Χ. Σεβαστίδης, Το δικαίωμα απεργίας και ο δικαστικός έλεγχος της άσκησής του, 2015


Χ. Σεβαστίδης, Το δικαίωμα απεργίας και ο δικαστικός έλεγχος της άσκησής του, 2015

Το βιβλίο αυτό βασίζεται στο σύνολο των δικαστικών αποφάσεων που έκριναν απεργιακές διαφορές και εκδόθηκαν στα Πρωτοδικεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης την περίοδο από το 2009 έως και το 2014.Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των αποφάσεων, που είναι αδημοσίευτη στο νομικό τύπο, αναλύεται και κατηγοριοποιείται για πρώτη φορά. Γίνονται κριτικές αναλύσεις για τους νόμιμους και παράνομους σκοπούς της απεργίας, τις τυπικές προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος, τις ιδιαιτερότητες της απεργίας στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, στους ΟΤΑ και στο Δημόσιο, τις περιπτώσεις καταχρηστικότητας μιας απεργίας, καθώς και για όλα τα συναφή δικονομικά ζητήματα που ανακύπτουν. Εντοπίζονται όλες εκείνες οι νομικές παρερμηνείες που έγιναν νομολογιακές συνήθειες και οδήγησαν σταδιακά στην αποκαθήλωση του συνταγματικού δικαιώματος της απεργίας.

Παρατίθενται στο πρώτο παράρτημα δικαστικές αποφάσεις με ιδιαίτερο νομικό ενδιαφέρον και στο δεύτερο παράρτημα όλη η σχετική νομοθεσία.

Πρόκειται για πολύτιμο βοήθημα τόσο για τους δικαστές και τους δικηγόρους που ασχολούνται με απεργιακές διαφορές, όσο και για τα συνδικαλιστικά σωματεία που εξακολουθούν να παλεύουν -σε πείσμα των καιρών- με μοναδικό όπλο το άρθρο 23 παρ. 2 του Συντάγματος.

Edition info

Title
Το δικαίωμα απεργίας και ο δικαστικός έλεγχος της άσκησής του
© 2015
Foreword
Author
ISBN
978-960-568-275-0
Pages
ΧΙV + 225
Price
€ 24.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Άρι Καζάκου, Καθηγητή Νομικής ΑΠΘ.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ.

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

i. Ιστορική αναφορά.

ii. Από τη διεθνή αναγνώριση στη συντονισμένη προσπάθεια στραγγαλισμού.

ΙI. ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΕΡΓΙΑ.

Α. Συνταγματική διασφάλιση - Αρχή της αποτελεσματικής προ­στασίας - Τεκμήριο νομιμότητας (ολΑΠ 27/2004).

Β. Απεργιακός σκοπός- Αιτήματα της απεργίας.

i. Εργασιακά-οικονομικά – συνδικαλιστικά - ασφαλιστικά συμ­φέροντα.

ii. Πολιτική απεργία- αποδέκτης των αιτημάτων.

Σχετική νομολογία.

iii. Περιορισμός διευθυντικού δικαιώματος.

Σχετική νομολογία.

iv. Επίλυση νομικών διαφορών.

Σχετική νομολογία.

v. Συνύπαρξη νόμιμων και παράνομων αιτημάτων.

Σχετική νομολογία.

Γ. Τυπικές προϋποθέσεις νομιμότητας της απεργίας στις κοινές επιχειρήσεις.

i. Προειδοποίηση του εργοδότη.

Σχετική νομολογία.

ii. Κήρυξη απεργίας από αρμόδιο όργανο.

Σχετική νομολογία.

iii. Προσωπικό ασφαλείας.

Σχετική νομολογία.

Δ. Τυπικές προϋποθέσεις νομιμότητας της απεργίας στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, για εργαζόμενους με σχέση ερ­γασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ.

i. Ποιες είναι οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας.

Σχετική νομολογία.

ii. Υποχρέωση γνωστοποίησης αιτημάτων, διαδικασία δημό­σιου διαλόγου, προσωπικό ασφαλείας και αντιμετώπισης στοιχειωδών αναγκών του κοινωνικού συνόλου.

iii. Απεργία δημοσίων υπαλλήλων.

Σχετική νομολογία.

ΙΙI. ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ.

Α. Η προβληματική των άρθρων 25 § 3 Σ. και 281 ΑΚ και το άρθρο 5 § 1Σ.

Β. Η στάθμιση των συμφερόντων - Η αρχή της αναλογικότητας.

Σχετική νομολογία.

Γ. Η απεργία ως ultima ratio (έσχατο μέσο)

Σχετική νομολογία.

Δ. Η υποχρέωση ειρήνης.

Ε. Η κατάληψη των χώρων εργασίας.

Σχετική νομολογία.

ΣΤ. Άλλοι λόγοι καταχρηστικότητας μιας απεργίας.

Σχετική νομολογία.

IV. ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ.

Α. Η νομιμοποίηση τρίτων στη δίκη της απεργίας.

Β. Καταψηφιστικό ή αναγνωριστικό το αίτημα;- Προσωρινή εκτελεστότητα.- Έμμεση εκτέλεση κατά μελών του ΔΣ.

Σχετική νομολογία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ.

Α. Δικαστικές αποφάσεις με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Β. Σχετική νομοθεσία.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Ε. Κομπατσιάρη, Εργατικό Ποινικό Δίκαιο, 2024
Η πρώτη πλήρης συστηματική ανάλυση της ποινικής προστασίας των εργαζομένων στο σύνολο του Ατομικού και Συλλογικού Εργατικού Ποινικού Δικαίου
Εργατική νομοθεσία - Βασικά Νομοθετήματα, 4η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #26
Ο πρόσφατος νόμος 5053/2023 επέφερε σημαντικές αλλαγές στο εργατικό δίκαιο και ειδικότερα στην ύλη των ατομικών εργασιακών σχέσεων, οι οποίες κατέστησαν αναγκαία την παρούσα...
Δ. Ζερδελής, Εγχειρίδιο Εργατικού Δικαίου - Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις, 8η έκδ., 2023
Ευσύνοπτη και συστηματική παρουσίαση της ύλης του εργατικού δικαίου - ενημερωμένο με τον νόμο 5053/2023
Δ. Ζερδελής, Εφαρμογές Εργατικού Δικαίου, τόμ. 1, 2η έκδ., 2023
Πρακτικά θέματα με εκτενείς και τεκμηριωμένες απαντήσεις στο πεδίο του Ατομικού Εργατικού Δικαίου