Α. Εμπέογλου, Δικονομία Συμβουλίου της Επικρατείας - Κατ' άρθρο νομολογία, 2012


Α. Εμπέογλου, Δικονομία Συμβουλίου της Επικρατείας - Κατ' άρθρο νομολογία, 2012 Το παρόν έργο αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση των δικονομικών ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την εκδίκαση της αίτησης ακυρώσεως, στην οποία εστιάζει το βιβλίο, αλλά και των λοιπών ενδίκων βοηθημάτων και μέσων που παρέχονται από το π.δ. 18/1989 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας», η κατ’ άρθρο νομολογιακή ανάλυση του οποίου καλύπτει το πρώτο μέρος του βιβλίου. Στο δεύτερο μέρος πραγματεύονται τα δικονομικά ζητήματα που ανακύπτουν κατά την εκδίκαση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων που εισήχθη στα διοικητικά δικαστήρια με το Ν. 2522/1997 και, εν συνεχεία, αναμορφώθηκε με το Ν. 3886/2010.
Ταξινομήθηκαν αποσπάσματα από 2.400 αποφάσεις, κυρίως του Συμβουλίου της Επικρατείας, που παρατίθενται κατ’ άρθρο και κατά παράγραφο. Η επιλογή των αποφάσεων έγινε μετά από συνθετική μελέτη της νομολογίας του ΣτΕ από το 1937 μέχρι σήμερα, με σκοπό να προσεγγιστούν ερμηνευτικά τα ανωτέρω νομοθετήματα.
Το έργο ολοκληρώνεται με αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο, στο οποίο ο αναγνώστης μπορεί να πλοηγηθεί και με βάση το ασκούμενο ένδικο βοήθημα ή μέσο.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Δικονομία Συμβουλίου της Επικρατείας - Κατ' άρθρο νομολογία
Π.Δ. 18/1989: Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας - Ν. 3886/10: Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων (αίτηση ασφαλιστικών μέτρων) Αίτηση Ακυρώσεως – Αίτηση αναιρέσεως – Υπαλληλική προσφυγή – Αίτηση ασφαλιστικών
© 2012
Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-852-3
Σελίδες
XIV + 1023
Τιμή
€ 95,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος

Συντομογραφίες

Άρθρα

Ι. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - Π.Δ. 18/1989

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας

Αρμοδιότητες και αναπλήρωση Προέδρου και Αντιπροέδρων

Πάρεδροι και Εισηγητές.

Γραμματεία

Έδρα.

Τήβεννος

Ολομέλεια - Τμήματα

Σύνθεση Ολομελείας.

Συγκρότηση Τμημάτων.

Σύνθεση Τμημάτων

Δικαστικές διακοπές

Γραφείο νομολογίας και έρευνας.

Έργα του Γραφείου νομολογίας και έρευνας

Αρμοδιότητα Ολομελείας και Τμημάτων.

ΠΔ 361/2001

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ 15,

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Γενικοί δικονομικοί κανόνες

Άσκηση ενδίκων μέσων.

Αντίκλητος.

Κατάθεση δικογράφου.

Ορισμός εισηγητή και δικασίμου.

Κοινοποίηση δικογράφου

Καθήκοντα εισηγητή

Απόψεις της Διοίκησης

Συνέπειες μη αποστολής φακέλου

Πρόσθετοι λόγοι, υπομνήματα.

Παράσταση στο ακροατήριο

Πληρεξουσιότητα.

Αποκλεισμός ερημοδικίας.

Αποδοχή προσβαλλομένης πράξης ή απόφασης

Παραίτηση

Θάνατος διαδίκων

Ανάκληση, ακύρωση, λήξη ισχύος προσβαλλόμενης πράξης ή απόφασης

Συζήτηση στο ακροατήριο

Απόφαση. 34, 34Α

Τέλη

Παράβολο

Απαλλαγή από τέλη και παράβολο.

Έξοδα της διαδικασίας

Δικαστική δαπάνη

Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Προσφυγές

Προθεσμίες

Ανασταλτικό αποτέλεσμα.

Έκταση ελέγχου, διαδικασία.

Παρέμβαση – Τριτανακοπή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Αίτηση ακύρωσης

Προσβαλλόμενες πράξεις

Άρθρο 46. – Προθεσμία.

Έννομο συμφέρον

Λόγοι ακύρωσης.

Παρέμβαση

Συνέπειες απόφασης

Τριτανακοπή

Αναστολή εκτέλεσης. 52, 52Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αίτηση αναίρεσης

Παραδεκτό

Ανασταλτικό αποτέλεσμα.

Παρέμβαση – Τριτανακοπή.

Λόγοι αναίρεσης.

Συνέπειες αναίρεσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Έφεση

Παραδεκτό

Ανεπίτρεπτο δεύτερης έφεσης και αντέφεσης.

Στοιχεία δικογράφου

Ανασταλτικό αποτέλεσμα.

Πρόσθετοι λόγοι.

Παρέμβαση

Λόγοι έφεσης, συνέπειες απόφασης που δέχεται έφεση.

Αναστολή εκτέλεσης διοικητικής πράξης.

Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων

Παραπομπή υπόθεσης σε διοικητικό εφετείο. Περιπτώσεις εκδίκασης από το Συμβούλιο της Επικρατείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

Διόρθωση και ερμηνεία αποφάσεων 68,

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Γενικές Ρυθμίσεις

Έναρξη προθεσμίας

Εσωτερικοί κανονισμοί

Κανονισμός του ΣτΕ (ΣτΕ 9/08 Ολ. σε Συμβούλιο)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Ειδικά θέματα

Ειδική Επιτροπή

Συμμετοχή του ΣτΕ στην Διεθνή Οργάνωση των Ανωτάτων Διοικητικών Δικαστηρίων

Εκτύπωση αποφάσεων

Δαπάνες λειτουργίας, διαχείρισης

Στολές επιμελητών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Μεταβατικές διατάξεις 77 έως

ΙΙ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Ν. 3886/10

Πεδίο εφαρμογής

Είδη δικαστικής προστασίας

Αρμόδιο δικαστήριο

Προδικαστική προσφυγή

Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων

Παράνομη υπογραφή σύμβασης

Ακύρωση πράξης ή παράλειψης

Κήρυξη της σύμβασης ως άκυρης

Αξίωση αποζημίωσης

Συνεργασία των ελληνικών αρχών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Μεταβατικές διατάξεις

Καταργούμενες διατάξεις

Έναρξη ισχύος

Αλφαβητικό ευρετήριο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Δ. Ράικος, Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο, 2024
Όλη η ύλη του διοικητικού δικονομικού δικαίου σε ένα έργο με έμφαση στη μεθοδικότητα, την ουσιαστική κατανόηση και την παρακολούθηση της νομολογίας
Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Διοικητική Δικονομία, 2022
Συστηματική παράθεση και επεξεργασία όλων των διατάξεων περί την αρμοδιότητα των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων
Β. Μπουκουβάλα, Το δίκαιο της απόδειξης στις διοικητικές διαφορές ουσίας, 2022
Μία ευσύνοπτη παρουσίαση του δικαίου της απόδειξης στη διοικητική δίκη για τον νομικό της πράξης