Π. Δαγτόγλου, Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, 7η έκδ., 2015


Π. Δαγτόγλου, Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, 7η έκδ., 2015

Το κορυφαίο σύγγραμμα διοικητικού δικαίου σε νέα, πλήρως ενημερωμένη έκδοση.
Το πληρέστερο σύστημα διοικητικού δικαίου στην Ελλάδα έφτασε στην 7η έκδοσή του.
Στη νέα έκδοση έχουν ενσωματωθεί όλες οι νομοθετικές παρεμβάσεις. Έχουν ακόμη ληφθεί υπ’ όψιν όλες οι πλούσιες εξελίξεις στη νομολογία των διοικητικών δικαστηρίων αλλά και στη βιβλιογραφία, ελληνική και αλλοδαπή.
Αποτελεί έτσι το παρόν έργο ένα πολύτιμο και απαραίτητο βοήθημα για κάθε νομικό, που παρέχει με τον πλέον έγκυρο τρόπο όλες τις λύσεις για κάθε ζήτημα που προκύπτει στην πράξη από την εφαρμογή του διοικητικού δικαίου.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Γενικό Διοικητικό Δίκαιο
© 2015
Συγγραφέας
Έκδοση
7η έκδ.
ISBN
978-960-568-204-0
Σελίδες
XXXVII + 906
Εξαντλημένο

Πίνακας περιεχομένων   +

Ἐπισκόπηση περιεχομένων

(Παραπέμπονται οἱ σελίδες τοῦ βιβλίου)

Πρόλογος ἑβδόμης ἐκδόσεως.

Ἀπό τόν πρόλογο τῆς ἕκτης ἐκδόσεως.

Ἀπό τόν πρόλογο τῆς πρώτης ἐκδόσεως (τόμος α΄).

Συντομογραφίες.

Γενική βιβλιογραφία.

Παραπομπές στή νομοθεσία καί τή νομολογία.

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ

Κεφάλαιο πρῶτο:. Ἡ διοίκηση.

Κεφάλαιο δεύτερο:. Τό διοικητικό δίκαιο.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Κεφάλαιο πρῶτο:. Γενική θεωρία.

Κεφάλαιο δεύτερο:. Ἐνδοκρατικές πηγές.

Ι. Σύνταγμα.

II. Νόμος.

III. Κανονιστική πράξη τῆς διοική­σεως.

IV. Συλλογική σύμβαση ἐργασίας.

V. Ἔθιμο.

VI. Γενικές ἀρχές τοῦ διοικητικοῦ δι­καίου.

VII. Ἡ νομολογία καί ἡ ἐπιστήμη δέν ἀπο­τελοῦν πηγές τοῦ δικαίου.

Κεφάλαιο τρίτο:. Διακρατικές πηγές.

Ι. Τό διεθνές δίκαιο ὡς πηγή τοῦ διοικητικοῦ δικαίου

II. Τό δίκαιο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ὡς πηγή τοῦ διοι­κητικοῦ δικαίου.

Κεφάλαιο τέταρτο:. Ἑρμηνεία τῶν κανόνων τοῦ διοικη­τικοῦ δικαίου.

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΝΟΜΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΑΙ

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Κεφάλαιο πρῶτο:. Ἡ ἀρχή τῆς νομιμότητας τῆς διοικήσεως.

Κεφάλαιο δεύτερο:. Διακριτική εὐχέρεια καί ἀόριστες ἔννοιες.

Κεφάλαιο τρίτο:. Ὅρια καί ἔλεγχος τῆς διακριτικῆς εὐχέ­ρειας.

ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΕΝΝΟΜΗ ΣΧΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Κεφάλαιο πρῶτο:. Βασικές ἔννοιες.

Κεφάλαιο δεύτερο:. Δημόσια ὑποχρέωση καί δημόσιο δικαί­ω­μα.

ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Κεφάλαιο πρῶτο:. Ἔννοια καί ὅρια.

Κεφάλαιο δεύτερο:. Ταξινόμηση.

Κεφάλαιο τρίτο:. Πρόσθετοι ὁρισμοί.

Κεφάλαιο τέταρτο:. Τύπος, διαδικασία καί ἰσχύς.

Κεφάλαιο πέμπτο:. Δικαιώματα τοῦ ἐνδιαφερομένου.

Ι. Δικαίωμα προσβάσεως στά δι­οι­κητικά στοιχεῖα

II. Δικαίωμα προηγούμενης ἀ­κροά­σεως.

Κεφάλαιο ἕκτο:. Αἰτιολογία.

Κεφάλαιο ἕβδομο:. Νομικά ἐλαττώματα.

Κεφάλαιο ὄγδοο:. Ἀνάκληση.

ΕΚΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Κεφάλαιο πρῶτο:. Τό πρόβλημα.

Κεφάλαιο δεύτερο:. Ἐφαρμοστέο δίκαιο καί ἁρμόδια δικαστήρια.

Κεφάλαιο τρίτο:. Ταξινόμηση.

Κεφάλαιο τέταρτο:. Τύπος καί διαδικασία.

Κεφάλαιο πέμπτο:. Νομικά ἐλαττώματα καί εὐθύνη.

Κεφάλαιο ἕκτο:. Τροποποίηση καί λύση.

ΕΒΔΟΜΟ ΜΕΡΟΣ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΜΟΣ

Κεφάλαιο πρῶτο:. Γενικές ἀρχές.

Κεφάλαιο δεύτερο:. Διοικητικός καταναγκασμός πρός ἱ­κα­νοποίηση χρηματι­κῆς ἀπαιτή­σεως (διοικητική ἐκτέλεση).

Κεφάλαιο τρίτο:. Διοικητικός καταναγκασμός πράξεως, ἀνοχῆς ἤ παραλείψεως.

Κεφάλαιο τέταρτο:. Διοικητικές ποινές καί διοικητικά μέτρα.

ΟΓΔΟΟ ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Κεφάλαιο πρῶτο:. Ὀργάνωση καί ὀργανωτική ἐξουσία.

Κεφάλαιο δεύτερο:. Κεντρομόλες καί κεντρόφυγες τάσεις στήν ὀργάνωση τῆς διοικήσεως.

Κεφάλαιο τρίτο:. Ἁρμοδιότητα.

Κεφάλαιο τέταρτο:. Ὄργανα.

Κεφάλαιο πέμπτο:. Ἔλεγχος.

ΕΝΑΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΡΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Κεφάλαιο πρῶτο:. Κεντρική διοίκηση τοῦ κράτους.

Κεφάλαιο δεύτερο:. Περιφερειακή διοίκηση τοῦ κράτους.

ΔΕΚΑΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Κεφάλαιο πρῶτο:. Τοπική αὐτοδιοίκηση πρώτου βαθ­μοῦ: δῆμοι.

Κεφάλαιο δεύτερο:. Περιεχόμενο τῆς τοπικῆς αὐτοδιοι­κή­σεως.

Κεφάλαιο τρίτο:. Δημοτικές ἀρχές.

Κεφάλαιο τέταρτο:. Ἔσοδα, δαπάνες καί προϋπολογισμός.

Κεφάλαιο πέμπτο:. Διοικητική αὐτοτέλεια, διοικητική ἐπο­πτεία καί κρατική πειθαρχική ἐ­ξουσία.

Κεφάλαιο ἕκτο:. Τοπική αὐτοδιοίκηση δεύτερου βαθ­μοῦ: περιφέρειες.

ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΕΙΔΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Κεφάλαιο πρῶτο:. Εἰδικά νομικά πρόσωπα δημόσιου δι­καίου.

Κεφάλαιο δεύτερο:. Κρατικοποίηση, δημόσιος τομέας, ἀπο­­κρατικοποίηση-ἰδιωτικοποίηση.

Ι. Δημόσια ἐπιχείρηση, δημόσιος τομέας, κρατικοποίηση

II. Μικτή ἐπιχείρηση.

III. Παραχώρηση δημόσιας ὑπη­ρε­σίας.

IV. Ἀποκρατικοποίηση-ἰδιωτι­κο­ποίη­ση.

ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ

Κεφάλαιο πρῶτο:. Ἔννοια καί εἴδη.

Κεφάλαιο δεύτερο:. Κοινόχρηστα δημόσια πράγματα.

Κεφάλαιο τρίτο:. Ἰδιόχρηστα δημόσια πράγματα.

Κεφάλαιο τέταρτο:. Σύσταση καί κατάργηση δημόσιων πραγμάτων.

Κεφάλαιο πέμπτο:. Κυριότητα ἐπί δημόσιων πραγμάτων.

Κεφάλαιο ἕκτο:. Κοινή χρήση.

Κεφάλαιο ἕβδομο:. Γενική χρήση ἰδιόχρηστων δημόσιων πραγμάτων.

Κεφάλαιο ὄγδοο:. Εὐθύνη.

ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

Κεφάλαιο πρῶτο:. Εἰσαγωγή.

Κεφάλαιο δεύτερο:. Ἡ συνταγματική προστασία τῆς ἰ­διο­κτησίας καί ἡ ἀναγ­κα­στική ἀ­παλ­­­λοτρίωση.

Κεφάλαιο τρίτο:. Ἀντικείμενο τῆς ἀναγκαστικῆς ἀ­παλ­­­­λο­­τριώ­σεως: ἰδιο­κτη­σία.

Κεφάλαιο τέταρτο:. Ἀναγκαστική ἀπαλλοτρίωση καί πε­ριο­­ρισμοί τῆς ἰδιο­κτησίας.

Κεφάλαιο πέμπτο:. Προϋποθέσεις τῆς ἀναγκαστικῆς ἀ­παλ­λο­τριώ­­σεως κατά τό Σύνταγμα.

Κεφάλαιο ἕκτο:. Διαδικασία.

Κεφάλαιο ἕβδομο:. Εἰδικές περιπτώσεις ἀναγκαστικῆς ἀπαλ­λοτριώ­σεως.

Κεφάλαιο ὄγδοο:. Συγγενεῖς ἔννοιες.

ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Κεφάλαιο πρῶτο:. Τό πρόβλημα.

Κεφάλαιο δεύτερο:. Προϋποθέσεις τῆς εὐθύνης.

Κεφάλαιο τρίτο:. Περιεχόμενο, ὑποκείμενο καί ἀπο­κλει­­σμός ἤ περιορισμός τῆς εὐθύνης.

Κεφάλαιο τέταρτο:. Εὐθύνη τοῦ φορέα τοῦ ὀργάνου.

Κεφάλαιο πέμπτο:. Ἔννομη προστασία τοῦ ζημιω­θέ­ντος.

Κεφάλαιο ἕκτο:. Εὐθύνη γιά ἀθέμιτο νόμο ἤ παράνομη δικαστική ἐνέρ­γεια.

Κεφάλαιο ἕβδομο:. Ἀποζημίωση γιά νόμιμη ζημιογόνο πρά­­­ξη τῆς διοικήσεως.

Ἀναλυτικά περιεχόμενα.

Εὑρετήριο καθ' ὕλην.

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων (Ν. 4798/2021), 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #44
Ο Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων κυρώθηκε με τον Ν. 4798/2021 (ΦΕΚ Α΄ 68/24.4.2021). Σκοπός του, σύμφωνα με το άρθρο 1 αυτού, «είναι η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός της...
Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων & Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών και λοιπές διατάξεις (Ν. 4938/2022), 7η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #14
Ο νέος Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών κυρώθηκε με τον Ν. 4938/2022 και ισχύει από 6.6.2022. Ο νέος Κώδικας αντικατέστησε τον προϊσχύσαντα...
Α. Γέροντας/Π. Παυλόπουλος/Γ. Σιούτη..., Διοικητικό δίκαιο, 5η έκδ., 2022
Ένα πλήρως ενημερωμένο έργο για το Διοικητικό Δίκαιο όπως εξελίσσεται σήμερα