Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Αναγκαστική Εκτέλεση, 2η έκδ., 2022


Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Αναγκαστική Εκτέλεση, 2η έκδ., 2022

Η παρούσα έκδοση παρουσιάζεται πλήρως επικαιροποιημένη και περιέχει τις ισχύουσες διατάξεις του δικαίου της αναγκαστικής εκτέλεσης, με αναφορά της κρατούσας άποψης στη θεωρία και νομολογία στα εριζόμενα δογματικά ζητήματα. Το έργο του Αρεοπαγίτη, Καθηγητή Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ και μέλους της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για τη σύνταξη του σχετικού νομοσχεδίου Στέφανου-Σπυρίδωνος Στ. Πανταζόπουλου έχει εμπλουτιστεί με σχόλια, συμπεράσματα και παρατηρήσεις βάσει προσωπικών απόψεων του γράφοντος στο μέτρο του δυνατού.
Η πρόσφατη ψήφιση των νόμων 4842/2021 και 4855/2021, με έναρξη ισχύος από 1.1.2022, επέφερε σημαντικές αλλαγές στο δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης, που κατέστησαν αναγκαία την ενημέρωση της πρώτης έκδοσης του βιβλίου. Στο παρόν περιέχεται επικαιροποιημένη νομολογία, γίνονται αναφορές σε 4.237 πρόσφατες αποφάσεις και αναλύονται σχεδόν εξαντλητικά όλα τα ζητήματα της αναγκαστικής εκτέλεσης. Η νομολογία δεν εξαντλείται στις αποφάσεις του Αρείου Πάγου· παραπέμπονται αποφάσεις και των δικαστηρίων της ουσίας, έτσι ώστε ο αναγνώστης να έχει, κατά το δυνατόν, πλήρη ενημέρωση για όλα τα δικονομικά ζητήματα του δικαίου της αναγκαστικής εκτέλεσης που ανακύπτουν στην πράξη. Στο παραπάνω περιεχόμενο έρχεται να προστεθεί πλούσια και πλήρως ενημερωμένη βιβλιογραφία, μέχρι τον Δεκέμβριο του 2021.
Ειδικά στο δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης, που είναι το δυσκολότερο τμήμα της πολιτικής δικονομίας, λόγω της υφής του και των πολλών δογματικών και πρακτικών θεμάτων που ανακύπτουν, λαμβανομένης υπόψη και της εμπλοκής σ’ αυτό πολλών προσώπων, ο Συγγραφέας επιτυγχάνει με τρόπο όσο το δυνατόν ευσύνοπτο, περιεκτικό, προσιτό και, επομένως, κατανοητό στον αναγνώστη να αναλύσει όλα τα κρίσιμα ζητήματα, καθιστώντας το έργο ένα απαραίτητο εργαλείο ιδίως για τον νομικό της πράξης, αλλά και για τους φοιτητές όλων των νομικών σχολών.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Αναγκαστική Εκτέλεση
Μετά τους ν. 4842/2021 και 4855/2021
© 2022
Συγγραφέας
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-648-427-8
Σελίδες
XXXVIII + 951
Τιμή
€ 110,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ, Ο ΣΚΟΠΟΣ, Η ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Α. Η έννοια της αναγκαστικής εκτέλεσης

Β. Ο σκοπός της αναγκαστικής εκτέλεσης και η σχέση της με τη δια­γνωστική δίκη

Γ. Οι πηγές του δικαίου της αναγκαστικής εκτέλεσης

Δ. Η νομική φύση του δικαίου της αναγκαστικής εκτέλεσης

α. Η αναγκαστική εκτέλεση ως δημόσιο δίκαιο

β. Οι συμφωνίες περί την εκτέλεση

Ε. Το διαχρονικό δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

Τα υποκείμενα, ΤΑ όργανα, ΤΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ

της αναγκαστικής εκτέλεσης

Α. Τα υποκείμενα της αναγκαστικής εκτέλεσης

Β. Τα όργανα της αναγκαστικής εκτέλεσης

Γ. Τα είδη και τα μέσα της αναγκαστικής εκτέλεσης

α. Τα κριτήρια των διακρίσεων

β. Η επιλογή των μέσων εκτέλεσης από τον επισπεύδοντα δανειστή

Δ. Οι ειδικές διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης

α. Το πεδίο εφαρμογής της ατομικής εκτέλεσης και η συλλογική εκτέλεση

β. Λοιπές ειδικές διαδικασίες εκτέλεσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Α. Η αναγκαστική εκτέλεση ως δικαίωμα παροχής έννομης προστα­σίας

Β. Η αξίωση αναγκαστικής εκτέλεσης

Γ. Η έννομη σχέση της αναγκαστικής εκτέλεσης

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

Η αναγκαστική εκτέλεση κΑΙ Η ΠΡΟΣΒΟΛΗ

ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Α. Η προσβολή συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων του οφειλέτη

Β. Η απαγόρευση κατάχρησης δικαιώματος στην αναγκαστική εκτέλεση (άρθρο 25 παρ. 3 Σ)

α. Οι απόψεις της θεωρίας και νομολογίας

β. Ειδικότερα, η αρχή της αναλογικότητας στην αναγκαστική εκτέλεση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Α. Γενικά

Β. Η αρχή της συζήτησης και της ανάκρισης

Γ. Η αρχή της ακρόασης και της δημοσιότητας

Δ. Η αρχή της διάθεσης

Ε. Η αρχή της πρωτοβουλίας του επισπεύδοντος δανειστή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ

Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Ι. Οι εν γένει διαδικαστικές προϋποθέσεις

ΙΙ. Ο εκτελεστός τίτλος

1. Οι τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις

2. Οι προσωρινά εκτελεστές αποφάσεις

Α. Γενικά

Β. Η δυνητική κήρυξη προσωρινής εκτελεστότητας οριστικής απόφασης

Γ. Η υποχρεωτική κήρυξη προσωρινής εκτελεστότητας οριστικής απόφασης

Δ. Η απαγόρευση κήρυξης προσωρινής εκτελεστότητας οριστικής απόφασης

Ε. Η αναστολή της προσωρινής εκτελεστότητας οριστικής απόφασης

α. Προϋποθέσεις χορήγησης αναστολής εκτελεστότητας

β. Αρμόδιο δικαστήριο

γ. Η έκδοση προσωρινής διαταγής

δ. Η απόφαση του δικαστηρίου

ΣΤ. Η επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση.

α. Δικαιολογητικός λόγος. Διάκριση από αγωγή αδικαιολογήτου πλου­τισμού

β. Προϋποθέσεις επαναφοράς

γ. Συνέπειες της επαναφοράς

3. Οι διαιτητικές αποφάσεις

4. Η διαταγή πληρωμής

Α. Η διαταγή πληρωμής ως εκτελεστός τίτλος, ιδιαίτερα κατά του Δημοσίου

Β. Η αναστολή της εκτελεστότητας της διαταγής πληρωμής (άρθρο 632 παρ. 3 ΚΠολΔ)

α. Η εκ του νόμου αναστολή της εκτελεστότητας της διαταγής πληρωμής (άρθρο 631 εδ. β ΚΠολΔ)

β. Η δικαστική αναστολή της εκτελεστότητας της διαταγής πληρωμής (άρθρο 632 παρ. 3 ΚΠολΔ)

5. Η κήρυξη της εκτελεστότητας των αλλοδαπών τίτλων

Ι. Δικαιολογητικός λόγος και νομοθετική ρύθμιση

ΙΙ. Οι προϋποθέσεις κήρυξης της εκτελεστότητας των αλλοδα­πών εκτελεστών τίτλων 103.

Α. Γενικά

Β. Οι νόμιμες προϋποθέσεις κήρυξης για όλους τους αλλο­δαπούς εκτελεστούς τίτλους

1. Η εκτελεστότητα του αλλοδαπού τίτλου

2. Μη αντίθεση στην ημεδαπή δημόσια τάξη και στα χρηστά ήθη

α. Δικονομική δημόσια τάξη

β. Ουσιαστική δημόσια τάξη

Γ. Ειδικότερα, οι πρόσθετες προϋποθέσεις κήρυξης στις αλλοδαπές δι­καστικές αποφάσεις

1. Η έννοια της αλλοδαπής δικαστικής απόφασης

2. Η διεθνής δικαιοδοσία του αλλοδαπού δικαστηρίου.

3. Η μη στέρηση του δικαιώματος υπεράσπισης του ηττηθέντος διαδίκου 113.

4. Μη αντίθεση της αλλοδαπής απόφασης σε ημεδαπή απόφαση

Δ. Οι προϋποθέσεις κήρυξης της εκτελεστότητας αλλοδαπής δι­αιτητικής απόφασης

Ε. Η διαδικασία κήρυξης της εκτελεστότητας

1. Η αίτηση και η διαδικασία εκδίκασής της

2. Οι εξουσίες του δικαστηρίου και η άμυνα του καθ’ου

3. Η απόφαση, οι συνέπειές της και η εκτέλεση του αλλοδαπού τίτλου

6. Η αυτόματη εκτέλεση των αλλοδαπών τίτλων

7. Οι λοιποί εκτελεστοί τίτλοι

Α. Η διαταγή απόδοσης της χρήσης του μισθίου ακινήτου

Β. Τα πρακτικά των ημεδαπών δικαστηρίων που περιέχουν συμβιβασμό ή προσδιορισμό των δικαστικών εξόδων

Γ. Τα συμβολαιογραφικά έγγραφα

Δ. Οι διαταγές και πράξεις που αναγνωρίζονται από το νόμο ως τίτλοι εκτελεστοί 137.

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

Η ΠΕΡΙΑΦΗ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ

ΤΟ ΑΠΟΓΡΑΦΟ

Ι. Η περιαφή του εκτελεστήριου τύπου

Α. Ο τρόπος περιαφής του εκτελεστήριου τύπου

Β. Αρμόδιο όργανο

IΙ. Το απόγραφο

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

H ύπαρξη βέβαιης και εκκαθαρισμένης απαίτησης

Α. Η βέβαιη απαίτηση

Β. Απαίτηση εκκαθαρισμένη

ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

Η νομιμοποίηση στην αναγκαστική εκτέλεση

Α. Έννοια

Β. Η ενεργητική νομιμοποίηση

Γ. Η παθητική νομιμοποίηση

Δ. Ειδικά, το Δημόσιο ως υποκείμενο αναγκαστικής εκτέλεσης

Ε. Η εκτέλεση κατά του αλλοδαπού δημοσίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

Η προδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης

Α. Η επιταγή προς εκτέλεση

α. Έννοια και περιεχόμενο

β. Συνέπειες επίδοσης της επιταγής

Β. Η προθεσμία για την έναρξη της κύριας διαδικασίας εκτέλεσης και η ενέργεια εκτέλεσης εντός του έτους

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

Η ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Α. Η εντολή προς εκτέλεση στα όργανα εκτέλεσης

α. Έννοια και δόση της εντολής

β. Περιεχόμενο της εντολής

Β. Εξουσίες και υποχρεώσεις του δικαστικού επιμελητή

α. Η ενέργεια των πράξεων εκτέλεσης από τον δικαστικό επιμελητή

β. Τα δικαιώματα του δικαστικού επιμελητή

γ. Ειδικά, η καταβολή που γίνεται στον δικαστικό επιμελητή

δ. Οι υποχρεώσεις του δικαστικού επιμελητή

Γ. Τα έξοδα της αναγκαστικής εκτέλεσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΟΙ ΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

Η ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Α. Ο τυπικός χαρακτήρας της αναγκαστικής εκτέλεσης και η ανακοπή

Β. Η ανακοπή ως ένδικο βοήθημα εισαγωγικό δίκης

Γ. Σχέ­ση της α­να­κο­πής κα­τά δια­τα­γής πλη­ρω­μής (άρ­θρα 632, 633 ΚΠολ­Δ) και της α­να­κο­πής κα­τά της ε­κτέ­λε­σης (άρθρο 933 ΚΠολ­Δ)

Δ. Οι διαδικαστικές προϋποθέσεις της ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ

α. Οι εν γένει διαδικαστικές προϋποθέσεις

β. Η καθ’ ύλην αρμοδιότητα του δικαστηρίου της ανακοπής

γ. Η κατά τόπον αρμοδιότητα του δικαστηρίου της ανακοπής

δ. Η ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση στην άσκηση της ανακοπής

ε. Το έννομο συμφέρον

Ε. Οι λόγοι της ανακοπής

α. Ο λόγος ανακοπής που αφορά στην εγκυρότητα του εκτελεστού τίτλου

β. Ο λόγος ανακοπής που αφορά στη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης

γ. Ο λόγος ανακοπής που αφορά στην απαίτηση

ΣΤ. Το απαράδεκτο των λόγων ανακοπής που καλύπτονται από το δεδικασμένο

Ζ. Η προθεσμία άσκησης της ανακοπής

α. Η νομοθετική ρύθμιση

β. Η νομική φύση και ο υπολογισμός των προθεσμιών του άρθρου 934 ΚΠολΔ

γ. Τα επιμέρους στάδια του άρθρου 934 ΚΠολΔ στην έμμεση εκτέλεση

δ. Τα επιμέρους στάδια του άρθρου 934 ΚΠολΔ στην άμεση εκτέλεση

ε. Η απόφαση επί της ανακοπής

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Α. Η τηρητέα διαδικασία εκδίκασης της ανακοπής

Β. Η άσκηση και η συζήτηση της ανακοπής

Γ. Το περιεχόμενο του δικογράφου της ανακοπής

Δ. Η σώρευση περισσοτέρων λόγων ανακοπής

Ε. Οι πρόσθετοι λόγοι της ανακοπής

α. Η ιστορική εξέλιξη της νομοθετικής ρύθμισης. Δικαιολογητικός λόγος

β. Οι προϋποθέσεις άσκησης των πρόσθετων λόγων και η προθεσμία

γ. Η ενεργητική νομιμοποίηση για την άσκηση πρόσθετων λόγων

δ. Ειδικότερα, ο τρόπος επίδοσης του δικογράφου των πρόσθετων λόγων

ε. Η έννοια της συζήτησης της υπόθεσης

στ. Το περιεχόμενο του δικογράφου των πρόσθετων λόγων

ζ. Ο παρακολουθηματικός χαρακτήρας του δικογράφου των πρόσθετων λόγων ανακοπής και οι συνέπειές του

ΣΤ. Η συζήτηση της ανακοπής

Ζ. Η παραχρήμα απόδειξη

Η. Η αρχή της συγκέντρωσης των λόγων ανακοπής

Θ. Η παρέμβαση, η προσεπίκληση και η ανακοίνωση στη δίκη της ανακοπής

Ι. Η ερημοδικία και η απαγόρευση άσκηση της ανακοπής ερημοδικίας

Κ. Τα ένδικα μέσα στις δίκες περί την εκτέλεση

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

Η ΑΝΑΚΟΠΗ ΤΡΙΤΟΥ

Α. Δικαιολογητικός λόγος

Β. Η νομική φύση της ανακοπής τρίτου. Πεδίο εφαρμογής

Γ. Η ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση στην άσκηση της ανακοπής τρίτου

Δ. Οι λόγοι της ανακοπής τρίτου

Ε. Η προθεσμία άσκησης της ανακοπής τρίτου

ΣΤ. Η άσκηση και η εκδίκαση της ανακοπής τρίτου από το καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο

Ζ. Η άμυνα κατά της ανακοπής τρίτου και η απόφαση επί αυτής

ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Α. Έννοια, σκοπός και νομοθετική ρύθμιση

Β. Οι διαφορές της αναστολής «εκτέλεσης» των άρθρων 912 επ. και της αναστολής των πράξεων της αναγκαστικής εκτέλεσης

Γ. Η νομική φύση της αναστολής εκτέλεσης

Δ. Οι προϋποθέσεις της αναστολής εκτέλεσης

α. Η άσκηση της ανακοπής στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο

β. Η άσκηση ενδίκου μέσου επί έμμεσης εκτέλεσης ακινήτων

γ. Ειδικά η αίτηση αναστολής του πλειστηριασμού

δ. Η προϋπόθεση της εγγυοδοσίας για την αναστολή ή τη συνέχιση της εκτέλεσης

Ε. Η γνωστοποίηση της απόφασης αναστολής της εκτέλεσης και οι συνέπειες της αναστολής

ΣΤ. Η έκδοση προσωρινής διαταγής αναστολής εκτέλεσης

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ

Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Α. Δικαιολογητικός λόγος. Η νομοθετική ρύθμιση

Β. Προϋποθέσεις αποζημίωσης για άδικη εκτέλεση

α. Όταν εξαφανίζεται ή μεταρρυθμίζεται η προ­σωρινά εκτελεστή απόφαση που εκτελέσθηκε

β. Όταν εξαφανίζεται τελεσίδικη απόφαση που εκτελέσθηκε

γ. Όταν ακυρώνεται αμετάκλητα η αναγκαστική εκτέλεση

Γ. Η αποζημίωση κατά τις περί αδικοπραξίας διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

Ι. Γενικά

ΙI. Αναγκαστική εκτέλεση για την παράδοση ή την απόδοση ορισμένου κινητού

Α. Αντικείμενο της εκτελούμενης αξίωσης

Β. Μέσα και είδος της αναγκαστικής εκτέλεσης

ΙΙΙ. Αναγκαστική εκτέλεση για την παροχή ορισμέ­νης ποσότητας αντικατα­στατών πραγμάτων

Α. Αντικείμενο της εκτελούμενης αξίωσης

Β. Μέσα και είδος αναγκαστικής εκτέλεσης

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Ή ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Α. Αντικείμενο της εκτελούμενης αξίωσης

Β. Μέσα και είδος αναγκαστικής εκτέλεσης

Γ. Η τύχη των κινητών που βρίσκονται στο ακίνητο

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΛΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Ι. Γενικά

ΙΙ. Αντικαταστατές υλικές ενέργειες

IΙΙ. Αναντικατάστατες υλικές ενέργειες

Α. Έννοια και πεδίο εφαρμογής

Β. Τρόπος και διαδικασία της (έμμεσης) εκτέλεσης

Γ. Επιβολή των μέσων εκτέλεσης της χρηματικής ποινής και της προσωπικής κράτησης 359.

Δ. Αποκλεισμός της έμμεσης εκτέλεσης

ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

Αναγκαστική εκτέλεση προς δήλωση βούλησης

Α. Γενικά

Β. Το είδος της εκτελούμενης αξίωσης και το πεδίο εφαρμογής

Γ. Η αγωγή για την καταδίκη σε δήλωση βούλησης και η απόφαση επί αυτής

Δ. Η έννοια του πλάσματος και η έκταση εφαρμογής του

Ε. Η διαδικασία της εκτέλεσης και η ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ. Επαναφορά στην προηγούμενη κατάσταση

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ

Αναγκαστική εκτέλεση για την παράλειψη

Ή ανοχή πράξης

Α. Το αντικείμενο της εκτελούμενης αξίωσης

Β. Μέσα και είδος αναγκαστικής εκτέλεσης

Γ. Ειδικότερα, τα δύο στάδια της έμμεσης εκτέλεσης

α. Η δικαστική απόφαση απειλής των ποινών

β. Η δικαστική απόφαση καταδίκης στις απειληθείσες ποινές

Δ. Η ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΤΟΣ

Αναγκαστική εκτέλεση στις σχέσεις

Οικογενειακού δικαίου

Α. Εκτέλεση για την παράδοση ή απόδοση τέκνων

Β. Η εκτέλεση της αξίωσης προσωπικής επικοινωνίας γονέα με το τέκνο

KEΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΙΑ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

Μέσα εκτέλεσης για την ικανοποίηση

χρηματικών απαιτή­σεων

Α. Η έννοια της χρηματικής απαίτησης

Β. Τα μέσα εκτέλεσης

α. Η κατάσχεση ως μέσο έμμεσης αναγκαστικής εκτέλεσης

1. Έννοια και διακρίσεις

2. Το αντικείμενο της κατάσχεσης

3. Η απαγόρευση καταχρηστικής κατάσχεσης

β. Η αναγκαστική διαχείριση

γ. Η προσωπική κράτηση

Γ. Ο βεβαιωτικός όρκος

α. Η νομοθετική ρύθμιση και η νομική του φύση

β. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

Η ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Ι. Κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη

Α. Αντικείμενο της κατάσχεσης

Β. Ειδικότερα, οι ασυγκόμιστοι καρποί

Γ. Τα ακατάσχετα πράγματα

α. Δικαιολογητικός λόγος και περιοριστική απαρίθμηση

β. Η νομοθετική ρύθμιση

Δ. Η διαδικασία επιβολής της κατάσχεσης

α. Τα στοιχεία του υποστατού της κατάσχεσης

β. Το περιεχόμενο της κατασχετήριας έκθεσης

γ. Η ανακοπή για τη διόρθωση της κατασχετήριας έκθεσης

Ε. Η διαδικασία που ακολουθεί μετά την κατάσχεση

α. Οι επιδόσεις της κατασχετήριας έκθεσης

β. Η κατάθεση των εγγράφων στον υπάλληλο του πλειστηριασμού

γ. Η μεσεγγύηση των κινητών που κατασχέθηκαν

δ. Δικαιώματα και υποχρεώσεις του μεσεγγυούχου

ΣΤ. Οι συνέπειες της κατάσχεσης

α. Η απαγόρευση διάθεσης του κατασχεθέντος πράγματος και η αυτοδίκαιη ακυρότητα

β. Το επιτρεπτό των πολλαπλών κατασχέσεων

Ζ. Η εκτέλεση στα ενεχυρασμένα κινητά

ΙΙ. Η κατάσχεση των ακινήτων

Α. Αντικείμενο της κατάσχεσης

α. Ακίνητο που ανήκει κατά κυριότητα στον οφειλέτη. Συστατικά και παραρτήματα 452.

β. Ιδανικά μερίδια και ψιλή κυριότητα ακινήτου

γ. Ακίνητα που απαλλοτριώθηκαν καταδολιευτικά

Β. Η διαδικασία επιβολής κατάσχεσης

α. Το υποστατό της κατάσχεσης

β. Οι επιδόσεις της κατασχετήριας έκθεσης

γ. Η κατάθεση των εγγράφων της εκτέλεσης στον υπάλληλο του πλειστηριασμού 464.

δ. Η μεσεγγύηση του κατασχεθέντος ακινήτου και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του μεσεγγυούχου

Γ. Οι συνέπειες της κατάσχεσης

α. Η απαγόρευση διάθεσης του κατασχεθέντος ακινήτου

β. Η έναρξη της απαγόρευσης

γ. Η σχέση μεταγραφής και εγγραφής υποθήκης με την εγγραφή της κατάσχεσης 469.

δ. Το επιτρεπτό των πολλαπλών κατασχέσεων

ε. Ειδικότερα, η κατάσχεση ενυπόθηκου κτήματος

1. Η ενοχική και η εμπράγματη υποθηκική αγωγή

2. Η παθητική νομιμοποίηση

3. Οι επιδόσεις των εγγράφων της εκτέλεσης και η απαγόρευση διάθεσης από τον τρίτο

ΙΙΙ. Η ανατροπή της κατάσχεσης

Α. Ο σκοπός, το πεδίο εφαρμογής και η σχέση της με την ακύρωση της κατάσχεσης και την παραίτηση απ’ αυτήν

Β. Οι προϋποθέσεις της ανατροπής της κατάσχεσης

Γ. Η διαδικασία και η απόφαση της ανατροπής της κατάσχεσης.

Δ. Οι συνέπειες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ

Ι. Η αναγγελία των δανειστών

Α. Ο δικαιολογητικός λόγος και η έννοια της αναγγελίας

Β. Οι προϋποθέσεις και ο τρόπος της αναγγελίας

Γ. Το περιεχόμενο του αναγγελτήριου

Δ. Η προθεσμία της αναγγελίας και ο χρόνος κατάθεσης των αποδεικτικών εγγράφων της απαίτησης

Ε. Οι συνέπειες της αναγγελίας

α. Οι δικονομικές συνέπειες

β. Οι ουσιαστικές συνέπειες

ΙΙ. Η υποκατάσταση άλλου δανειστή σε θέση επισπεύ­δοντος

1. Ο σκοπός

2. Η εξώδικη υποκατάσταση

Α. Οι προϋποθέσεις εξώδικης υποκατάστασης

α. Η νομιμοποίηση του υποκαθιστάμενου και η επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση

β. Η ύπαρξη υποστατής και έγκυρης κατάσχεσης

γ. Η παραμέληση επίσπευσης του πλειστηριασμού από τον επισπεύδοντα δανειστή 505.

Β. Η διαδικασία υποκατάστασης με δήλωση άλλου δανειστή και οι συνέπειές της 506.

Γ. Αντιρρήσεις κατά της δήλωσης υποκατάστασης (άρθρο 973 παρ. 6 ΚΠολΔ) 509.

3. Η υποκατάσταση του δανειστή μετά από δικαστική απόφαση.

Α. Ο δικαιολογητικός λόγος και οι προϋποθέσεις της δικαστικής υποκατάστασης 510.

Β. Η διαδικασία της δικαστικής υποκατάστασης και η απόφαση επί αυτής

4. Η συνέχιση της διαδικασίας μετά τη ματαίωση του πλειστηριασμού από τον ίδιο επισπεύδοντα

Α. Προϋποθέσεις

Β. Διαδικασία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ

Ο ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

Η ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΚΑΙ Η Αναστολή του πλειστηριασμού

Ι. Η ματαίωση του πλειστηριασμού

ΙΙ. Η αναστολή του πλειστηριασμού

Α. Ο δικαιολογητικός λόγος

Β. Η διάκριση της αναστολής του πλειστηριασμού από τις άλλες μορφές αναστολής και η νομική της φύση

Γ. Η συναινετική αναστολή του πλειστηριασμού

Δ. Η αναστολή του πλειστηριασμού με δικαστική απόφαση

α. Οι προϋποθέσεις αναστολής του πλειστηριασμού

β. Η άσκηση, η προθεσμία και εκδίκαση της αίτησης αναστολής του πλειστηριασμού 524.

Ε. Η απόφαση της αναστολής του πλειστηριασμού και οι συνέπειές της

ΣΤ. Η διάρκεια της αναστολής του πλειστηριασμού

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

Ο ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Α. Ο δικαιολογητικός λόγος και οι διακρίσεις του πλειστηριασμού.

Β. Η νομική φύση του πλειστηριασμού

α. Οι θεωρίες του ιδιωτικού δικαίου

β. Οι θεωρίες του δημοσίου δικαίου

Γ. Η προδικασία του πλειστηριασμού

α. Ο δικαιολογητικός λόγος των οριζόμενων επιδόσεων και δημοσιεύσεων

β. Οι συνέπειες της παράλειψης των ως άνω διατυπώσεων

Δ. Η κύρια διαδικασία διεξαγωγής του πλειστηριασμού

α. Ο φυσικός και ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός

β. Ειδικότερα, ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός

γ. Ο υπάλληλος του πλειστηριασμού

δ. Ο τόπος διενέργειας του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού

ε. Ο χρόνος και η ημέρα διενέργειας του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού

στ. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στον πλειστηριασμό

1. Η ικανότητα προς πλειοδοσία

2. Η καταβολή εγγύησης, ο διορισμός αντικλήτου και ο έλεγχος αρχείων

ζ. Η διεξαγωγή του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού με ανοικτό πλειοδοτικό τύπο

η. Το τέλος της πλειοδοσίας, η κατακύρωση και η σχετική έκθεση

θ. Οι νέοι πλειστηριασμοί, η ελεύθερη εκποίηση και άρση της κατάσχεσης

ι. Το διαχρονικό δίκαιο του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού

Ε. Ειδικές μορφές πλειστηριασμού

Α. Ο πλειστηριασμός περισσοτέρων κατασχεθέντων κινητών ή ακινήτων

Β. Η δυνατότητα ταυτόχρονης συνολικής και κατά τμήματα πλειστηρίασης ακινήτων 572.

Γ. Ο πλειστηριασμός ακινήτου με εγκατεστημένες παραγωγικές μονάδες

Δ. Ο πλειστηριασμός κινητών υποκείμενων σε φθορά

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ

Ι. Κατάσχεση και πλειστηριασμός πλοίων και αερο­σκαφών

Α. Η κατάσχεση και ο πλειστηριασμός πλοίου

α. Η νομοθετική ρύθμιση

β. Η κατάσχεση πλοίου

γ. Οι επιδόσεις της έκθεσης κατάσχεσης

δ. Οι συνέπειες της κατάσχεσης του πλοίου

ε. Ο πλειστηριασμός του πλοίου

στ. Η διαδικασία της κατάταξης

Β. Κατάσχεση και πλειστηριασμός του αεροσκάφους

α. Η νομοθετική ρύθμιση

β. Η κατάσχεση του αεροσκάφους

γ. Ο πλειστηριασμός του αεροσκάφους

δ. Η διαδικασία κατάταξης

ΙΙ. Ο εκούσιος πλειστηριασμός

Α. Η έννοια και η νομική φύση του εκούσιου πλει­στηριασμού

Β. Η διαδικασία του εκούσιου πλειστηριασμού

α. Γενικά

β. Η προδικασία του εκούσιου πλειστηριασμού

γ. Η κύρια διαδικασία και οι εφαρμοστέες διατάξεις

δ. Η κατακύρωση

ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

Η κατακύρωση

Ι. Η κατακύρωση και οι συνέπειες καταβολής του πλειστηριάσματος

Α. Η ολοκλήρωση του πλειστηριασμού και η νομική φύση της κατακύρωσης

Β. Ο χρόνος και τρόπος καταβολής του πλειστηριάσματος

α. Στα κινητά

β. Στα ακίνητα ενυπόθηκα και μη

Γ. Η καταβολή του τέλους χρήσης από τον υπερθεματιστή

Δ. Οι συνέπειες της καταβολής του πλειστηριάσματος

α. Η αξίωση του υπερθεματιστή για παράδοση του κινητού πράγματος

β. Η αξίωση του υπερθεματιστή για τη χορήγηση της περίληψης της κατακυρωτικής έκθεσης ακι­νήτου

γ. Η μεταβίβαση της κυριότητας του πλειστηριασθέντος πράγματος

δ. Η εγκατάσταση του υπερθεματιστή στο ακίνητο

ε. Η τύχη των εμπραγμάτων δικαιωμάτων των τρίτων

1. Το δικαίωμα κυριότητας των τρίτων

2. Η απόσβεση της υποθήκης, της προσημείωσης υποθήκης και του ενεχύρου 613.

στ. Η τύχη των ενοχικών δικαιωμάτων τρίτων

1. Ο κανόνας

2. Η κατ’ εξαίρεση προστασία της μίσθωσης των ακινήτων.

ζ. Η μεταφορά του κινδύνου, τα ωφελήματα και τα βάρη του πράγματος

η. Η ανάληψη του πλειστηριάσματος επί ακύρωσης του πλειστηριασμού και η αγωγή αδικαιολογήτου πλουτισμού

θ. Η ευθύνη για τα νομικά ελαττώματα του πλειστηριασθέντος πράγματος

1. Η νομοθετική ρύθμιση

2. Η έννοια του νομικού ελαττώματος

3. Τα μέσα προστασίας του υπερθεματιστή

ι. Η ευθύνη για πραγματικά ελαττώματα και την έλλειψη των συνομολογηθεισών ιδιοτήτων

ΙΙ. Η μη καταβολή του πλειστηριάσματος

Α. Η υπερημερία του υπερθεματιστή ως προς την καταβολή του πλειστηριάσματος 631.

Β. Μέσα εξαναγκασμού του υπερθεματιστή για την καταβολή του πλειστηριάσματος 633.

Γ. Η διαδικασία εξεύρεσης νέου υπερθεματιστή

Δ. Ο αναπλειστηριασμός

α. Έννοια, σκοπός και φύση

β. Η ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση

γ. Η προδικασία και η κύρια διαδικασία του αναπλειστηριασμού

δ. Οι συνέπειες διενέργειας του αναπλειστηριασμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ

Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΑΤΟΣ

I. Γενικά

II. Η διανομή επί επάρκειας του πλειστηριάσματος

Α. Η διανομή χωρίς σύνταξη πίνακα

Β. Η ανακοπή του καθ’ ου η εκτέλεση

α. Η νομική φύση, η άσκηση και οι συνέπειές της

Γ. Ο τρόπος ικανοποίησης των δανειστών

III. Η διανομή επί ανεπάρκειας του πλειστηριά­σμα­τος

Α. Η έννοια και η φύση του πίνακα κατάταξης

Β. Η αρχή της σύμμετρης ικανοποίησης των δανειστών και η διάσπασή της

Γ. Τα προνόμια

α. Τα γενικά και ειδικά προνόμια

β. Η σειρά και η τάξη των προνομίων

γ. Η νομική φύση των προνομίων

Δ. Τα είδη της κατάταξης

Ε. Η σύνταξη του πίνακα κατάταξης

α. Η υποβολή παρατηρήσεων και ανυπαρξία δικαστικού ελέγχου των απαιτήσεων 661.

β. Η προθεσμία και η σύνταξη του πίνακας κατάταξης

ΣΤ. Το περιεχόμενο του πίνακα κατάταξης

α. Η προαφαίρεση των εξόδων εκτέλεσης

β. Τα γενικά προνόμια

1. Γενικά

2. Η πρώτη τάξη των γενικών προνομίων

3. Η δεύτερη τάξη των γενικών προνομίων

4. Η τρίτη τάξη των γενικών προνομίων

αα. Η νομοθετική ρύθμιση

ββ. Οι απαιτήσεις από την παροχή εξαρτημένης εργασίας

γγ. Οι απαιτήσεις των δικηγόρων

δδ. Οι απαιτήσεις του Δημοσίου από φόρο προστιθέμενης αξίας και άλλους φόρους

εε. Οι απαιτήσεις των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης

στστ. Οι απαιτήσεις αποζημίωσης σε περίπτωση θανάτου του υπόχρεου προς διατροφή και οι απαιτήσεις αποζημίωσης σε περίπτωση αναπηρίας ποσοστού εξήντα επτά τοις εκατό (67%)

5. Η τέταρτη τάξη των γενικών προνομίων

6. Η πέμπτη τάξη των γενικών προνομίων

7. Η έκτη τάξη των γενικών προνομίων

γ. Τα ειδικά προνόμια

1. Γενικά

2. Η πρώτη τάξη των ειδικών προνομίων

3. Η δεύτερη τάξη των ειδικών προνομίων

4. Το ειδικό προνόμιο της δεύτερης τάξης της ενυπόθηκης απαίτησης

5. Το ειδικό προνόμιο δεύτερης τάξης της απαίτησης με προσημείωση υποθήκης 677.

6. Η τρίτη τάξη των ειδικών προνομίων

δ. Η σύγκρουση των προνομίων

1. Γενικά

2. Το πλειστηρίασμα επί συρροής γενικών και ειδικών προνομίων

3. Επί συρροής περισσότερων γενικών και ειδικών προν­ομίων

4. Το πλειστηρίασμα επί συρροής προνομιούχων με εγχειρόγραφους δανειστές 681.

5. Το πλειστηρίασμα επί συρροής υπερπρονομιούχων, προ­νομιούχων και εγχειρόγραφων απαιτήσεων

Ζ. Η εκτελεστότητα του πίνακα κατάταξης

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

Η ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης

Α. Δικαιολογητικός λόγος

Β. Η νομική φύση και το αντικείμενο της ανακοπής

Γ. Η ενεργητική και η παθητική νομιμοποίηση και η απλή ή αναγκαία ομοδικία

Δ. Το έννομο συμφέρον, η δικαιοδοσία και η αρμοδιότητα του δικαστηρίου

Ε. Οι ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου λόγοι της ανακοπής και το αίτημά της

ΣΤ. Η άσκηση της ανακοπής και η διαδικασία εκδίκασης

Ζ. Η απόφαση επί της ανακοπής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ

Η ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

η Κατάσχεση στα χέρια τρίτου

I. Προϋποθέσεις, αντικείμενο και διαδικασία επιβο­λής της κατάσχεσης στα χέρια τρίτου 710.

Α. Έννοια, σημασία και νομοθετική ρύθμιση

Β. Οι γενικές προϋποθέσεις της κατάσχεσης στα χέρια τρίτου

Γ. Τα συμμετέχοντα πρόσωπα στην κατάσχεση στα χέρια τρίτου.

Δ. Κατάσχεση στα χέρια του δανειστή ως τρίτου και η κατάσχεση στα χέρια τέταρτου 716.

Ε. Αντικείμενο της κατάσχεσης στα χέρια τρίτου

α. Οι χρηματικές απαιτήσεις

β. Ειδικότερα, οι μελλοντικές ή υπό αίρεση και προθεσμία χρηματικές απαιτήσεις 720.

γ. Τα μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων

δ. Οι απαιτήσεις για τη μεταβίβαση της κυριότητας κινητών.

ε. Κινητά κυριότητας του οφειλέτη που βρίσκονται στην κατοχή τρίτου

στ. Κινητές αξίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα σε άυλη μορφή

ΣΤ. Τα ακατάσχετα

α. Γενικά

β. Οι περιπτώσεις των ακατάσχετων

1. Τα κινητά που μπορούν να υποστούν άμεση φθορά

2. Η εταιρική μερίδα των προσωπικών εταιρειών

3. Οι απαιτήσεις διατροφής και συνεισφοράς των συζύγων στις ανάγκες της οικογένειας

4. Οι απαιτήσεις μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών παροχών. Το ακατάσχετο επί καταβολής με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

αα. Ακατάσχετες απαιτήσεις από μισθούς

ββ. Οι εξαιρέσεις από το ακατάσχετο των μισθών

γγ. Οι ακατάσχετες απαιτήσεις από συντάξεις και οι εξαιρέσεις

δδ. Οι απαιτήσεις από ασφαλιστικές παροχές και οι απαιτήσεις για το προσωρινώς επιδικαζόμενο ποσό

5. Οι απαιτήσεις των εργολάβων και οι απαιτήσεις των προμηθευτών τους

6. Οι απαιτήσεις κατά του Δημοσίου των ΟΤΑ και των ν.π.δ.δ. οι κοινοτικές ενισχύσεις ή επιδοτήσεις, οι επιδικαζόμενες απαιτήσεις από το ΕΔΔΑ και οι οριζόμενες στο νόμο ως ακατάσχετες

Ζ. Η συντέλεση της κατάσχεσης

α. Η διαδικασία της κατάσχεσης

β. Η νομική φύση και το περιεχόμενο του κατασχετήριου

Η. Οι συνέπειες της κατάσχεσης στα χέρια τρίτου

α. Γενικά

β. Οι συνέπειες για τον καθ’ ου η εκτέλεση

1. Η απαγόρευση διάθεσης

2. Το επιτρεπτό των πολλαπλών κατασχέσεων

3. Η δυνατότητα άσκησης αγωγής ή επίσπευσης αναγκαστικής εκτέλεσης

γ. Οι συνέπειες της κατάσχεσης για τον τρίτο

1. Απαγόρευση εξόφλησης της κατασχεμένης απαίτησης

2. Η απαγόρευση συμψηφισμού της κατασχεμένης απαίτησης

3. Η απαγόρευση απόδοσης των κινητών

4. Η κτήση της ιδιότητας του μεσεγγυούχου

II. Η δήλωση του τρίτου

Α. Η νομοθετική ρύθμιση και η νομική φύση της δήλωσης του τρίτου

Β. Το περιεχόμενο της δήλωσης του τρίτου

Γ. Διαδικαστικά ζητήματα

Δ. Οι συνέπειες της παράλειψης υποβολής δήλωσης

III. Η ανακοπή κατά της δήλωσης του τρίτου

Α. Η νομική φύση και το αντικείμενο της ανακοπής

Β. Το περιεχόμενο της ανακοπής

Γ. Οι διαδικαστικές προϋποθέσεις της ανακοπής

Δ. Η άσκηση της ανακοπής, οι πρόσθετοι λόγοι και η συμμετοχή τρίτων στη δίκη 768.

Ε. Η προθεσμία άσκησης της ανακοπής και η διαδικασία εκδίκασης

ΣΤ. Η άμυνα του τρίτου

Ζ. Η αποδεικτική διαδικασία και η ερημοδικία των διαδίκων

Η. Η απόφαση επί της ανακοπής

IV. Η διαδικασία επί καταφατικής δήλωσης του τρίτου

Α. Η εκ του νόμου εκχώρηση της απαίτησης και των παρεπόμενων δικαιωμάτων της 779.

Β. Η διαδικασία μετά τη καταφατική δήλωση του τρίτου

α. Όταν η κατασχεμένη απαίτηση επαρκεί

β. Όταν η κατασχεμένη απαίτηση δεν επαρκεί

γ. Η περαιτέρω διαδικασία επί κατάσχεσης κινητού στα χέρια τρίτου

δ. Η περαιτέρω διαδικασία επί κατάσχεσης απαίτησης για τη μεταβίβαση κυριότητας κινητού

ε. Η περαιτέρω διαδικασία επί μη συμμόρφωσης του τρίτου προς το περιεχόμενο της καταφατικής του δήλωσης

V. Η κατάσχεση απαιτήσεων από τίτλο εις διαταγήν

VI. Ειδικές περιπτώσεις κατασχέσεων στα χέρια τρίτου

Α. H κατάσχεση στα χέρια του Δημοσίου και των ν.π.δ.δ. ως τρίτων

Β. Η κατάσχεση στα χέρια αλλοδαπού Δημοσίου ως τρίτου

Γ. Η κατάσχεση στα χέρια των ΟΤΑ ως τρίτων

VII. Οι δίκες περί την εκτέλεση

Α. Η ανακοπή του καθ’ ου η εκτέλεση οφειλέτη

Β. Η αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης

Γ. Η ανακοπή του τρίτου κατά τα άρθρα 583, 933 και 936 ΚΠολΔ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

Η κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων

(Άρθρα 1022 επ. ΚΠολΔ)

Α. Γενικά

Β. Αντικείμενο της κατάσχεσης

Γ. Η άδεια κατάσχεσης με δικαστική απόφαση

α. Η αίτηση και η διαδικασία παροχής της άδειας κατάσχεσης

β. Η διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου και η απόφαση παροχής της άδειας κατάσχεσης

Δ. Η επιβολή και οι συνέπειες της κατάσχεσης

Ε. Η διαδικασία μετά την κατάσχεση

ΣΤ. Ειδικά, ο ορισμός διαχειριστή

α. Ο τρόπος διορισμού

β. Οι εξουσίες, οι υποχρεώσεις και η αντικατάσταση του διαχειριστή

γ. Η αναγγελία των δανειστών, οι αντιρρήσεις εναντίον της και κατά του πίνακα κατάταξης

δ. Η παύση της διαχείρισης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ

ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Α. Η νομοθετική ρύθμιση

Β. Η διαδικασία της αναγκαστικής διαχείρισης και η απόφαση επιβολής της

Γ. Η επιβολή της αναγκαστικής διαχείρισης και οι συνέπειές της

Δ. Ο διορισμός και η αντικατάσταση του διαχειριστή

Ε. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του διαχειριστή

ΣΤ. Η ικανοποίηση των δανειστών

Ζ. Η παύση της αναγκαστικής διαχείρισης

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

Η προσωπική κράτηση ως αναπληρωματικό μέσο

ικανοποίησης χρηματικών απαιτήσεων

Α. Η διαχρονική εξέλιξη της νομοθετικής ρύθμισης

Β. Οι νόμιμες προϋποθέσεις της προσωπικής κράτησης

Γ. Ειδικότερα, η προσωπική κράτηση των εκπροσώπων των νομικών προσώπων

Δ. Ο αποκλεισμός της προσωπικής κράτησης

Ε. Η δικαστική απαγγελία της προσωπικής κράτησης

α. Η αυτοτελής αγωγή προσωπικής κράτησης

β. Η σώρευση του αιτήματος προσωπικής κράτησης στην αγωγή για την απαίτηση 843.

ΣΤ. Η εκτέλεση της απόφασης προσωπικής κράτησης

Ζ. Η σύλληψη του οφειλέτη

Η. Η φυλάκιση του οφειλέτη

Θ. Η απόλυση του οφειλέτη

Ι. H άμυνα του οφειλέτη κατά της προσωπικής κράτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Διατάξεις της αναγκαστικής εκτέλεσης)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΡΘΡΩΝ ΚΠολΔ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Α. Βαθρακοκοίλης, Η έναρξη της εκτέλεσης κατά τον ΚΠολΔ, 2023
Ανάλυση όλων των πράξεων που λαμβάνουν χώρα κατά την έναρξη της αναγκαστικής εκτέλεσης με παράθεση συστηματοποιημένης κρίσιμης περιπτωσιολογίας
Α. Βεζυρτζή, Ο ηλεκτρονικός αναγκαστικός πλειστηριασμός κατά τον ΚΠολΔ, 2023
Σειρά: Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας, #6
Διεξοδική ανάλυση του μηχανισμού της ηλεκτρονικής αναγκαστικής πλειστηρίασης με έμφαση στη νομολογία και τους λόγους ανακοπής
Π. Γέσιου-Φαλτσή/Λ.-Μ. Πίψου, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 3β, 2η έκδ., 2023
Για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο συγκεντρωμένο το διαρκώς αυξανόμενης πρακτικής σπουδαιότητας δίκαιο της διεθνούς αναγκαστικής εκτελέσεως
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 3α, 2η έκδ., 2023
Για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο συγκεντρωμένο το διαρκώς αυξανόμενης πρακτικής σπουδαιότητας δίκαιο της διεθνούς αναγκαστικής εκτελέσεως
Ν. Νίκας, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 1, 3η έκδ., 2023
Όλα τα ζητήματα του γενικού μέρους του Δικαίου Αναγκαστικής Εκτελέσεως σε μια πλήρως επικαιροποιημένη έκδοση