Α. Γραμματικάκη-Αλεξίου, Συλλογή βασικής νομοθεσίας Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου, 2009


Α. Γραμματικάκη-Αλεξίου, Συλλογή βασικής νομοθεσίας Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου, 2009

Η παρούσα συλλογή συγκεντρώνει τα βασικά νομοθετήματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν και κάποιες άλλες, μεμονωμένες διατάξεις, εγκατεσπαρμένες σε ποικίλα νομοθετήματα.

Η συλλογή ακολουθεί μια απλή μορφή ταξινόμησης των νομοθετημάτων και χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος περιλαμβάνονται οι διατάξεις του εν στενή εννοία ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, εγχώριας, κοινοτικής και διεθνούς προέλευσης. Στο δεύτερο μέρος περιλαμβάνονται διατάξεις δικονομικού διεθνούς δικαίου, που ανήκει στο εν ευρεία εννοία ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, επίσης εγχώριας, κοινοτικής και διεθνούς προέλευσης. Η επιμέρους ταξινόμηση γίνεται με χρονολογική σειρά των διαφόρων νομοθετημάτων ανά κατηγορία. Κάτω από τις διάφορες διατάξεις παρατίθεται, όταν υπάρχει, η δημοσιευμένη νομολογία των τελευταίων ετών.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Συλλογή βασικής νομοθεσίας Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου
Ελληνική νομοθεσία - Διεθνείς συμβάσεις - Κοινοτικοί κανονισμοί - Νομολογία - Βιβλιογραφία
© 2009
Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-424-2
Σελίδες
XIV + 685
Τιμή
€ 75,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α

Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο εν στενή εννοία

1. Δίκαιο εγχώριας προέλευσης

α. Ν. 5325/1932 περί συναλλαγματικής και γραμματίου εις διαταγήν

β. Ν. 5960/1933 περί επιταγής

γ. Αστικός Κώδικας

δ. Ν. 3816/1958. Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου

ε. Ν. 791/1978:Περί διατάξεων αφορωσών το εν Ελλάδι καθεστώς των κατά το δίκαιον αλλοδαπής Πολιτείας συσταθεισών ναυτιλιακών εταιρειών

στ. Ν. 1429 της 12/18.4.84. Προστασία των Ελλήνων που εργάζονται σε χώρες της Ασίας ή της Αφρικής και άλλες διατάξεις

ζ. Ν. 1892/1990. Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις

η. Ν. 2121/1993. Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα

θ. Ν. 2234/1994. Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»

ι. Ν. 2447/1996. Κύρωση ως κώδικα του σχεδίου νόμου «Υιοθεσία, επιτροπεία και αναδοχή ανηλίκου, δικαστική συμπαράσταση, δικαστική επιμέλεια ξένων υποθέσεων και συναφείς ουσιαστικές δικονομικές και μεταβατικές διατάξεις»

ια. Ν. 2843/2000. Εκσυγχρονισμός των χρηματιστηριακών συναλλαγών, εισαγωγή εταιριών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις

2. Κοινοτικές διατάξεις

α. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3911/92 του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 1992 σχετικά με την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών

β. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2137/85 του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1985 σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Ομίλου Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ)

γ. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2157/2001 του Συμβουλίου, της 8ης Οκτωβρίου 2001, περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρίας (SE)

δ. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1435/2003 του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας

ε. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 864/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, για το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές (Ρώμη II)

στ. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 593/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές (Ρώμη Ι)

3. Διεθνές συμβατικό δίκαιο

α. ν.δ. 3989/1959. Περί κυρώσεως της πολυμερούς Συμβάσεως περί της Νομικής Καταστάσεως των Προσφύγων

β. Ν. 559/1977: Περί κυρώσεως της εν Γενεύη την 19ην Μαΐου 1956 υπογραφείσης Συμβάσεως επί του Συμβολαίου δια την διεθνή μεταφοράν εμπορευμάτων οδικώς (C.M.R.) και του Πρωτοκόλλου υπογραφής

γ. Ν. 1325/1983: Κύρωση Διεθνούς Συμβάσεως περί συγκρούσεως νόμων περί τύπου διαθήκης

δ. Ν. 1593/1986: Κύρωση Σύμβασης για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές (COTIF)

ε. Ν. 1655/1986: Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης για τον τρόπο καταχώρησης στα ληξιαρχικά βιβλία των επωνύμων και των κυρίων ονομάτων

στ. Ν. 1656/1986: Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης για τη διευκόλυνση της τέλεσης γάμων στο εξωτερικό

ζ. Ν. 1657/1986: Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τη νομιμοποίηση των τέκνων με γάμο

η. Ν. 2102/1992: Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών

θ. Ν. 3137/2003: Κύρωση της Σύμβασης για το εφαρμοστέο δίκαιο στις υποχρεώσεις διατροφής

ι. Ν. 3348/2005: Κύρωση της Σύμβασης Unidroit για τα κλαπέντα ή παρανόμως εξαχθέντα πολιτιστικά αγαθά

ΜΕΡΟΣ Β

Δικονομικό διεθνές δίκαιο

1. Δίκαιο εγχώριας προέλευσης

α. Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας

β. Εισαγωγικός νόμος του ΚΠολΔ

γ. Ν. 344/1976: Περί ληξιαρχικών πράξεων

δ. Ν. 3658/2008. Μέτρα για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών και άλλες διατάξεις

2. Κοινοτικό δίκαιο

α. Ν. 2460/1997: Κύρωση Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (Λουγκάνο) – Πρωτόκολλο 1 για ορισμένα ζητήματα διεθνούς δικαιοδοσίας, διαδικασίας και εκτέλεσης – Πρωτόκολλο 2 για την ομοιόμορφη ερμηνεία της Σύμβασης και για τη μόνιμη επιτροπή

β. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1346/2000 του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 2000, περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας

γ. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2000, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

δ. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου της 28ης Μαΐου 2001 για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις

ε. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας ο οποίος καταργεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1347/2000

στ. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 805/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου για μη αμφισβητούμενες αξιώσεις

ζ. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1896/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής

η. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 861/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2007 για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών

θ. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2007 περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις («επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων») και κατάργησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1348/2000 του Συμβουλίου

ι. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 4/2009 του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2008 για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής

3. Διεθνές συμβατικό δίκαιο

α. Ν.Δ. 4220 της 19/19 Σεπτεμβρίου 1961: Περί κυρώσεως της εν Ν. Υόρκη την 10ην Ιουνίου 1958 υπογραφείσης συμβάσεως περί αναγνωρίσεως και εκτελέσεως αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων

β. Ν.Δ. 503/1970: Περί κυρώσεως της υπογραφείσης εν Βιέννη την 18ην Απριλίου υπό την αιγίδα του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών Συμβάσεως περί των διπλωματικών σχέσεων

γ. Ν. 90 της 23/23.7.1975: Περί κυρώσεως της εν Βιέννη την 24ην Απριλίου 1963 υπογραφείσης Διεθνούς Συμβάσεως επί των Προξενικών Σχέσεων

δ. Ν. 1334/1983: Κύρωση Σύμβασης σχετικής με την επίδοση και κοινοποίηση στο εξωτερικό δικαστικών και εξώδικων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις

ε. Ν. 1497/84: Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων

στ. Ν. 3171/2003. Κύρωση της Σύμβασης για την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σχετικών με υποχρεώσεις διατροφής

ζ. Ν. 3287/2004: Κύρωση της Σύμβασης για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων στην αλλοδαπή σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Ε. Δρούγκα, Η εκχώρηση κατά το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, 2022
Σειρά: Μελέτες Ευρωπαϊκού Ιδιωτικού/Δικονομικού Διεθνούς Δικαίου, #6
Στην παρούσα μελέτη αναλύονται τα ζητήματα που ανακύπτουν αναφορικά με την εκχώρηση στο πεδίο του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Έμφαση δίνεται στην ιδιάζουσα πρακτική σημασία...
Β. Καρατζιάς/Β. Ζαλίδης/Α. Λιούτας, Εγχειρίδιο Δικαίου Ενόπλων Συγκρούσεων, 2022
Το νέο Εγχειρίδιο του Δικαίου των Ενόπλων Συγκρούσεων τελεί υπό την έγκριση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και αποτυπώνει με σαφή και επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο...
Β. Κούρτης, Οι Υποχρεώσεις Διατροφής στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, 2022
Οι υποχρεώσεις διατροφής που απορρέουν από οικογενειακές και συγγενικές σχέσεις διατηρούν με σταθερό τρόπο υψηλή θέση μεταξύ των ζητημάτων που απασχολούν τον διεθνή και τον...
Π. Νάσκου-Περράκη/Ν. Ζάικος, Διπλωματικό και Προξενικό Δίκαιο, 2η έκδ., 2022
Η Διπλωματία, ως επιστήμη ή τέχνη ή και τα δύο, είναι τόσο παλαιά όσο τα έθνη και τα κράτη. Ο τρόπος ενάσκησης της Διπλωματίας, από πρόσκαιρος αρχικά, με τον χρόνο απέκτησε...
Ι. Παπαφλωράτος, Το νομικό καθεστώς των νήσων του Αιγαίου, 2η έκδ., 2022
Το θέμα του καθεστώτος των νήσων του Αιγαίου είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα των διμερών ελληνοτουρκικών σχέσεων και έχει απασχολήσει κορυφαίους νομικούς και από τις...