Ελληνικά English
| | | |

Books


Γ. Ορφανίδης, Κατάχρηση δικαιώματος ως λόγος ανακοπής του τρίτου κατ' άρθρ. 936 ΚΠολΔ, 2018

Edition info

Title
Κατάχρηση δικαιώματος ως λόγος ανακοπής του τρίτου κατ' άρθρ. 936 ΚΠολΔ
© 2018
Author
Series
ISBN
978-960-568-859-2
Pages
XIV + 129
Price
€ 18.00
In stock

Γ. Ορφανίδης, Κατάχρηση δικαιώματος ως λόγος ανακοπής του τρίτου κατ' άρθρ. 936 ΚΠολΔ, 2018


Γ. Ορφανίδης, Κατάχρηση δικαιώματος ως λόγος ανακοπής του τρίτου κατ' άρθρ. 936 ΚΠολΔ, 2018

Η νομολογία του Αρείου Πάγου διαμόρφωσε το 1984 τη σημαντική θέση ότι η καταχρηστική άσκηση δικαιώματος μπορεί να αποτελέσει λόγο ανακοπής του τρίτου (άρθρ. 936 ΚΠολΔ). Το ζήτημα απασχολεί έκτοτε συχνά τη νομολογία. Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης καταβάλλεται μια, περαιτέρω, προσπάθεια θεωρητικής αντιμετωπίσεως του θέματος στη βάση της κατ’ ιδίαν αντιμετωπίσεως των διαφόρων περιπτώσεων και της αναδείξεως λύσεων που προσφέρονται με βάση το θετικό δίκαιο. Η μελέτη καλύπτει ευρύτερες ενότητες του δικαίου της αναγκαστικής εκτελέσεως απ’ ότι αφήνει ενδεχόμενα να υποτεθεί ο τίτλος της.

Edition info

Title
Κατάχρηση δικαιώματος ως λόγος ανακοπής του τρίτου κατ' άρθρ. 936 ΚΠολΔ
© 2018
Author
Series
ISBN
978-960-568-859-2
Pages
XIV + 129
Price
€ 18.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

§ 1. Εισαγωγή

§ 2. Η κατάχρηση δικαιώματος ως βάση (λόγος) του αρθρ. 936 - H υπ’ αριθ. 448/1984 απόφαση της Ολομελείας του Αρείου Πάγου

§ 3. Η θέση της νομολογίας και θεωρίας

1. Η άποψη Μητσόπουλου

2. Η άποψη Ποδηματά - Καράση

3. Η άποψη Σταματόπουλου

4. Η άποψη Μπέη

5. Η άποψη Καλαβρού

6. Η άποψη Πιτσιρίκου

§ 4. Τάσεις διαφοροποιήσεως στη νομολογία

§ 5. Κριτικές παρατηρήσεις

1. Η ουσιαστική θεώρηση του Αρείου Πάγου

2. Το επιχείρημα με την παραχώρηση της νομής ή κατοχής

3. Η απώλεια της εξουσίας διαθέσεως ως συνέπεια της καταχρηστικής ασκήσεως δικαιώματος

4. Οι εκτεταμένες συνέπειες της κρατούσας γνώμης - η ιδιομορφία του λόγου ανακοπής για την καταχρηστική άσκηση δικαιώματος

5. Η διάταξη του άρθρ. 1095 ΑΚ

§ 6. Προπαρασκευαστικές εργασίες και προγενέστερο δίκαιο

§ 7. Κρίσιμες παράμετροι της θεματικής

1. Η διαμόρφωση του πραγματικού της πράξεως του αναγκαστικού πλειστηριασμού

2. Η διάταξη του άρθρ. 997 παρ. 3 εδ. 1 ΚΠολΔ

3. Το ασφαλιστικό μέτρο της δικαστικής μεσεγγύησης

§ 8. Ενδιάμεσο συμπέρασμα - Η αμφίπλευρη θεώρηση της προβληματικής

§ 9. Ο αμυντικός χαρακτήρας της ενστάσεως καταχρηστικής ασκήσεως δικαιώματος

§ 10. Σκοπός και λειτουργία του άρθρ. 936 - Η προθεσμία ανακοπής του άρθρ. 936

1. Ο σκοπός της ανακοπής του τρίτου

2. Η προθεσμία ανακοπής

3. Η τύχη της ανακοπής μετά τη διενέργεια του πλειστηριασμού

4. Η αντιμετώπιση των δύο περιπτώσεων της ανακοπής του άρθρ. 936

§ 11. Οι διατάξεις για το Εθνικό Κτηματολόγιο

§ 12. Υποκειμενικά όρια εκτελεστότητας της περιλήψεως κατακυρωτικής εκθέσεως

§ 13. Η ανάγκη υπάρξεως διαφοροποιημένων λύσεων

1. Περιπτώσεις εμφανίσεως του θέματος

2. Η καταχρηστική άσκηση δικαιώματος ως έσχατη λύση

3. Τα συμφέροντα των μερών - η αξιολόγηση του ουσιαστικού δικαίου στην εδώ ενδιαφέρουσα θεματική

3.1. Η θέση του καθ’ ού η εκτέλεση - οφειλέτη

3.2. Η θέση του κατασχόντος και του τρίτου

3.3. Η θέση του υπερθεματιστή

4. Oι κατ’ ιδίαν περιπτώσεις

4.1. Η συνειδητή παράλειψη ολοκληρώσεως των ενεργειών για την απόκτηση του δικαιώματος

4.2. Η κατάσχεση κινητού που βρίσκεται στα χέρια του ιδίου του τρίτου

4.3. Το δικαίωμα προσδοκίας - η πώληση με την επιφύλαξη κυριότητος

4.4. Ο μη μεταγεγραμμένος οριστικός τίτλος - η άτυπη διανομή

4.5. Η κατάρτιση προσυμφώνου - η αγωγή για καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως

Τελικά Συμπεράσματα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική

Ξενόγλωσση

Content type

Categories

Purchase

Add to cart  Add to cart
Add to wishlist  Add to wishlist

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account