Χ. Απαλαγάκη, Επαναφορά & Αποζημίωση, 1994


Χ. Απαλαγάκη, Επαναφορά & Αποζημίωση, 1994
Προσωρινά εξαντλημένη έκδοση

Συχνά στην πράξη ο εκτελεστός τίτλος (που είναι συνήθως προσωρινά εκτελεστή απόφαση, διαταγή πληρωμής ή απόφαση ασφαλιστικών μέτρων), ανατρέπεται μετά την εκτέλεσή του. 'Αλλες φορές κατά τη διενέργεια της εκτελέσεως παραβιάζεται απλώς ο διαδικαστικός τύπος.

Ενδέχεται τέλος η εκτέλεση να επισπεύδεται παρά την ανυπαρξία της απαιτήσεως του δανειστή. Όλες οι παραπάνω περιπτώσεις καθιστούν την εκτέλεση ελαττωματική και συνεπάγονται υποχρέωση του δανειστή προς επαναφορά ή αποζημίωση.

Στα κρίσιμα αυτά ζητήματα δίνει απάντηση το νέο βιβλίο της Χ. Απαλαγάκη, που τα αντιμετωπίζει εισάγοντας την τριμερή διάκριση αδικαιολόγητη - άκυρη και άδικη εκτέλεση.

Οι λύσεις που δίνονται στηρίζονται στην πλήρη επεξεργασία των νομολογιακών δεδομένων, αλλά και σε εμπεριστατωμένη θεωρητική ανάλυση, ιδίως σε ό,τι αφορά την οριοθέτηση της αξιώσεως επαναφοράς από την αξίωση του αδικαιολόγητου πλουτισμού των άρθρων 904 επ. ΑΚ.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Επαναφορά & Αποζημίωση
Μετά την αναγκαστική εκτέλεση, Άρθρα 914 & 940 ΚΠολΔ
© 1994
Συγγραφέας
ISBN
978-960-301-167-3
Σελίδες
301
Εξαντλημένο

Πίνακας περιεχομένων   +

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ, Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ - ΑΚΥΡΗ ΚΑΙ ΑΔΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

  • α. Εξαφάνιση του εκτελεστού τίτλου - Αδικαιολόγητη εκτέλεση
   β. Παραβίαση του διαδικαστικού τύπου - άκυρη εκτέλεση
   γ. Ανυπαρξία απαιτήσεως- άδικη εκτέλεση
 • 1. Εννοια - αποστολή της αναγκαστικής εκτελέσεως
  2. Αδικαιολόγητη - άκυρη και άδικη εκτέλεση. Μία πρώτη προσέγγιση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

  • α. Ρωμαϊκό δίκαιο
   β. Γερμανικό δίκαιο
   γ. Αυστριακή Πολιτική Δικονομία
   δ. Αγγλικό δίκαιο
   ε. Γαλλικό - ιταλικό δίκαιο
   στ. Ελληνικό δίκαιο
   • γ.α. Η έννοια της επαναφοράς στο γερμανικό δίκαιο
    γ.β. Η έννοια της επαναφοράς στο ελληνικό δίκαιο
  • α. Η διαφορά που αναφύεται από την αδικαιολόγητη εκτέλεση
   β . Η έννοια της επαναφοράς - αποκαταστάσεως στο δικονομικό και στο ουσιαστικό δίκαιο. Διάκριση από ομόηχες διατάξεις
   γ. Οι απόψεις που υποστηρίχθηκαν για τη νομική φύση και τη λειτουργία της επαναφοράς
   δ. Η τελολογική μέθοδος της έρευνας
   ε. Σκοπός της αποκαταστάσεως- κοινότητα με τα ένδικα μέσα
   • α.α. Η ευδοκίμηση του ενδίκου μέσου και η απόρριψη της παροχής δικαστικής προστασίας
    α.β. Η εκτέλεση της αποφάσεως
    β.α. Η υποχρέωση της προαποδείξεως
    β.β. Υποβολή αιτήματος. Η διάκριση ανάμεσα σε αυτοτελή και ενδοδιαδικαστική επαναφορά
  • α. Ουσιαστικές προϋποθέσεις
   β. Τυπικές - διαδικαστικές προϋποθέσεις
   γ. Ζητήματα καθύλην, κατά τόπο αρμοδιότητας και τηρητέας διαδικασίας
   δ. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση στην επαναφορά
   ε. Η άμυνα του οφειλέτη έναντι του αιτήματος επαναφοράς
   α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
   β. Συνέπειες που επάγεται η εκτέλεση σε επίπεδο ουσιαστικού δικαίου (περιουσιακή μεταβολή - επέμβαση στην προσωπική σφαίρα του διαδίκου)
   γ. Η επίδραση της επαναφοράς στο κύρος των επιμέρους πράξεων της εκτελέσεως
   δ. Ειδικά η τύχη των πράξεων της εκτελέσεως που ενεργείται στα πλαίσια αποφάσεως ασφαλιστικών μέτρων
   5. Λοιπές μορφές της επαναφοράς ιδίως η σχέση της με την αξίωση του αδικαιολόγητου πλουτισμού (άρθρα 909 επ. ΑΚ)
   α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις για τη νομική φύση της αξιώσεως επαναφοράς
   β. Η περιουσιακή μετακίνηση στην αναγκαστική εκτέλεση - data exigendi causa. Σχέση επαναφοράς και ενοχής από τον αδικαιολόγητο πλουτισμό
   γ. Η περιουσιακή μετακίνηση ως πυρήνας της εκτελέσεως και του αδικαιολόγητου πλουτισμού
   δ. Βασικά ζητήματα της ενοχής του αδικαιολόγητου πλουτισμού. Οριοθέτησή της από την αξίωση επαναφοράς
   ε. Το εύρος της αποδοτέας ωφέλειας, κατά τις διατάξεις των άρθρων 904 επ. ΑΚ. Η έκταση της επαναφοράς - ιδίως η καταβολή τόκων
   στ. Επιτρεπτή άμυνα του υπόχρεου διαδίκου στο αίτημα επαναφοράς. Το ανεφάρμοστο της ενστάσεως του άρθρου 909 ΑΚ
   ζ. Η παραγραφή της αξιώσεως επαναφοράς
   η. Λοιπές δικονομικές διατάξεις της επαναφοράς (1018, 1017)
   θ. Η αξίωση επανεγκαταστάσεως (660)
   ι. Λοιπές περιπτώσεις αναγκαστικής εκτελέσεως, που συνεπάγονται περιουσιακή μετακίνηση (ιδίως η ενέργεια υλικής πράξεως και η παράλειψη ή ανοχή)
   ια. Επαναφορά όταν επιβάλλεται κατάσχεση στα χέρια τρίτου
   ιβ. Η αδυναμία της επαναφοράς, όταν η εκτέλεση συνίστατα ι σε επέμβαση στην προσωπική σφαίρα του διαδίκου
   ιγ. Πλασματική εκτέλεση και επαναφορά
   ιδ. Συμπέρασμα για τη νομική φύση της επαναφοράς
   α. Προσωρινή προστασία του δικαιώματος της επαναφοράς
   β. Ζητήματα αναιρετικού ελέγχου
 • 1. Βασικές συγκριτικές παρατηρήσεις
  2. Σκοπός και λειτουργία των διατάξεων της επαναφοράς
  3. Το πραγματικό των διατάξεων της επαναφοράς. Ουσιαστικές και διαδικαστικές προϋποθέσεις
  4. Η έννομη συνέπεια της επαναφοράς - ειδικότερα η ακύρωση της εκτελέσεως
  6. Ειδικά ζητήματα από την επαναφορά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΛΟΙΠΟΙ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

   • γ.α. Γενικές παρατηρήσεις για την εκτέλεση των αποφάσεων των ασφαλιστικών μέτρων
    γ.β. Διακρίσεις και λειτουργία των ασφαλιστικών μέτρων..
    γ.γ. Ασφαλιστικά μέτρα νομής
    γ.δ. Ζητήματα από την περιουσιακή μετακίνηση που επάγεται η προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεων
    γ.ε. Συνέπειες από την "εκτέλεση" των αποφάσεων των ασφαλιστικών μέτρων στην ευρεία του όρου έννοια
    γ.στ. Λοιπές υποθέσεις οι οποίες δεν συνιστούν ασφαλιστικό μέτρο δικάζονται, όμως, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων
    γ.ζ. Συμπεράσματα
  • α. Διαταγές πληρωμής
   β. Αλλοδαπές δικαστικές αποφάσεις και αλλοδαποί τίτλοι
   γ. Αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων
   δ. Τίτλοι που προέρχονται από την ιδιωτική αυτονομία των διαδίκων και γενικά των συμβαλλομένων
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
  2. Οι κατ' ιδίαν εκτελεστοί τίτλοι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Η ΑΚΥΡΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Η ΑΔΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

  • α. άδικη απόφαση - άδικη εκτέλεση - επαναφορά και αποζημίωση
   β. Λοιπές περιπτώσεις άδικης εκτελέσεως - Επαναφορά και αποζημίωση
   α. Η γενική φυσιογνωμία της διατάξεως
   β. Γενικές προϋποθέσεις εφαρμογής της διατάξεως (υποκειμενικές και αντικειμενικές)
   γ. Η νομολογιακή διαμόρφωση της αγωγής αποζημιώσεως έναντι του άδικου δεδικασμένου στο γερμανικό δίκαιο
   δ. Η αντιμετώπιση του άδικου δεδικασμένου στο ελληνικό δίκαιο. Οριοθέτηση των άρθρων 333 παρ. 1 και 940 παρ. 2
   ε. Διαδικαστικά ζητήματα της αξιώσεως αποζημιώσεως
   στ. Επιγενόμενα άδικη εκτέλεση Κριτική αποτίμηση των διάφορων συστημάτων - Διατύπωση γενικότερων συμπερασμάτων
 • 1. Εννοια και περιπτώσεις της άδικης εκτελέσεως
  2. Η διάταξη του άρθρου 940

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΗΜΜΑΤΩΝ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Ι. Κατράς, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, 4η έκδ., 2023
Ένα ερμηνευτικό εργαλείο του ΚΠολΔ με συστηματική παρουσίαση κατ’ άρθρο νομολογίας
Ν. Κλαμαρής/Σ. Κουσούλης/Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Πολιτική Δικονομία, 5η έκδ., 2023
Απαραίτητο και πλήρες εργαλείο μελέτης και πράξης για τον ΚΟΔΚΔΛ, το γενικό μέρος και τη διαδικασία στα πρωτοβάθμια δικαστήρια κατά τον ΚΠολΔ
Α. Πλεύρη, Μελέτες Αστικού Δικονομικού Δικαίου Διαιτησίας & Διαμεσολάβησης (2008-2022), τόμ. 1, 2023
Σημαντικά δογματικά και πρακτικά ζητήματα από το πεδίο του αστικού δικονομικού δικαίου, της διαιτησίας και της διαμεσολάβησης
Πολυκώδικας, 14η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα στη σειρά Σύγχρονη Νομοθεσία με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5046/2023. Σε μια περίοδο αλλεπάλληλων και ουσιαστικών...
Κ. Μακρίδου, Μελέτες Αστικού Δικονομικού & Διεθνούς Δικονομικού Δικαίου, τόμ. 2, 2022
Συλλογή μελετών, γνωμοδοτήσεων και παρατηρήσεων στο πεδίο του αστικού δικονομικού και διεθνούς δικονομικού δικαίου