Α. Κιάντου-Παμπούκη, Ναυτικό δίκαιο, τόμ. 2, 6η έκδ., 2007


Α. Κιάντου-Παμπούκη, Ναυτικό δίκαιο, τόμ. 2, 6η έκδ., 2007

Η παρούσα έκδοση ανταποκρίνεται στο νομοθετικό καθεστώς που προέκυψε μετά τον ν. 2107/1992. Ο δεύτερος αυτός τόμος, στη νέα του έκδοση περιλαμβάνει δύο μέρη, το τέταρτο και το πέμπτο του όλου έργου. Και το μεν τέταρτο (πρώτο του παρόντος τόμου) αφορά το δίκαιο της συμβάσεως ναυλώσεως, το δε πέμπτο (δεύτερο του παρόντος τόμου) αφορά το δίκαιο της θαλάσσιας μεταφοράς πραγμάτων, όπως αυτή ρυθμίζεται από τη Διεθνή Σύμβαση του 1924 και τα δύο τροποποιητικά αυτής Πρωτόκολλα. Το τελευταίο αυτό δίκαιο, που είναι γνωστό διεθνώς ως «Κανόνες Χάγης-Βίσμπυ», καλύπτει σήμερα τη διεθνή και την εθνική θαλάσσια μεταφορά πραγμάτων, η οποία γίνεται υπό φορτωτική, η οποία αποτελεί τίτλο παραστατικό των μεταφερομένων πραγμάτων.

Στο δεύτερο αυτό μέρος του παρόντος τόμου οι Κανόνες Χάγης-Βίσμπυ αναλύονται διεξοδικώς υπό το πρίσμα των νεότερων τεχνικών, οικονομικών και νομικών εξελίξεων της ναυτιλίας. Η ερμηνεία στηριγμένη πρωτίστως στο σύστημα του δικαίου μας και στην πλούσια ελληνική επιστήμη και νομολογία, λαμβάνει συγκριτικώς υπόψη και τις ερμηνείες στην αλλοδαπή. Και αυτό, βεβαίως, προκειμένου η ερμηνεία που γίνεται εντέλει δεκτή να παραμένει στο κλίμα της ενοποιήσεως του δικαίου, στην οποία στοχεύουν οι Κανόνες Χάγης-Βίσμπυ.

Ο δεύτερος τόμος συμπληρώνεται από πίνακες βιβλιογραφίας και λημμάτων, καθώς και από δύο παραρτήματα, που παρατίθενται στο τέλος του κειμένου. Στο πρώτο παράρτημα καταχωρείται ο ν. 2107/1992 και τα κείμενα της Διεθνούς Συμβάσεως του 1924 και των δύο Πρωτοκόλλων των ετών 1968 και 1979, όπως είχαν δημοσιευθεί σε ελληνική μετάφραση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στο δεύτερο παράρτημα επιχειρείται κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της Διεθνούς Συμβάσεως (και των δύο Πρωτοκόλλων) όπως ισχύει στην Ελλάδα. μία κωδικοποίηση που καθιστά εύχρηστα τα τρία διεθνή κείμενα.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ναυτικό δίκαιο
Ναύλωση - Θαλάσσια μεταφορά πραγμάτων
© 2007
Συγγραφέας
Σειρά
Τόμος
τόμ. 2
Έκδοση
6η έκδ.
ISBN
978-960-568-652-9
Σελίδες
736
Τιμή
€ 70,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΙ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΝΑΥΛΩΣΕΩΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

§ 109. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

§ 110. Το νομικό καθεστώς της κατά κυριολεξία ναυλώσεως

§ 111. Το νομικό καθεστώς της συμβάσεως ναυλώσεως υπό τον ΚΙΝΔ και το νεότερο δίκαιο

§ 112. Οι κανόνες ουσιαστικού δικαίου στο άρθρο 2 ν. 2107/1992

§ 113. Η διάκριση της συμβάσεως ναυλώσεως από τη σύμβαση μεταφοράς πραγμάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΝΑΥΛΩΣΕΩΣ

§ 114. Προδιάθεση

§ 115. Ναύλωση γυμνού σκάφους. Έννοια. Χρησιμότητα και χαρακτηριστικά

§ 116. Ναύλωση γυμνού σκάφους. Νομική φύση

§ 117. Χρονοναύλωση. Έννοια, περιεχόμενο και υποχρεώσεις των μερών

§ 118. Χρονοναύλωση. Νομική φύση. Ευθύνη των μερών

§ 119. Ναύλωση κατά ταξίδι. Έννοια και χαρακτηριστικά

§ 120. Ναύλωση κατά ταξίδι. Υποχρεώσεις και ευθύνη των μερών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΙΝΔ

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

§ 121. Προδιάθεση

§ 122. Η κατάρτιση της συμβάσεως ναυλώσεως

§ 123. Σχέσεις ναυλοσυμφώνου και φορτωτικής

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΝΑΥΛΩΤΗ

§ 124. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Α΄. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΛΟΙΟ

α΄. Υποχρεώσεις πριν από τη μεταφορά

§ 125. Υποχρέωση του εκναυλωτή να χρησιμοποιήσει το πλοίο που συμφωνήθηκε και να χρησιμοποιήσει κατάλληλο πλοίο

§ 126. Υποχρέωση του εκναυλωτή να φέρει το πλοίο στον τόπο φορτώσεως και να περιμένει να γίνει η φόρτωση. Υποχρέωση άμεσου απόπλου

§ 127. Υποχρέωση αναμονής

§ 128. Υποχρέωση υπεραναμονής και ανθυπερμονής

β΄. Υποχρεώσεις κατά τη μεταφορά και μετά την άφιξη του πλοίου

στον λιμένα προορισμού

§ 129. Υποχρεώσεις του εκναυλωτή κατά τη μεταφορά

§ 130. Υποχρεώσεις του εκναυλωτή μετά την άφιξη του πλοίου στον λιμένα προορισμού

Β΄. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΦΟΡΤΙΟ

§ 131. Υποχρέωση φορτώσεως και στοιβασίας

§ 132. Υποχρέωση εκφορτώσεως και παραδόσεως του φορτίου

Γ΄. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΦΟΡΤΩΤΙΚΗΣ

§ 133. Έκδοση της φορτωτικής. Τύπος

§ 134. Περιεχόμενο της φορτωτικής

§ 135. Περιεχόμενο της φορτωτικής. Συνέχεια

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΝΕΥΘΥΝΟ ΤΟΥ ΕΚΝΑΥΛΩΤΗ

Α΄. ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΚΝΑΥΛΩΤΗ

§ 136. Τα χαρακτηριστικά της ευθύνης του εκναυλωτή

§ 137. Προϋποθέσεις για την ευθύνη του εκναυλωτή

§ 138. Ζημίες για τις οποίες ευθύνεται ο εκναυλωτής

§ 139. Ζημίες για τις οποίες δεν ευθύνεται ο εκναυλωτής

§ 140. Αποκατάσταση της ζημίας

§ 141. Ο περιορισμός της ευθύνης του εκναυλωτή κατά δέμα ή μονάδα

§ 142. Παύση της ευθύνης του εκναυλωτή. Ανεπιφύλακτη παραλαβή των πραγμάτων

§ 143. Παύση της ευθύνης του εκναυλωτή. Απόσβεση του δικαιώματος και παραγραφή

Β΄. ΑΝΕΥΘΥΝΟ ΤΟΥ ΕΚΝΑΥΛΩΤΗ

§ 144. Γενικές παρατηρήσεις

α΄. Το ανεύθυνο του εκναυλωτή από τον νόμο

§ 145. Ναυτικό πταίσμα των προστηθέντων του εκναυλωτή

§ 146. Αρχική ακαταλληλότητα του πλοίου. Πυρκαγιά

§ 147. Εξαιρούμενοι κίνδυνοι. Γενικές παρατηρήσεις

§ 148. Εξαιρούμενοι κίνδυνοι. Οι κατ’ ιδίαν περιπτώσεις

§ 149. Εξαιρούμενοι κίνδυνοι. Οι κατ’ ιδίαν περιπτώσεις. Συνέχεια

§ 150. Εξαιρούμενοι κίνδυνοι. Οι κατ’ ιδίαν περιπτώσεις. Συνέχεια

§ 151. Εξαιρούμενοι κίνδυνοι. Περιστατικά που αφορούν το φορτίο

§ 152. Εξαιρούμενοι κίνδυνοι. Πράξεις ή παραλείψεις του φορτωτή, του κυρίου του φορτίου ή των εν γένει προεστώτων τους

β΄. Συμβατική απαλλαγή του εκναυλωτή από την ευθύνη του

§ 153. Ο αναγκαστικός χαρακτήρας των διατάξεων του ΚΙΝΔ για τις υποχρεώσεις και την ευθύνη του εκναυλωτή. Εξαιρέσεις.

§ 154. Συμφωνίες ως προς τις υποχρεώσεις του εκναυλωτή πριν από τη φόρτωση και μετά την εκφόρτωση. Συμφωνίες που αφορούν τις αβαρίες

§ 155. Φόρτωση στο κατάστρωμα

§ 156. Μεταφορά ζωντανών ζώων

§ 157. Μεταφορά εξαιρετική και ασυνήθιστη

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΑΥΛΩΤΗ

Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΝΑΥΛΟΥ

§ 158. Γενικές παρατηρήσεις. Δευτερεύουσες υποχρεώσεις του ναυλωτή

§ 159. Έννοια, αντικείμενο και ύψος του ναύλου

§ 160. Τρόποι υπολογισμού του ναύλου

§ 161. Χρόνος και τόπος καταβολής του ναύλου

§ 162. Οφειλέτης του ναύλου

§ 163. Δανειστής του ναύλου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΩΜΑΛΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΝΑΥΛΩΣΕΩΣ

§ 164. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ (ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ)

§ 165. Το δικαίωμα υπαναχωρήσεως του ναυλωτή. Νομική φύση. Άσκηση

§ 166. Συνέπειες της υπαναχωρήσεως του ναυλωτή

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΑΝΥΠΑΙΤΙΑ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ

§ 167. Προδιάθεση

Α΄. ΤΥΧΑΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΟΝΤΑΙ

ΣΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΕΚΝΑΥΛΩΤΗ

§ 168. Τυχαία περιστατικά πριν και μετά την έναρξη του πλου

§ 169. Τυχαία περιστατικά που συνεπάγονται πρόσκαιρη διακοπή του πλου

Β΄. ΤΥΧΑΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΟΝΤΑΙ

ΣΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΝΑΥΛΩΤΗ

§ 170. Τυχαία απώλεια των πραγμάτων πριν ή μετά τη φόρτωση ή την παραλαβή των πραγμάτων προς φόρτωση

§ 171. Τυχαία απώλεια των πραγμάτων μετά τον απόπλου

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΜΑΛΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΝΑΥΛΩΣΕΩΣ

§ 172. Προδιάθεση

§ 173. Υποχρεώσεις και δικαιώματα του εκναυλωτή μετά τη λύση της συμβάσεως ναυλώσεως

§ 174. Υποχρεώσεις και δικαιώματα του εκναυλωτή μετά τη λύση της συμβάσεως ναυλώσεως. Συνέχεια

§ 175. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών σε περίπτωση τυχαίας λύσεως της συμβάσεως ναυλώσεως

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

§ 176. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

§ 177. Η εξέλιξη του δικαίου της θαλάσσιας μεταφοράς πραγμάτων

§ 178. Οι Κανόνες του Αμβούργου

§ 179. Οι νεότερες εξελίξεις

§ 180. Το δίκαιο της θαλάσσιας μεταφοράς πραγμάτων στην Ελλάδα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

ΧΑΓΗΣΒΙΣΜΠΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΑΓΗΣΒΙΣΜΠΥ

§ 181. Έννοια, τύπος και νομική φύση της συμβάσεως θαλάσσιας μεταφοράς πραγμάτων

§ 182. Τα μέρη στη σύμβαση θαλάσσιας μεταφοράς πραγμάτων. Ο μεταφορέας

§ 183. Τα μέρη στη σύμβαση θαλάσσιας μεταφοράς πραγμάτων. Ο φορτωτής και ο παραλήπτης

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

ΧΑΓΗΣΒΙΣΜΠΥ

§ 184. Θαλάσσια μεταφορά πραγμάτων υπό φορτωτική («τίτλο για τη θαλάσσια μεταφορά πραγμάτων»)

§ 185. Αντικείμενο της μεταφοράς. Πλοίο που χρησιμοποιείται για τη θαλάσσια μεταφορά πραγμάτων

§ 186. Τα χρονικά όρια της συμβάσεως θαλάσσιας μεταφοράς πραγμάτων

§ 187. Το πεδίο εφαρμογής της Συμβάσεως των Βρυξελλών του 1924 (των Κανόνων ΧάγηςΒίσμπυ) στις διεθνείς μεταφορές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

§ 188. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΛΟΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΦΟΡΤΙΟ

§ 189. Προδιάθεση

Α΄. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΛΟΙΟ

§ 190. Η υποχρέωση του μεταφορέα να διαθέσει πλοίο κατάλληλο προς θαλασσοπλοΐα και προς διατήρηση του φορτίου

§ 191. Η υποχρέωση του μεταφορέα να διαθέσει κατάλληλο πλοίο. Το επιβαλλόμενο μέτρο επιμέλειας

Β΄. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΦΟΡΤΙΟ

§ 192. Οι υποχρεώσεις του μεταφορέα σχετικά με το φορτίο

§ 193. Οι υποχρεώσεις του μεταφορέα σχετικά με το φορτίο. Η οφειλόμενη επιμέλεια

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΝΑ ΕΚΔΩΣΕΙ

ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ

Α΄. Η ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ ΣΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ

§ 194. Έννοια και είδη φορτωτικής

§ 195. Έγγραφα παρόμοια με τη φορτωτική

§ 196. Έκδοση της φορτωτικής. Τύπος.

§ 197. Περιεχόμενο της φορτωτικής. Γενικά

§ 198. Περιεχόμενο της φορτωτικής. Άρθρο 3 § 3 της Συμβάσεως

§ 199. Καθαρή φορτωτική και εγγυητική επιστολή ή επιστολή αποζημιώσεως

§ 200. Οι λειτουργίες της φορτωτικής. Η αποδεικτική λειτουργία

§ 201. Οι λειτουργίες της φορτωτικής. Η εμπράγματη λειτουργία

§ 202. Η φορτωτική ως αξιόγραφο

§ 203. Ενστάσεις επί φορτωτικής (Η φορτωτική ως αιτιώδες ή αναιτιώδες αξιόγραφο)

Β΄. Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ

§ 204. Η «κρίση της φορτωτικής»

α΄. Έγγραφα υποκατάστατα της φορτωτικής

§ 205. Η σύντομη φορτωτική

§ 206. Το δελτίο θαλάσσιας μεταφοράς (Sea Waybill)

β΄. Άλλοι τρόποι υποκαταστάσεως της φορτωτικής

§ 207. Το σύστημα του κεντρικού μητρώου θαλάσσιων τίτλων

§ 208. Η ηλεκτρονική φορτωτική και οι Κανόνες

§ 209. O Οργανισμός του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φορτωτικών (Bolero)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΚΑΙ

Η ΑΡΣΗ ΑΥΤΗΣ

§ 210. Προδιάθεση

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

§ 211. Τα νομικά χαρακτηριστικά της ευθύνης του θαλάσσιου μεταφορέα

§ 212. Ζημίες για τις οποίες ευθύνεται ο θαλάσσιος μεταφορέας

§ 213. Τα ευθυνόμενα για τις ζημίες πρόσωπα

§ 214. Ευθύνη του μεταφορέα από πρόστηση

§ 215. Πρόσωπα προς τα οποία ευθύνεται ο μεταφορέας

§ 216. Σχέση δικαιοπρακτικής και αδικοπρακτικής ευθύνης

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

Η ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

§ 217. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Α΄. ΟΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΕΥΘΥΝΟΥ

§ 218. Αρχική αναξιοπλοΐα. «Κεκρυμμένα ελαττώματα»

§ 219. Ναυτικό πταίσμα των προστηθέντων

§ 220. Πυρκαγιά

§ 221. Κίνδυνοι ή ατυχήματα στη θάλασσα ή σε άλλα πλεύσιμα ύδατα. Ανωτέρα βία

§ 222. Ανεύθυνα για ζημίες από ανθρώπινες δραστηριότητες

§ 223. Οι λοιποί «εξαιρούμενοι κίνδυνοι»

§ 224. Φόρτωση επικίνδυνων φορτίων

Β΄. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ (ΡΗΤΡΕΣ)

§ 225. Ρήτρες για απαλλαγή ή περιορισμό της ευθύνης του μεταφορέα

§ 226. Ρήτρες απαγορευμένες και ρήτρες επιτρεπόμενες

§ 227. Ρήτρα διεθνούς δικαιοδοσίας

§ 228. Ρήτρα διαιτησίας

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

§ 229. Προδιάθεση

§ 230. «Ανεπιφύλακτη παραλαβή» των πραγμάτων

§ 231. Αποσβεστική προθεσμία (ή παραγραφή)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

Προδιάθεση

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

§ 232. Η αποτίμηση της ζημίας

§ 233. Ο περιορισμός του ποσού της αποζημιώσεως γενικά

§ 234. Έννοια, νομική φύση και έκταση εφαρμογής του περιορισμού

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

§ 235. Η νομισματική μονάδα του περιορισμού

§ 236. Το δέμα ως βάση υπολογισμού για τον περιορισμό της ευθύνης

§ 237. Η μονάδα ως βάση για τον περιορισμό της ευθύνης

§ 238. Ο περιορισμός του ποσού της αποζημιώσεως επί μεταφοράς με εμπορευματοκιβώτια

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ

§ 239. Επίμεμπτη συμπεριφορά του μεταφορέα

§ 240 Δήλωση του φορτωτή

§ 241. Συμφωνία των μερών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Λ. Ζυγούρος, Η αμοιβή του διασώστη κατά τη διεθνή σύμβαση του Λονδίνου 1989, 2024
Ερμηνευτική προσέγγιση και ανάλυση της έννοιας της αμοιβής στο δίκαιο της θαλάσσιας αρωγής
Α. Μπεχλιβάνης/Ι. Γκέγκας, Βασική Νομοθεσία Ναυτικού Δικαίου, 2η έκδ., 2024
Η απαραίτητη συλλογή νομοθεσίας για το Ναυτικό Δίκαιο ενημερωμένη με τον ν. 5020/2023
Α. Μπεχλιβάνης, Εγχειρίδιο Ναυτικού Δικαίου, 2023
Μια ευσύνοπτη, συστηματική παρουσίαση των κρισιμότερων θεματικών υπό το πρίσμα του νέου ΚΙΝΔ
Δ. Κιλτίδου, Οι διεθνείς, υπερεθνικές και διεθνικές ρυθμίσεις του χρόνου ναυτικής εργασίας και οι επιπτώσεις του στη ναυτική ασφάλεια, 2021
Σειρά: Σειρά Διεθνών Σπουδών, #8
Νομικά και κοινωνικά ζητήματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή του νομικού πλαισίου του χρόνου ναυτικής εργασίας
Ι. Ρόκας/Γ. Θεοχαρίδης, Ναυτικό Δίκαιο, 4η έκδ., 2021
Νέα, εμπλουτισμένη έκδοση του ιδιωτικού ναυτικού δικαίου με έμφαση σε επίκαιρα και κρίσιμα ζητήματα