Α. Παπαδαμάκης, Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο, 9η έκδ., 2021


Α. Παπαδαμάκης, Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο, 9η έκδ., 2021

Κυκλοφόρησε η ένατη έκδοση του «Στρατιωτικού Ποινικού Δικαίου». Και σε αυτή την έκδοση το έργο διατηρεί τον χαρακτήρα και τη δομή που το ξεχώρισε στις προτιμήσεις των αναγνωστών χάριν στην πλήρη θεωρητική θεμελίωση και τη συστηματική ερμηνεία του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.

Με αφορμή τη νέα αυτή έκδοση καταβλήθηκε προσπάθεια να αφομοιωθούν ερμηνευτικές αρχές και συνθήκες που απηχούν τις αξιώσεις του σύγχρονου κράτους δικαίου και να καταγραφούν επίκαιρες αντιλήψεις της νομολογίας που αναδεικνύουν και προωθούν την επιστημονική ερμηνεία στο πεδίο της εφαρμογής του Στρατιωτικού Ποινικού Δικαίου.

Στο έργο ενσωματώθηκαν πρόσφατες νομολογιακές καταγραφές και βιβλιογραφικές απόψεις, εμπλουτισμένες με σχόλια και αξιολογήσεις του Συγγραφέα.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο
Θεωρητική θεμελίωση και συστηματική ερμηνεία του στρατιωτικού ποινικού κώδικα • Εισαγωγή • Θεμελιώδεις έννοιες • Ουσιαστικό μέρος • Δικονομικό μέρος
© 2021
Συγγραφέας
Έκδοση
9η έκδ.
ISBN
978-960-648-310-3
Σελίδες
ΧΧΧVI + 522
Τιμή
€ 55,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΙ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Α. Οι προσανατολισμοί του στρατιωτικού ποινικού δικαίου κατά την ιστορική του διαδρομή και η αναγκαιότητα της μεταρρύθμισής του

1. Η παθογένεια της στρατιωτικής δικαιοσύνης

2. Η ιστορική διαδρομή του στρατιωτικού ποινικού δικαίου

3. Τα χαρακτηριστικά του προϊσχύσαντος Στρατ. Ποινικού Κώδικα

4. Κρίσιμες νομολογιακές τάσεις και αντιλήψεις

5. Το πλαίσιο και ο χαρακτήρας της μεταρρύθμισης

Β. Η δικαιοπολιτική διάσταση της στρατιωτικής δικαιοσύνης σήμερα

1. Η μορφή και η αποστολή της στρατιωτικής δικαιοσύνης

2. Το κοινωνικό στίγμα της στρατιωτικής δικαιοσύνης

Γ. Ο χαρακτήρας και το περιεχόμενο του στρατιωτικού ποινικού δικαίου

1. Πρώτες διαπιστώσεις

2. Οι πτυχές της πρόσφατης μεταρρύθμισης

i. Ουσιαστικό μέρος

ii. Δικονομικό μέρος

3. Το περιεχόμενο του εννόμου αγαθού της στρατιωτικής υπηρεσίας

4. Ο προσδιορισμός της μονάδας του εννόμου αγαθού «στρατιωτική υπηρεσία»

Δ. Στρατιωτική θητεία και ποινικό δίκαιο

1. Τα νομικά πλαίσια του προβλήματος

α). Ο χαρακτήρας της στράτευσης

β). Οι διαφοροποιήσεις της στρατιωτικής θητείας

2. Οι ουσιώδεις αντιρρήσεις και η θεμελίωσή τους

α). Πρακτικές «αδράνειας» αλλά και «σπουδής»

β). Πώς παραβιάζεται η στρατιωτική θητεία

3. Η παρεμβολή και ο ρόλος του ποινικού δικαίου

α). Οι κρίσιμες διατάξεις

β). Η αλληλουχία των ποινικών διατάξεων

4. Αντιρρησίες συνείδησης και στράτευση

α). Οι πτυχές του προβλήματος

β). Η μεταστροφή στην αντιμετώπιση των αντιρρησιών συνείδησης

γ). Προβλήματα καταλογισμού του αντιρρησία συνείδησης

δ). Ποιά λύση θα έπρεπε να προκριθεί

ε). Η μεταρρύθμιση του νόμου 2510/1997: Από την «άοπλη» στρατιωτική θητεία στην «κοινωνική» θητεία

Ε. Ένοπλες δυνάμεις και σύγχρονο κράτος δικαίου

1. Εισαγωγικές διαπιστώσεις

2. Η νομιμότητα της χρησιμοποίησης των Ενόπλων Δυνάμεων για την επίτευξη σκοπών πέραν της συνήθους αποστολής τους

3. Οι διαταγές μόνο σε παράλληλη τροχιά με την αξιοπρέπεια του διατασσόμενου στρατιωτικού

4. Συμπεράσματα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ (ΓΕΝΙΚΟ)

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Α. Το στρατιωτικό έγκλημα

1. Τα στοιχεία του στρατιωτικού εγκλήματος

α). Ο ορισμός του στρατιωτικού εγκλήματος

β). Τα τοπικά όρια εφαρμογής του ΣτρΠΚ

γ). Η σχέση του ουσιαστικού μέρους του ΣΠΚ με τον Ποινικό Κώδικα

δ). Η «ρωγμή» του άρ. 4 ΣΠΚ (: η επιρροή του φόβου στον καταλογισμό)

2. Οι ποινές του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα

α). Τα είδη των ποινών

β). Οι κύριες ποινές

γ). Οι παρεπόμενες ποινές

δ). Οι φιλελεύθερες πτυχές στην έκτιση των ποινών

3. Οι περιστάσεις τέλεσης των στρατιωτικών εγκλημάτων

α). Οι περιστάσεις και η σημασία τους

β). Η τέλεση της πράξης «ενώπιον του εχθρού»

γ). Η πολεμική περίοδος και το περιεχόμενό της

δ). Η γενική επιστράτευση. Η έννοια και η πρακτική σημασία της «παρατεταμένης» γενικής επιστράτευσης

Β. Έννοια και περιεχόμενο βασικών όρων του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα

1. Εισαγωγικές σκέψεις

2. Οι επιμέρους έννοιες

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ (ΕΙΔΙΚΟ)

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

(: γνήσια στρατιωτικά εγκλήματα)

Ι. Πράξεις ολικής λειτουργικής αυτοαναίρεσης του στρατιωτικού

1. Ανυποταξία (άρθρο 32 ΣΠΚ)

1.1. Αντικειμενική υπόσταση

1.2. Υποκειμενική υπόσταση

1.3. Απόπειρα

1.4. Συμμετοχή

1.4.1. Ιδιώνυμες μορφές συμμετοχής (άρ. 40, 41 ΣΠΚ)

1.4.1.1. Διευκόλυνση, πρόκληση ή διέγερση (άρ. 40 ΣΠΚ)

1.4.1.1.1. Αντικειμενική υπόσταση

1.4.1.1.2. Υποκειμενική υπόσταση

1.4.1.1.3. Απόπειρα

1.4.1.1.4. Συμμετοχή

1.4.1.1.5. Συρροή

1.4.1.1.6. Ποινική κύρωση

1.4.1.2. Υπόθαλψη (άρ. 41 ΣΠΚ)

1.4.1.2.1. Γενική προβληματική

1.4.1.2.2. Αντικειμενική υπόσταση

1.4.1.2.3. Υποκειμενική υπόσταση

1.4.1.2.4. Απόπειρα

1.4.1.2.5. Συμμετοχή

1.4.1.2.6. Ποινική κύρωση

1.5. Ποινική κύρωση

1.6. Παραγραφή της ανυποταξίας

1.7. Εξάλειψη του αξιοποίνου της ανυποταξίας – «ειδικές παραγραφές»

1.8. Δικαίωμα εξαγοράς στρατιωτικών υποχρεώσεων - εξάλειψη αξιοποίνου

2. Λιποταξία (άρ. 33, 34, 35, 36, 37, 38 ΣΠΚ)

2.1. Εισαγωγή

2.2. Λιποταξία στο εσωτερικό (άρ. 33, 34, 37 ΣΠΚ)

2.2.1. Βασικές διαπιστώσεις

2.2.2. Αντικειμενική υπόσταση

2.2.3. Υποκειμενική υπόσταση

2.2.4. Απόπειρα

2.2.5. Συμμετοχή

2.2.6. Συρροή

2.2.7. Ποινική κύρωση

2.3. Λιποταξία στο εξωτερικό (άρ. 36 ΣΠΚ)

2.3.1. Βασικές διαπιστώσεις

2.3.2. Αντικειμενική υπόσταση

2.3.3. Υποκειμενική υπόσταση

2.3.4. Απόπειρα

2.3.5. Συμμετοχή

2.3.6. Συρροή

2.3.7. Ποινική κύρωση

2.4. Λιποταξία ενώπιον του εχθρού (άρ. 38 ΣΠΚ)

2.4.1. Βασικές διαπιστώσεις

2.4.2. Αντικειμενική υπόσταση

2.4.3. Υποκειμενική υπόσταση

2.4.4. Απόπειρα

2.4.5. Συμμετοχή

2.4.6. Συρροή

2.4.7. Ποινική κύρωση

2.5. Ομαδική λιποταξία (άρ. 35 ΣΠΚ)

2.5.1. Βασικές διαπιστώσεις

2.5.2. Αντικειμενική υπόσταση

2.5.3. Υποκειμενική υπόσταση

2.5.4. Απόπειρα

2.5.5. Συμμετοχή

2.5.6. Συρροή

2.5.7. Ποινική κύρωση

3. Αυτομολία (άρ. 39 ΣΠΚ)

3.1. Εισαγωγή

3.2. Η μετάβαση στον εχθρό (άρ. 39α ΣΠΚ)

3.2.1. Αντικειμενική υπόσταση

3.2.2. Υποκειμενική υπόσταση

3.2.3. Απόπειρα

3.2.4. Συμμετοχή

3.2.5. Συρροή

3.2.6. Ποινική κύρωση

3.3. Διάβαση κρίσιμων ορίων ή έξοδος από οχυρή θέση ή τόπο πολιορκημένο ή αποκλεισμένο από τον εχθρό (άρ. 39β ΣΠΚ)

3.3.1. Αντικειμενική υπόσταση

3.3.2. Υποκειμενική υπόσταση

3.3.3. Απόπειρα

3.3.4. Συμμετοχή

3.3.5. Συρροή

3.3.6. Ποινική κύρωση

ΙI. Πράξεις πρόσκαιρης λειτουργικής αυτοαχρήστευσης του στρατιωτικού

1. Ανυπακοή (άρ. 53 ΣΠΚ)

1.1. Αντικειμενική υπόσταση

1.2. Υποκειμενική υπόσταση

1.3. Απόπειρα

1.4. Συμμετοχή

1.5. Συρροή

1.6. Ποινική κύρωση - διακεκριμένες μορφές

2. Παράβαση και εκβίαση στρατιωτικής εντολής (άρ. 55, 56 ΣΠΚ)

2.1. Αντικειμενική υπόσταση

2.2. Υποκειμενική υπόσταση

2.3. Απόπειρα

2.4. Συμμετοχή

2.5. Συρροή

2.6. Ποινική κύρωση - διακεκριμένες μορφές

3. Εγκατάλειψη θέσης από σκοπό (άρ. 74 ΣΠΚ)

3.1. Αντικειμενική υπόσταση

3.2. Υποκειμενική υπόσταση

3.3. Απόπειρα

3.4. Συμμετοχή

3.5. Συρροή

3.6. Ποινική κύρωση - διακεκριμένες μορφές

4. Εγκατάλειψη φυλακής, θέσης ή περιοχής προς επιτήρηση (άρ. 76 ΣΠΚ)

4.1. Αντικειμενική υπόσταση

4.2. Υποκειμενική υπόσταση

4.3. Απόπειρα

4.4. Συμμετοχή

4.5. Συρροή

4.6. Ποινική κύρωση

5. Ύπνος σκοπού (άρ. 75 ΣΠΚ)

5.1. Αντικειμενική υπόσταση

5.2. Υποκειμενική υπόσταση

5.3. Απόπειρα

5.4. Συμμετοχή

5.5. Συρροή

5.6. Ποινική κύρωση

6. Εγκατάλειψη αρχηγίας ή σχηματισμού (άρ. 82 ΣΠΚ)

6.1. Αντικειμενική υπόσταση

6.2. Υποκειμενική υπόσταση

6.3. Απόπειρα

6.4. Συμμετοχή

6.5. Συρροή

6.6. Ποινική κύρωση - προνομιούχα μορφή

7. Μέθη εν υπηρεσία (άρ. 67 ΣΠΚ)

7.1. Αντικειμενική υπόσταση

7.2. Υποκειμενική υπόσταση

7.3. Απόπειρα

7.4. Συμμετοχή

7.5. Συρροή

7.6. Ποινική κύρωση

8. Αθέμιτες διαταγές (άρ. 72 ΣΠΚ)

8.1. Αντικειμενική υπόσταση

8.2. Υποκειμενική υπόσταση

8.3. Απόπειρα

8.4. Συμμετοχή

8.5. Συρροή

8.6. Ποινική κύρωση

9. Υπέρβαση πειθαρχικής εξουσίας (άρ. 73 ΣΠΚ)

9.1. Γενική προβληματική

9.2. Αντικειμενική υπόσταση

9.3. Υποκειμενική υπόσταση

9.4. Απόπειρα

9.5. Συμμετοχή

9.6. Συρροή

9.7. Ποινική κύρωση

ΙΙΙ. Πράξεις διευρυμένης λειτουργικής αυτοαχρήστευσης του στρατιωτικού

1. Στάση (άρ. 46 ΣΠΚ)

1.1. Αντικειμενική υπόσταση

1.2. Υποκειμενική υπόσταση

1.3. Απόπειρα – Ένωση προς στάση (άρ. 48 ΣΠΚ)

1.4. Συμμετοχή

1.4.1. Ιδιώνυμες μορφές συμμετοχής

1.4.1.1. Μη αναγγελία στάσης (άρ. 49 ΣΠΚ)

1.4.1.2. Παράλειψη καταστολής στάσης (άρ. 50 ΣΠΚ)

1.5. Συρροή

1.6. Ποινική κύρωση - έμπρακτη μετάνοια

2. Ομαδική απείθεια (άρ. 47 ΣΠΚ)

2.1. Αντικειμενική υπόσταση

2.2. Υποκειμενική υπόσταση

2.3. Απόπειρα

2.4. Συμμετοχή

2.5. Συρροή

2.6. Ποινική κύρωση

IV. Η ποινική αντιμετώπιση των σωματικών αυτοπροσβολών του στρατιωτικού

1. Δογματική θεμελίωση και ανάλυση

1.1. Η ουσία του προβλήματος

1.2. Το «θεμιτό» της τιμωρίας των «αυτοπροσβολών»

1.3. Η ποινική θεμελίωση της «αυτοπροσβολής»

1.3.1. Η αναγκαιότητα μιας εξαρχής αναφοράς στο έννομο αγαθό

1.4. Η δογματική επαλήθευση της αναγκαιότητας προσφυγής στο έννομο αγαθό

1.5. Συμπεράσματα

2. Πρόκληση ανικανότητας (άρ. 42 ΣΠΚ)

2.1. Εισαγωγικές διαπιστώσεις

2.2. «Αυτοπρόκληση» ανικανότητας για το στρατό (άρθρο 42 περ. 1η ΣΠΚ)

2.2.1. Αντικειμενική υπόσταση

2.2.2. Υποκειμενική υπόσταση

2.2.3. Απόπειρα

2.2.4. Συμμετοχή

2.2.5. Συρροή

2.2.6. Ποινική κύρωση - Διακεκριμένες μορφές

2.3. «Ετεροπρόκληση ανικανότητας» για το στρατό (άρθρο 42 περ. 2η ΣΠΚ)

2.3.1. Αντικειμενική υπόσταση

2.3.2. Υποκειμενική υπόσταση

2.3.3. Απόπειρα

2.3.4. Συμμετοχή

2.3.5. Συρροή

2.3.6. Ποινική κύρωση - διακεκριμένες μορφές - δικονομικά.

3. Προσποίηση ανικανότητας (άρ. 43 ΣΠΚ)

3.1. Εισαγωγικές διαπιστώσεις

3.2. Αντικειμενική υπόσταση

3.3. Υποκειμενική υπόσταση

3.4. Απόπειρα

3.5. Συμμετοχή

3.6. Συρροή

3.7. Ποινική κύρωση

4. Αποφυγή στρατιωτικής υπηρεσίας (άρ. 44 ΣΠΚ)

4.1. Εισαγωγικές διαπιστώσεις

4.2. Αντικειμενική υπόσταση

4.3. Υποκειμενική υπόσταση

4.4. Απόπειρα

4.5. Συμμετοχή

4.6. Συρροή

4.7. Ποινική κύρωση

4.8. Δικονομικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΑΝΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΛΛΑ ΕΝΝΟΜΑ ΑΓΑΘΑ

(: μη γνήσια στρατιωτικά εγκλήματα)

Ι. Διεθνής κρατική υπόσταση και στρατιωτική υπηρεσία

1. Προδοσία (άρ. 15 ΣΠΚ)

1.1. Ένοπλη δράση κατά του ελληνικού κράτους ή συμμάχων του (άρ. 15α ΣΠΚ)

1.1.1. Αντικειμενική υπόσταση

1.1.2. Υποκειμενική υπόσταση

1.1.3. Απόπειρα

1.1.4. Συμμετοχή

1.1.5. Συρροή

1.1.6. Ποινική κύρωση

1.2. Στρατιωτική υπηρεσία στον εχθρό (άρ. 15β ΣΠΚ)

1.2.1. Αντικειμενική υπόσταση

1.2.2. Υποκειμενική υπόσταση

1.2.3. Απόπειρα

1.2.4. Συμμετοχή

1.2.5. Συρροή

1.2.6. Ποινική κύρωση

1.3. Υποστήριξη της πολεμικής δύναμης του εχθρού (άρ. 15γ ΣΠΚ)

1.3.1. Αντικειμενική υπόσταση

1.3.2. Υποκειμενική υπόσταση

1.3.3. Απόπειρα

1.3.4. Συμμετοχή

1.3.5. Συρροή

1.3.6. Ποινική κύρωση - δικονομικά

1.4. Συνεννοήσεις με τον εχθρό (άρ. 15δ ΣΠΚ)

1.4.1. Αντικειμενική υπόσταση

1.4.2. Υποκειμενική υπόσταση

1.4.3. Απόπειρα

1.4.4. Συμμετοχή

1.4.5. Συρροή

1.4.6. Ποινική κύρωση

1.5. Διέγερση του στρατού σε φυγή (άρ. 15ε ΣΠΚ)

1.5.1. Αντικειμενική υπόσταση

1.5.2. Υποκειμενική υπόσταση

1.5.3. Απόπειρα

1.5.4. Συμμετοχή

1.5.5. Συρροή

1.5.6. Ποινική κύρωση

1.6. Πράξεις βίας κατά φορέων της πολιτειακής και στρατιωτικής εξουσίας (άρ. 15στ ΣΠΚ).

1.6.1. Αντικειμενική υπόσταση – η αντισυνταγματικότητα της διάταξης

2. Παράδοση θέσης (άρ. 16 ΣΠΚ)

2.1. Αντικειμενική υπόσταση

2.2. Υποκειμενική υπόσταση

2.3. Απόπειρα

2.4. Συμμετοχή

2.5. Συρροή

2.6. Ποινική κύρωση - δικονομικά

3. Συνθηκολόγηση σε μη οχυρωμένη θέση (άρ. 17 ΣΠΚ).

3.1. Αντικειμενική υπόσταση

3.2. Υποκειμενική υπόσταση

3.3. Απόπειρα

3.4. Συμμετοχή

3.5. Συρροή

3.6. Ποινική κύρωση - δικονομικά

4. Απιστία Έλληνα στρατιωτικού (άρ. 18 ΣΠΚ)

4.1. Αντικειμενική υπόσταση

4.2. Υποκειμενική υπόσταση

4.3. Απόπειρα

4.4. Συμμετοχή

4.5. Συρροή

4.6. Ποινική κύρωση

5. Βλάβη συγκοινωνιών (άρ. 19 ΣΠΚ)

5.1. Αντικειμενική υπόσταση

5.2. Υποκειμενική υπόσταση

5.3. Απόπειρα

5.4. Συμμετοχή

5.5. Συρροή

5.6. Ποινική κύρωση - διακεκριμένη μορφή

6. Bλάβη ηλεκτρονικών και άλλων μέσων πληροφοριών (άρ. 20 ΣΠΚ)

6.1. Αντικειμενική υπόσταση

6.2. Υποκειμενική υπόσταση

6.3. Απόπειρα

6.4. Συμμετοχή

6.5. Συρροή

6.6. Ποινική κύρωση - διακεκριμένη μορφή

7. Βλάβη στρατιωτικών πραγμάτων (άρ. 21 ΣΠΚ)

7.1. Αντικειμενική υπόσταση

7.2. Υποκειμενική υπόσταση

7.3. Απόπειρα

7.4. Συμμετοχή

7.5. Συρροή

7.6. Ποινική κύρωση

8. Προσβολές στρατιωτικών απορρήτων (άρ. 22-31, 140-145 ΣΠΚ)

8.1. Η έννοια και το περιεχόμενο των κρατικών (στρατιωτικών) απορρήτων - δογματική ανάλυση

8.2. Μετάδοση στρατιωτικών μυστικών (άρ. 144 ΣΠΚ)

8.2.1. Αντικειμενική υπόσταση

8.2.2. Υποκειμενική υπόσταση

8.2.3. Απόπειρα

8.2.4. Συμμετοχή

8.2.5. Συρροή

8.2.6. Ποινική κύρωση - διακεκριμένες και προνομιούχες μορφές

8.3. Ανακοίνωση στρατιωτικών πληροφοριών (άρ. 145 ΣΠΚ)

8.3.1. Αντικειμενική υπόσταση

8.3.2. Υποκειμενική υπόσταση

8.3.3. Απόπειρα

8.3.4. Συμμετοχή

8.3.5. Συρροή

8.3.6. Ποινική κύρωση

8.4. Εγκλήματα κατασκοπείας (άρ. 22-25 ΣΠΚ)

8.4.1. Γενική προβληματική

8.4.2. Αθέμιτη συλλογή πληροφοριών – «κατασκοπεία» (άρ. 22 ΣΠΚ)

8.4.2.1. Αντικειμενική υπόσταση

8.4.2.2. Υποκειμενική υπόσταση

8.4.2.3. Απόπειρα

8.4.2.4. Συμμετοχή

8.4.2.5. Συρροή

8.4.2.6. Ποινική κύρωση – διακεκριμένη μορφή (: άρ. 22 εδ. β΄ ΣΠΚ)

8.4.3. Είσοδος σε απαγορευμένους τόπους (άρ. 23 ΣΠΚ)

8.4.3.1. Αντικειμενική υπόσταση

8.4.3.2. Υποκειμενική υπόσταση

8.4.3.3. Απόπειρα

8.4.3.4. Συμμετοχή

8.4.3.5. Συρροή

8.4.4. Παράνομες απεικονίσεις και παρακολουθήσεις (άρ. 25 ΣΠΚ)

8.4.4.1. Παράνομες απεικονίσεις (άρ. 25 § 1α ΣΠΚ)

8.4.4.1.1. Αντικειμενική υπόσταση

8.4.4.1.2. Υποκειμενική υπόσταση

8.4.4.1.3. Απόπειρα

8.4.4.1.4. Συμμετοχή

8.4.4.1.5. Ποινική κύρωση – διακεκριμένη μορφή

8.4.4.2. Παράνομες παρακολουθήσεις (άρ. 25 § 1β ΣΠΚ)

8.4.4.2.1. Αντικειμενική υπόσταση

8.4.4.2.2. Υποκειμενική υπόσταση

8.4.4.2.3. Απόπειρα

8.4.4.2.4. Συμμετοχή

8.4.4.2.5. Ποινική κύρωση - διακεκριμένη μορφή

ΙΙ. Πράξεις που αναφέρονται στην πολιτειακή εξουσία

1. Προσβολή σημαίας ή στρατού (άρ. 58 ΣΠΚ)

1.1. Βασικές διαπιστώσεις

1.2. Αντικειμενική υπόσταση

1.3. Υποκειμενική υπόσταση

1.4. Απόπειρα

1.5. Συμμετοχή

1.6. Συρροή

1.7. Ποινική κύρωση

2. Απόδραση κρατουμένου (άρ. 90 ΣΠΚ)

2.1. Αντικειμενική υπόσταση

2.2. Υποκειμενική υπόσταση

2.3. Απόπειρα

2.4. Συμμετοχή

2.5. Ποινική κύρωση

3. Ελευθέρωση και απόκρυψη κρατουμένου (άρ. 89 ΣΠΚ)

3.1. Αντικειμενική υπόσταση

3.2. Υποκειμενική υπόσταση

3.3. Απόπειρα

3.4. Συμμετοχή

3.5. Συρροή

3.6. Ποινική κύρωση - έμπρακτη μετάνοια

ΙΙΙ. Πράξεις που αναφέρονται σε προσωπικά έννομα αγαθά

1. Βιαιοπραγία κατά ανωτέρου ή κατωτέρου (άρ. 59 ΣΠΚ)

1.1. Αντικειμενική υπόσταση

1.2. Υποκειμενική υπόσταση

1.3. Απόπειρα

1.4. Συμμετοχή

1.5. Ποινική κύρωση - λόγος δικαστικής άφεσης της ποινής.

2. Εξύβριση ανωτέρου ή κατωτέρου (άρ. 60 ΣΠΚ)

Γενικά

2.1. Αντικειμενική υπόσταση

2.2. Υποκειμενική υπόσταση

2.3. Απόπειρα

2.4. Συμμετοχή

2.5. Συρροή

2.6. Ποινική κύρωση – διακεκριμένες και προνομιούχες μορφές – λόγος δικαστικής άφεσης της ποινής

3. Δυσφήμηση ανωτέρου ή κατωτέρου (άρ. 62 ΣΠΚ)

Γενικά

3.1. Αντικειμενική υπόσταση

3.2. Υποκειμενική υπόσταση

3.3. Απόπειρα

3.4. Συμμετοχή

3.5. Ποινική κύρωση - δικονομικά

IV. Πράξεις που αναφέρονται σε περιουσιακά έννομα αγαθά

1. Κλοπή στρατιωτικών πραγμάτων (άρ. 147 ΣΠΚ)

1.1. Εισαγωγικές διαπιστώσεις

1.2. Αντικειμενική υπόσταση

1.3. Υποκειμενική υπόσταση

1.4. Απόπειρα

1.5. Συμμετοχή

1.6. Ποινική κύρωση – διακεκριμένες και προνομιούχες μορφές

1.7. Έμπρακτη μετάνοια

2. Υπεξαίρεση στρατιωτικών πραγμάτων (άρ. 147 ΣΠΚ).

2.1. Αντικειμενική υπόσταση

2.2. Υποκειμενική υπόσταση

2.3. Απόπειρα

2.4. Συμμετοχή

2.5. Συρροή

2.6. Ποινική κύρωση – διακεκριμένες και προνομιούχες μορφές – έμπρακτη μετάνοια

3. Εκμετάλλευση εμπιστευμένων (άρ. 152 ΣΠΚ)

3.1. Αντικειμενική υπόσταση

3.2. Υποκειμενική υπόσταση

3.3. Απόπειρα

3.4. Συμμετοχή

3.5. Συρροή

3.6. Ποινική κύρωση – δικονομικά

4. Πλαστογραφία, ψευδής βεβαίωση, νόθευση (άρ. 148 ΣΠΚ)

4.1. Το περιεχόμενο της διατάξεως του άρ. 148 ΣΠΚ

4.2. Ποινική κύρωση

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ (ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ)

1. Η ποινική δικαιοσύνη στις ένοπλες δυνάμεις

1.1. Γενικά

1.2. Οι βασικές προβλέψεις

1.3. Δικαστήρια και Δικαστικά Πρόσωπα

1.3.1. Από ποιά δικαστήρια απονέμεται η δικαιοσύνη στο στρατό

1.3.2. Η σύνθεση των στρατιωτικών δικαστηρίων

1.4. Συμπερασματικές διαπιστώσεις

2. Δικαιοδοσία και αρμοδιότητα των στρατιωτικών δικαστηρίων

2.1. Οι πτυχές του προβλήματος

2.2. Η δικαιοδοσία των στρατιωτικών δικαστηρίων

2.3. Αρμοδιότητα καθ’ ύλη

2.4. Αρμοδιότητα κατά τόπο

2.5. Αρμοδιότητα λόγω συμμετοχής και συνάφειας

2.5.1. Οι ρυθμίσεις του ΚΠΔ

2.5.2. Η αρμοδιότητα λόγω συμμετοχής

2.5.3. Η αρμοδιότητα λόγω συνάφειας

2.5.4. Ειδικά ζητήματα

2.5.5. Συμπεράσματα

3. Η καθίδρυση της ποινικής δίκης

3.1. Η κίνηση της ποινικής δίωξης

3.2. Η αυτεπάγγελτη-«αστυνομική» προανάκριση

4. Τα ένδικα μέσα

4.1. Ποιά ένδικα μέσα αναγνωρίζονται

4.2. Οι προϋποθέσεις του παραδεκτού των ενδίκων μέσων

4.3. Ένδικα μέσα κατά βουλευμάτων

4.3.1. Έφεση κατά βουλευμάτων

4.3.2. Αναθεώρηση κατά βουλευμάτων

4.3.3. Αναίρεση κατά βουλευμάτων

4.4. Ένδικα μέσα κατ’ αποφάσεων

4.4.1. Έφεση κατ’ αποφάσεων (άρ. 205-207 ΣΠΚ)

4.4.2. Αίτηση αναθεώρησης κατ’ αποφάσεων (άρ. 208-210 ΣΠΚ)

4.4.2.1. Λόγοι αναθεώρησης

4.4.3. Αίτηση αναίρεσης κατ’ αποφάσεων (άρ. 211, 212 ΣΠΚ)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Α. Ζήσης, Ποινικός Κώδικας - Κατ΄ άρθρο Νομολογία, 2η έκδ., 2024
Κατ’ άρθρο νομολογία (2020-2024) όλων των άρθρων του Ποινικού Κώδικα με συστηματική κατάταξη και σχόλια
Ε. Κομπατσιάρη, Εργατικό Ποινικό Δίκαιο, 2024
Η πρώτη πλήρης συστηματική ανάλυση της ποινικής προστασίας των εργαζομένων στο σύνολο του Ατομικού και Συλλογικού Εργατικού Ποινικού Δικαίου
Ποινικός Κώδικας (Ν. 4619/2019), 17η έκδ., 2024
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #3
Πλήρως ενημερωμένος μέχρι και τον Ν. 5090/2024 (ΦΕΚ Α΄ 30/23.2.2024)