Α. Άνθιμος, Η μεταβολή της βάσης της αγωγής στην πολιτική δίκη, 2012


Α. Άνθιμος, Η μεταβολή της βάσης της αγωγής στην πολιτική δίκη, 2012 Η έννοια της μεταβολής της βάσης της αγωγής αποτελεί ένα από τα πλέον δυσχερή προβλήματα της πολιτικής δίκης, το οποίο απασχολεί ισότιμα ερευνητές, δικαστές, και δικηγόρους. Αδιάψευστος μάρτυρας η ογκώδης νομολογία των δικαστηρίων μας, που αυξάνεται αδιάκοπα.

Μέχρι σήμερα δεν είχε επιχειρηθεί μονογραφική προσέγγιση της θεματικής. Η παρούσα έκδοση, η οποία συνεκτίμησε και συμπεριλαμβάνει τις αλλαγές που επήλθαν με τον ν. 3994/2011, ανατέμνει τη νομοτυπική μορφή της 224 ΚΠολΔ, καταγράφοντας αναλυτικά και με πλήρη νομολογιακή τεκμηρίωση τις ανεπίτρεπτες και επιτρεπτές μορφές μεταβολής: Στην πρώτη κατηγορία κατατάσσει την αντικατάσταση της αρχικής και την προσθήκη νέας ιστορικής βάσης, καθώς και την απόπειρα συμπλήρωσης αόριστης αγωγής, ενώ στη δεύτερη τις εκφάνσεις της συμπλήρωσης, διευκρίνισης, και διόρθωσης του εισαγωγικού δικογράφου, με διαρκείς αναφορές σε περιπτωσιολογία, χρήσιμη για κάθε νομικό της πράξης, που πολλές φορές πασχίζει να διασώσει την τελευταία στιγμή το δικόγραφό του. Επιπρόσθετα, ειδική ανάλυση λαμβάνει χώρα ως προς το συναφές ζήτημα της μεταβολής στοιχείων που άπτονται των διαδικαστικών προϋποθέσεων της δίκης (με έμφαση στην ενεργητική & παθητική νομιμοποίηση, και το έννομο συμφέρον), καθώς και στη σχέση της 224 ΚΠολΔ προς τις συναφείς διατάξεις των άρθρων 236, 227 & 254 ΚΠολΔ.

Παράλληλα, η μελέτη καταγράφει για πρώτη φορά όλες τις πτυχές του ζητήματος, παρουσιάζει δηλαδή συστηματικά την εφαρμογή του άρθρου 224 ΚΠολΔ σε όλες τις εκφάνσεις της πολιτικής δίκης. Ειδικότερα, η μεταβολή της βάσης εξετάζεται όχι μόνο σε σχέση με το κλασσικό εισαγωγικό ένδικο βοήθημα της αγωγής κατά την τακτική διαδικασία, αλλά στο σύνολο των υφιστάμενων ενδίκων βοηθημάτων και μέσων, δηλαδή, για την παρέμβαση, την προσεπίκληση και ανακοίνωση, την ανακοπή σε όλες τις νοητές της εκδοχές, την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, τις ειδικές διαδικασίες (με έμφαση στις οικογενειακές, μισθωτικές και εργατικές διαφορές), την ανταγωγή, την αίτηση έκδοσης διαταγής πληρωμής, την ανακοπή ερημοδικίας, την έφεση, την αναψηλάφηση, και την αναίρεση. Παράλληλα, λαμβάνονται υπόψη, ερευνώνται και αποσαφηνίζονται οι διαδικαστικές διαφορές κατά την εκδίκαση στα πρωτοβάθμια δικαστήρια , και η σημασία τους ως προς το εξεταστέο ζήτημα της μεταβολής της βάσης, και τους παραδεκτούς τρόπους επιστράτευσης της 224 εδ. β' ΚΠολΔ.

Πρόκειται για βιβλίο απόλυτα πρακτικό, ευσύνοπτο, με πλήρη νομολογιακή και βιβλιογραφική κάλυψη μέχρι τα τέλη του 2011, ιδιαίτερα χρήσιμο για δικαστικούς λειτουργούς των πολιτικών δικαστηρίων και μαχόμενους δικηγόρους.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η μεταβολή της βάσης της αγωγής στην πολιτική δίκη
Άρθρο 224 ΚΠολΔ
© 2012
Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-783-0
Σελίδες
XVIII + 320
Τιμή
€ 35,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Η μεταβολή της βάσης της αγωγής κατά την Πολιτική Δικονομία του 1834

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η μεταβολή της βάσης της αγωγής κατά τον ΚΠολΔ του 1967

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Η μεταβολή της βάσης της αγωγής κατά τον ΚΠολΔ του 1971

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Η ισχύουσα ρύθμιση

Συμπερασματικές παρατηρήσεις

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Γερμανία

2. Αυστρία

3. Ελβετία

4. Ηνωμένο Βασίλειο

5. Η.Π.Α.

6. Καναδάς

7. Ιταλία

8. Ισπανία

9. Πορτογαλία

10. Βραζιλία

11. Φιλανδία

12. Σουηδία

13. Ιαπωνία

14. Η μεταβολή της βάσης της αγωγής στο σχέδιο της Επιτροπής Storme

15. Η μεταβολή της βάσης της αγωγής στο σχέδιο σύνταξης Παγκόσμιων κανόνων και αρχών Πολιτικής Δικονομίας

Συμπερασματικές παρατηρήσεις

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΣΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Μεταβολή της βάσης της αγωγής και συναφείς δικονομικοί θεσμοί

1. Μεταβολή βάσης και παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής

2. Μεταβολή βάσης αγωγής και μεταβολή διάδικου

3. Μεταβολή βάσης αγωγής και επικουρική σώρευση αγωγών

4. Μεταβολή βάσης και παρεμπίπτουσα αγωγή

5. Μεταβολή βάσης και μεταρρυθμιστική αγωγή

6. Μεταβολή βάσης και μεταβολή αιτήματος αγωγής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Ο βασικός απαγορευτικός κανόνας [άρθρο 224 εδ. α΄ ΚΠολΔ]

Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Αντικατάσταση ιστορικής βάσης

2. Προσθήκη νέας ιστορικής βάσης

3. Συμπλήρωση αόριστης αγωγής

4. Έννομη συνέπεια σε περίπτωση μεταβολής κατά το άρθρο 224 εδ. α΄ ΚΠολΔ

5. Η αναιρετική μεταχείριση του άρθρου 224 ΚΠολΔ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Επιτρεπτή «μεταβολή» της βάσης [άρθρο 224 εδ. β΄ ΚΠολΔ]

Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Συμπλήρωση της αγωγής

α. Απαράδεκτη συμπλήρωση

β. Παραδεκτή συμπλήρωση

i. Γενικά

ii. Παραγωγικά γεγονότα της προδικαστικής έννομης σχέσης

iii. Εξειδίκευση νομικών εννοιών

γ. Η προβληματική της συρροής

δ. Απάντηση του ενάγοντος στη σύνθετη ομολογία του εναγόμενου

2. Διευκρίνιση της αγωγής

3. Διόρθωση της αγωγής

4. Ειδικότερα ζητήματα βελτίωσης της αγωγής

α. Διαδικαστικές προϋποθέσεις

β. Εφαρμογή των άρθρων 236, 227, και 254 ΚΠολΔ

γ. Η αρνητική αναγνωριστική αγωγή

δ. Η συναίνεση του εναγόμενου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Η μεταβολή της βάσης της αγωγής στις ειδικές διαδικασίες

1. Η ρύθμιση του ζητήματος στο πλαίσιο του ΚΠολΔ 1967

α. Η μεταβολή της βάσης στις γαμικές διαφορές

β. Η μεταβολή της βάσης στις μισθωτικές διαφορές

2. Το σημερινό καθεστώς

3. Ειδικότερα ζητήματα μεταβολής της βάσης στις εργατικές διαφορές

4. Η προβληματική του άρθρου 224 ΚΠολΔ στις μικροδιαφορές

5. Πορίσματα

Συμπερασματικές παρατηρήσεις

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ

ΕΝΔΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Η μεταβολή της βάσης της ανακοπής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η μεταβολή της βάσης της παρέμβασης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Η μεταβολή της βάσης στην προσεπίκληση και την ανακοίνωση δίκης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Η μεταβολή της βάσης στα ασφαλιστικά μέτρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Η μεταβολή της βάσης στην εκούσια δικαιοδοσία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: Μεταβολή βάσης άλλων ενδίκων βοηθημάτων

1. Ανταγωγή

2. Αίτηση έκδοσης διαταγής πληρωμής

Συμπερασματικές παρατηρήσεις

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 224 ΚΠολΔ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ

ΤΩΝ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Μεταβολή της βάσης επί ανακοπής ερημοδικίας

2. Μεταβολή της βάσης στο εφετείο

3. Μεταβολή της βάσης στο στάδιο της αναψηλάφησης

4. Μεταβολή της βάσης στο στάδιο της αναίρεσης

Συμπερασματικές παρατηρήσεις

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΩΝ ΛΗΜΜΑΤΩΝ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Χ. Μιχαηλίδου, Το μέτρο απόδειξης στην πιθανολόγηση, 2023
Σειρά: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ, #30
Το ζήτημα του μέτρου απόδειξης σε σχέση με τον βαθμό πιθανότητας υπό το πρίσμα του ουσιαστικού και του δικονομικού δικαίου
Π. Κολοτούρος, Η αναγνώρισις της αγωγής, 2021
Πλήρης και συστηματική ανάλυση της αναγνώρισης της αγωγής κατά τον ΚΠολΔ
Ν. Νίκας, Πολιτική δικονομία, τόμ. 2, 2η έκδ., 2021
Ουσιώδη διδάγματα και καίριες αναπτύξεις γύρω από τα ζητήματα της πρωτοβάθμιας τακτικής διαδικασίας της πολιτικής δίκης