Β. Μπουκουβάλα, Το δίκαιο της απόδειξης στις διοικητικές διαφορές ουσίας, 2022


Β. Μπουκουβάλα, Το δίκαιο της απόδειξης στις διοικητικές διαφορές ουσίας, 2022

Το παρόν έργο παρουσιάζει, μέσα από μία ολιστική προσέγγιση, και αναλύει, με τρόπο ευσύνοπτο και καταληπτό, το δίκαιο της απόδειξης στη διοικητική δίκη, στις διάφορες πτυχές του, με επίκεντρο τις ρυθμίσεις του ΚΔΔ, αναδεικνύοντας και τις ιδιαιτερότητες που εμφανίζουν συγκεκριμένες κατηγορίες διαφορών, όπως οι φορολογικές ή οι κοινωνικοασφαλιστικές.

Προς τούτο, αξιοποιείται η υφιστάμενη ελληνική βιβλιογραφία που αναφέρεται στην απόδειξη, τόσο στη διοικητική όσο και στην πολιτική δίκη, και εξαντλητική νομολογία, από τις παλαιότερες αποφάσεις που εκδόθηκαν υπό προγενέστερα δικονομικά καθεστώτα μέχρι τις πλέον πρόσφατες.

Το παρόν αποτελεί ένα βασικό εργαλείο για τον νομικό της πράξης, το οποίο, με τους σύγχρονους προβληματισμούς που θέτει, συνιστά ταυτόχρονα συμβολή στο δόγμα του διοικητικού δικονομικού δικαίου. Συμβολή ιδιαίτερα χρήσιμη, σε μία εποχή όπου στο δίκαιο της απόδειξης προστρέχει όλο και περισσότερο ο διοικητικός δικαστής, λόγω και της διαφαινόμενης στροφής προς έναν ουσιαστικότερο έλεγχο της διοικητικής δράσης, με εξατομικευμένα χαρακτηριστικά, που συχνά απαιτεί την αναγωγή σε πραγματολογικά δεδομένα και την εκτίμηση συνεπειών, προσανατολιζόμενος στο παραγόμενο με την απόφαση τελικό αποτέλεσμα και στη νομιμοποίηση του κανόνα δικαίου κατά την εφαρμογή του, αλλά και της διευρυνόμενης, με ταχείς ρυθμούς, τεχνοκρατικοποίησης που χαρακτηρίζει τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και της ανάγκης εξειδίκευσης και εξοικείωσης του δικαστή με ειδικά ή τεχνικά ζητήματα που άπτονται του πραγματικού των υποθέσεων.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Το δίκαιο της απόδειξης στις διοικητικές διαφορές ουσίας
© 2022
Πρόλογος
Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-600-5
Σελίδες
ΧΧΙΙ + 327
Τιμή
€ 36,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

I.

Η ιστορική πορεία της οργάνωσης της διοικητικής δικαιοσύνης

στην Ελλάδα και η αποδεικτική διαδικασία κατά την εκδίκαση των

διοικητικών διαφορών ουσίας πριν από τη θέσπιση του Κώδικα

Διοικητικής Δικονομίας

II.

Η συγκρότηση του δικανικού συλλογισμού του δικαστή και η θέση

της απόδειξης

ΙΙΙ. Το δικαίωμα απόδειξης

IV. Η έννοια της απόδειξης

V. Αντικείμενο απόδειξης

VI.

Μη χρήζοντα απόδειξης γεγονότα, διδάγματα της κοινής πείρας

και αλλοδαπό δίκαιο

VII. Είδη απόδειξης

VIII. Διοικητική διαδικασία, διοικητική δίκη και απόδειξη

ΙΧ.

To δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης και πρόσβασης στα στοιχεία

του διοικητικού φακέλου και η απόδειξη

Χ.

Αιτιολογία της διοικητικής πράξης, απόδειξη και έλεγχος του

διοικητικού δικαστή

ΧΙ. Ενδικοφανής προσφυγή και απόδειξη

ΧΙΙ.

Οι θεμελιώδεις δικονομικές αρχές που διέπουν τη διοικητική δίκη

και οι υποχρεώσεις των διαδίκων κατά την αποδεικτική διαδικασία

ΧΙΙΙ. To βάρος αποδείξεως στη διοικητική δίκη

ΧΙV. H κατανομή του βάρους απόδειξης

XV. Το μέτρο απόδειξης και η δικανική πεποίθηση του δικαστή

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

I. Η αρχή του numerus clαusus των αποδεικτικών μέσων

II. Η πραγματογνωμοσύνη και ο ορισμός τεχνικού συμβούλου

ΙΙΙ. Οι γνωμοδοτήσεις προσώπων με ειδικές γνώσεις

IV. Η εμμάρτυρη απόδειξη

V. Το αποδεικτικό μέσο των υπεύθυνων δηλώσεων

VI. Τα έγγραφα στη διοικητική δίκη ουσίας

VII. Ομολογία

VIII. Παροχή εξηγήσεων

IΧ. Η αυτοψία

X. Τα νόμιμα τεκμήρια

XI.

Η δυνατότητα αναζήτησης στοιχείων από το διοικητικό δικαστήριο

και ο επανέλεγχος

ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ

Ι. Τεχνικές κρίσεις της διοικήσεως και απόδειξη

ΙΙ. Νέα αποδεικτικά μέσα στην κατ’ έφεση δίκη

ΙΙΙ.

Η απόδειξη στις φορολογικές διαφορές μέσα από το πρίσμα των

αρχών ne bis in idem και τεκμηρίου αθωότητας

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Δ. Ράικος, Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο, 2024
Όλη η ύλη του διοικητικού δικονομικού δικαίου σε ένα έργο με έμφαση στη μεθοδικότητα, την ουσιαστική κατανόηση και την παρακολούθηση της νομολογίας
Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Διοικητική Δικονομία, 2022
Συστηματική παράθεση και επεξεργασία όλων των διατάξεων περί την αρμοδιότητα των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων
Χ. Αθανασοπούλου, Η συμμόρφωση της διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις, 2021
Σχόλια και συμπεράσματα για τη λειτουργία του συστήματος οργάνωσης της διοίκησης και της διοικητικής δικαιοσύνης