Β. Κιάντος, Ο Ευρωπαϊκός Συνεταιρισμός, 2014


Β. Κιάντος, Ο Ευρωπαϊκός Συνεταιρισμός, 2014

Οι θεσμοί της ΕΕ αυξάνονται από ημέρα σε ημέρα και έχουν σαν αποτέλεσμα τη διευκόλυνση των συναλλασσομένων εντός της ΕΕ. Οι Έλληνες συναλλασσόμενοι, οι οποίοι συνεταιρίζονται, είναι δυνατό να κινούνται άνετα εντός της ΕΕ με την ίδρυση ενός ευρωπαϊκού συνεταιρισμού.

Η παρούσα εργασία, η οποία ασχολείται με αυτόν, περιλαμβάνει τις εισαγωγικές γνώσεις και το πρώτο κεφάλαιο που αφορά τα γενικά θέματα, όπως τη μορφή του ευρωπαϊκού συνεταιρισμού, την ίδρυση, το κεφάλαιο του ευρωπαϊκού συνεταιρισμού, το καταστατικό, την καταστατική έδρα, τη μεταφορά της, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αρχή της μη διακρίσεως, τα στοιχεία εγγράφων, τις καταχωρήσεις και απαιτήσεις δημοσιότητας, τη δημοσιότητα των εγγράφων στα κράτη μέχρι τη δημοσίευση στην επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, την είσοδο μέλους, την απώλεια της ιδιότητας μέλους και τα περιουσιακά δικαιώματα των μελών σε περίπτωση αποχωρήσεως ή αποβολής.

Ακολουθεί το δεύτερο κεφάλαιο το οποίο αναφέρεται στη σύσταση και περιλαμβάνει τα γενικά θέματα, τη σύσταση διά συγχωνεύσεως, τη μετατροπή του εθνικού συνεταιρισμού σε ευρωπαϊκό.

Έπειτα το τρίτο κεφάλαιο που αφορά τη διάρθρωση του ευρωπαϊκού συνεταιρισμού και ειδικότερα αναφέρεται στο δυαδικό σύστημα, στο μονιστικό σύστημα και στους κοινούς κανόνες του μονιστικού και δυαδικού συστήματος καθώς επίσης στη γενική συνέλευση.

Παραπέρα το τέταρτο κεφάλαιο περιέχει την έκδοση μεριδίων παρεχόντων ειδικά πλεονεκτήματα ενώ το πέμπτο κεφάλαιο έχει ως αντικείμενο τη διάθεση κερδών (νόμιμο αποθεματικό και μερίσματα).

Οι ετήσιοι λογαριασμοί και ενοποιημένοι λογαριασμοί συνιστούν το έκτο κεφάλαιο, όπου γίνεται η διαπραγμάτευση της καταρτίσεως και ο λογιστικός έλεγχος.

Τέλος, το έβδομο, το όγδοο και το ένατο κεφάλαιο αφιερώνονται αντίστοιχα στη λύση, εκκαθάριση, αφερεγγυότητα και στην παύση των πληρωμών, στη συμμετοχή σε άλλη εταιρία καθώς επίσης στις τελικές παρατηρήσεις.

Το έβδομο κεφάλαιο περιλαμβάνει το εφαρμοστέο δίκαιο, τη διάλυση του ευρωπαϊκού συνεταιρισμού και τη διανομή του ενεργητικού.

Η παρούσα εργασία αποτελεί προσπάθεια μίας ελληνικής συμβολής στο ενδοκοινοτικό δίκαιο με την πρωτότυπη αντιμετώπιση πληθώρας ζητημάτων που προκύπτουν από το δίκαιο του κανονισμού.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ο Ευρωπαϊκός Συνεταιρισμός
© 2014
Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-160-9
Σελίδες
ΧΧ + 298
Τιμή
€ 40,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Συντομογραφίες.

Βιβλιογραφία.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

Ορισμός και χρησιμότητα.

΄Ενωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Α. Μορφή του ευρωπαϊκού συνεταιρισμού.

α. Σύσταση.

β. Κεφάλαιο.

γ. Σκοπός.

δ. Νομική προσωπικότητα και εμπορικότητα.

Β. ΄Ιδρυση.

Γ. Ελάχιστο κεφάλαιο.

α. ΄Εκφραση.

β. Καταβληθέν κεφάλαιο.

γ. ΄Υψος κεφαλαίου.

δ. Αύξηση ή μείωση.

Δ. Το κεφάλαιο του ευρωπαϊκού συνεταιρισμού.

α. Μερίδια.

β. Περιουσιακά στοιχεία.

γ. Είδος.

δ. Καταβολή κεφαλαίου.

ε. Ελάχιστος αριθμός μεριδίων.

ζ. Το ύψος κεφαλαίου.

η. Αύξηση.

θ. Μείωση.

ι. Προσωπικά στοιχεία.

Ε. Καταστατικό.

α. ΄Εννοια.

β. Κατάρτιση.

γ. Περιεχόμενο.

Ζ. Καταστατική έδρα.

Η. Μεταφορά της καταστατικής έδρας.

Θ. Εφαρμοστέο δίκαιο.

Ι. Αρχή της μη διακρίσεως.

Κ. Στοιχεία εγγράφων.

Λ. Καταχωρήσεις και απαιτήσεις δημοσιότητας.

Μ. Δημοσιότητα των εγγράφων στα κράτη μέλη.

Ν. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.

Ξ. Είσοδος μέλους.

α. Προϋποθέσεις.

β. ΄Οροι του καταστατικού.

γ. Συμπληρωματική συμμετοχή.

δ. Στοιχεία.

Ο. Απώλεια της ιδιότητας του μέλους.

α. Περιπτώσεις.

β. Προστασία μειοψηφίας.

Π. Περιουσιακά δικαιώματα των μελών σε περίπτωση αποχωρήσεως ή αποβολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΣΥΣΤΑΣΗ

Α. Γενικά θέματα.

α. Εφαρμοστέο δίκαιο κατά τη σύσταση.

β. Νομική προσωπικότητα.

1. Χρονικό σημείο.

2. Διενέργεια πράξεων.

Β. Σύσταση δια συγχωνεύσως.

α. Διαδικασία συστάσεως.

β. Εφαρμοστέο δίκαιο επί συγχωνεύσεως.

γ. Αποτελέσματα της συγχωνεύσεως.

1. Συγχώνευση δι’ απορροφήσεως.

2. Συγχώνευση με δημιουργία νέου νομικού προσώπου.

Γ. Μετατροπή του συνεταιρισμού σε SCE - Διαδικασίες.

α. Ευρωπαϊκός συνεταιρισμός.

β. Λύση ή σύσταση.

γ. Μεταφορά έδρας.

δ. ΄Εγκριση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Α. Δυαδικό σύστημα.

α. Καθήκοντα του διευθυντικού οργάνου, διορισμός μελών.

1. Διοίκηση και εκπροσώπηση.

2. Διορισμός και ανάκληση των μελών.

3. Ταυτόχρονη συμμετοχή.

4. Αριθμός και κανόνες καθορισμού.

β. Προθεσμία και σύγκληση των συνεδριάσεων του διευθυντικού οργάνου.

1. Εκλογή.

2. Όροι.

γ. Καθήκοντα του εποπτικού οργάνου και διορισμός των μελών του.

1. Αρμοδιότητες του εποπτικού οργάνου.

2. Επιλογή και ανάκληση.

δ. Δικαίωμα ενημερώσεως.

1. Τριμηνιαία ενημέρωση.

2. Περιοδική ενημέρωση.

ε. Προεδρία και σύγκληση των συνεδριάσεων του εποπτικού οργάνου.

1. Εκλογή προέδρου.

2. Πρωτοβουλία.

Β. Μονιστικό σύστημα.

α. Καθήκοντα του διοικητικού οργάνου και διορισμός των μελών του.

1. Εκπροσώπηση και διοίκηση.

2. Αριθμός των μελών.

3. Επιλογή μελών.

β. Λοιπές διατάξεις.

Γ. Κοινοί κανόνες του μονιστικού και του δυαδικού συστήματος.

α. Θητεία.

β. Προϋποθέσεις συμμετοχής στο όργανο.

γ. Εξουσία εκπροσωπήσεως και ευθύνη του ευρωπαϊκού συνεταιρισμού.

1. Συλλογική εξουσία.

2. Δέσμευση.

3. Περιορισμοί.

δ. Πράξεις για τις οποίες απαιτείται έγκριση.

ε. Εχεμύθεια.

ζ. Διεξαγωγή των εργασιών των οργάνων.

1. Απαρτία και λήψη αποφάσεων.

2. Ψήφος προέδρου επί ισοψηφίας.

η. Αστική ευθύνη.

Δ. Η γενική συνέλευση.

α. Αρμοδιότητα.

β. Σύγκληση της συνελεύσεως.

1. Χρόνος.

2. ΄Εκτακτη γενική συνέλευση.

γ. Συνέλευση συγκαλουμένη από τη μειοψηφία των μελών.

δ. Εγγραφή νέων θεμάτων στην ημερησία διάταξη.

ε. Συμμετοχή και εκπροσώπηση.

1. Δικαίωμα λόγου και ψήφου.

2. Ανυπαρξία δικαιώματος ψήφου.

3. Τρόπος ψηφοφορίας.

ζ. Δικαιώματα ψήφου.

η. Δικαίωμα ενημερώσεως.

θ. Λήψη αποφάσεων.

1.Θέματα.

2. Πλειοψηφία και απαρτία.

3. Το καταστατικό.

4. Τροποποίηση.

ι. Τομεακές ή τμηματικές συνελεύσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ –

ΤΙΤΛΟΙ ΠΛΗΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Α. Νόμιμο αποθεματικό.

α. Το καταστατικό.

β. Πλεόνασμα.

Β. Μερίσματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Α. Κατάρτιση.

Β. Λογιστικός έλεγχος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΛΥΣΗ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ, ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΥΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Α. Εφαρμοστέο δίκαιο.

Β. Διάλυση με απόφαση δικαστηρίου ή άλλης αρμοδίας αρχής του κράτους μέλους της καταστατικής έδρας της SCE.

Γ. Δημοσίευση της λύσεως.

Δ. Διανομή του ενεργητικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΛΛΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Λ. Κοτσίρης, Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο, 3η έκδ., 2018
Σειρά: Juris Prudentia, #
Το εμπορικό δίκαιο, από την φύση του, αστείρευτη πηγή θεσμών και φαινομένων του κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος, αλλά και τις κρίσιμες μεταβολές στον ευρωπαϊκό χώρο όπως...
Α. Αλιγιζάκη, Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Θεμελιωδών Ελευθεριών-Δικαιωμάτων, 2024
Μια συστηματική διερεύνηση του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου των θεμελιωδών ελευθεριών, με έμφαση στην ελευθερία της έκφρασης
Α. Αλαπάντας/Π. Αλικάκος/Α. Άνθιμος..., Ελεύθερη κυκλοφορία των αποφάσεων και διεθνής αναγκαστική εκτέλεση, 2023
Συμβολές έγκριτων νομικών σε κρίσιμα ζητήματα της διακρατικής κυκλοφορίας των αποφάσεων επί αναγκαστικής εκτέλεσης
Π. Γέσιου-Φαλτσή/Λ.-Μ. Πίψου, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 3β, 2η έκδ., 2023
Για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο συγκεντρωμένο το διαρκώς αυξανόμενης πρακτικής σπουδαιότητας δίκαιο της διεθνούς αναγκαστικής εκτελέσεως