Α. Παπαθεοδώρου, Πρόσθετοι αναιρετικοί λόγοι κατά τον ΚΠολΔ, 2013


Α. Παπαθεοδώρου, Πρόσθετοι αναιρετικοί λόγοι κατά τον ΚΠολΔ, 2013

Η παρούσα μελέτη επιδιώκει τη μονογραφική προσέγγιση των θεμάτων, που αναδείχθηκαν κατά την εφαρμογή του θεσμού των πρόσθετων αναιρετικών λόγων (569 ΚΠολΔ).

Η ίδια διαιρείται σε οκτώ κεφάλαια, που αναφέρονται στην ιστορική επισκόπηση της νομοθετικής εξέλιξης των λόγων αυτών, στη θεμελίωσή τους, στην ανάλυστη των θετικών και αρνητικών διαδικαστικών προϋποθέσεων άσκησης, στον προσδιορισμό των ενεργητικών νομιμοποιούμενων διαδίκων, στην ακριβή οριοθέτηση της νομότυπης και εμπρόθεσμης άσκησης των λόγων αυτών και στη διεξαγωγή της αναιρετικής προδικασίας και της κύριας αναιρετικής διαδικασίας.

Ο σκοπός της μελέτης κατατείνει στη θεωρητική διερεύνηση, στη νομολογιακή ανάλυση, στη μεθοδική και εξαντλητική αντιμετώπιση και στην ορθή και προσήκουσα επίλυση των ζητημάτων, τα οποία προέκυψαν κατά τη διαδρομή της εφαρμογή του θεσμού.

Η ενημέρωση της βιβλιογραφίας, της νομολογίας και της νομοθεσίας εξικνείται μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου 2013

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Πρόσθετοι αναιρετικοί λόγοι κατά τον ΚΠολΔ
© 2013
Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-036-7
Σελίδες
XVI + 232
Τιμή
€ 35,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Προλογικό σημείωμα

Πίνακας συντομογραφιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Ιστορική επισκόπηση νομοθετικής εξέλιξης

Ι. Πολιτική Δικονομία

ΙΙ. Μεταγενέστερες νομοθετικές μεταβολές

ΙΙΙ. Σχέδιο Πολιτικής Δικονομίας και νέος Κώδικας

IV. Ισχύουσα διάταξη και μεταγλώττιση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Θεμελίωση πρόσθετων αναιρετικών λόγων

Ι. Δικαιολογητικός λόγος

ΙΙ. Νομική φύση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Θετικές διαδικαστικές προϋποθέσεις άσκησης

Ι. Νόμιμη και εμπρόθεσμη άσκηση αναίρεσης

ΙΙ. Ύπαρξη έννομου συμφέροντος

ΙΙΙ. Πληρότητα πρόσθετου αναιρετικού λόγου

IV. Αναφορά πρόσθετου λόγου στο ίδιο κεφάλαιο αναι­ρεσιβαλλόμενης απόφασης ή σε αναγκαίως μ’ αυτό συνεχόμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρνητικές διαδικαστικές προϋποθέσεις άσκησης

Ι. Ανυπαρξία παραίτησης

ΙΙ. Έλλειψη αποδοχής πλησσόμενης απόφασης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Νομιμοποιούμενοι ενεργητικώς διάδικοι

Ι. Αναιρεσείων

ΙΙ. Ομόδικος

ΙΙΙ. Αυτοτελώς προσθέτως παρεμβαίνων

ΙV. Εισαγγελέας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

Νομότυπη και εμπρόθεσμη άσκηση πρόσθετων

αναιρετικών λόγων

Ι. Στοιχεία δικογράφου

ΙΙ. Τρόπος άσκησης

ΙΙΙ. Υπολογισμός προθεσμίας άσκησης και επίδοσης

IV. Επαναφορά πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

Αναιρετική προδικασία

Ι. Προσδιορισμός δικασίμου

ΙΙ. Κατάθεση προτάσεων και εγγράφων

ΙΙΙ. Εισηγητική έκθεση

ΙV. Εισαγγελική επίσπευση συζήτησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

Κύρια αναιρετική διαδικασία

Ι. Συζήτηση, αναβολή, ερημοδικία

ΙΙ. Έλεγχος παραδεκτού και βασιμότητας αναίρεσης, λό­γων αυτής και πρόσθετων λόγων της

ΙΙΙ. Αντικατάσταση αιτιολογιών

IV. Συνέπειες απόρριψης ή παραδοχής αναίρεσης και πρό­σθετων λόγων της

Βιβλιογραφία γενική και ειδική

Αλφαβητικό ευρετήριο λημμάτων

Ευρετήριο νομικών κανόνων

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Κ. Καλαβρός, Η αναίρεση κατά τον ΚΠολΔ, 5η έκδ., 2023
Συστηματική ερμηνεία των άρθρων 552 - 582 του ΚΠολΔ μετά τον ν. 4842/2021
Α. Πλεύρη, Η αναιρετική δίκη με άξονα το άρθρο 573 ΚΠολΔ, 2023
Σειρά: Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας, #4
Συστηματική και αναλυτική παρουσίαση όλης της αναιρετικής διαδικασίας με εξαντλητική παράθεση της νομολογίας
Ε. Ασημακοπούλου, Η αοριστία των ανακοπών του ΚΠολΔ, 2022
Σειρά: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ, #29
Αναλυτική προσέγγιση του ορισμένου των ανακοπών με έμφαση στη νομολογία και την πρακτική εφαρμογή
Ν. Νίκας, Πολιτική δικονομία, τόμ. 3, 2η έκδ., 2022
Ο τρίτος τόμος του κορυφαίου εγχειριδίου της Πολιτικής Δικονομίας με συστηματική ανάλυση για τα ένδικα μέσα
Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Ένδικα Μέσα και Ανακοπές, 2η έκδ., 2022
Πλήρως ενημερωμένο και εμπλουτισμένο το απαραίτητο βοήθημα για τη μελέτη των ενδίκων μέσων