Α. Δημητρόπουλος, Οργάνωση και λειτουργία του Κράτους, τόμ. 2, 2009


Α. Δημητρόπουλος, Οργάνωση και λειτουργία του Κράτους, τόμ. 2, 2009

Το παρόν έργο αναλύει, με τρόπο συστηματικό, ολοκληρωμένο και επίκαιρο, τις θεμελιώδεις έννοιες του συνταγματικού δικαίου.

Τα περιεχόμενα του βιβλίου καλύπτουν το σύνολο της ύλης που αφορά την οργάνωση και λειτουργία του κράτους και κατανέμονται σε τέσσερα κύρια κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται η έννοια του Λαού, η κινητήριος δύναμη κάθε δημοκρατικού πολιτεύματος, η οποία εξειδικεύεται μέσα από επιμέρους ενότητες για τα πολιτικά κόμματα, τις εκλογές και το δημοψήφισμα. Τα άλλα τρία κεφάλαια αφιερώνονται στη νομοθετική, εκτελεστική και δικαστική εξουσία αντίστοιχα. Όσον αφορά τη νομοθετική εξουσία, παρουσιάζεται εμπεριστατωμένα το σύστημα οργάνωσης, λειτουργίας και διάλυσης της Βουλής. Ως προς την εκτελεστική εξουσία, δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στον θεσμικό ρόλο του Προέδρου της Δημοκρατίας, στην Κυβέρνηση και στη Διοίκηση, ενώ ως προς τη δικαστική εξουσία, τίθενται οι συνταγματικές βάσεις του δικονομικού μας συστήματος. Καινοτόμος είναι η επιλογή του συγγραφέα να καταγράψει τα αποτελέσματα όλων των βουλευτικών εκλογών από τη μεταπολίτευση έως σήμερα, καθώς και τις ελληνικές κυβερνήσεις που έχουν εκλεγεί από το 1828 έως και σήμερα.

Πρόκειται για ένα σύγγραμμα συνταγματικού δικαίου που απευθύνεται όχι μόνο στον φοιτητή, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό, αλλά και στον επαγγελματία νομικό ή πολιτικό επιστήμονα, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί ένα κλασικό εγχειρίδιο και βιβλίο αναφοράς για κάθε ενεργό πολίτη. Το έργο επίσης πλαισιώνεται από πλούσια βιβλιογραφία επί του θέματος, η οποία επιμερίζεται σε κάθε κεφάλαιο και έπεται της γενικής βιβλιογραφίας που εμπεριέχει τα γενικά συγγράμματα συνταγματικού δικαίου.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Οργάνωση και λειτουργία του Κράτους
Σύστημα συνταγματικού δικαίου
© 2009
Συγγραφέας
Τόμος
τόμ. 2
ISBN
978-960-445-491-4
Σελίδες
810
Τιμή
€ 65,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Συντομογραφίες......................................................................................... XIII
Γενική βιβλιογραφία....................................................................................XV

Κεφάλαιο Έβδομο

O ΛΑΟΣ

§ 22. Ο ΛΑΟΣ

1. Ο πολίτης

2. Το έθνος

3. Το Εκλογικό Σώμα

4. Η λαϊκή θέληση

§ 23. ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ

5. Ιστορική επισκόπηση των πολιτικών σχηματισμών και των πολιτικών

κομμάτων

6. Η έννοια των πολιτικών κομμάτων

7. Η νομική φύση των πολιτικών κομμάτων

8. Διακρίσεις των πολιτικών κομμάτων

9. Η νομική μεταχείριση των πολιτικών κομμάτων

§ 24. ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ

10. Η συνταγματική θέση των εκλογών

11. Οι συνταγματικές εκλογικές αρχές

12. Το εκλογικό δικαίωμα

13. Το δικαίωμα του εκλέγεσθαι

14. Τα εκλογικά συστήματα

15. Η ψηφοφορία

16. Ο έλεγχος του κύρους των εκλογών από το ΑΕΔ

§ 25. ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ

17. Το δημοψήφισμα στη νεότερη Ελλάδα

18. Έννοια

19. Είδη

20. Συνταγματικοπολιτικές λειτουργίες

21. Το δημοψήφισμα στο ισχύον Σύνταγμα

Βιβλιογραφία

Κεφάλαιο Όγδοο

H NOMOΘETIKH ΕΞΟΥΣΙΑ

§ 26. Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

22. Η Βουλή ως κρατικό όργανο. Αρμοδιότητες

23. Ο Κανονισμός της Βουλής

24. Βασικές αρχές της λειτουργίας της Βουλής

§ 27. ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

25. Η συνταγματική θέση των βουλευτών

26. Η κτήση του βουλευτικού αξιώματος

27. Υποχρεώσεις, δικαιώματα και ασυλίες των βουλευτών

28. Απώλεια και αναβίωση της βουλευτικής ιδιότητας

§ 28. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

29. Το προεδρείο της Βουλής. Η διάσκεψη των προέδρων

30. Οι σχηματισμοί της Βουλής

31. Οι κοινοβουλευτικές ομάδες

32. Υπηρεσίες της Βουλής

§ 29. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

33. Περίοδος. Σύνοδοι. Συνεδριάσεις

34. Νομοθετική λειτουργία της Βουλής

35. Η άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου

§ 30. ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

36. Έννοια και εξέλιξη του θεσμού

37. Η κοινοβουλευτική διάλυση

38. Η δημοψηφισματική διάλυση

39. Η προεδρική διάλυση

40. Αναβίωση της Βουλής

Βιβλιογραφία

Κεφάλαιο Ένατο

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Ι: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

§ 31. Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

41. Η διαμόρφωση του Θεσμού

42. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ως ρυθμιστής του πολιτεύματος

43. Τεκμήριο αρμοδιότητας και ασυμβίβαστο

§ 32. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

44. Η ανάδειξη του Προέδρου της Δημοκρατίας

45. H αναπλήρωση του προέδρου

§ 33. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

46. Oι αρμοδιότητες του Προέδρου

47. Η ευθύνη Προέδρου

ΤΜΗΜΑ ΙΙ: Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

§ 34. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

48. Έννοια, Αρμοδιότητες, Τύποι

49. Μέλη της Κυβέρνησης και Υφυπουργοί

50. Ανάδειξη της Κυβέρνησης

51. Απαλλαγή από τα καθήκοντα

§ 35. Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

52. Η συνταγματική θέση του Πρωθυπουργού

53. Ανάδειξη του Πρωθυπουργού

54. Αναπλήρωση του Πρωθυπουργού

§ 36. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ, ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

55. Οι Αντιπρόεδροι της Κυβέρνησης

56. Οι Υπουργοί

57. Οι Υφυπουργοί

58. Τα Υπουργεία

§ 37. ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ

ΟΡΓΑΝΑ, ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

59. Η ολομέλεια του Υπουργικού Συμβουλίου

60. Τα κυβερνητικά συλλογικά όργανα

61. Οι διυπουργικές επιτροπές

§ 38. Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

62. Ο θεσμός της ευθύνης Υπουργών

63. Η πολιτική-κοινοβουλευτική ευθύνη των Υπουργών

64. Η ποινική ευθύνη των Υπουργών

65. Η αστική ευθύνη των Υπουργών

§ 39. ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ

66. Από την «Ελληνική Πολιτεία» στη Συνταγματική Μοναρχία

(1828 - 1862)

67. Η περίοδος της Βασιλευόμενης Δημοκρατίας (1864 - 1974)

68. Η Γ΄ Ελληνική Δημοκρατία (1974 - 2009)

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

§ 40. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

69. Διοίκηση, διοικητική δράση, έλεγχος

70. Οργάνωση της Διοίκησης

§ 41. ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ – ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

71. Δήμοι και Κοινότητες

72. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

73. Περιφέρειες

§ 42. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

74. Κατοχύρωση

75. Ανάδειξη. Προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία

76. Αρμοδιότητες

77. Έλεγχος

78. Οι προβλεπόμενες ανεξάρτητες αρχές

§ 43. ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

79. Έννοια και διακρίσεις

80. Πρόσληψη Δημοσίων Υπαλλήλων

81. Εκτελεστές της θέλησης του Κράτους

82. Συνταγματικές εγγυήσεις, δικαιώματα και ευθύνη

Βιβλιογραφία

Κεφάλαιο Δέκατο

Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ

§ 44. Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

83. Περιεχόμενο της δικαστικής λειτουργίας

84. Άσκηση της δικαστικής εξουσίας

§ 45. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑ-

ΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

85. H αρχή της δικαστικής ανεξαρτησίας

86. Η αρχή της παροχής έννομης δικαστικής προστασίας

87. Η αρχή του νόμιμου ή φυσικού δικαστή

88. Η αρχή της δημοσιότητας κατά την άσκηση της δικαστικής λειτουργίας

89. Η αρχή της αιτιολογίας των δικαστικών αποφάσεων

§ 46. ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

90. Δικαστικοί λειτουργοί

91. Δικαστικοί υπάλληλοι

§ 47. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑ-

ΣΤΗΡΙΩΝ

92. Διακρίσεις δικαστηρίων

93. Πολιτική – Ποινική Δικαιοσύνη

94. Διοικητική Δικαιοσύνη

95. Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο

96. Το Δικαστήριο Αγωγών Κακοδικίας

Βιβλιογραφία


Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Γ. Ζώης, Δίκαιο της Ανάγκης, κατάσταση πολιορκίας και έκτακτη νομοθετική διαδικασία, 2024
Μια πρωτότυπη ανάλυση των θεσμών του Δικαίου της Ανάγκης με έμφαση στην εξέλιξή τους και τη συγκριτική έρευνα
Ο Κανονισμός της Βουλής, 4η έκδ., 2024
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #30
Στον τόμο περιέχεται το Πρώτο Μέρος, το γνωστό και ως Κοινοβουλευτικό, του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων, δηλαδή οι ρυθμίσεις που διέπουν την οργάνωση και τη λειτουργία...