Ελληνικά English
| | | |

Βιβλία


Π. Δαγτόγλου, Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο, 6η έκδ., 2014

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο
© 2014
Συγγραφέας
Έκδοση
6η έκδ.
ISBN
978-960-568-084-8
Σελίδες
XXIX + 847
Τιμή
€ 90,00
Σε απόθεμα

Π. Δαγτόγλου, Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο, 6η έκδ., 2014


Π. Δαγτόγλου, Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο, 6η έκδ., 2014

Το κλασικό έργο για το διοικητικό δικονομικό δίκαιο το οποίο παρουσιάζει τον πλήρη χάρτη της διοικητικής δίκης.

Η νέα έκτη έκδοση του έργου είναι ενημερωμένη με σημαντικές νομοθετικές και νομολογιακές αλλαγές. Ειδικότερα έχουν ληφθεί υπόψη:
• ο ν. 4055/2012 ο οποίος εισήγαγε πολυάριθμες μεταβολές στη διοικητική δίκη, στη δικονομία του Ελεγκτικού Συνεδρίου,στο νέο θεσμό της «πρότυπης» ή «πιλοτικής δίκης»,
• πολυνόμος ν. 4072/2012 ο οποίος επιφέρει πλήθος μεταβολών που αφορούν κυρίως τη διευκόλυνση της ασκήσεως αιτήσεως αναιρέσεως από το Δημόσιο και τη δυσχέρανση της αναγκαστικής εκτελέσεως κατά του Δημοσίου, που είχε επιτραπεί πρόσφατα,
• ο ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης»,
• ο κωδικοποιημένος νόμος 4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» (κωδ.ν.ΕΣ 4129/2013), που κατάργησε και αντικατέστησε το «κωδικοποιητικό» π.δ. 774/1980 υπό τον τίτλο «Οργανισμός Ελεγκτικού Συνεδρίου» (ΟΕΣ) και άλλα σχετικά νομοθετήματα

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο
© 2014
Συγγραφέας
Έκδοση
6η έκδ.
ISBN
978-960-568-084-8
Σελίδες
XXIX + 847
Τιμή
€ 90,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος τῆς ἕκτης ἐκδόσεως

Ἀπό τόν πρόλογο τῆς πέμπτης ἐκδόσεως

Σύ­νο­ψη πε­ρι­ε­χο­μέ­νων

Συ­ντο­μο­γρα­φί­ες

Γε­νι­κή βι­βλι­ο­γρα­φί­α

Ι. Ἑλ­λη­νι­κό δι­οι­κη­τι­κό δι­κο­νο­μι­κό δί­και­ο

ΙΙ. Ἀλ­λο­δα­πό δι­οι­κη­τι­κό δι­κο­νο­μι­κό δί­και­ο

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

Ὁ δικαστικός ἔλεγχος τῆς διοικήσεως

καί ἡ ἔννομη προστασία τοῦ ἰδιώτη

Κεφάλαιο πρῶτο: Ὁ ἔλεγχος τῆς διοικήσεως

Κεφάλαιο δεύτερο: Ὁ δικαστικός ἔλεγχος τῆς διοικήσεως καί ἡ διοικητική δικαιοσύνη

Ι. Ἡ φύση τοῦ δικαστικοῦ ἐλέγχου τῆς διοικήσεως

ΙΙ. Τά εἴδη τῶν δικαστηρίων πού ἐλέγχουν τή διοίκηση

ΙΙΙ. Ἡ συνταγματικότητα τῆς διαιτητικῆς ἐπιλύσεως διοικητικῶν διαφο-

ρῶν

Κεφάλαιο τρίτο: Τό διοικητικό δικονομικό δίκαιο

Ι. Οὐ­σι­α­στι­κό καί δι­κο­νο­μι­κό δί­και­ο

ΙΙ. Νο­μο­θε­τι­κά προ­βλή­μα­τα

ΙΙΙ. Πη­γές τοῦ δι­οι­κη­τι­κοῦ δι­κο­νο­μι­κοῦ δι­καί­ου

Κεφάλαιο τέταρτο: Τό δικαίωμα δικαστικῆς προστασίας

Ι. Θε­με­λι­ῶ­δες δι­κο­νο­μι­κό δι­καί­ω­μα

ΙΙ. Ἀ­ντι­κεί­με­νο καί πε­ρι­ε­χό­με­νο τῆς δι­κα­στι­κῆς προ­στα­σί­ας

ΙΙΙ. Ὄρ­γα­να καί φο­ρεῖς τῆς δι­κα­στι­κῆς προ­στα­σί­ας

IV. Περιορισμοί

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

Ἡ δικαιοσύνη καί οἱ σχέσεις της

πρός τίς ἄλλες κρατικές λειτουργίες

Κεφάλαιο πρῶτο: Δικαστική ἀνεξαρτησία καί οἱ σχέσεις της πρός τίς ἄλλες κρατικές λειτουργίες

Ι. Αὐτοτέλεια καί ἀνεξαρτησία τῆς δικαστικῆς λειτουργίας

ΙΙ. Σχέσεις τῆς δικαστικῆς πρός τή νομοθετική λειτουργία

ΙΙΙ. Σχέσεις τῆς δικαστικῆς πρός τήν ἐκτελεστική λειτουργία

Κεφάλαιο δεύτερο: Ὁ δικαστικός ἔλεγχος τῆς συνταγματικότητας τῶν νόμων

Ι. Βασικές προτάσεις

ΙΙ. Οὐσιαστικές προϋποθέσεις

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ

Διοικητική δικαιοδοσία καί διοικητικές διαφορές

Κεφάλαιο πρῶτο: Οἱ διοικητικές διαφορές καί ἡ ἔκταση τοῦ δικαστικοῦ ἐλέγχου: ἀκυρωτικός καί οὐσιαστικός ἔλεγχος

Ι. Οἱ διοικητικές διαφορές

ΙΙ. Διακρίσεις τῶν διοικητικῶν διαφορῶν καί τοῦ δικαστικοῦ ἐλέγχου τῆς διοικήσεως

ΙΙΙ. Ὁριοθέτηση ἀκυρωτικῶν καί οὐσιαστικῶν διαφορῶν

Κεφάλαιο δεύτερο: Σχέσεις καί σύγκρουση δικαιοδοσιῶν

Ι. Σχέσεις μεταξύ δικαιοδοσιῶν

ΙΙ. Σύγκρουση δικαιοδοσιῶν

ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ

Ὀργάνωση καί ἁρμοδιότητες

τῶν διοικητικῶν δικαστηρίων

Προλεγόμενα

Κεφάλαιο πρῶτο: Τό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας

Ι. Θέση καί ὀργάνωση

ΙΙ. Ἁρμοδιότητες καί κατανομή ὑποθέσεων

Κεφάλαιο δεύτερο: Τά τακτικά διοικητικά δικαστήρια

Ι. Ὀργάνωση

ΙΙ. Ὁριοθέτηση δικαιοδοσίας διοικητικῶν καί πολιτικῶν δικαστηρίων

ΙΙΙ. Ἁρμοδιότητες τῶν τακτικῶν διοικητικῶν δικαστηρίων

IV. Τό «εἰδικό δικαστήριο» τοῦ ἄρθρου 88 παρ. 2 τοῦ Συντάγματος

Κεφάλαιο τρίτο: Τό Ἐλεγκτικό Συνέδριο

Κεφάλαιο τέταρτο: Τό Ἀνώτατο Εἰδικό Δικαστήριο

ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΡΟΣ

Ἡ διοικητική δίκη

Κεφάλαιο πρῶτο: Ἔννοια, σκοπός, ἀντικείμενο καί φάσεις τῆς διοικητικῆς δίκης

Κεφάλαιο δεύτερο: Γενικές δικονομικές ἀρχές τῆς διοικητικῆς δίκης

Προλεγόμενα

Ι. Ἡ ἀρχή τῆς μή αὐτεπάγγελτης κινήσεως τῆς δίκης

ΙΙ. Ἐξεταστική καί συζητητική ἀρχή

ΙΙΙ. Ἀρχές τῆς πρωτοβουλίας τοῦ δικαστῆ ἤ τοῦ διαδίκου κατά τήν προώθηση τῆς δίκης

IV. Ἀρχή τῆς συγκεντρώσεως

V. Ἀρχή τῆς δημοσιότητας

VI. Ἀρχές τῆς προφορικῆς καί τῆς γραπτῆς διαδικασίας

VII. Ἀρχή τῆς ὑποχρεωτικῆς προδικασίας

VIII. Ἀρχή τῆς ἑκατέρωθεν ἀκροάσεως τῶν διαδίκων

ΙΧ. Ἀρχή τῆς καλόπιστης καί εἰλικρινοῦς διεξαγωγῆς τῆς δίκης.

Χ. Ἀρχή τῆς εὔλογης διάρκειας τῆς δίκης

Κεφάλαιο τρίτο: Τά δικαστήρια καί οἱ δικαστές

Ι. Ὁ νόμιμος δικαστής

ΙΙ. Ἡ ἀρχή τῆς ἐξαιρέσεως

ΙΙΙ. Ἡ εὐθύνη τῶν δικαστῶν (ἐπισκόπηση)

IV. Ἰδιαίτερα ζητήματα τῶν διοικητικῶν δικαστῶν

Κεφάλαιο τέταρτο: Οἱ διάδικοι

Ι. Ἔννοια καί γενικές ἀρχές

ΙΙ. Ὁμοδικία

ΙΙΙ. Παρέμβαση

Κεφάλαιο πέμπτο: Ἔναρξη, διεξαγωγή καί περάτωση τῆς διοικητικῆς δίκης

Ι. Ἔναρξη τῆς δίκης: ἄσκηση τοῦ ἔνδικου βοηθήματος

ΙΙ. Προπαρασκευή τῆς συζητήσεως: προδικασία

ΙΙΙ. Κύρια διαδικασία: ἐπ’ ἀκροατηρίου συζήτηση

IV. Περάτωση καί κατάργηση τῆς διοικητικῆς δίκης

ΕΚΤΟ ΜΕΡΟΣ

Εἴδη τῶν ἔνδικων βοηθημάτων ἐνώπιον τῶν διοικητικῶν δικαστηρίων

καί γενικές προϋποθέσεις τῆς παραδεκτῆς ἀσκήσεώς τους

Κεφάλαιο πρῶτο: Ἔννοια καί εἴδη τῶν ἔνδικων βοηθημάτων ἐνώπιον τῶν διοικητικῶν δικαστηρίων

Κεφάλαιο δεύτερο: Γενικές προϋποθέσεις παραδεκτῆς ἀσκήσεως ἔνδικων βοηθημάτων ἐνώπιον τῶν διοικητικῶν δικαστηρίων

Ι. Ἔννοια καί ταξινόμηση τῶν γενικῶν προϋποθέσεων παραδεκτοῦ.

ΙΙ. Ἑλληνική δικαιοδοσία

ΙΙΙ. Διοικητική δικαιοδοσία

IV. Ἁρμοδιότητα

V. Διαδικαστική ἱκανότητα

VI. Ἱκανότητα δικαστικῆς παραστάσεως

VII. Ἱκανότητα αὐτοπρόσωπης δικαστικῆς παραστάσεως – Πληρεξουσιότητα

VIII. Τυπική ὀρθότητα τῆς ἀσκήσεως τοῦ ἔνδικου βοηθήματος

ΙΧ. Ἔλλειψη ἐκκρεμοδικίας

Χ. Ἔλλειψη δεδικασμένου

ΕΒΔΟΜΟ ΜΕΡΟΣ

Ἡ αἴτηση ἀκυρώσεως

Κεφάλαιο πρῶτο: Σκοποί, χαρακτῆρας καί ἔννομες συνέπειες τῆς αἰτήσεως ἀκυρώσεως

Κεφάλαιο δεύτερο: Τό παραδεκτό τῆς αἰτήσεως ἀκυρώσεως: προϋποθέσεις παραδεκτοῦ

Ι. Φύση τῆς προσβαλλόμενης πράξεως: πράξη τῆς διοικήσεως

ΙΙ. Ἔννομο συμφέρον

ΙΙΙ. Ἔλλειψη παράλληλης προσφυγῆς

IV. Προηγούμενη ἄσκηση ἐνδικοφανοῦς προσφυγῆς

V. Προθεσμία

Κεφάλαιο τρίτο: Τό βάσιμο τῆς αἰτήσεως ἀκυρώσεως: λόγοι ἀκυρώσεως

Προλεγόμενα

Ι. Ἀναρμοδιότητα

ΙΙ. Παράβαση οὐσιώδους τύπου

ΙΙΙ. Παράβαση οὐσιαστικῆς διατάξεως νόμου

IV. Κατάχρηση ἐξουσίας

ΟΓΔΟΟ ΜΕΡΟΣ

Τά ἄλλα ἔνδικα βοηθήματα

Κεφάλαιο πρῶτο: Ἡ προσφυγή

Ι. Φύση καί ἐνέργεια τῆς προσφυγῆς

ΙΙ. Παραδεκτό τῆς προσφυγῆς

ΙΙΙ. Βάσιμο τῆς προσφυγῆς 552.

Κεφάλαιο δεύτερο: Ἡ ἀγωγή

Ι. Φύση καί ἐνέργεια τῆς ἀγωγῆς

ΙΙ. Τό παραδεκτό τῆς ἀγωγῆς

ΙΙΙ. Τό βάσιμο τῆς ἀγωγῆς

Κεφάλαιο τρίτο: Ἡ ἀναγνωριστική ἀγωγή

Ι. Φύση καί ἐνέργεια τῆς ἀναγνωριστικῆς ἀγωγῆς

ΙΙ. Τό παραδεκτό τῆς ἀναγνωριστικῆς ἀγωγῆς

ΙΙΙ. Τό βάσιμο τῆς ἀναγνωριστικῆς ἀγωγῆς

Κεφάλαιο τρίτο Α΄: Ἡ ἀνακοπή ἐκτελέσεως

Ι. Φύση καί ἐνέργεια τῆς ἀνακοπῆς ἐκτελέσεως

ΙΙ. Παραδεκτό τῆς ἀνακοπῆς ἐκτελέσεως

ΙΙΙ. Βάσιμο τῆς ἀνακοπῆς ἐκτελέσεως

Κεφάλαιο τέταρτο: Ἡ αἴτηση ἄρσεως ἀμφισβητήσεως γιά τήν ἰσχύ καί τήν ἔννοια κανόνων δικαίου

Ι. Εἰσαγωγή

ΙΙ. Ἡ αἴτηση ἄρσεως ἀμφισβητήσεων ἐπί ἀντίθετων ἀποφάσεων ἀνώτατων δικαστηρίων

ΙΙΙ. Ἡ αἴτηση ἄρσεως ἀμφισβητήσεων σέ ἐκκρεμεῖς ὑποθέσεις

ΕΝΑΤΟ ΜΕΡΟΣ

Ἡ ἀπόφαση τοῦ διοικητικοῦ δικαστηρίου

Τμήμα πρωτο: Ἔννοια, τύπος καί περιεχόμενο τῆς δικαστικῆς ἀποφά­σεως

Κεφάλαιο πρῶτο: Ἔννοια καί εἴδη

Κεφάλαιο δεύτερο: Τύπος

Κεφάλαιο τρίτο: Οὐσιαστικό περιεχόμενο

Ι. Ἡ ἀπόφαση ἐπί τῆς αἰτήσεως ἀκυρώσεως

ΙΙ. Ἡ ἀπόφαση ἐπί τῆς προσφυγῆς

ΙΙΙ. Ἡ ἀπόφαση ἐπί τῆς καταψηφιστικῆς ἀγωγῆς

IV. Ἡ ἀπόφαση ἐπί τῆς ἀναγνωριστικῆς ἀγωγῆς

V. Ἡ ἀπόφαση ἐπί τῆς αἰτήσεως ἄρσεως ἀμφισβητήσεων γιά τήν ἰσχύ καί τήν ἔννοια κανόνων δικαίου

Τμημα δεύτερο: Ἔννομες συνέπειες τῆς δικαστικῆς ἀποφάσεως

Κεφάλαιο πρῶτο: Μή ἀνακλητό τῆς ἀποφάσεως, τυπικό δεδικασμένο, ἐκτελε­στότητα

Κεφάλαιο δεύτερο: Οὐσιαστικό δεδικασμένο

Ι. Ἔννοια, νομική φύση, αὐτεπάγγελτη λήψη ὑπ’ ὄψη

ΙΙ. Τί παράγει δεδικασμένο;

ΙΙΙ. Παραπλήσιες ἔννομες συνέπειες

IV. Προϋποθέσεις

V. Ὑποκειμενικά ὅρια

VI. Ἀντικειμενικά ὅρια

VII. Χρονικά ὅρια

VIII. Ἄρση

Κεφάλαιο τρίτο: Ἡ συμμόρφωση τῆς διοικήσεως στίς ἀποφάσεις τῶν διοι­κητικῶν δικαστηρίων

Ι. Ἔννοια καί σημασία

ΙΙ. Ἀποθετική συμμόρφωση (ἐπισκόπηση)

ΙΙΙ. Θετική συμμόρφωση

IV. Κρίσιμο καθεστώς

V. Ἡ συμμόρφωση στήν πράξη

VI. Εὐθύνη γιά μή συμμόρφωση (ἐπισκόπηση)

ΔΕΚΑΤΟ ΜΕΡΟΣ

Ἔνδικα μέσα κατ’ ἀποφάσεων τῶν διοικητικῶν δικαστηρίων

Κεφάλαιο πρῶτο: Γενική θεωρία τῶν ἔνδικων μέσων

Ι. Ἔννοια καί θεμελίωση

ΙΙ. Περιορισμοί

ΙΙΙ. Ἄσκηση τῶν ἔνδικων μέσων

IV. Προϋποθέσεις παραδεκτοῦ τῶν ἔνδικων μέσων

V. Ἡ ἀπόφαση ἐπί τῶν ἔνδικων μέσων

Κεφάλαιο δεύτερο: Ἡ ἀνακοπή ἐρημοδικίας

Ι. Σκοπός καί δικαιολόγηση τῆς ἀνακοπῆς ἐρημοδικίας

ΙΙ. Τό παραδεκτό τῆς ἀνακοπῆς ἐρημοδικίας

ΙΙΙ. Τό βάσιμο τῆς ἀνακοπῆς ἐρημοδικίας

IV. Ἡ ἀπόφαση ἐπί τῆς ἀνακοπῆς ἐρημοδικίας

Κεφάλαιο τρίτο: Ἡ τριτανακοπή

Ι. Σκοπός καί δικαιολόγηση τῆς τριτανακοπῆς

ΙΙ. Τό παραδεκτό τῆς τριτανακοπῆς

ΙΙΙ. Τό βάσιμο τῆς τριτανακοπῆς

IV. Ἡ ἀπόφαση ἐπί τῆς τριτανακοπῆς

Κεφάλαιο τέταρτο: Ἡ ἔφεση

Ι. Σκοπός καί δικαιολόγηση τῆς ἐφέσεως

ΙΙ. Τό παραδεκτό τῆς ἐφέσεως

ΙΙΙ. Τά ἀποτελέσματα τῆς ἀσκήσεως ἐφέσεως

IV. Τό βάσιμο τῆς ἐφέσεως

V. Ἡ ἀπόφαση ἐπί τῆς ἐφέσεως

Κεφάλαιο πέμπτο: Ἡ αἴτηση ἀναθεωρήσεως

Ι. Σκοπός καί δικαιολόγηση τῆς αἰτήσεως ἀναθεωρήσεως

ΙΙ. Τό παραδεκτό τῆς αἰτήσεως ἀναθεωρήσεως: οἱ προϋποθέσεις παραδεκτοῦ

ΙΙΙ. Τό βάσιμο τῆς αἰτήσεως ἀναθεωρήσεως: οἱ λόγοι ἀναθεωρήσεως

ΙV. Ἡ ἀπόφαση ἐπί τῆς αἰτήσεως ἀναθεωρήσεως

Κεφάλαιο ἕκτο: Ἡ αἴτηση ἐπαναλήψεως τῆς διαδικασίας

Ι. Σκοπός καί δικαιολόγηση τῆς ἐπαναλήψεως τῆς διαδικασίας.

ΙΙ. Τό παραδεκτό τῆς αἰτήσεως ἐπαναλήψεως τῆς διαδικασίας

ΙΙΙ. Τό βάσιμο τῆς αἰτήσεως ἐπαναλήψεως τῆς διαδικασίας: οἱ λόγοι ἐπαναλήψεως τῆς διαδικασίας

IV. Ἡ ἀπόφαση ἐπί τῆς αἰτήσεως ἐπαναλήψεως τῆς διαδικασίας

Κεφάλαιο ἕβδομο: Ἡ αἴτηση ἀναιρέσεως

Ι. Σκοπός καί δικαιολόγηση τῆς ἀναιρέσεως

ΙΙ. Τό παραδεκτό τῆς αἰτήσεως ἀναιρέσεως

ΙΙΙ. Τό βάσιμο τῆς αἰτήσεως ἀναιρέσεως: οἱ λόγοι ἀναιρέσεως

IV. Ἡ ἀπόφαση ἐπί τῆς αἰτήσεως ἀναιρέσεως

Α. Ἀναλυτικά περιεχόμενα

Β. Εὑρετήριο καθ’ ὕλην

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Αγορά

Προσθήκη στο καλάθι  Προσθήκη στο καλάθι
Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών  Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού