Α. Καΐσης, Διεθνής εμπορική διαιτησία και Σύμβαση των Βρυξελλών, 1995


Α. Καΐσης, Διεθνής εμπορική διαιτησία και Σύμβαση των Βρυξελλών, 1995

Αν και η διεθνής εμπορική διαιτησία έχει πανθομολογούμενα αναμφισβήτητη σπουδαιότητα για την προώθηση του διεθνούς και ενδοκοινοτικού εμπορίου, ώστε το ενδιαφέρον για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της είναι απόλυτα φυσικό να μην συναντάται μόνο στα επί μέρους εθνικά -και μη- κέντρα διεθνούς εμπορικής διαιτησίας, αλλά να προβάλλει έκδηλο και στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, εντούτοις η Σύμβαση των Βρυξελλών για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, εξαιρεί ρητά από το πεδίο εφαρμογής της τη διαιτησία.


Στο πρώτο μέρος της μελέτης διερευνάται, με βάση τη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η έκταση της εξαίρεσης της διαιτησίας από τη Σύμβαση των Βρυξελλών, τόσο στο επίπεδο της διεθνούς δικαιοδοσίας, όσο και στο επίπεδο της αναγνώρισης - εκτέλεσης.

Στο δεύτερο μέρος ελέγχεται διεξοδικά το παρα-νομικό μόρφωμα «lex mercatoria». Μολονότι η «lex mercatoria» δεν μπορεί να θεμελιωθεί σε νομικές κατηγορίες, εντούτοις διακατέχει και ρυθμίζει σημαντικό τμήμα των διεθνών συναλλαγών, χρησιμοποιώντας ως δικαιοδοτικό μηχανισμό τη διεθνή διαιτησία και αναγνωρίσθηκε ήδη, μερικά, από τη νομολογία και τη νομοθεσία. Η μελέτη καταλήγει στο πόρισμα ότι η κανονιστική δύναμη του μορφώματος δεν μπορεί να αγνοηθεί. Οι σύγχρονες νομολογιακές τάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων βαίνουν παράλληλα προς την ανάγκη αυτόνομης ανέλιξης της διαιτησίας και τις σύγχρονες τάσεις του ιδιωτικού διεθνούς και του διεθνούς εμπορικού δικαίου.

Έργο γραμμένο με σαφήνεια και πλήρη τεκμηρίωση, χρήσιμο για τους ασχολούμενους με τα σύγχρονα προβλήματα που απορρέουν από τον συγχρωτισμό της Σύμβασης των Βρυξελλών με τη διεθνή εμπορική διαιτησία.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Διεθνής εμπορική διαιτησία και Σύμβαση των Βρυξελλών
© 1995
Συγγραφέας
ISBN
978-960-301-199-1
Σελίδες
189
Εξαντλημένο

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος

Συντμήσεις

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

   • 1.5.1. Η Σύμβαση της Γενεύης
    1.5.2. Η Σύμβαση του Στρασβούργου
    1.5.3. Ο Πρότυπος Νόμος UNCITRAL για τη διαιτησία
  • 1.1. Το άρθρο 220 ΣυνθΕΚ
   1.2. Η Σύμβαση Βρυξελλών
   1.3. Η διεθνής εμπορική διαιτησία και το άρθρ. 1 παρ. 2 σημ. 4 ΣυνθΕΚ
   1.4. Η Σύμβαση της Νέας Υόρκης για τη διεθνή εμπορική διαιτησία
   1.5. Διεθνείς Συμβάσεις αφορώσες τη διαιτησία εντός του ευρωπαϊκού χώρου
   • 2.2.1. Αρωγή των δικαστηρίων προτού αρχίσει η διαιτησία ή κατά τη διάρκεια της διαιτητικής διαδικασίας
    2.2.2. Αρωγή των δικαστηρίων μετά την περάτωση της διαιτητικής διαδικασίας
  • 2.1. Η αναγκαιότητα της αρωγής
   2.2. Μορφές διαπλοκής
   • 3.1.1. Έκθεση Jenard
    3.1.2. Έκθεση Schlosser
    3.1.3. Έκθεση Ευρυγένη-Κεραμέως
    3.2.1. Παραπέμπεται στη διαιτησία διαφορά υπαγόμενη κατά τη ΣυμβΒρυξ σε αποκλειστική δικαιοδοσία;
  • 3.1. Οι εκθέσεις της Επιτροπής Πραγματογνωμόνων
   3.2. Η κρατούσα γνώμη
   3.3. Κοινοτικό δίκαιο και διαιτησία
   3.4. Τα προβλήματα
   4.1. Πρώτη αξιολόγηση
   4.2. Το ιστορικό της υπόθεσης
   4.3. Συζήτηση της υπόθεσης στο ΔΕΚ
   4.4. Η απόφαση του ΔΕΚ
     • 5.3.1.2.1. Αναγνώριση δικαστικής απόφασης σχετικής με διαιτησία
      5.3.1.2.2. Ο αντίλογος του Darmon
      5.3.1.4.1. Με τη συσταλτική ερμηνεία διευκολύνεται η κυκλοφορία των αποφάσεων
      5.3.1.4.2. Ενσωμάτωση διαιτητικής απόφασης σε δικαστική
      5.3.1.4.3. Οι συνέπειες της ενσωμάτωσης
      5.3.1.4.4. Λόγοι που συνηγορούν για την εκτέλεση της δικαστικής και όχι της διαιτητικής απόφασης
    • 5.3.1.1. Ο δηλωτικός χαρακτήρας του άρθρ. 1 παρ. 2 σημ. 4 ΣυμβΒρυξ
     5.3.1.2. Πρακτικές δυσχέρειες από τη μη εφαρμογή της ΣυμβΒρυξ
     5.3.1.3. Χάσμα απόψεων ανάμεσα στο 220 ΣυνθΕΚ και στο άρθρ. 1 εδ. 2 σημ. 4 ΣυμβΒρυξ
     5.3.1.4. Συμπεράσματα Schlosser
   • 5.3.1. Η διαφοροποιημένη άποψη του Schlosser
    5.6.1. Το άρθρο 5 παρ. 1 ΣυμβΒρυξ
    5.6.2. Το άρθρο 17 ΣυμβΒρυξ
  • 5.1. Συνέπειες της απόφασης για την ΕΖΕΣ
   5.2. «Απώθηση»
   5.3. Η επιχειρηματολογία του Καθηγητή Schlosser και ο αντίλογος του Γενικού Εισαγγελέα Darmon
   5.4. Η ανασκευή των επιχειρημάτων του Schlosser από τον Γενικό Εισαγγελέα
   5.5. Κριτική
   5.6. Η θεμελίωση της δικαιοδοσίας
   6.1. Η αναγκαιότητα να αποτελεί η εξαίρεση του άρθρ. 1 παρ. 2 σημ. 4 το κύριο ζήτημα της δίκης
   6.2. H λειτουργική θεώρηση του ΔΕΚ
    • 7.2.1.1. Ασφαλιστικά μέτρα
     7.2.1.2. Λοιπά μέτρα αρωγής
   • 7.2.1. Περιπτωσιολογία
    7.3.1. Διαιτητικές αποφάσεις
    7.3.2. Διαιτητικές αποφάσεις ενσωματωμένες σε δικαστικές
    7.3.3. Δικαστικές αποφάσεις που ακυρώνουν διαιτητικές
    7.3.4. Δικαστική απόφαση παρά την ύπαρξη συμφωνίας περί διαιτησίας
  • 7.1. Τα δύο επίπεδα ανάλυσης
   7.2. Έλεγχος στο επίπεδο της διεθνούς δικαιοδοσίας
   7.3. Έλεγχος στο επίπεδο της αναγνώρισης-εκτέλεσης
 • 1. Εισαγωγή: θέση του προβλήματος
  2. Διαπλοκή διαιτησίας και πολιτειακών δικαστηρίων
  3. Η έκταση του αποκλεισμού της διαιτησίας από το πεδίο εφαρμογής της ΣυμβΒρυξ
  4. Η υπόθεση Marc Rich and Co AG κατά Societ# Italiana Impianti PA
  5. Κριτική θεώρηση
  6. "Παρεμπίπτοντα" - "προδικαστικά" - "προκαταρκτικά" ζητήματα, "προκρίματα".
  7. Ανάλυση της περιπτωσιολογίας δυνάμει του λειτουργικού κριτηρίου
  8. Πρώτο συμπέρασμα

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

    • 9.4.3.1. Οι θέσεις του Schmitthoff
     9.4.3.2. Οι θέσεις του Gold-tajn
   • 9.4.1. Η ανάπτυξη της lex mercatoria κατά το Μεσαίωνα 109
    9.4.2. Η lex mercatoria κατά την περίοδο των νέων χρόνων
    9.4.3. Η σύγχρονη lex mercatoria ή το αυτόνομο δίκαιο του διεθνούς εμπορίου
    9.4.4. Η γαλλική συμβολή
  • 9.1. Eισαγωγικές παρατηρήσεις
   9.2. Η προσφυγή στη διαιτησία ως έμμεση κρίση απαξίας
   9.3. Νεώτερες εξελίξεις του δικαίου των διεθνών συναλλαγών και διεθνής εμπορική διαιτησία
   9.4. Εποπτική θεώρηση της ιστορικής εξέλιξης του μορφώματος lex mercatoria
   • 10.2.1. Η ευρεία σύλληψη της lex mercatoria
    10.2.2. Η στενή έννοια της lex mercatoria
  • 10.1. Απρόσφορη η απόπειρα ορισμού
   10.2. Ευρεία και στενή σύλληψη της lex mercatoria
   11.1. Το Διεθνές Δίκαιο
   11.2. Οι Γενικές Αρχές του Δικαίου
   11.3. Συμβατικές ρυθμίσεις ιδιωτικών και οιονεί κρατικών οργανισμών
   11.4. Οι δέσμες συμβατικών ρητρών
   11.5. Νομολογία των διαιτητικών δικαστηρίων
   11.6. Η διεθνής δημόσια τάξη
   13.1. Sociιtι Fougeralle v. Banque du Proche Orient
   13.2. Norsolor SA v. Pabalk Ticaret
   13.3. Fratelli Damiano v. August Tφpfer
   13.4. Deutsche Schachtbau- und Tiefbohrgesellschaft m.b.H. v. Ras Al Khaimah National Oil Co.
   13.5. Primary Coal Incorporated v. Compania Valenciana de Cementos Portland
   13.6. Απόφαση Εφετείου Ζυρίχης
   13.7. Κριτική
 • 9. Θεωρία και πράξη της lex mercatoria
  10. Απόπειρες ορισμού της lex mercatoria
  11. Βασικά δομικά στοιχεία της lex mercatoria
  12. Η lex mercatoria αυτόνομη έννομη τάξη;
  13. Η lex mercatoria ενώπιον των πολιτειακών δικαστηρίων
  14. Lex mercatoria και εθνική νομοθεσία
  15. Lex mercatoria και Σύμβαση Ν. Υόρκης
  16. Συμπερασματικές παρατηρήσεις

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Κ. Καλαβρός, Διεθνής Εμπορική Διαιτησία, τόμ. 1, 2η έκδ., 2023
Έργο αναφοράς για όσους ασχολούνται με τη διεθνή εμπορική διαιτησία-επικαιροποιημένο μετά τον Ν. 5016/2023
Κ. Καλαβρός, Διεθνής Εμπορική Διαιτησία, τόμ. 2, 2023
Ο δεύτερος τόμος της πληρέστερης ερμηνείας όλου του κανονιστικού πλαισίου της διεθνούς εμπορικής διαιτησίας
Α. Βεζυρτζή, Παράλληλη διεξαγωγή διαιτητικής και πολιτικής δίκης σε επίπεδο διεθνούς εμπορικής και εσωτερικής διαιτησίας, 2022
Σειρά: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ, #28
Αναλυτική παράθεση και αξιολόγηση όλων των ζητημάτων γύρω από το φαινόμενο των παράλληλων δικών
Δ. Μπαμπινιώτης, Θετικές προϋποθέσεις αναγνώρισης και εκτέλεσης αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων, 2022
Πλήρης θεωρητική ανάπτυξη των ερμηνευτικών ζητημάτων από την εφαρμογή του άρθρου IV και ανάλυση των πρακτικών συνεπειών