετική νομοθεσία.

Πρόκειται για πολύτιμο βοήθημα τόσο για τους δικαστές και τους δικηγόρους που ασχολούνται με απεργιακές διαφορές, όσο και για τα συνδικαλιστικά σωματεία που εξακολουθούν να παλεύουν -σε πείσμα των καιρών- με μοναδικό όπλο το άρθρο 23 παρ. 2 του Συντάγματος.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Το δικαίωμα απεργίας και ο δικαστικός έλεγχος της άσκησής του
© 2015
Πρόλογος
Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-275-0
Σελίδες
ΧΙV + 225
Τιμή
€ 24,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Άρι Καζάκου, Καθηγητή Νομικής ΑΠΘ.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ.

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

i. Ιστορική αναφορά.

ii. Από τη διεθνή αναγνώριση στη συντονισμένη προσπάθεια στραγγαλισμού.

ΙI. ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΕΡΓΙΑ.

Α. Συνταγματική διασφάλιση - Αρχή της αποτελεσματικής προ­στασίας - Τεκμήριο νομιμότητας (ολΑΠ 27/2004).

Β. Απεργιακός σκοπός- Αιτήματα της απεργίας.

i. Εργασιακά-οικονομικά – συνδικαλιστικά - ασφαλιστικά συμ­φέροντα.

ii. Πολιτική απεργία- αποδέκτης των αιτημάτων.

Σχετική νομολογία.

iii. Περιορισμός διευθυντικού δικαιώματος.

Σχετική νομολογία.

iv. Επίλυση νομικών διαφορών.

Σχετική νομολογία.

v. Συνύπαρξη νόμιμων και παράνομων αιτημάτων.

Σχετική νομολογία.

Γ. Τυπικές προϋποθέσεις νομιμότητας της απεργίας στις κοινές επιχειρήσεις.

i. Προειδοποίηση του εργοδότη.

Σχετική νομολογία.

ii. Κήρυξη απεργίας από αρμόδιο όργανο.

Σχετική νομολογία.

iii. Προσωπικό ασφαλείας.

Σχετική νομολογία.

Δ. Τυπικές προϋποθέσεις νομιμότητας της απεργίας στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, για εργαζόμενους με σχέση ερ­γασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ.

i. Ποιες είναι οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας.

Σχετική νομολογία.

ii. Υποχρέωση γνωστοποίησης αιτημάτων, διαδικασία δημό­σιου διαλόγου, προσωπικό ασφαλείας και αντιμετώπισης στοιχειωδών αναγκών του κοινωνικού συνόλου.

iii. Απεργία δημοσίων υπαλλήλων.

Σχετική νομολογία.

ΙΙI. ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ.

Α. Η προβληματική των άρθρων 25 § 3 Σ. και 281 ΑΚ και το άρθρο 5 § 1Σ.

Β. Η στάθμιση των συμφερόντων - Η αρχή της αναλογικότητας.

Σχετική νομολογία.

Γ. Η απεργία ως ultima ratio (έσχατο μέσο)

Σχετική νομολογία.

Δ. Η υποχρέωση ειρήνης.

Ε. Η κατάληψη των χώρων εργασίας.

Σχετική νομολογία.

ΣΤ. Άλλοι λόγοι καταχρηστικότητας μιας απεργίας.

Σχετική νομολογία.

IV. ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ.

Α. Η νομιμοποίηση τρίτων στη δίκη της απεργίας.

Β. Καταψηφιστικό ή αναγνωριστικό το αίτημα;- Προσωρινή εκτελεστότητα.- Έμμεση εκτέλεση κατά μελών του ΔΣ.

Σχετική νομολογία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ.

Α. Δικαστικές αποφάσεις με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Β. Σχετική νομοθεσία.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Γ. Λεβέντης, Συλλογικό εργατικό δίκαιο, 3η έκδ., 2023
Οι αλλεπάλληλες αλλαγές των διατάξεων που αφορούν την ύλη του συλλογικού εργατικού δικαίου, ιδίως στο πλαίσιο της δημοσιονομικής κρίσης και ακόμα εντονότερα μετά το έτος...
Δ. Τραυλός-Τζανετάτος, Καπιταλιστική αναδιάρθρωση καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και εργασία, 2023
Κρίσιμα και επίκαιρα ζητήματα γύρω από την αναπτυσσόμενη τεχνοεπιστήμη με επίκεντρο τις σχέσεις εργασίας και τις διαδοχικές καπιταλιστικές κρίσεις
Δ. Ζερδελής/Δ. Γούλας, Επίτομο Εργατικό Δίκαιο, 2022
Ευσύνοπτη και συστηματική παρουσίαση της ύλης του εργατικού δικαίου
Δ. Ζερδελής, Εργατικό Δίκαιο, 5η έκδ., 2022
Η πληρέστερη και εκτενέστερη έκδοση όλης της ύλης των ατομικών εργασιακών σχέσεων, πλήρως επικαιροποιημένη