Α. Κουτσουράδης, Βασική τουριστική νομοθεσία, 2000


Α. Κουτσουράδης, Βασική τουριστική νομοθεσία, 2000 Συλλογή, κριτική επεξεργασία και κατάταξη των σημαντικότερων νομοθετικών κειμένων που αφορούν στην τουριστική και ξενοδοχειακή νομοθεσία.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Βασική τουριστική νομοθεσία
© 2000
Συγγραφέας
ISBN
978-960-301-485-0
Σελίδες
XV + 723
Εξαντλημένο

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Μέρος Πρώτο
Διεθνή Κείμενα
1. ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Γ. Σ. ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝΕΘΝΩΝ ΤΗΣ 10.12.1948
2. ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΑΠ ΤΗΝΓ. Σ. ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΣΤΙΣ 16.12.1966 (Ν. 2462/1997. ΦΕΚ Α 25)
3. ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ: α) ΣΤΙΣ ΤΕΛΩΝΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ,β) ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ, γ) ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΩΝ Η.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (Ν.Δ. 176/1973.ΦΕΚ Α249)
4. ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΥΡΟΥ ΤΗΣ ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗΣ -Γενική συμφωνία για τις συναλλαγέςστον τομέα των υπηρεσιών (Ν. 2290/1995 ΦΕΚ Α 28)
5. Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΜΑΝΙΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (1980)
6. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΚΑΠΟΥΛΚΟ
7. Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΟΖΑΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Μέρος Δεύτερο

Ευρωπαϊκά (μη κοινοτικά) κείμενα

1. ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ ΤΗΣ 17.12. 1962 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΙΣΚΟΜΙΣΘΕΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝΤΟΥΣ

2. ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΥΓΚΑΝΟ ΤΗΣ 16ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1988 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ (Ν. 2460/1997ΦΕΚ Α 22)

3. HOTREC / ECTAA ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΩΝ-ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε

ECTAA / HOTREC ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1. ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ) - ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ(Ν. 2691/1999 ΦΕΚ Α 47)

2. ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ 27ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1968 (Ν. 1814/1988 &2004/1992 ΦΕΚ Α 249 & Α 9)

3. ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 82/470 της 29ης Ιουνίου 1982 για τα μέτρα που προορίζονταινα διευκολύνουν την πραγματική άσκηση της ελευθερίας εγκαταστάσεως και της ελεύθερηςπαροχής υπηρε-σιών για τις μη μισθωτές δραστηριότητες των απασχολουμένων σεορισμένες βοηθητικές υπηρεσίες των μεταφορών και των πρακτόρων ταξιδιών(Ομάδα718 ΔΤΤΒ) καθώς και των εναποθηκευτών (Ομάδα 720 ΔΤΤΒ) (EΕ L 213/21.7.1982,σ. 0001 επ)

4. ΟΔΗΓΙΑ 90/314/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουνίου 1990 για τα οργανωμέναταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιη-γήσεις (EEL 158/23.6.1990 59επ)


5. ΟΔΗΓΙΑ 94/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Οκτωβρίου1994 περί της προστασί-ας των αγοραστών ως προς ορισμένες πλευρές των συμβάσεωνπου αφορούν την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικήςμίσθωσης (EEL 280/29.10.1994)
6. ΟΔΗΓΙΑ 95/57/ΕΚ TOY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 23ης Νοεμβρίου 1995, σχετικά με την συλλογήστατιστικών στοιχείων στον τομέα του του-ρισμού (ΕΕ L 291 6/12/1995, 0032-0039)
7. ΑΠΟΦΑΣΗ 99/35/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Δεκεμβρίου 1998 για τις διαδικασίεςεφαρμογής της οδηγίας 95/57/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την συλλογή στατιστικώνστοιχείων στον τομέα του του-ρισμού. (ΕΕL. 009 15.1.1999, 0023-0047)
8. ΑΠΟΦΑΣΗ 86/664/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Δεκεμβρί-ου 1986 για την καθιέρωσηδιαδικασίας διαβουλεύσεων και συνεργα-σίας στον τουριστικό τομέα. (ΕΕ L. 384 31/12/1986,0052-0053)
9. ΑΠΟΦΑΣΗ 92/421/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 1992 σχετικά με σχέδιο κοινοτικώνδράσεων υπέρ του τουρισμού (EE L. 231/26)
10. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Δεκεμβρίου 1986 σχετι-κά με την τυποποίησητων πληροφοριών στα ξενοδοχεία (OJ L 384/54, 31/12/1986)
11. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Δεκεμβρίου 1986 που αφορά στην πυρασφάλειαστα υπάρχοντα ξενοδοχεία (ΕΕL. 384 31/12/1986, 0060-0068)
12. ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Απριλίου 1984 σχετικά με μια κοινωνική πολιτικήτουρισμού (EEL. C 115/30.4.1984 0001)
Μέρος Τρίτο
Ελληνικά νομοθετικά κείμενα
Πρώτη ενότητα:
Το γενικό ρυθμιστικό πλαίσιο του ελληνικού τουρισμού
1. (Ν. 2160/1993. ΦΕΚ Α 118) Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις.
2. (Ν. 2636/1998 ΦΕΚ Α 198) Σύσταση εταιριών για την οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεωνκαι για τη διαχείριση της περιουσίας του Ε.Ο.Τ., σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμούκαι τροποποιήσεις της νομοθεσίας για τον τουρισμό.
3. (Ν. 2741/1999 ΦΕΚ Α 1999) Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσειςθεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις.
Δεύτερη ενότητα:
Ο καταλυματικός τομέας της τουριστικής βιομηχανίας
1. ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Α.Ν. 2250/1940)
2. (Ν. 5205/1931) Περί ευθύνης και προστασίας των ξενοδόχων
3. (Α.Ν. 431/1937) Περί διατάξεων αφορωσών εις τον έλεγχον των Ξε-νοδοχείων καιτην προστασίαν της πελατείας αυτών
4. (Β.Δ. της 23 Απρ. / 7 Μαΐου 1937) Περί απαγορεύσεως μετατροπής οιωνδήποτε οικοδομώνεις Ξενοδοχεία
5. (Β. Δ. της 25 Νοεμ. / 7 Δεκ.1937) Περί τίτλων ξενοδοχείων
6. (Α.Ν. 1108/1938) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Α.Ν. 431/1937 καιάλλων τινών διατάξεων
7. (Β. Δ. της 26 Φεβρ. / 9 Μαρτ. 1938) Περί τροποποιήσεως του από 27 Απρ. 1937Β. Δ. περί εκδόσεως αδειών λειτουργίας, κατατάξεως και χαρακτηρισμού ξενοδοχείων
8. (Β. Δ. της 1/7 Νοεμ. 1938) Περί προσόντων ξενοδόχων και ξενοδο-χείων
9. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8 (1500/3/1-γ΄) (ΦΕΚ Β 1957/1.11.1999). Υποχρεώσειςδιευθυντών, υπαλλήλων και πελατών τουριστικών καταλυμάτων
10. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ε.Ο.Τ. Της 14 Ιαν. 1975/28 Ιαν. 1976 ΦΕΚ Β΄ 102 Περί ενοικιαζομένωνεπιπλωμένων δωματίων και προδιαγραφών κα-τατάξεων τούτων Ε.Ο.Τ.
11. (Ν. 1652 21/1986 ΦΕΚ Α 167) Σύμβαση της χρονομεριστικής μί-σθωσης και ρύθμισησυναφών θεμάτων
12. (Υ.Α. Α 9953/ΔΙΟΝΟΣΕ/1789 (Εθνικ. Οικονομίας) της 11/15.12.87 ΦΕΚ Β 719) Υπαγωγήτουριστικών καταλυμάτων σε καθεστώς χρονομεριστικής μίσθωσης
13. (Υ.Α. (Τουρισμού) 522883/1995. της 15/23-5/1995 ΦΕΚ Β 454) Εννοιολογικός προσδιορισμόςκαι καθορισμός διαδικασίας έκδοσης και χορήγησης του ειδικού σήματος λειτουργίαςσε επιχειρήσεις προώθησης ή/και πραγματοποίησης πωλήσεων δικαιωμάτων χρονο-μεριστικήςκυριότητας ή χρήσης καταλυμάτων (Time share marketing companies)
14. (Π.Δ. 182/1999 ΦΕΚ Α΄ 171) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθε-σίας προς τις διατάξειςτης Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου 94/47/ΕΚ της 26ης Οκτωβρίου1994 "Περί της Προστασίας των αγοραστών ως προς ορισμένες πλευρές των συμ-βάσεωνπου αφορούν την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικήςμίσθωσης", που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών ΚοινοτήτωνΑριθμ. L. 280 της 29.10.1994
15. (Ν. 392/1976 ΦΕΚ Α 199) Περί ιδρύσεως και λειτουργίας χώρων ωργανωμένης κατασκηνώσεως(κάμπινγκ) και άλλων τινών διατά-ξεων
16. (Ν. 1399/1983 ΦΕΚ Α 145) Ίδρυση και λειτουργία κέντρων παρα-θερισμού γυμνιστών
17. (Υ.Α. 539851/260 (Προεδρίας της Κυβέρνησης) της 2/13.12.83 ΦΕΚ Β 718) Καθορισμόςπροϋποθέσεων και διαδικασιών για την εφαρμογή του Ν. 1399/83 για την ίδρυση καιλειτουργία Κέντρων Παραθερισμού Γυμνιστών
Τρίτη ενότητα:
Λοιπές επιχειρηματικές τουριστικές δραστηριότητες του τριτογενούς τομέα
1. (Ν. 393/1976 ΦΕΚ Α΄ 199) Περί ιδρύσεως και λειτουργίας Τουριστι-κών Γραφείων
2. (Π.Δ. 288/1997 ΦΕΚ Α 284) Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 393 της 27/31.7.1976"περί ιδρύσεως και λειτουργίας Τουριστικών Γραφείων" σε συμμόρφωση προςτην Οδηγία 82/470 ΕΟΚ
3. (Π.Δ. 229/1995 ΦΕΚ Α 130) Ναυτικοί πράκτορες
4. (Π.Δ. 176/1999 ΦΕΚ Α 165) Τροποποίηση και συμπλήρωση των δια-τάξεων του Π.Δ.229/95 (ΦΕΚ 130 Α), του Π.Δ. 120/97 (ΦΕΚ 110 Α) και άλλες διατάξεις
5. (Π.Δ. 122/1995 ΦΕΚ Α 75) Διαδικασία εκτέλεσης περιηγητικών τα-ξειδίων μεταξύΕλληνικών λιμένων από Ελληνικά Επιβατηγά πλοία
6. (Ν. 2743/1999 ΦΕΚ Α 211) Πλοία αναψυχής και άλλες διατάξεις
7. (Ν. 2446/1996 ΦΕΚ Α 274) Τροποποίηση του Ν. 711/1977 (ΦΕΚ 284 Α) "περίειδικών τουριστικών λεωφορείων και άλλες διατάξεις"
8. (Π.Δ. 340/ 1996 ΦΕΚ Α 225) Τροποποίηση του π.δ. 273/1993. Τρο-ποποίηση τωνδιατάξεων του Ν. 710/1977 περί Ξεναγών (ΦΕΚ Α΄ 283/27.9.1977), σε συμμόρφωση προςτο άρθρο 59 της Συνθήκης ΕΟΚ, σχετικά με την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών (ΦΕΚ 117Α΄/ 19.7.1993)
9. (Β.Δ. της 16/28 Ιαν. 1938) Περί του τρόπου χαρακτηρισμού επιχειρή-σεων ή χρήσεωνως Τουριστικών
Τέταρτη ενότητα:
Τουρισμός και προστασία του καταναλωτή
1. (Ν. 2251/1994 ΦΕΚ Α 191) Προστασία των καταναλωτών
2. (Π.Δ. 339/1996 ΦΕΚ Α΄ 225) Περί οργανωμένων ταξιδιών, σε συμ-μόρφωση προς τηνΟδηγία 90/314 (EEL 158/59) για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπέςκαι περιηγήσεις
3. (Π.Δ. 103/1990 ΦΕΚ Α 47) Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδη-γίας 84/641/ΕΟΚγια την τροποποίηση, όσο αφορά ιδίως στην τουρι-στική βοήθεια ...

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Σ. Ψυχομάνης, Τουριστικό δίκαιο, 2003
Στο βιβλίο αυτό ο καθηγητής της Νομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Σ. Ψυχομάνης παρουσιάζει τα κυριότερα φλέγοντα και αμφισβητούμενα θέματα του τουριστικού εν γένει...
Πολυκώδικας, 16η έκδ., 2024
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5095/2024
Εμπορική νομοθεσία (Γενικό μέρος) - Βιομηχανική ιδιοκτησία - Ηλεκτρονικό εμπόριο, 3η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #19
Το παρόν πρώτο τεύχος της «Βασικής Εμπορικής Νομοθεσίας», ανανεωμένο, συμπληρωμένο και, κυρίως, επικαιροποιημένο, συντάχθηκε με βάση τις ανάγκες, πρωτίστως, των διδασκόντων...
Π. Παναγιώτου, Η μικρή και κλειστή οικογενειακή ανώνυμη εταιρία, 2023
Εκτενής παρουσίαση όλων των ζητημάτων γύρω από την οικογενειακή ΑΕ με προτάσεις για επίλυση πρακτικών προβλημάτων
Α. Αργυρού, Νομικά Ζητήματα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 2022
Συλλογή εμπειρικών και νομικών μελετών για την κοινωνική επιχειρηματικότητα