Σ. Μούζουλας, Η επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση με σκοπό την απόκτηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα (Golden Visa), 2022


Σ. Μούζουλας, Η επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση με σκοπό την απόκτηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα (Golden Visa), 2022

Το βιβλίο επικεντρώνεται στη συστηματική ερμηνεία των άρθρων του ν. 4251/2014 που διέπουν τις επενδύσεις σε χρηματοοικονομικούς τίτλους ή σε τραπεζική κατάθεση, για την απόκτηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα. Παράλληλα, αυτές οι επενδύσεις αντιστοιχίζονται με εκείνες σε ακίνητη περιουσία, καθώς και με άλλες επενδυτικές δραστηριότητες, οι οποίες οδηγούν στην παροχή τέτοιας άδειας, ενώ, επιπρόσθετα, αναλύεται και η διαδικασία έκδοσης θεώρησης εισόδου και άδειας διαμονής. Υπό αυτή την έννοια, αντικείμενο του έργου συνιστά γενικότερα η χορήγηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα, εξαιτίας οποιασδήποτε από τις περιπτωσιολογικά προβλεπόμενες για αυτόν τον σκοπό επενδύσεις. Προς τούτο, επιχειρείται μία ερμηνευτική προσέγγιση των επιμέρους κανόνων, όπως αυτοί εξειδικεύονται και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες υπουργικές αποφάσεις.

Πρωταρχική επιδίωξη του έργου είναι η διαφώτιση του εφαρμοστή των σχετικών διατάξεων, στα –πολλά– σημεία όπου η διατύπωσή τους προκαλεί ερμηνευτικά ζητήματα. Μέσα από μία τέτοια –πρακτική– προσέγγιση αναδεικνύεται όμως και η αξιολόγηση του νόμου, ιδίως με γνώμονα τη δυνατότητα επίτευξης των στόχων που τείνει να εξυπηρετήσει, επισημαίνονται δε και λύσεις που θα οδηγούσαν στη βελτίωση του ισχύοντος καθεστώτος.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση με σκοπό την απόκτηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα (Golden Visa)
© 2022
Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-484-1
Σελίδες
X + 258
Τιμή
€ 30,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Περιεχόμενα

Πρόλογος

Εισαγωγή

Ι.

Η επένδυση ως μέσο εισροής κεφαλαίων

στην ελληνική αγορά

Α. Η ευχέρεια επιλογής μεταξύ περισσότερων δυνητικών επενδύσεων

1. Επένδυση σε χρηματοοικονομικούς τίτλους

α) Επένδυση σε μετοχές ή σε ομολογίες

i) Επένδυση σε νεοεκδιδόμενους εταιρικούς τίτλους

ii)

Επένδυση σε μη διαπραγματεύσιμα σε αγορά ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου

iii) Επένδυση σε διαπραγματεύσιμους σε αγορά τίτλους

β) Επένδυση σε οργανισμό συλλογικών επενδύσεων

i)

Επένδυση σε ειδικής μορφής ελληνικό οργανισμό συλλογικών επενδύσεων

ii)

Επένδυση σε οργανισμό συλλογικών επενδύσεων ανεξάρτητα του κράτους καταγωγής του

iii)

Η κατάρτιση καταλόγων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων ως αντικείμενο επένδυσης

2. Επένδυση σε προθεσμιακή κατάθεση

α) Οι προϋποθέσεις για την επένδυση σε προθεσμιακή κατάθεση

β) Η ανάκληση της πάγιας εντολής ανανέωσης της κατάθεσης

3.

Η χορήγηση άδειας διαμονής με τη διενέργεια διαφορετικών επενδύσεων

α) Η επανεπένδυση του ποσού ρευστοποίησης της αρχικής επένδυσης

β)

Η επένδυση σε ακίνητη περιουσία, ως αντικατάσταση επένδυσης σε τίτλους ή σε προθεσμιακή κατάθεση

γ) Η συνδυαστική επιλογή επενδύσεων

Β. Η θέσπιση υποχρεώσεων μετά την πραγματοποίηση της επένδυσης

1.

Υποχρεώσεις μετά από επένδυση αποκλειστικά στην πρωτογενή αγορά τίτλων

α) Υποχρεώσεις από τα στοιχεία α) έως γ) του άρθρου 16(Γ.1)

β) Υποχρεώσεις από τα στοιχεία ζ) και η) του άρθρου 16(Γ.1)

2.

Υποχρεώσεις μετά από επένδυση αποκλειστικά στη δευτερογενή αγορά τίτλων

α) Η τήρηση λογαριασμού σε πιστωτικό ίδρυμα

β) Η μεταβλητότητα των τίτλων που συνθέτουν την επένδυση

3.

Υποχρεώσεις μετά από επένδυση σε τίτλους είτε στην πρωτογενή είτε στη δευτερογενή αγορά

ΙI.

Η παροχή άδειας διαμονής στην Ελλάδα

Α. Ο καθορισμός των δικαιούχων άδειας διαμονής

1. Τα πρόσωπα που συνδέονται με την επένδυση

α) Ο επενδυτής και οι πολίτες τρίτης χώρας που τον υποκαθιστούν

β) Οι πολίτες τρίτης χώρας που εξυπηρετούν επενδυτικό σχέδιο

2.

Τα πρόσωπα που καλύπτονται από τον θεσμό της οικογενειακής επανένωσης

α)

Ο καθορισμός των μελών της οικογένειας που δικαιούνται άδειας διαμονής

β)

Ειδικά ζητήματα από την εφαρμογή του θεσμού της οικογενειακής επανένωσης

Β. Η εξειδίκευση της διαδικασίας παροχής άδειας διαμονής

1. Η έκδοση θεώρησης εισόδου στην Ελλάδα

α) Η υποβολή αίτησης για θεώρηση εισόδου

β) Τα δικαιολογητικά για τη θεώρηση εισόδου

γ) Η απόφαση για τη θεώρηση εισόδου

2. Η χορήγηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα

α) Η πιστοποίηση της διακράτησης της επένδυσης

β) Η συσχέτιση της αίτησης για άδεια διαμονής με τη θεώρηση εισόδου

γ) Η απόφαση για την άδεια διαμονής

3. Η ανανέωση ή η ανάκληση άδειας διαμονής στην Ελλάδα

α) Η διαδικασία για την ανανέωση ή την ανάκληση άδειας διαμονής

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Μ. Ανδριανάτου, Αναπροσαρμογή επιχειρηματικών πιστωτικών συμβάσεων λόγω της οικονομικής κρίσης, 2022
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #6
Το παρόν έργο μελετά τις δυνατότητες αναπροσαρμογής των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που πηγάζουν από μια πιστωτική σύμβαση, συναφθείσα μεταξύ ενός πιστωτικού ιδρύματος και...
Β. Αντωνόπουλος/Λ. Γρηγοριάδης, Δίκαιο Κεφαλαιουχικών Εταιριών, τόμ. 1, 2022
Το δίκαιο των κεφαλαιουχικών εταιριών βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη και συμπλήρωση. Έτσι, τα συγγράμματα που ασχολούνται με την ερμηνεία του έχουν κάθε φορά ανάγκη...
Β. Αντωνόπουλος/Λ. Γρηγοριάδης, Δίκαιο Κεφαλαιουχικών Εταιριών, τόμ. 2, 2022
Το δίκαιο των κεφαλαιουχικών εταιριών βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη και συμπλήρωση. Έτσι, τα συγγράμματα που ασχολούνται με την ερμηνεία του έχουν κάθε φορά ανάγκη...
Α. Αργυρού, Νομικά Ζητήματα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 2022
Η κοινωνική επιχειρηματικότητα αποτελεί έναν τύπο βιώσιμης επιχειρηματικότητας που συμβάλλει αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων και στην προώθηση...
Αθ. Γεωργιάδης/Δ. Αυγητίδης/Α. Ρόκας..., Το νέο πτωχευτικό δίκαιο των επιχειρήσεων και των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, 2022
Σειρά: Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος, #76
Το παρόν έργο κυκλοφορεί με αφορμή την πρώτη διαδικτυακή επιστημονική εκδήλωση της Εταιρείας Νομικών Βορείου Ελλάδος, με θέμα «Το νέο πτωχευτικό δίκαιο των επιχειρήσεων και...