Εμπορικό Δίκαιο / Δίκαιο Εμπορικών Συμβάσεων


Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα
Εκδόσεις 11 έως 14 από 14
Χ. Δεληγιάννη-Δημητράκου, Trust και καταπίστευση, 2η έκδ., 2002
Η αντίθεση που υπάρχει ανάμεσα στην κοινή ιστορική καταγωγή των δύο θεσμών και η διαφοροποίηση των σύγχρονων μορφολογικών χαρακτηριστικών τους και η δυνατότητα άμβλυνσης της...
Α. Σινανιώτη-Μαρούδη, Σύμβαση χορηγίας (Sponsoring), 2η έκδ., 2002
Σειρά: Σύγχρονα Θέματα Εμπορικού Δικαίου, #16
To βιβλίο εξετάζει διεξοδικά την Σύμβαση Χορηγίας, που αποτελεί καινούργιο τύπο σύμβασης για τα ελληνικά δεδομένα και η σημασία της οποίας στις εθνικές και διεθνείς...
Π. Παρασκευάς, Πρακτική εμπορικών μισθώσεων, 2000
Την έκδοση αυτού του χρηστικού εργαλείου για τις μισθωτικές υποθέσεις επέβαλαν όχι μόνον οι συχνές νομοθετικές μεταβολές στο δίκαιο των εμπορικών μισθώσεων, αλλά και η...
Σ. Ψυχομάνης, Το Factoring, 1996
Ο Ν. 1905/1990 εισήγαγε στο ελληνικό νομοθετικό στερέωμα την έννοια της "Πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων" στην οποία υπήχθησαν οι ευρύτατα διαδεδομένοι στο εξωτερικό...
Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα