Κ. Ρίζος, Παραγραφές, 2019


Κ. Ρίζος, Παραγραφές, 2019

Παραγραφή είναι ο νομικός θεσμός με τον οποίο μια πραγματική κατάσταση μεταβάλλεται σε νομική. Το δίκαιο διά της παραγραφής σκοπεί, είτε να αποκλείσει την άσκηση δικαιώματος, που για ορισμένο μακρόν χρόνον παρέλειψε ο δικαιούχος να ικανοποιήσει την εκ του δικαιώματός του πηγάζουσα αξίωση, είτε για να
εδραιώσει μια από μακρού υφιστάμενη κατάσταση, απονέμοντας σ’ αυτήν προστασία.
Στο παρόν παρουσιάζεται ο θεσμός της παραγραφής και αναλύονται οι κατ’ ιδίαν περιπτώσεις παραγραφών στο Αστικό Δίκαιο καθώς και η παραγραφή απαιτήσεων υπέρ και κατά του Δημοσίου και ειδικότερα η παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου προς επιβολή φόρων και προστίμων, η παραγραφή επί απαιτήσεων κατά του Δημοσίου, η παραγραφή απαιτήσεων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και η παραγραφή απαιτήσεων ΕΦΚΑ.
Σε παραρτήματα παρατίθενται οι κατηγορίες αξιώσεων που παραγράφονται σε 5 έτη, γίνεται ανάλυση του θεσμού της Βεβαίωσης και η σημασία αυτού επί των εσόδων του Κράτους και ιδίως επί των παραγραφών των αξιώσεων του Δημοσίου και περιγράφεται η διαδικασία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον
της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών και αναστολής πληρωμής.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Παραγραφές
© 2019
Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-987-2
Σελίδες
228
Τιμή
€ 34,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Ι. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1. Χρόνος και δίκαιο

2. Παραγραφή και δικαίωμα

3. Παραγραφή και αξίωση

4. Προϋποθέσεις παραγραφής

5. Δικαιολογητικός λόγος παραγραφής

6. Η παραγραφή θεσμός δημοσίας τάξεως – Παρεκκλίσεις

7. Αξιώσεις και αποσβεστική προθεσμία

8. Παραίτηση από παραγραφή

9. Παραγραφή και αξιώσεις

10. Ο χρόνος παραγραφής

11. Αφετηρία παραγραφής

12. Παραγραφή αποζημιώσεως

13. Παραγραφή παρόμοιων αξιώσεων προς την αποζημίωση

14. Παραγραφές αξιώσεων για αποζημίωση έναντι τρίτων υπευθύνων

1. Παραγραφή αξιώσεως ασφαλιζομένου κατά ασφαλιστή επί ασφαλίσεως για αστική ευθύνη έναντι τρίτων

2. Παραγραφή της αξιώσεως του ζημιωθέντος τρίτου κατά του ασφαλιστή

15. Παραγραφή περιοδικών παροχών

16. Παραγραφή καθολικής αξιώσεως

17. Αναστολή παραγραφής

18. Αναστολή συμπληρώσεως – αναστολή λήξεως

19. Περιπτωσιολογία αναστολής συμπληρώσεως

20. Απόλυτος αναστολή – Περιπτωσιολογία

21. Διακοπή παραγραφής

22. Λόγοι διακοπής της παραγραφής

Α) Η Αναγνώριση της αξιώσεως παρά του υποχρέου

Β) Η έγερση της αγωγής ή άλλης δικαστικής πράξεως

23. Περιπτωσιολογία διακοπής παραγραφής

24. Έναρξη νέας παραγραφής μετά τη διακοπή

25. Διάρκεια της νέας μετά τη διακοπή παραγραφής

26. Διαδοχή στην παραγραφή

27. Παραγραφή επί αλλοιώσεως της ενοχής

28. Ενέργεια παραγραφής που συμπληρώθηκε

29. Παραίτηση από της παραγραφής

30. Τα μετά την παραγραφή

31. Περιπτωσιολογία

32. Αποσβεστική προθεσμία

33. Παραίτηση και αναστολή επί αποσβεστικής προθεσμίας

ΙΙ. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Α. Η παραγραφή στο δημοσιονομικό δίκαιο και οι παραπλήσιοι προς αυτήν θεσμοί

α) Χρόνος και δικαίωμα

β) Προθεσμία

γ) Παρέλευση προθεσμίας

δ) Έναρξη προθεσμίας

ε) Λήξη προθεσμίας

στ) Αποσβεστική προθεσμία – Αποσβεστική παραγραφή

ζ) Διαφορές αποσβεστικής παραγραφής και αποσβεστικής προθεσμίας

Β. Κατηγορίες παραγραφής απαιτήσεων υπέρ και κατά του δημοσίου

Γ. Παραγραφές βεβαιωμένων αξιώσεων του δημοσίου

Δ. Οι κατ’ ιδίαν παραγραφές των βεβαιωμένων αξιώσεων του δημοσίου

Ε. Αναστολή παραγραφής απαιτήσεων του δημοσίου

ΣΤ. Λόγοι αναστολής οριζόμενοι από το ν. 4270/2014

Ζ. Διακοπή της παραγραφής βεβαιωμένων απαιτήσεων του δημοσίου

α) Γενικά

β) Η αναστολή της παραγραφής

γ) Προϊσχύσαν και ισχύον δίκαιο

Συνέπειες παραγραφής απαιτήσεων του δημοσίου

Η. Παραγραφή απαιτήσεων κατά του δημοσίου

Θ. Έναρξη παραγραφής απαιτήσεων κατά του δημοσίου

Ι. Αναστολή παραγραφής απαιτήσεων κατά του δημοσίου

ΙΑ. Διακοπή παραγραφής απαιτήσεων κατά του δημοσίου

ΙΒ. Συνέπειες παραγραφής απαιτήσεων κατά του δημοσίου

ΙΓ. Απαραίτητες προϋποθέσεις συμψηφισμού

ΙΔ. Αποτελέσματα συμψηφισμού

ΙΕ. Συμψηφισμός επί πολλών χρεών του οφειλέτη

ΙΣΤ. Είσπραξη εσόδων τρίτων από το δημόσιο

ΙΙΙ. ΚΑΤ’ ΙΔΙΑΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ

1. Παραγραφή αξιώσεων από την αγοροπωλησία και ανταλλαγή

2. Παραγραφή επί αξιώσεων εκ χρησιδανείου του χρήστου δημοσίου προς αποζημίωση για μεταβολές ή φθορές του πράγματος

3. Παραγραφή απαιτήσεων από εκχώρηση στο Δημόσιο

4. Παραγραφή επί αξιώσεων εξ εγγυήσεως

5. Παραγραφή αξιώσεων δημοσίου από συμβιβασμό

6. Παραγραφή αξιώσεων από συμψηφισμό

7. Παραγραφή απαιτήσεων του δημοσίου εκ καταδολιεύσεως δανειστών (παυλιανή αγωγή)

8. Παραγραφή επί απαιτήσεως εξασφαλιζόμενης δι’ ενεχύρου

9. Παραγραφή αξιώσεως του δημοσίου επί εγγραφείσης προσημειώσεως

10. Παραγραφή επί αξιώσεων υπέρ και κατά του δημοσίου εξ αδικαιολόγητου πλουτισμού

11. Παραγραφή επί των εξ αναγωγής αγωγών του κομιστή κατά του εκδότου και των άλλων υποχρέων εξ επιταγής

12. Παραγραφή επί τελών χαρτοσήμου

13. Παραγραφή επί αξιώσεων προσώπων με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου κατά του δημοσίου

14. Παραγραφή επί αξιώσεων του δημοσίου εκ θετικής ζημίας κατά υπαλλήλων του

15. Παραγραφή αξιώσεων τρίτων εξ αδικοπραξίας κατά του δημοσίου

16. Παραγραφή αξιώσεων κατά του δημοσίου από εργατικά ατυχήματα

17. Παραγραφή επί αξιώσεων για αποζημίωση συνεπεία αυτοκινητιστικού ατυχήματος

18. Παραγραφή επί αξιώσεων του δημοσίου από πρόστιμα και χρηματικές ποινές.

19. Παραγραφή επί μισθών υπαλλήλων - συντάξεων - αποδοχών και άλλων απολαβών

20. Παραγραφή επί αξιώσεων βοηθηματούχων για βοηθήματα παρεχόμενα από το δημόσιο

21. Παραγραφή επί αξιώσεων συνταξιούχων εν γένει και βοηθηματούχων του δημοσίου

22. Παραγραφή αξιώσεων εξ επιδομάτων γενικώς παρεχομένων παρά του δημοσίου

23. Παραγραφή επί αξιώσεων από πρόστιμα, τόκους και προσαυξήσεις που έχουν συμβεβεβαιωθεί με χρηματική απαίτηση (εκτός φόρων)

24. Παραγραφή επί αξιώσεων συνιδιοκτητών ή συννομέων επί κοινού κατά του δημοσίου

25. Το δικαίωμα προς λύση της κοινωνίας κατά τη διάταξη του άρθ. 805 του ΑΚ.

26. Παραγραφή αξιώσεων του δημοσίου από μεταβίβαση ομάδας περιουσίας ή επιχείρησης

27. Παραγραφή επί αξιώσεων εξ απαλλοτριώσεων υπέρ του δημοσίου

28. Παραγραφή επί αξιώσεων εξ απαλλοτριώσεων δι’ εκτέλεση έργων των Ενόπλων Δυνάμεων

29. Παραγραφή επί αξιώσεων του δημοσίου για δημόσια κτήματα

30. Παραγραφή επί αξιώσεων εξ απαλλοτριώσεων προς αποκατάσταση ακτημόνων γεωργών καλλιεργητών και κτηνοτρόφων

31. Παραγραφή επί αξιώσεων εξ απαλλοτριώσεων προς αποκατάσταση αστών προσφύγων

32. Παραγραφή αξιώσεων κατά του μεταφορέως (αγωγιάτου) για την απώλεια ή αβαρία «πραγματειών»

33. Παραγραφή επί αβαρίας κατά τον ΚΙΝΔ

34. Παραγραφή επί αξιώσεως για «επιθαλάσσια αρωγή»

35. Παραγραφή αξιώσεων από συμπλοιοκτησία

36. Παραγραφή επί αξιώσεων του δημοσίου κατά Ναυπηγού

37. Παραγραφή επί αξιώσεων από σύμβαση ναυλώσεως πλοίου

38. Παραγραφή αξιώσεων ΟΤΑ κατά του δημοσίου

39. Παραγραφή επί αξιώσεων του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου ΝΑΤ κατά του δημοσίου

40. Παραγραφή επί χρηματικών αξιώσεων του δημοσίου για καταβλητέους τελωνειακούς δασμούς και λοιπούς φόρους εισαγωγής

41. Παραγραφή επί των εξόδων εκτελέσεως που προκαταβλήθηκαν παρά του επισπεύδοντος δημοσίου

42. Παραγραφή επί αξιώσεων των ΟΤΑ κατά τρίτων και τρίτων κατά ΟΤΑ

IV. Η Παραγραφή του Δικαιώματος του Δημοσίου

προς επιβολή Φόρων και Προστίμων

Ειδικές περιπτώσεις παραγραφών

1. Παραγραφή νοθευμένων-εικονικών, πλαστών φορολογικών στοιχείων

2. Παραγραφή επί κατασχεθέντων ανεπισήμων βιβλίων και στοιχείων

3. Παραγραφή επί αναζητήσεως στοιχείων

4. Αναστολή παραγραφής επί ρυθμίσεων οφειλών φορολογουμένων

5. Άλλες περιπτώσεις αναστολής παραγραφής

Φορολογική Δήλωση με Επιφύλαξη

Υποβολή εκπρόθεσμης τροποποιητικής Δηλώσεως Φορολογίας Εισοδήματος φυσικών προσώπων

V. H Παραγραφή επί απαιτήσεων κατά του δημοσίου

Έναρξη παραγραφής απαιτήσεων κατά του δημοσίου

Αναστολή παραγραφής απαιτήσεων κατά του δημοσίου

Διακοπή παραγραφής απαιτήσεων κατά του δημοσίου

Συνέπειες παραγραφής απαιτήσεων κατά του δημοσίου

Παραγραφή επί αξιώσεων από φπα από το δημόσιο ή κατά του δημοσίου

Ι. Από το δημόσιο

ΙΙ. Κατά του δημοσίου

Παραγραφή επιστροφής φπα

VI. Παραγραφή απαιτήσεων

των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ)

1. Κατά τρίτων

1α. Αναστολή Παραγραφής

2. Κατά Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

VII. Παραγραφή απαιτήσεως εφκα

Ληξιπρόθεσμες οφειλές

Παραγραφή απαιτήσεων ΙΚΑ από ληξιπρόθεσμες οφειλές υπό το προϊσχύσαν νομοθετικό καθεστώς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πενταετείς Παραγραφές

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ο Θεσμός της Βεβαίωσης και η σημασία αυτού επί των εσόδων του Κράτους και ιδίως επί των παραγραφών των αξιώσεων του Δημοσίου

Δημόσια έσοδα

Διαφορές της Φορολογικής από την Ταμειακή Βεβαίωση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαδικασία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών και Αναστολής Πληρωμής

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Ε. Γιαννακάκις/Μ. Γιαννακάκης, Η διακοπή της παραγραφής στο Αστικό, Ναυτικό και Δημόσιο Δίκαιο, 4η έκδ., 2024
Η πληρέστερη παρουσίαση όλων των ζητημάτων γύρω από τη διακοπή της παραγραφής μέσα από τη σκοπιά της σύγχρονης θεωρίας και νομολογίας
Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων & Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών και λοιπές διατάξεις (Ν. 4938/2022), 8η έκδ., 2024
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #14
Ο νέος Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών κυρώθηκε με τον Ν. 4938/2022 και ισχύει από 6.6.2022. Ο νέος Κώδικας αντικατέστησε τον προϊσχύσαντα...
Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων (Ν. 4798/2021), 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #44
Ο Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων κυρώθηκε με τον Ν. 4798/2021 (ΦΕΚ Α΄ 68/24.4.2021). Σκοπός του, σύμφωνα με το άρθρο 1 αυτού, «είναι η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός της...