Θ. Πανάγος, Το θεσμικό πλαίσιο της αγοράς ενέργειας, 2012


Θ. Πανάγος, Το θεσμικό πλαίσιο της αγοράς ενέργειας, 2012 Με τη ψήφιση, το θέρος του 2011, του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις», μεταφέρθηκε στην εσωτερική έννομη τάξη η ευρωπαϊκή νομοθεσία, όπως αυτή περιέχεται στις οδηγίες 2009/72/ΕΚ «Σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και για την κατάργηση της οδηγίας 2003/54/ΕΚ» και 2009/73/ΕΚ «Σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και την κατάργηση της οδηγίας 2003/55/ΕΚ». Το ανωτέρω ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο είναι γνωστό και ως «Τρίτη Δέσμη Απελευθέρωσης των Αγορών Ενέργειας».
Το παρόν έργο αποτελεί μια συστηματική θεματική ανάλυση της απελευθερωμένης αγοράς ενέργειας στην Ελλάδα.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Το θεσμικό πλαίσιο της αγοράς ενέργειας
Η οργάνωση και η λειτουργία της απελευθερωμένης αγοράς ενέργειας στην Ελλάδα
© 2012
Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-810-3
Σελίδες
ΧΧΙΙ + 258
Τιμή
€ 32,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος

Συντομογραφίες

Περιεχόμενα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Κεφάλαιο πρώτο

Οι ενεργειακές δραστηριότητες

1. Η τυπολογία των ενεργειακών δραστηριοτήτων

2. Η νομική φύση της ενέργειας

Κεφάλαιο δεύτερο

Ο μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός

1. Η εκπόνηση του Μακροχρόνιου Ενεργειακού Σχεδιασμού

2. Μακροχρόνιος Ενεργειακός Σχεδιασμός και σύγκλιση των ευρωπαϊκών χονδρεμπορικών αγορών ηλεκτρισμού. Προς ένα ενιαίο πρότυπο λειτουργίας

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κεφάλαιο πρώτο

Γενικά

1. Οι Ανεξάρτητες Αρχές στο περιβάλλον της πολιτικής

2. Σκοπός και φύση της ρύθμισης

3. Το περιεχόμενο και ο χαρακτήρας της ρύθμισης

4. Η αιτία της ύπαρξης των Ρυθμιστικών Αρχών

5. Η έννοια της ρύθμισης στην αγορά ενέργειας

Κεφάλαιο δεύτερο

Οι ρυθμιστικές αρχές υπό το πρίσμα της αρχής της επικουρικότητας

1. Η αρχή της επικουρικότητας στο εσωτερικό δίκαιο

2. Η αρχή της επικουρικότητας στο ευρωπαϊκό δίκαιο

3. Ρύθμιση και διοικητικό δίκαιο

4. Ρύθμιση και αρχή της επικουρικότητας

Κεφάλαιο τρίτο

Κανόνες που διέπουν τη λειτουργία

των ρυθμιστικών αρχών

1. Γενικά

2. Η ύπαρξη διακριτής νομικής προσωπικότητας

3. Η διοικητική και η λειτουργική αυτοτέλεια

4. Η οικονομική αυτοτέλεια

5. Η θητεία των μελών

6. Οι λοιπές εγγυήσεις

Κεφάλαιο τέταρτο

Αρμοδιότητες της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

1. Γενικά

2. Η κανονιστική αρμοδιότητα

3. Η αποφασιστική αρμοδιότητα

4. Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα

5. Η κυρωτική εξουσία

Κεφάλαιο πέμπτο

Μέσα άσκησης της ρυθμιστικής αρμοδιότητας

1. Οι αποφάσεις της ΡΑΕ και ο δικαστικός έλεγχος

2. Η καταγγελία ενώπιον της ΡΑΕ

3. Τα προσωρινά μέτρα

α) Σκοπός και προϋποθέσεις λήψης των προσωρινών μέτρων

β) Το ζήτημα της παροχής έννομης προστασίας

γ) Η παροχή έννομης προστασίας στο εθνικό συνταγματικό πλαίσιο

δ) Η παροχή έννομης προστασίας κατά τη νομολογία του ΔΕΚ

4. Διοικητικές Κυρώσεις

5. Διαιτησία

6. Η σχέση της ΡΑΕ με την Επιτροπή Ανταγωνισμού

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Κεφάλαιο πρώτο

Η οργάνωση του πλαισίου της προστασίας

των καταναλωτών

1. Γενικά

2. Δικαιώματα Επιλεγόντων Πελατών

3. Υποχρεώσεις Προμηθευτών

4. Η προστασία των ευάλωτων πελατών

Κεφάλαιο δεύτερο

Οι κοινωφελούς χαρακτήρα υπηρεσίες

1. Γενικά

2. Η Καθολική Υπηρεσία

3. Οι Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας

α) Σκοπός

β) Ορισμοί-Περιεχόμενο

γ) Τα χαρακτηριστικά της ΥΓΟΣ

δ) Η χρηματοδότηση της ΥΓΟΣ

4. Η Καθολική Υπηρεσία και οι Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας στην ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ενέργεια

5. Οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας στην εθνική νομοθεσία για την ενέργεια

6. Φορείς παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

7. Τρόπος ανάκτησης του κόστους των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

8. Διαδικασία ανάθεσης σε πάροχο με εκδήλωση ενδιαφέροντος-Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας

9. Προμηθευτής τελευταίου καταφυγίου

10. Διαδικασίες ανάθεσης των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας

11. Η νομική φύση της ανάθεσης της παροχής ΥΚΩ και η ακολουθούμενη διαδικασία

12. Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος και Κρατικές Ενισχύσεις

Κεφάλαιο τρίτο

Τα ευφυή δίκτυα

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Κεφάλαιο πρώτο

Ο διαχωρισμός των συστημάτων μεταφοράς φυσικού αερίου

1. Το πρότυπο του διαχειριστή

2. Η διαχείριση του εθνικού συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου

Κεφάλαιο δεύτερο

Τα ανεξάρτητα συστήματα φυσικού αερίου

1. Σκοπός-Προϋποθέσεις λειτουργίας

2. Αδειοδότηση

3. Η διαχείριση του ΑΣΦΑ

4. Εξαιρέσεις

Κεφάλαιο τρίτο

Οι λοιπές δραστηριότητες της αγοράς φυσικού αερίου

1. Η διανομή του φυσικού αερίου

2. Η διανομή φυσικού αερίου σε Μη Επιλέγοντες Πελάτες

α) Γενικά-Ιστορικό

β) Το νομοθετικό πλαίσιο της χορήγησης άδειας λειτουργίας των ΕΠΑ

γ) Το περιεχόμενο των αδειών διανομής

3. Η προμήθεια φυσικού αερίου

4. Η μεταπώληση φυσικού αερίου

5. Η τιμολόγηση των βασικών δραστηριοτήτων

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κεφάλαιο πρώτο

Η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας

1. Ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς-Αρμοδιό-τητες

2. Η δημιουργία νέου δυναμικού παραγωγής

3. Η οργάνωση του Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς

4. Οι εγγυήσεις ανεξαρτησίας του προσωπικού του ΑΔΜΗΕ- Το εποπτικό συμβούλιο

5. Ο διαχωρισμός των συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και των διαχειριστών τους

6. Η αγορά συναλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας

Κεφάλαιο δεύτερο

Η διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας

1. Η κυριότητα του δικτύου διανομής

2. Ο νομικός και λειτουργικός διαχωρισμός του διαχειριστή

3. Η ανεξαρτησία του ΔΕΔΔΗΕ

4. Τα κλειστά δίκτυα διανομής

Κεφάλαιο τρίτο

Κρατικά προνόμια στους διαχειριστές υποδομών ενέργειας - Tο ζήτημα της ειδικής μετοχής

1. Έννοια και περιεχόμενο

2. Η συμβατότητα των ειδικών μετοχών προς την ευρωπαϊκή νομοθεσία

3. Η κυριότητα των ειδικών μετοχών κατά την εθνική νομοθεσία

4. Κριτική των θεσπισθέντων προνομίων υπέρ του δημοσίου

Κεφάλαιο τέταρτο

Η οργάνωση των ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων

1. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

1.1. Η αδειοδότηση και τα κριτήρια χορήγησης της άδειας

1.2. Οι παρεκκλίσεις

2. Η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας

2.1. Η άδεια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας

3. Απευθείας γραμμές

4. Ειδικός λογαριασμός

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ

Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΡΙΤΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κεφάλαιο πρώτο

Η πρόσβαση τρίτων ως γενικός κανόνας της ευρωπαϊκής νομοθεσίας

1. Γενικά

2. Η πρόσβαση τρίτων στις υποδομές του φυσικού αερίου κατά την ευρωπαϊκή νομοθεσία

3. Η πρόσβαση τρίτων στις υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας κατά την ευρωπαϊκή νομοθεσία

Κεφάλαιο δεύτερο

Η πρόσβαση τρίτων κατά την εθνική νομοθεσία

1. Γενικά

2. Εξαίρεση από την πρόσβαση τρίτων σε υποδομές φυσικού αερίου

3. Εξαίρεση από την πρόσβαση τρίτων σε υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας

4. Σύνδεση νέων εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής

Κεφάλαιο τρίτο

Πρόσβαση τρίτων και ουσιώδεις διευκολύνσεις

1. Ιστορική προσέγγιση-Έννοια-Περιεχόμενο

2. Προϋποθέσεις εφαρμογής

3. Η δεσπόζουσα θέση

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

1. Γενικά

2. Οι προβλέψεις της εθνικής νομοθεσίας

3. Η τιμολόγηση των μη ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων στην αγορά του φυσικού αερίου

4. Η τιμολόγηση των μη ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ

Η ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Κεφάλαιο πρώτο

Γενικά

1. Εισαγωγή

2. Σκοπός της κανονιστικής αρμοδιότητας

3. Το προκαταρκτικό νομοπαρασκευστικό στάδιο

4. Η δημόσια διαβούλευση

Κεφάλαιο δεύτερο

Η κανονιστική νομοθεσία στον τομέα

του φυσικού αερίου

1. Οι Κώδικες

1.1. Ο Κώδικας Διαχείρισης ΕΣΦΑ

1.2. Ο Κώδικας Προμήθειας φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες Πελάτες

2. Οι Κανονισμοί

2.1. Ο Κανονισμός Μητρώου Χρηστών ΕΣΦΑ

2.2. Ο Κανονισμός Αδειών

Κεφάλαιο τρίτο

Η κανονιστική νομοθεσία στον τομέα του ηλεκτρισμού

1. Οι Κώδικες

1.1. Ο Κώδικας Διαχείρισης του Συστήματος

1.2. Ο Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

1.3. Ο Κώδικας Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής

1.4. Ο Κώδικας Διαχείρισης των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών

1.5. Ο Κώδικας Προμήθειας σε Πελάτες

2. Οι Κανονισμοί

2.1. Ο Κανονισμός Αδειών

Βιβλιογραφία-Αρθρογραφία

Αλφαβητικό Ευρετήριο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Α. Ζησιού, Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και η θέση του ενεργειακού καταναλωτή στην Ευρωπαϊκή έννομη τάξη, 2023
Σειρά: Εργαστήριο Ευρωπαϊκών Σπουδών Νομικής Σχολής ΔΠΘ, #3
Εξαντλητική παρουσίαση του νομοθετικού πλαισίου και όλων των κανονιστικών ζητημάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας απελευθέρωσης
Π. Αργαλιάς, Το δίκαιο της ενέργειας μέσα από τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2022
Σειρά: Εργαστήριο Ευρωπαϊκών Σπουδών Νομικής Σχολής ΔΠΘ, #2
Η πρώτη συστηματική ανάλυση με σχόλια σε αποφάσεις του Δικαστηρίου της ΕΕ επί ζητημάτων ενέργειας
Π. Αργαλιάς, Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την Ενέργεια, 2021
Σειρά: Εργαστήριο Ευρωπαϊκών Σπουδών Νομικής Σχολής ΔΠΘ, #1
Συνεκτική παρουσίαση της βασικής Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας στο Δίκαιο της Ενέργειας
Β. Γκουντής/Ν. Ζιώγος/Γ. Ιωάννου..., Χονδρεμπορικές Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας Ρυθμιστικό Πλαίσιο και Λειτουργία, 2021
Όλες οι πτυχές των χονδρεμπορικών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και υπό την νέα χρηματιστηριακή τους μορφή
Δ. Μέλισσας, Πλωτά Αιολικά Πάρκα, 2021
Παρουσίαση και προτάσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία πλωτών αιολικών πάρκων στην Ελλάδα