Ν. Κατηφόρης, Η Δικονομία της Ρυθμίσεως Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων, 2013


Ν. Κατηφόρης, Η Δικονομία της Ρυθμίσεως Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων, 2013 Η αρχή της προστασίας του καταναλωτή ανάγεται στην αρχή της προστασίας του ασθενέστερου, που αποτελεί ειδικότερη εκδήλωση της αρχής της καλής πίστεως. Ο αντίστοιχος όμως μηχανισμός προστασίας του καταναλωτή θα ήταν λειψός αν δεν προβλεπόταν νομοθετικά η αντανάκλασή του σε δικονομικές ρυθμίσεις ανάλογης τελολογίας. Υπό το πρίσμα αυτό, το θεσπισθέν με τον ν. 3869/2010 ειδικό νομοθετικό καθεστώς για τη (μικρο)πτώχευση των ιδιωτών (και κυρίως των καταναλωτών) συνοδεύεται από διαδικαστικό (δικονομικό) πλαίσιο κανόνων δικαίου που εντάσσονται τόσο στο συγκεκριμένο νομοθέτημα όσο και στο έκτο βιβλίο του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας περί της διαδικασίας εκούσιας δικαιοδοσίας.
Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να καλύψει τα επιμέρους δικονομικά ζητήματα που αναφύονται από τη δίκη για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, ξεκινώντας από την προδικασία της σχετικής αιτήσεως, δηλ. από το στάδιο του εξωδικαστικού συμβιβασμού και καταλήγοντας στην αναγκαστική εκτέλεση. Η πλούσια νομολογία των τελευταίων δύο ετών καθώς και τα πορίσματα της θεωρητικής επεξεργασίας –η νομολογία και η βιβλιογραφία έχουν ληφθεί υπόψη έως τις 28.2.2013– ήταν πολύτιμοι αρωγοί στην προσπάθεια αυτήν.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η Δικονομία της Ρυθμίσεως Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων
(ν. 3869/2010)
© 2013
Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-953-7
Σελίδες
XVII + 195
Τιμή
€ 24,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ

Ι. Εισαγωγή: Η αναγκαιότητα της ρυθμίσεως – Η υπαγωγή της αιτή-σεως για ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

ΙΙ. Γνήσιες και μη γνήσιες υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας.

ΙΙΙ. Προδικασία για την κατάθεση της αιτήσεως – Το στάδιο του εξω-δικαστικού συμβιβασμού.

1. Γενικά

2. Έννομες συνέπειες του εξωδικαστικού συμβιβασμού και η δι-καστική επικύρωσή του.

ΙV. Αίτηση ενώπιον του Ειρηνοδικείου

1. Καθύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα.

2. Υποχρεωτική παράσταση δικηγόρου

3. Το ορισμένο περιεχόμενο της αιτήσεως

3.1. Ουσιώδη γεγονότα της ιστορικής βάσεως της αιτήσεως.

3.2. Το σχέδιο διευθετήσεως οφειλών ως αναγκαίο στοιχείο της κατ’ άρθρο 4 § 1 του Ν. 3869/2010 αιτήσεως του ο-φειλέτη για ρύθμιση οφειλών και απαλλαγή.

4. Επίδοση της αιτήσεως – Προσκόμιση εγγράφων

5. Συνέπειες της επιδόσεως

V. Τα μετέχοντα στη διαδικασία πρόσωπα ως υποκείμενα της δίκης της εκούσιας δικαιοδοσίας.

VΙ. Ο οφειλέτης και οι δανειστές ως διάδικοι στη δίκη για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων.

VΙΙ. Άσκηση κύριας ή πρόσθετης παρεμβάσεως εκ μέρους των μη συμμετεχόντων στη διαδικασία ρυθμίσεως των οφειλών πι-στωτών.

VΙΙΙ. Αναστολή διωκτικών μέτρων – Ασφαλιστικά μέτρα

1. Γενικά

2. Η διαμόρφωση των ασφαλιστικών μέτρων στο νόμο

2.1. Αναστολή της αναγκαστικής εκτελέσεως

2.1.1. Γενικά

2.1.2. Προϋποθέσεις του παραδεκτού της αιτήσεως α-ναστολής.

2.1.3. Προϋποθέσεις βασιμότητας της αιτήσεως α-ναστολής.

2.1.4. Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων

2.1.5. Παροχή εγγυήσεως ως όρος αναστολής ή συνεχί-σεως της εκτελέσεως.

2.1.6. Συνέπειες της αναστολής

2.2. Προληπτικά μέτρα

2.2.1. Γενικά

2.2.2. Προϋποθέσεις βασιμότητας της αιτήσεως για λή-ψη προληπτικών μέτρων.

2.2.3. Περιεχόμενο προληπτικών μέτρων.

2.3. Η αίτηση απαλλαγής του οφειλέτη από ενήμερες οφει-λές (άρθρο 6 παρ. 3 του ν. 3869/2010).

2.4. Προσωρινή διαταγή κατά το άρθρο 781 ΚΠολΔ

2.4.1. Γενικά

2.4.2. Περιεχόμενο της προσωρινής διαταγής

ΙΧ. Κατ’ εξαίρεση προσδιορισμός από το δικαστήριο καταβολών μι-κρού ύψους ή και μηδενικών (άρθρο 8 § 5 του ν. 3869/2010).

Χ. Επικύρωση του σχεδίου με απόφαση του Δικαστηρίου

ΧΙ. Η απόφαση επί της αιτήσεως

1. Ο έλεγχος των γενικών και ειδικών διαδικαστικών προϋποθέ-σεων για τη δικαστική ρύθμιση των χρεών.

2. Εξέλεγξη των απαιτήσεων

3. Περιεχόμενο της αποφάσεως

4. Δικαστική δαπάνη

5. Συνέπειες και ισχύς της αποφάσεως

6. Οι ειδικότερες συνέπειες της απορριπτικής αποφάσεως.

ΧΙΙ. Ένδικα μέσα και ένδικα βοηθήματα

1. Γενικά

2. Έφεση

2.1. Άσκηση εφέσεως

2.2. Έλλειψη ανασταλτικού αποτελέσματος της εφέσεως.

2.3. Ειδικοί κανόνες της έκκλητης δίκης

3. Ανακοπή ερημοδικίας

4. Αναψηλάφηση

5. Τριτανακοπή

6. Αναίρεση

7. Ανάκληση ή μεταρρύθμιση

7.1. Γενικά

7.2. Τροποποίηση της ρυθμίσεως οφειλών

ΧIII. Απαλλαγή του οφειλέτη

ΧIV. Έκπτωση του οφειλέτη

1. Γενικά

2. Έκπτωση λόγω ανειλικρίνειας της δηλώσεως

3. Έκπτωση λόγω μη καταβολής των μηνιαίων δόσεων

ΧV. Ζητήματα αναγκαστικής εκτελέσεως

1. Δικαστική διαταγή για εκμετάλλευση – Ρευστοποίηση της πε-ριουσίας.

2. Η υπεγγυότητα της κύριας κατοικίας του οφειλέτη

3. Συνέπειες εκποιήσεως

4. Διανομή χρημάτων σε πιστωτές

5. Καταδολιευτικές διαθέσεις του οφειλέτη

6. Περιουσιακά στοιχεία τρίτων στην κατοχή του οφειλέτη.

7. Η κατ’ άρθρο 19 παρ. 1 του ν. 3869/2010 απαγόρευση του πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας του οφειλέτη.

ΧVI. Απαλλαγή σε περίπτωση θανάτου του οφειλέτη.

ΧVΙI. Εγγυητής και συνοφειλέτης

ΧVIII. Πιστωτές απαιτήσεων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις εντά-ξεως.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΥΛΗΣ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Δίκαιο ανταγωνισμού (αθέμιτου & ελεύθερου) - Δίκαιο προστασίας καταναλωτή, 9η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #21
Η νέα έκδοση του παρόντος κρίνεται αναγκαία για να συμπεριλάβει τις τροποποιήσεις, που επέφερε στο Ν. 3959/2011, ο Ν. 4886/2022 (ΦΕΚ 12/Α/24.1.2022), ο οποίος με τα άρθρα...
Ν. Ζαπριάνος, Αστική ευθύνη λόγω παραβάσεων του δικαίου ελεύθερου ανταγωνισμού, 2021
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #2
Ανάλυση του ζητήματος της αστικής ευθύνης λόγω νόθευσης του ανταγωνισμού
Φ. Καρατζένης, Μελέτες Αστικού και Εμπορικού Δικαίου, 2021
Συλλογή μελετών και σχολίων με έμφαση σε κρίσιμα θέματα της νομικής πράξης, με προτεινόμενες λύσεις σε κρίσιμα ερωτήματα
Ν. Ζευγώλης, Η Διευθέτηση (settlement) μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4635/2019, 2020
Απώτερος στόχος του έργου είναι να γίνει κατανοητή –με όσο πιο απλό τρόπο γίνεται– η όλη διαδικασία κι αφετέρου να παροτρυνθούν μέσω της κατανόησης αυτής επιχειρήσεις που...
Ε. Λανταβού, Η συλλογική αγωγή, 2019
Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο τον εντοπισμό των ορίων της ασκήσεως της συλλογικής αγωγής από τις ενώσεις καταναλωτών, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 10 ν....