Γ. Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, Η ακυρότητα λόγω εικονικότητας, 2η έκδ., 2004


Γ. Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, Η ακυρότητα λόγω εικονικότητας, 2η έκδ., 2004

Η β΄ έκδοση του παρόντος βιβλίου αφιερώνεται στην ερμηνεία των άρθρων 138 § 1 και 139 του Αστικού Κώδικα, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη τη νεότερη βιβλιογραφία και την πλούσια σε ζητήματα εικονικότητας πρόσφατη νομολογία των δικαστηρίων μας.

Μετά την εισαγωγή, αναπτύσσονται, στο πρώτο μέρος του βιβλίου, ζητήματα συναφή με την έννοια της εικονικότητας. Ειδικότερα, το πρώτο κεφάλαιο έχει ως στόχο την εννοιολογική της προσέγγιση. Εδώ, αναλύονται το αντικειμενικό και τα υποκειμενικά στοιχεία της έννοιας της εικονικότητας, ενώ δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην αντιμετώπιση του προβλήματος της συνάρτησης – ή όχι – με την έννοια της εικονικότητας των στοιχείων της γνώση ή και της συμφωνίας. Επίσης, στο ίδιο κεφάλαιο, εξετάζεται, ιδιαιτέρως, αν προσφέρονται ως αντικείμενα εικονικότητας οι μονομερείς μη απευθυντέες δικαιοπραξίες και εντοπίζονται περιπτώσεις δηλώσεων βούλησης, δικαιοπραξιών και άλλων νομικών πράξεων που αποκλείονται από δυνατά αντικείμενα εικονικότητας.

Στο δεύτερο κεφάλαιο του πρώτου μέρους, προβάλλονται οι πιθανές μορφές εικονικότητας και, συγκεκριμένα, εκείνες της απόλυτης ή σχετικής, της ολικής ή μερικής και της μονομερούς ή διμερούς εικονικότητας.

Στην ακυρότητα λόγω εικονικότητας, στα όρια και στους περιορισμούς της είναι αφιερωμένο το δεύτερο μέρος του βιβλίου και περιλαμβάνει τρία κεφάλαια: Στο πρώτο, επιχειρείται, κατά σειρά, η θεμελίωση της ακυρότητας της εικονικής δήλωσης βούλησης και δικαιοπραξίας, ο προσδιορισμός της έννοιας, της νομικής φύσης και των αποτελεσμάτων της ακυρότητας της ΑΚ 138 § 1, η αντιμετώπιση ζητημάτων επίκλησης και απόδειξης της ακυρότητας καθώς και η συσχέτιση της ακυρότητας της ΑΚ 138 § 1 προς άλλες έννομες συνέπειες.

Στο δεύτερο κεφάλαιο, εκθέτονται τα όρια και οι περιορισμοί της ακυρότητας ΑΚ 138 § 1 που ισχύουν και για την ακυρότητα, γενικά.

Τέλος, στο τρίτο κεφάλαιο του παρόντος μέρους αναλύεται η ρύθμιση της ΑΚ 139, από την οποία αντλείται ειδικός περιορισμός της ακυρότητας λόγω εικονικότητας.

Edition info

Title
Η ακυρότητα λόγω εικονικότητας
Συμβολή στην ερμηνεία των ΑΚ138#1 και 139
© 2004
Author
Edition
2nd ed.
ISBN
978-960-301-879-1
Pages
372
Price
€ 32.00
In stock

Table of contents   +

Κυριότερες συντομογραφίες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

§ 1 Προδιάθεση

§ 2 Αντικείμενο της έρευνας και διάγραμμα της μελέτης

§ 3 Ιστορικές και συγκριτικές παρατηρήσεις

Ι Ιστορικές παρατηρήσεις

ΙΙ Συγκριτικές παρατηρήσεις

Α Γερμανικό Δίκαιο

Β Γαλλικό Δίκαιο

Γ Ελβετικό Δίκαιο

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΕΝΝΟΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Εννοιολογική προσέγγιση

§ 4 Εισαγωγικές παρατηρήσεις

§ 5 Ορισμός

§ 6 Ανάλυση των εννοιολογικών στοιχείων της εικονικότητας

Ι Αντικειμενικό στοιχείο

Α Η δήλωση βούλησης και η δικαιοπραξία ως αντικείμενα εικονικότητας

Β Η εικονικότητα στο πλαίσιο των διακρίσεων των δηλώσεων βούλησης και των δικαιοπραξιών

ΙΙ Υποκειμενικά στοιχεία: Ο μη σοβαρός και ο φαινομενικός χαρακτήρας της εικονικής δήλωσης βούλησης ή δικαιοπραξίας

Α Έννοια

Β Αναφορά στις πτυχές της αληθινής βούλησης του εικονικά δηλούντος

1 Εντοπισμός του ελαττώματος της εικονικής δήλωσης βούλησης

2 Σκοπός εικονικότητας

ΙΙΙ Εικονικότητα και γνώση ή συμφωνία

Α Εντοπισμός του προβλήματος

Β Οι απόψεις που έχουν υποστηριχτεί

1 Κρατούσα γνώμη

α Γενική επισκόπηση

β Πρώτη και δεύτερη ομάδα

β1 Παρουσίαση πρώτης ομάδας

β2 Παρουσίαση δεύτερης ομάδας

β3 Επιχειρηματολογία

β4 Κριτική

γ Τρίτη ομάδα

δ Τέταρτη ομάδα

2 Μη κρατούσα γνώμη

α Παρουσίαση

β Επιχειρηματολογία

γ Κριτική

3 Ενδιάμεσες απόψεις

Γ Η λύση που προτείνεται

1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2 Εικονική δήλωση βούλησης

3 Εικονική δικαιοπραξία

α Εικονική μονομερής μη απευθυντέα δικαιοπραξία

α1 Γενικά

α2 Η εικονική διαθήκη, ειδικότερα

β Εικονική μονομερής απευθυντέα δικαιοπραξία

γ Εικονική σύμβαση

§ 7 Ειδικά ζητήματα συναφή με τα εννοιολογικά στοιχεία της εικονικότητας

Ι Ζητήματα συναφή με το αντικείμενο της εικονικότητας

Α Η άποψη που αποκλείει την εικονικότητα από το πεδίο των μονομερών μη απευθυντέων δικαιοπραξιών

1 Παρουσίαση

2 Κριτική

Β Δηλώσεις βούλησης, δικαιοπραξίες και άλλες νομικές πράξεις που δεν προσφέρονται ως αντικείμενα εικονικότητας

1 Γενική επισκόπηση

2 Νομικές πράξεις που επιχειρούνται από τη δημόσια αρχή ή με τη σύμπραξή της

α Ο κανόνας

β Η εξαίρεση

3 Νομικές πράξεις με τις οποίες δημιουργούνται σχέσεις οικογενειακού δικαίου

α Γάμος

β Υιοθεσία

ΙΙ Ζητήματα συναφή με τα υποκειμενικά στοιχεία της έννοιας της εικονικότητας

ΙΙΙ Ζητήματα συναφή με τα γνωρίσματα της γνώσης και της συμφωνίας, ως εννοιολογικά στοιχεία της εικονικής σύμβασης

Α Γνώση

Β Συμφωνία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Μορφές εικονικότητας

§ 8 Εικονικότητα απόλυτη και σχετική

Ι Συσχέτιση των ΑΚ 138 § 1 και 138 §

ΙΙ Συσχέτιση απόλυτης και σχετικής εικονικότητας

§ 9 Άλλες μορφές εικονικότητας

Ι Ολική και μερική

ΙΙ Διμερής και μονομερής

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: Η ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΛΟΓΩ ΕΙΚΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Η ακυρότητα ως έννομη συνέπεια

της ΑΚ 138 §

§ 10 Θεμελίωση της ακυρότητας

Ι Η ακυρότητα της εικονικής δήλωσης βούλησης

ΙΙ Η ακυρότητα της εικονικής δικαιοπραξίας

§ 11 Μορφολογία της ακυρότητας

ΙΈννοια

ΙΙ Νομική φύση

ΙΙΙ Αποτελέσματα

Α Υποσχετική δικαιοπραξία

Β Εκποιητική δικαιοπραξία

Γ Εικονικότητα και τακτική χρησικτησία

§ 12 Επίκληση και απόδειξη της ακυρότητας

Ι Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ Νομιμοποιούμενα πρόσωπα

Α Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση

Β Οι ενεργητικά νομιμοποιούμενοι τρίτοι, ειδικότερα

ΙΙΙ Τρόποι και χρόνος επίκλησης

Α Τρόποι επίκλησης

Β Χρόνος επίκλησης

IV Βάρος επίκλησης και απόδειξης

V Μέσα απόδειξης

Α Γενικά

Β Η απόδειξη με αντέγγραφα και με μάρτυρες, ειδικότερα

1 Απόδειξη με αντέγγραφα

2 Απόδειξη με μάρτυρες

§ 13 Σχέση ακυρότητας λόγω εικονικότητας προς άλλες έννομες συνέπειες

Ι Ακυρότητα λόγω εικονικότητας και ακυρότητα για άλλους λόγους ή ακυρωσία

ΙΙ Ακυρότητα λόγω εικονικότητας και άλλες έννομες συνέπειες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: Γενικής φύσης όρια και περιορισμοί

της ακυρότητας της ΑΚ 138 §

§ 14 Γενική επισκόπηση

§ 15 Προσδιορισμός ορίων από γενικές διατάξεις και τελολογικές σταθμίσεις

Ι Εικονική σύμβαση

ΙΙ Εικονική μονομερής μη απευθυντέα δικαιοπραξία

ΙΙΙ Τελικές παρατηρήσεις

§ 16 Θεσμοί προσδιοριστικοί των ορίων της ακυρότητας

Ι Γενικές παρατηρήσεις

ΙΙ Ακυρότητα λόγω εικονικότητας και ΑΚ

§ 17 Έμμεσοι περιορισμοί

Ι Επίκληση της ακυρότητας λόγω εικονικότητας και κατάχρηση δικαιώματος

ΙΙ Αναγνώριση της άκυρης λόγω εικονικότητας δικαιοπραξίας ως ισχυρής και επίκληση της ακυρότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: Ο περιορισμός από την ΑΚ

§ 18 Κριτική παρουσίαση της ρύθμισης της ΑΚ

§ 19 Ανάλυση των στοιχείων του πραγματικού της ΑΚ

Ι Αντικειμενικό στοιχείο: Η ιδιότητα του συναλλαχθέντος στο πρόσωπο εκείνου που αγνοεί την εικονικότητα

Α Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Β Οι συναλλαχθέντες της ΑΚ

1 Πρώτη ομάδα

α Γενική τοποθέτηση

β Περιπτωσιολογία

2 Δεύτερη ομάδα

α Γενική τοποθέτηση

β Περιπτωσιολογία

β1 Συναλλαγή με φαινομενικό κύριο πράγματος ή με φαινομενικό εκδοχέα απαίτησης

β2 Κατάσχεση, από εγχειρόγραφο δανειστή, περιουσιακού στοιχείου που περιήλθε στον οφειλέτη με εικονική μεταβίβαση

β3 Εκδοχέας εικονικής απαίτησης

β4 Άλλες περιπτώσεις συναλλαχθέντων

ΙΙ Υποκειμενικό στοιχείο: Η άγνοια της εικονικότητας από το συναλλαχθέντα

Α Έννοια άγνοιας

Β Ειδικά ζητήματα

§ 20 Η έννομη συνέπεια της ΑΚ

Ι Σημασία της μη βλάβης

ΙΙ Επίκληση της ΑΚ

Α Νομιμοποιούμενα πρόσωπα και τρόπος επίκλησης

Β Βάρος επίκλησης και απόδειξης

Γ Τρόπος απόδειξης

ΙΙΙ Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της ΑΚ

Α Γενικά

Β Ειδικά ζητήματα

1 ΑΚ 139 και αναμεταβίβαση σ’ αυτόν που απέκτησε εικονικά

2 ΑΚ 139 και εικονική χορήγηση πληρεξουσιότητας

3 Χαριστικά συναλλαχθείςτρίτος της ΑΚ 139 και ΑΚ 913 ή 945 εδ β΄

α ΑΚ 139 και ΑΚ

β ΑΚ 139 και ΑΚ 945 εδ β΄

4 ΑΚ 139 και αναγνώριση της ακυρότητας λόγω εικονικότητας δικαιοπραξίας που έχει μεταγραφεί

IV Ευχέρεια μη απόκρουσης ή και επίκλησης της ακυρότητας λόγω εικονικότητας από το συναλλαχθέντα της ΑΚ

Βιβλιογραφία

Ευρετήριο αποφάσεων

Ευρετήριο ύλης

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Κ. Παντελίδου, Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, 2η έκδ., 2022
Οι Γενικές Αρχές είναι το πιο αφηρημένο, και γι’ αυτό το λόγο ίσως και το πιο δύσκολο τμήμα του Αστικού Δικαίου. Το παρόν έργο συνδυάζει την απλότητα με την πληρότητα, τη...
Κ. Παντελίδου, Η αμετάκλητη πληρεξουσιότητα, 3η έκδ., 2022
Στο παρόν έργο παρουσιάζεται και αναλύεται το πάντοτε επίκαιρο πρόβλημα της πληρεξουσιότητας, η οποία κατ’ εξαίρεση δεν μπορεί να ανακληθεί από τον πληρεξουσιοδότη. Και σε...
Ι. Σπυριδάκης, Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, 3η έκδ., 2022
Όπως προκύπτει και από την επισκόπηση του Πρώτου Βιβλίου του Αστικού Κώδικα, οι «Γενικές Αρχές» μπορεί να διακριθούν σε τρία τμήματα: Την «Εισαγωγή», που περιλαμβάνει...
Π. Φύτρου, Η αστική ιατρική ευθύνη στο πεδίο της ανθρώπινης αναπαραγωγής, 2022
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #8
Η ολοένα αυξανόμενη άσκηση αγωγών αστικής ιατρικής ευθύνης στο πεδίο της ανθρώπινης αναπαραγωγής, με αίτημα υπέρογκες αποζημιώσεις, καταδεικνύει τη μείζονα σημασία του...
Ε. Βόγκλης, Μεθοδολογική εξέταση των θεμελίων της απόφασης του BVerfG για το PSPP, 2021
Το παρόν έργο παρουσιάζει και μελετά την πρόσφατη απόφαση της 5ης Μαΐου 2020 του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου (ΒVerfG) που προκάλεσε έναν μάλλον πρωτοφανή δημόσιο...