Θ. Πανάγος, Ο διαχωρισμός των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας, 2011


Θ. Πανάγος, Ο διαχωρισμός των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας, 2011

Το παρόν πόνημα αποτελεί τον πρώτο τόμο στην προσπάθεια ανάλυσης του σκοπού του διαχωρισμού των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας, παραθέτοντας και αναλύοντας τα στοιχεία του διαχωρισμού, ήτοι το νομικό, το λειτουργικό και το λογιστικό. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στην πρόσφατη ευρωπαϊκή νομοθεσία, το λεγόμενο «τρίτο πακέτο», καθώς και στα πρότυπα που ο ευρωπαίος νομοθέτης προτείνει στα κράτη μέλη για την οργάνωση των διαχειριστών των δικτύων μεταφοράς και διανομής.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ο διαχωρισμός των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας
Νομικός, Λογιστικός, Λειτουργικός και Πλήρης (ιδιοκτησιακός) Διαχωρισμός
Έξυπνα δίκτυα: Περιβαλλοντικά και Οικονομικά Οφέλη, Προσαρμογή των Αγορών και της Ρυθμιστικής Πολιτικής
© 2011
Συνεργάτης
Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-620-8
Σελίδες
XV + 191
Τιμή
€ 35,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος

Συντομογραφίες

Περιεχόμενα

Μιχάλη Καραμανή, Έξυπνα δίκτυα: Περιβαλλοντικά και Οικονο-

μικά Οφέλη, Προσαρμογή των Αγορών και της Ρυθμιστικής Πο-

λιτικής

Εισαγωγή

Κεφάλαιο πρώτο

Το προϊσχύσαν δίκαιο

1. Εισαγωγή

2. Οι οδηγίες πρώτης γενιάς

3. Οι οδηγίες δεύτερης γενιάς

Κεφάλαιο δεύτερο

Ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων του τομέα της ενέργειας

1. Εισαγωγή

2. Η αναγκαιότητα της θέσπισης του διαχωρισμού

3. Οι στόχοι της ευρωπαϊκής νομοθεσίας

4. Τα στοιχεία του διαχωρισμού

5. Το ζήτημα του διαχωρισμού του συστήματος μεταφοράς και

του οικείου διαχειριστή. Η επιλογή του κατάλληλου πρότυ-

που

XII Περιεχόμενα

Κεφάλαιο τρίτο

Νομικός διαχωρισμός

1. Το περιεχόμενο του νομικού διαχωρισμού

2. O διαχωρισμός του διαχειριστή του δικτύου διανομής

3. Κλειστά συστήματα διανομής

4. Νομικός διαχωρισμός και συνδεδεμένες επιχειρήσεις

5. Η έννοια της συνδεδεμένης επιχείρησης στο εθνικό δίκαιο

6. Το ζήτημα των υπεράκτιων εταιρειών

Κεφάλαιο τέταρτο

Λειτουργικός διαχωρισμός

1. Σκοπός του λειτουργικού διαχωρισμού

2. Ο λειτουργικός διαχωρισμός στην ευρωπαϊκή νομοθεσία

στον τομέα του ηλεκτρισμού

3. Ο λειτουργικός διαχωρισμός στην ευρωπαϊκή νομοθεσία

στον τομέα του φυσικού αερίου

4. Ο λειτουργικός διαχωρισμός στην εθνική νομοθεσία στον το-

μέα του ηλεκτρισμού

5. Ο λειτουργικός διαχωρισμός στην εθνική νομοθεσία στον το-

μέα του φυσικού αερίου

6. Αρχές και κριτήρια έλεγχου εφαρμογής του λειτουργικού δια-

χωρισμού

7. Εξαιρέσεις που εφαρμόζονται στο λειτουργικό διαχωρισμό

των διαχειριστών δικτύων διανομής

Κεφάλαιο πέμπτο

Λογιστικός διαχωρισμός

1. Σκοπός τήρησης του λογιστικού διαχωρισμού

2. Οι κανόνες τήρησης του λογιστικού διαχωρισμού, συμφώνως

προς την κοινοτική νομοθεσία στον τομέα του ηλεκτρισμού.

Περιεχόμενα

3. Η εθνική νομοθεσία για την τήρηση του λογιστικού διαχωρι-

σμού στον τομέα του ηλεκτρισμού

4. Κανόνες κατανομής - περιεχόμενο

5. Περιεχόμενο του εσωτερικού ελέγχου

6. Υποχρέωση τήρησης λογιστικού διαχωρισμού σε οριζοντίως

ολοκληρωμένες επιχειρήσεις

7. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την τήρηση του λογιστικού δια-

χωρισμού στον τομέα του φυσικού αερίου

8. Η εθνική νομοθεσία για την τήρηση του λογιστικού διαχωρι-

σμού στον τομέα του φυσικού αερίου

Κεφάλαιο έκτο

Ο διαχωρισμός του συστήματος μεταφοράς

και του οικείου διαχειριστή

1. Ο προβληματισμός για την επιλογή του κατάλληλου προτύ-

που του διαχειριστή του συστήματος

2. Τα πρότυπα του διαχωρισμού του διαχειριστή του συστήμα-

τος μεταφοράς από τα συμφέροντα των ανταγωνιστικών

δραστηριοτήτων

Κεφάλαιο έβδομο

Ο διαχωρισμός του συστήματος μεταφοράς στο πλαίσιο

του συντάγματος και του ευρωπαϊκού δικαίου

1. Γενικά

2. Η συνταγματική προστασία

2.1. Η συνταγματική προστασία του δικαιώματος της ιδιοκτη-

σίας - Περιεχόμενο δικαιώματος

2.2. Συνταγματική προστασία της ελευθερίας της επιχειρημα-

τικής δραστηριότητας

3. Περιορισμοί των συνταγματικών δικαιωμάτων και ελευθε-

ριών - Το δημόσιο συμφέρον

3.1. Η έννοια και το περιεχόμενο του δημοσίου συμφέροντος.

XIV Περιεχόμενα

3.2. Προσδιορισμός του δημοσίου συμφέροντος στον τομέα

της ενέργειας

3.3. Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Συντάγ-

ματος

3.4. Περιορισμός του δικαιώματος της ιδιοκτησίας

3.5. Περιορισμός της ελευθερίας της επιχειρηματικής δραστη-

ριότητας

4. Η προστασία των σχετικών ελευθεριών στο ευρωπαϊκό δί-

καιο

4.1. Η ελευθερία του ανταγωνισμού

4.2. Η ελευθερία εγκατάστασης

4.3. Το δικαίωμα της ιδιοκτησίας

4.4. Η επιχειρηματική ελευθερία

5. Η προστασία κατά το δίκαιο της ΕΣΔΑ

Κεφάλαιο όγδοο

Το «τρίτο πακέτο» απελευθέρωσης

της αγοράς ενέργειας

Οι οδηγίες 2009/72/ΕΚ και 2009/73/ΕΚ

Ταυτότητα στόχων - Νέες προϋποθέσεις

1. Οι αιτίες της ανάληψης της νέας ευρωπαϊκής νομοθετικής

πρωτοβουλίας

Κεφάλαιο ένατο

Ο διαχωρισμός του συστήματος μεταφοράς

και του διαχειριστή του κατά την κοινοτική

νομοθεσία «τρίτης γενιάς»

Ο πλήρως διαχωρισμένος διαχειριστής

του συστήματος μεταφοράς

1. Τα αναφυόμενα ζητήματα

1.1. Το εννοιολογικό ζήτημα

1.2. Το περιεχόμενο της έννοιας του «ελέγχου» και της έκτα-

σης άσκησης του «δικαιώματος»

Περιεχόμενα

2. Ο πλήρης διαχωρισμός κατά τη νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία

3. Τα ζητήματα που αφορούν στην πρόσβαση στο σύστημα και

τα δίκτυα επιχειρήσεων με ιθαγένεια τρίτης χώρας

4. Ο καθορισμός και η πιστοποίηση του διαχειριστή του συστή-

ματος

Κεφάλαιο δέκατο

Τα λοιπά πρότυπα ανεξάρτητου διαχειριστή

1. Ο ανεξάρτητος διαχειριστής μεταφοράς

1.1. Προϋποθέσεις λειτουργίας του Ανεξάρτητου Διαχειριστή

Μεταφοράς

1.2. Εγγυήσεις Ανεξαρτησίας

1.3. Εποπτικό Όργανο

2. Ο ανεξάρτητος διαχειριστής του συστήματος

2.1. Τα στοιχεία του Ανεξάρτητου Διαχειριστή του Συστήμα-

τος

2.2. Προϋποθέσεις ορισμού του ΑΔΣ

2.3. Οι υποχρεώσεις των ΑΔΣ

2.4. Η απαίτηση διαχωρισμού του κυρίου του συστήματος

Κεφάλαιο ενδέκατο

Ο διαχωρισμός των διαχειριστών του

συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου

1. Η εφαρμογή του πλήρους διαχωρισμού

2. Ανεξάρτητος διαχειριστής συστήματος

3. Ανεξάρτητος διαχειριστής μεταφοράς

4. Εποπτικό όργανο

Βιβλιογραφία-Αρθρογραφία

Αλφαβητικό Ευρετήριο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Α. Αλιγιζάκη, Δίκαιο και Γεωπολιτική της Ενέργειας, 2023
Ένα χρήσιμο εργαλείο εξοικείωσης με τις πρόσφατες εξελίξεις στο Δίκαιο της Ενέργειας
Α. Ζησιού, Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και η θέση του ενεργειακού καταναλωτή στην Ευρωπαϊκή έννομη τάξη, 2023
Σειρά: Εργαστήριο Ευρωπαϊκών Σπουδών Νομικής Σχολής ΔΠΘ, #3
Εξαντλητική παρουσίαση του νομοθετικού πλαισίου και όλων των κανονιστικών ζητημάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας απελευθέρωσης
Θ. Πανάγος, Ενέργεια και Κοινωνία, 2023
Ζητήματα γύρω από την κοινωνική διάσταση της ενέργειας και της κλιματικής κρίσης με στόχο την ενημέρωση του πολίτη-καταναλωτή
Π. Αργαλιάς, Το δίκαιο της ενέργειας μέσα από τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2022
Σειρά: Εργαστήριο Ευρωπαϊκών Σπουδών Νομικής Σχολής ΔΠΘ, #2
Η πρώτη συστηματική ανάλυση με σχόλια σε αποφάσεις του Δικαστηρίου της ΕΕ επί ζητημάτων ενέργειας
Π. Αργαλιάς, Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την Ενέργεια, 2021
Σειρά: Εργαστήριο Ευρωπαϊκών Σπουδών Νομικής Σχολής ΔΠΘ, #1
Συνεκτική παρουσίαση της βασικής Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας στο Δίκαιο της Ενέργειας