Π. Αρβανιτάκης, Οι διάδικοι στην πολιτική και διοικητική δίκη, 2005


Π. Αρβανιτάκης, Οι διάδικοι στην πολιτική και διοικητική δίκη, 2005

- Σχέση και αλληλεξάρτηση ουσιαστικής έννομης σχέσης και υποκειμένων της δίκης. Ουσιαστική και δικονομική έννοια των διαδίκων

- Συγκριτική προσέγγιση της έννοιας των διαδίκων στην πολιτική (αμφισβητούμενη και εκούσια δικαιοδοσία) και τη διοικητική δίκη (ουσίας και ακυρώσεως)

- Σφαιρικός και ενιαίος προσδιορισμός της έννοιας των διαδίκων, και κατ’ αντιδιαστολή των τρίτων, καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης, από τον χρόνο επελεύσεως της εκκρεμοδικίας ως τον χρόνο εκδηλώσεως του δεδικασμένου. Αρχικοί και επιγενόμενοι διάδικοι

- Απόκτηση της ιδιότητας του διαδίκου. Άσκηση αγωγής κατ’ ανυπάρκτου προσώπου. Διάκριση επιτρεπτής βελτιώσεως και απαράδεκτης μεταβολής της αγωγής ως προς τα υποκείμενά της. Επίδοση της αγωγής σε εσφαλμένο πρόσωπο

- Διακρίσεις διαδίκων και τρίτων. Συμμετοχή τρίτων στη δίκη. Απόδειξη με μάρτυρες ή με ένορκες βεβαιώσεις και εξέταση των διαδίκων. Οι διάδικοι στα ένδικα μέσα: ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση ιδίως επί συμμετοχής τρίτων στη δίκη. Δεδικασμένο και τριτανακοπή

- Η ιδιότητα της κοινοπραξίας ως διαδίκου υπό το πρίσμα της ΟλΑΠ 22/1998 και ΟλΣτΕ 971/1998

- Προσδιορισμός και πρακτικές συνέπειες της ιδιότητας του διαδίκου στην εκούσια δικαιοδοσία: Ουσιαστικώς ή τυπικώς μετέχοντες στις δίκες προσωπικής καταστάσεως (πτωχευτικές, υιοθεσίας, δικαστικής συμπαραστάσεως)

- Φύση της διοικητικής δίκης και λειτουργία των διαδίκων στο διοικητικό δικονομικό δίκαιο. Προσδιορισμός της ιδιότητας του διαδίκου και ικανότητα δικαστικής παραστάσεως του Δημοσίου και των ν.π.δ.δ. στις ακυρωτικές δίκες και τις διοικητικές διαφορές ουσίας

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Οι διάδικοι στην πολιτική και διοικητική δίκη
© 2005
Συγγραφέας
ISBN
978-960-301-979-8
Σελίδες
293
Τιμή
€ 34,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος ­

Συντομογραφίες ­

­

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ­

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ­

ΣΤΗΝ ΚΑΤ’ ΑΝΤΙΔΙΚΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ ­

­

§ 1. Η διάκριση ουσιαστικής και δικονομικής έννομης σχέσεως και τα υποκείμενα της δίκης ­

Ι. Ο ατομοκρατικός χαρακτήρας των ιδιωτικών δικαιωμάτων και τα υποκείμενα της δίκης ­

ΙΙ. Η ουσιαστική έννομη σχέση και οι διάδικοι ­

1. Σύνδεση και αλληλεξάρτηση των υποκειμένων της ουσιαστικής και της δικονομικής έννομης σχέσεως: «διάδικοι», «νομιμοποίηση», «ουσιαστική βασιμότητα» ­

2. Κριτήρια προσδιορισμού της έννοιας των διαδίκων ­

α. Ουσιαστική έννοια ­

β. Τυπική έννοια ­

γ. Λειτουργική έννοια ­

δ. Η έννοια των διαδίκων στον ΚΠολΔ ­

3. Ουσιαστικό αντικείμενο της δίκης και διάδικοι ­

α. Τα υποκειμενικά όρια του ουσιαστικού αντικειμένου της δίκης ­

i. Εκκρεμοδικία-Δεδικασμένο ­

ii. Μεταβολή της αγωγής ­

β. Επίδραση των υποκειμενικών στοιχείων στα αντικειμενικά όρια του ουσιαστικού αντικειμένου της δίκης ­

ΙΙΙ. Η δικονομική έννομη σχέση και οι διάδικοι ­

1. Η έννομη σχέση της δίκης και η αρχή των δύο διαδίκων ­

2. Δικονομικό αντικείμενο της δίκης και διάδικοι ­

α. Διάδικοι και ικανότητα διαδίκου ­

β. Διάδικοι και ικανότητα δικαστικής παραστάσεως ­

γ. Διάδικοι και νομιμοποίηση/έννομο συμφέρον ­

3. Οι διάδικοι στη διαγνωστική δίκη και την αναγκαστική εκτέλεση ­

§ 2. Οι διάδικοι ως φορείς της έννομης σχέσεως της δίκης ­

Ι. Οι διάδικοι κατά το αρχικό διαδικαστικό στάδιο της δίκης – Αρχικοί διάδικοι ­

1. Απόκτηση της ιδιότητας των διαδίκων διά της ασκήσεως της αγωγής ­

α. Ακριβής προσδιορισμός των διαδίκων στο δικόγραφο της αγωγής ­

β. Άσκηση αγωγής από ή εναντίον ανύπαρκτου προσώπου ­

γ. Επίδοση της αγωγής σε εσφαλμένο πρόσωπο ­

2. Άσκηση της αγωγής για ίδιο ή για αλλότριο δικαίωμα ­

α. Κατά κανόνα και κατ’ εξαίρεση νομιμοποίηση ­

β. Η διαδικαστική θέση του αληθούς δικαιούχου επί αγωγής κατ’ εξαίρεση νομιμοποιούμενου διαδίκου­

i. Επέκταση του δεδικασμένου στον αληθή φορέα του δικαιώματος ­

ii. Το είδος της παρεμβάσεως του αληθούς φορέα του δικαιώματος ­

3. Οι τρίτοι κατά το αρχικό διαδικαστικό στάδιο της δίκης ­

ΙΙ. Οι διάδικοι κατά το ενδιάμεσο διαδικαστικό στάδιο της δίκης – Επιγενόμενοι διάδικοι ­

1. Απόκτηση της ιδιότητας του διαδίκου διά της συμμετοχής σε εκκρεμή δίκη ­

α. Κύρια παρέμβαση ­

β. Πρόσθετη παρέμβαση ­

γ. Προσεπίκληση αναγκαίων ομοδίκων και αληθούς κυρίου ή νομέως ­

i. Προσεπίκληση των άρθρ. 86 και 87 ΚΠολΔ ­

ii. Προσεπίκληση του άρθρ. 491 ΚΠολΔ ­

δ. Προσεπίκληση δικονομικού εγγυητή ­

ε. Ανακοίνωση δίκης ­

2. Υπεισέλευση τρίτου στη θέση αρχικού διαδίκου ­

3. Απόκτηση της ιδιότητας του διαδίκου διά της ασκήσεως ενδίκου μέσου ­

4. Οι διάδικοι και οι τρίτοι κατά το ενδιάμεσο διαδικαστικό στάδιο της δίκης ­

α. Αποδεικτική διαδικασία ­

β. Ένδικα μέσα ­

ΙΙΙ. Οι διάδικοι κατά το τελικό διαδικαστικό στάδιο της δίκης ­

1. Διάδικοι και υποκειμενικά όρια του δεδικασμένου ­

2. Τα υπαγόμενα στα διευρυμένα υποκειμενικά όρια του δεδικασμένου πρόσωπα ως τρίτοι ­

­

­

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ­

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ­

ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ­

­

§ 3. Εκούσια δικαιοδοσία και μετέχοντα στη διαδικασία πρόσωπα ­

Ι. Αντικείμενο της δίκης και μετέχοντα στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας πρόσωπα ­

1. Έννοια και χαρακτηριστικά της εκούσιας δικαιοδοσίας σε σχέση και προς την αμφισβητούμενη δικαιοδοσία ­

2. Το ουσιαστικό αντικείμενο της δίκης εν όψει του χαρακτήρα της εκούσιας δικαιοδοσίας ­

3. Αντικείμενο της δίκης και υποκείμενα της διαδικασίας στην εκούσια δικαιοδοσία ­

ΙΙ. Τα μετέχοντα στη διαδικασία πρόσωπα ως υποκείμενα της δίκης της εκούσιας δικαιοδοσίας ­

1. Η διάκριση «τυπικώς» και «ουσιαστικώς» μετεχόντων προσώπων ­

2. Η διάκριση εν όψει της δομής των κανόνων της εκούσιας δικαιοδοσίας ­

α. Η διάκριση κατά τον γερμανικό νόμο για την εκούσια δικαιοδοσία της 18.5.1898 (FGG) ­

β. Η διάκριση κατά το γαλλικό δίκαιο (άρθρ. 546 § 3 NCPC) ­

γ. Η διάκριση κατά την ΠολΔ/1835 ­

δ. Η διάκριση κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ­

3. Η άποψη περί των «ουσιαστικώς» μετεχόντων προσώπων στις δίκες προσωπικής καταστάσεως ­

α. Πτωχευτικές δίκες ­

β. Δίκη υιοθεσίας και δικαστικής συμπαραστάσεως ­

4. Συμπέρασμα: Σύνδεση της έννοιας των διαδίκων αποκλειστικά με τα «τυπικώς» μετέχοντα στη διαδικασία πρόσωπα ­

§ 4. Οι «τυπικώς» μετέχοντες ως διάδικοι στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας ­

Ι. Απόκτηση της ιδιότητας του διαδίκου διά της συμμετοχής στη διαδικασία ­

1. Υποβολή αιτήσεως ­

α. Ο αιτών ως διάδικος – προϋποθέσεις αποκτήσεως της ιδιότητας του διαδίκου από τον καθ’ ού ­

β. Ικανότητα διαδίκου ­

γ. Ικανότητα δικαστικής παραστάσεως ­

δ. Νομιμοποίηση/έννομο συμφέρον ­

2. Κλήτευση με διαταγή του δικαστηρίου ­

3. Προσεπίκληση ­

4. Άσκηση κύριας ή πρόσθετης παρεμβάσεως ­

ΙΙ. Απόκτηση της ιδιότητας του διαδίκου εκ του νόμου ­

1. Ο εισαγγελέας ως εκ του νόμου διάδικος στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας ­

2. Άλλες περιπτώσεις εκ του νόμου διαδίκων στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας ­

ΙΙΙ. Διάδικοι και τρίτοι στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας ­

­

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ­

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ­

ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ ­

­

§ 5. Σχέση και αλληλεξάρτηση αντικειμένου και υποκειμένων της διοικητικής δίκης ­

Ι. Η περί διαδίκων συζήτηση στο διοικητικό δικονομικό δίκαιο εν όψει του χαρακτήρα της διοικητικής δίκης ­

IΙ. Το ουσιαστικό αντικείμενο της διοικητικής δίκης και τα υποκείμενά της ­

1. Η φύση της διοικητικής δίκης και η λειτουργία των διαδίκων στο διοικητικό δικονομικό δίκαιο ­

2. Οι διάδικοι ως προσδιοριστικό στοιχείο του αντικειμένου της δίκης ­

3. Σύνδεση των υποκειμένων της διοικητικής δίκης με το εννοιολογικό περιεχόμενο της διοικητικής διαφοράς ­

ΙΙΙ. Το δικονομικό αντικείμενο της διοικητικής δίκης και τα υποκείμενά της ­

1. Διάδικοι και διαδικαστικές προϋποθέσεις που αφορούν στα υποκείμενα της δίκης ­

2. Οι κατ’ ιδίαν διαδικαστικές προϋποθέσεις που αφορούν στα υποκείμενα της δίκης ­

α. Διάδικοι και ικανότητα διαδίκου ­

β. Διάδικοι και δικανική ικανότητα (ικανότητα δικαστικής παραστάσεως) ­

γ. Διάδικοι και νομιμοποίηση/έννομο συμφέρον ­

§ 6. Οι διάδικοι ως φορείς της έννομης σχέσεως της διοικητικής δίκης ­

Ι. Η έννοια των διαδίκων στη διοικητική δίκη ­

1. Η τυπική έννοια των διαδίκων ως φορέων της έννομης σχέσεως της διοικητικής δίκης ­

α. Η τυπική έννοια, ειδικά, στη διοικητική δίκη ­

β. Τυπική έννοια των διαδίκων και αυτεπάγγελτη κοινοποίηση του εισαγωγικού δικογράφου ­

γ. Τυπική έννοια των διαδίκων και άσκηση ενδίκου μέσου από μη κλητευθέντα (άρθρ. 89, 119 εδ. β΄ ΚΔιοικΔ) ­

δ. Τυπική έννοια των διαδίκων στις ενώσεις προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα, εν όψει και της ΟλομΣτΕ 971/1998 ­

2. Τυπική έννοια των διαδίκων και «τρίτοι» ­

ΙΙ. Διακρίσεις των διαδίκων ­

1. Κύριοι και παρεπόμενοι διάδικοι ­

2. Αρχικοί και επιγενόμενοι διάδικοι ­

ΙΙΙ. Η αρχή των δύο διαδίκων ­

1. Η διαφορετικότητα των διαδίκων ­

2. Ομοδικία ­

3. Η «ενδοστρεφής» δίκη ­

­

ΕΠΙΜΕΤΡΟ­

§ 7. Συγκριτικές παρατηρήσεις ως προς την έννοια των διαδίκων στην πολιτική και τη διοικητική δίκη ­

­

Βιβλιογραφία ­

Λημματικό ευρετήριο ­

Αριθμητικό ευρετήριο ­

­

­

­

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Κώδικας πολιτικής δικονομίας - Ιούνιος 2024, 19η έκδ., 2024
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #2
Πλήρως ενημερώμενος μέχρι και τον Ν. 5108/2024 (ΦΕΚ Α΄ 65/2.5.2024
Δ. Μηχιώτης, Αοριστία και Νομική Αβασιμότητα της Αγωγής, 2024
Μια σύγχρονη και πρακτική διάσταση όλων των ζητημάτων γύρω από την αοριστία και τη νομική αβασιμότητα της αγωγής
Δ. Μηχιώτης, Η αναγκαστική ομοδικία στην πολιτική δίκη, 2η έκδ., 2024
Εξαντλητική παρουσίαση όλων των ερμηνευτικών ζητημάτων γύρω από τους λόγους και τις έννομες συνέπειες της αναγκαστικής ομοδικίας
Α. Άνθιμος, Επιδόσεις στο εξωτερικό, 2η έκδ., 2023
Ένα απαραίτητο πρακτικό εργαλείο για την επίδοση δικογράφων και εξώδικων πράξεων στο εξωτερικό
Π. Κολοτούρος, Αναγκαία Ομοδικία, 2023
Εκτενής ανάλυση της δομής και της λειτουργίας της αναγκαίας ομοδικίας με έμφαση σε δυσεπίλυτα δογματικά ζητήματα