Ελληνικά English
| | | |

Βιβλία


Β. Αγραπίδη-Γκόρτσου, Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο θεσμικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2006

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο θεσμικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
© 2006
Πρόλογος
Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-134-0
Σελίδες
428
Τιμή
€ 45,00
Σε απόθεμα

Β. Αγραπίδη-Γκόρτσου, Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο θεσμικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2006


Β. Αγραπίδη-Γκόρτσου, Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο θεσμικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2006

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) είναι ένας νεοσύστατος θεσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λειτουργεί πλήρως από τον Ιανουάριο του 1999. Έντονη αμφισβήτηση ωστόσο έχει δημιουργηθεί, τόσο ως προς τη θεσμική της φύση, όσο και ως προς τη θέση που καταλαμβάνει στο κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο.

Η τομή που επιχειρείται με τη μελέτη της Βίκυς Αγραπίδη-Γκόρτσου συνίσταται στον εντοπισμό και την ανάλυση θεσμικών παραμέτρων που αφορούν την ΕΚΤ –όχι ενδεχομένως εμφανών σε πρώτη ανάγνωση– που τείνουν να αποδείξουν ότι το ανεξάρτητο καθεστώς της δεν αποτελεί ούτε εμπόδιο, αλλά ούτε και πρόκριμα για την κατάφαση ή την άρνηση της θεσμικής της θέσης ως νέου ειδικού κοινοτικού οργάνου. Το βάρος της θεωρητικής προσέγγισης μετακυλίεται από την ανάλυση της ανεξαρτησίας της ΕΚΤ per se στη διερεύνηση των θεσμικών συνθηκών από τις οποίες εκπορεύεται και οι οποίες υπαγορεύουν τα περισσότερα από τα θεσμικά χαρακτηριστικά της. Όπως υποστηρίζεται από τη συγγραφέα, η ουσία είναι εκείνη που οδηγεί στο όργανο και όχι αντίστροφα. Κατά συνέπεια, η μελέτη αυτή δεν αποτελεί μία ακόμη προσέγγιση του ζητήματος της ανεξαρτησίας της ΕΚΤ υπό τη συνήθη μονοσήμαντη θεώρηση του αντιθετικού ζεύγους ανεξαρτησία-λογοδοσία.

Στις επιμέρους ενότητες του βιβλίου παρουσιάζονται με συστηματικό τρόπο τα πρωτότυπα θεσμικά χαρακτηριστικά της ΕΚΤ, καθώς και οι συνέπειες που ενέχει η θεσμική δραστηριότητα που αναπτύσσει, τόσο για το κοινοτικό σύστημα και τον τρόπο λειτουργίας του, όσο και για το εθνικό κράτος.

Στο πλαίσιο των συνεπειών που υφίσταται το εθνικό κράτος, ερευνώνται και αναλύονται:

• η ιδιαίτερη θεσμική υπόσταση και θέση των εθνικών κεντρικών τραπεζών, όπως αυτή διαμορφώνεται λόγω της ένταξής τους στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών και της επαφής τους με την ΕΚΤ, αλλά και έναντι του εθνικού κράτους και

• οι λειτουργίες που οι εθνικές κεντρικές τράπεζες επιτελούν ως όργανα –ταυτόχρονα– τόσο της κοινοτικής, όσο και της εθνικής έννομης τάξης.

Αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας και την αναδιάταξη του κοινοτικού θεσμικού συστήματος, εξετάζονται και αναλύονται οι εν γένει διαθεσμικές σχέσεις της ΕΚΤ με τα άλλα μεγάλα κοινοτικά όργανα, καθώς και οι νέοι ρόλοι που αυτά καλούνται να διαδραματίσουν ενόψει της λειτουργίας της νομισματικής ένωσης. Επιπλέον, διερευνώνται οι συνέπειες που έχει για την κοινοτική μέθοδο λήψης αποφάσεων η παρεμβολή ενός νέου θεσμικού δρώντoς.Η θεσμική θέση της ΕΚΤ μελετάται όχι μόνο υπό το αποκλειστικό πρίσμα των διατάξεων που αφορούν άμεσα τη νομισματική πολιτική –η χάραξη και εφαρμογή της οποίας αποτελεί το βασικό καθήκον του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών–, αλλά και υπό το πρίσμα των διατάξεων που καθορίζουν και διασφαλίζουν έμμεσα την εύρυθμη διαχείρισή της.

Μέσω μιας δυναμικής θεώρησης των αρμοδιοτήτων και εξουσιών της ΕΚΤ, όχι μόνο στο νομισματικό αλλά και στο οικονομικό πεδίο:

• εξετάζεται η συμμετοχή της σε κοινοτικούς πυρήνες λήψης αποφάσεων, προετοιμασίας λήψης αποφάσεων και συντονισμού των κοινοτικών πολιτικών (Ομάδα Ευρώ, Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή, Μακροοικονομικός Διάλογος, Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής),

• αναλύεται η εν γένει τομή που επιφέρει η ΕΚΤ στο οικονομικό περιβάλλον της Συνθήκης και

• αποκαλύπτεται το πραγματικό πεδίο δράσης της ΕΚΤ.

Στον αντίποδα της δημιουργίας ενός νομισματικού θεσμού με ιδιαίτερα σημαντικές αρμοδιότητες και εξουσίες, η συγγραφέας παρουσιάζει και αναλύει με νομική –και όχι μόνο– συλλογιστική τους μηχανισμούς που έχουν επινοηθεί με στόχο την ομαλή ένταξη της ΕΚΤ στο κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο, ιδιαίτερα δε:

• τα σημεία θεσμικής ομολογίας της ΕΚΤ με τα κοινοτικά όργανα

• την τήρηση του κανόνα δικαίου και

• τις θεσμικές και εξωθεσμικές μορφές ελέγχου.

Στο ίδιο πλαίσιο εξετάζονται επίσης τα σημεία θεσμικής οριοθέτησης της ΕΚΤ, όπως αυτή επιτυγχάνεται μέσω:

• των προβλέψεων διακυβερνητικής και υπερεθνικής εποπτείας

• της αρχής της θεσμικής αποκέντρωσης και της συμμετοχής των εθνικών κεντρικών τραπεζών κατά την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής.

Με βάση τις παραπάνω θεωρητικές προσεγγίσεις, αποκαλύπτεται η μετάβαση προς μια νέα θεσμική ισορροπία και τεκμηριώνεται η κατάφαση της θεσμικής φύσης της ΕΚΤ ως ειδικού κοινοτικού οργάνου για την επίτευξη ενός ειδικού κοινοτικού στόχου, μέσω της διαχείρισης της ενιαίας νομισματικής πολιτικής.

Το βιβλίο είναι βασισμένο στην ομότιτλη διδακτορική διατριβή της συγγραφέως, η οποία πραγματοποιήθηκε με την επίβλεψη του Καθηγητή Νίκου Σκανδάμη, υποστηρίχθηκε το 2006 στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και αξιολογήθηκε με άριστα.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο θεσμικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
© 2006
Πρόλογος
Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-134-0
Σελίδες
428
Τιμή
€ 45,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΡΗΞΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΥΠΕΡΒΑΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

Α. Προοίμιο

Β. Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών

Γ. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

§ 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

§ 2. Όργανα λήψης αποφάσεων

§ 3. Αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

I. Εκδοτικό προνόμιο

II. Συμβουλευτικές αρμοδιότητες

III. Συμβολή στην προληπτική εποπτεία και στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος

IV. Αρμοδιότητα έκδοσης νομικών πράξεων

V. Κυρωτική εξουσία

VI. Διαχειριστικές αρμοδιότητες κεντρικής τράπεζας

VII. Εξωτερικές δραστηριότητες και σχέσεις

§ 4. Θεσμική ανεξαρτησία

I. Νομικές βάσεις

II. Προσωπική ανεξαρτησία

III. Λειτουργική ανεξαρτησία

IV. Οικονομική ανεξαρτησία

§ 5. Λογοδοσία και έλεγχος

Δ. Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες

Ε. Το γενικό κοινοτικό σύστημα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ

Προλεγόμενα

Α. Το πρόβλημα της θεσμικής θέσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Β. Συγκριτική προσέγγιση

§ 1. Το θεσμικό προηγούμενο των εκτελεστικών οργανισμών

§ 2. Το θεσμικό προηγούμενο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

Γ. Η ιδιαίτερη κανονιστική εξουσία

Δ. Η συνταγματοποίηση της νομικής βάσης

Ε. Οικονομική ανεξαρτησία

ΣΤ. Καταληκτική θεώρηση

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ: ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΕΙΣ

Προλεγόμενα

Α. Οριοθέτηση του ρόλου της Επιτροπής

§ 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

§ 2. Συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων

§ 3. Η εκπροσώπηση της Κοινότητας σε διεθνές επίπεδο

§ 4. Διαθεσμική επικοινωνία

§ 5. Θεσμική ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Β. Ο θεσμικός ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

§ 1. Θεσμική επικοινωνία

§ 2. Θεσμική συμμετοχή

Γ. Ο θεσμικός ρόλος του Συμβουλίου

Δ. Καταληκτική θεώρηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ

Προλεγόμενα

Α. Η αποπολιτικοποίηση της νομισματικής πολιτικής

§ 1. Επιχειρήματα από το θεσμικό πρότυπο της κεντρικής τράπεζας

§ 2. Η απόφαση του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας

§ 3. Το θεσμικό πλαίσιο της Συνθήκης και του Καταστατικού

Β. H θέση των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών έναντι του εθνικού κράτους

Γ. Αλληλεξάρτηση δημοσιονομικής πειθαρχίας και νομισματικής σταθερότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Η ΤΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

Α. Aσυμμετρία στο δίπτυχο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης

Β. Στοχοθεσία και πρωταρχία της νομισματικής σταθερότητας

Γ. Η συμμετοχή στο Μακροοικονομικό Διάλογο

Δ. Η συμμετοχή στην Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής

Ε. Καταληκτική θεώρηση

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ

Α. Αρμοδιότητα έκδοσης νομικών πράξεων

Β. Αναλογία θεσμικού σχεδιασμού

§ 1. Ανεξαρτησία

§ 2. Συμμετοχή στη νομοθετική διαδικασία και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων

§ 3. Στόχοικαθήκοντα

§ 4. Κυρωτική εξουσία

§ 5. Μέσα ελέγχου

§ 6. Καταληκτική θεώρηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥ

Α. Η υπαγωγή στο δικαιοδοτικό σύστημα της Κοινότητας

Β. H εφαρμογή του παραγώγου δικαίου από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΩΘΕΣΜΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ

ΕΛΕΓΧΟΥ

Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Β. Μηχανισμοί λογοδοσίας

§ 1. Οι υποχρεώσεις αναφοράς προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

§ 2. Η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία εκλογής των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής

Γ. Μηχανισμοί διαφάνειας

Δ. Η υπαγωγή στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και η πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Ε. Καταληκτική θεώρηση

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ

ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Προλεγόμενα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Α. Η διαχείριση της συναλλαγματικής πολιτικής

§ 1. Συνολική θεώρηση

§ 2. Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 111 ΕΚ

§ 3. Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 111 ΕΚ

§ 4. Καταληκτική θεώρηση

Β. Η οριοθέτηση της κανονιστικής αρμοδιότητας

Γ. H συμμετοχή του Προέδρου του Συμβουλίου στις συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Δ. Η Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή ως βήμα διαθεσμικού διαλόγου

Ε. Η Ομάδα Ευρώ ως πολιτικό αντίβαρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Α. Υπερεθνική οριοθέτηση

Β. Υπερεθνική συνεργία

Γ. Καταληκτική θεώρηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΗ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ

Προλεγόμενα

Α. Η εθνική αρμοδιότητα της προληπτικής εποπτείας

§ 1. Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο

§ 2. Η προοπτική αναγωγής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε ενιαία εποπτική αρχή

§ 3. Η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ως ύστατου αναχρηματοδοτικού δανειστή

§ 4. Καταληκτική θεώρηση

Β. Θεσμική αποκέντρωση

§ 1. Η συμμετοχή των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών των κρατών μελών χωρίς παρέκκλιση

I. Γενική θεώρηση

II. Αρμοδιότητες των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών κατά την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής

III. Αυτόνομες λειτουργίες των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών

IV. Συρρίκνωση της ισότιμης εθνικής συμμετοχής

V. Η συμμετοχή των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών στις Επιτροπές του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών

§ 2. Η συμμετοχή των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών των κρατών μελών με παρέκκλιση

I. Γενική θεώρηση

II. Το Γενικό Συμβούλιο ως μεταβατικό όργανο

§ 3. Καταληκτική θεώρηση

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΗΓΕΣ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Αγορά

Προσθήκη στο καλάθι  Προσθήκη στο καλάθι
Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών  Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού