Ελληνικά English
| | | |

Βιβλία


Κ. Παπαγεωργίου, Το φορολογικό καθεστώς των θρησκευμάτων, 2005

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Το φορολογικό καθεστώς των θρησκευμάτων
Φορολογική ισότητα και θρησκευτική ελευθερία
© 2005
Διεύθυνση Σειράς
Συγγραφέας
Σειρά
ISBN
978-960-445-014-X
Σελίδες
XXVIII + 409
Τιμή
€ 38,00
Σε απόθεμα

Κ. Παπαγεωργίου, Το φορολογικό καθεστώς των θρησκευμάτων, 2005


Κ. Παπαγεωργίου, Το φορολογικό καθεστώς των θρησκευμάτων, 2005

Με το έργο αυτό επιχειρείται, για πρώτη φορά στη χώρα μας, η συνολική μελέτη της ειδικής – κατά κανόνα απαλλακτικής – φορολογικής μεταχειρίσεως, την οποία απολαύουν τα γνωστά θρησκεύματα. Προς το σκοπό αυτόν εξετάζονται, μετά από συνταγματική θεώρηση του όλου ζητήματος (Κεφάλαιο Πρώτο), οι σχετικές με τα θρησκεύματα ρυθμίσεις κάθε κατηγορίας φορολογίας (Εισοδήματος, Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, Μεταβιβάσεων, Κληρονομιών και Δωρεών, Φ.Π.Α., Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, Τελωνειακών Δασμών, Φόρων υπέρ Ο.Τ.Α., Φόρων υπέρ Τρίτων), με πλήρη βιβλιογραφική και νομολογιακή τεκμηρίωση (Κεφάλαιο Δεύτερο).

Τα δεδομένα της έρευνας προσεγγίζονται υπό την οπτική γωνία των συνταγματικών δικαιωμάτων της φορολογικής και θρησκευτικής ισότητας, τα οποία επιβάλλουν στην Πολιτεία την υποχρέωση να τηρεί φορολογική πολιτική ισότητας έναντι των γνωστών θρησκευμάτων της ελληνικής επικράτειας. Επιπλέον, διατυπώνονται προτάσεις για την ορθολογικότερη φορολογική ρύθμιση των σχετικών θεμάτων αλλά και την άρση των υπαρχουσών ανισοτήτων.

Στο Τρίτο Κεφάλαιο του έργου διερευνώνται με συγκριτικό τρόπο οι σχετικές με τα θρησκεύματα φορολογικές ρυθμίσεις πολλών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο Παράρτημα, τέλος, καταχωρούνται χρήσιμες πηγές (κυρίως γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του Ελεγκτικού Συνεδρίου), που αφορούν τη φορολογική μεταχείριση των θρησκευμάτων.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Το φορολογικό καθεστώς των θρησκευμάτων
Φορολογική ισότητα και θρησκευτική ελευθερία
© 2005
Διεύθυνση Σειράς
Συγγραφέας
Σειρά
ISBN
978-960-445-014-X
Σελίδες
XXVIII + 409
Τιμή
€ 38,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

Ι. Η συνταγματική και διεθνής προστασία του δικαιώματος της θρησκευτικής ισότητας

1. Έννοια και κοινωνική δυναμική της θρησκευτικής ισότητας

2. Τα συνταγματικά θεμέλια του δικαιώματος της θρησκευτικής ισότητας

3. Η διεθνής προστασία του δικαιώματος της θρησκευτικής ισότητας

ΙΙ. Η φορολογική ισότητα των θρησκευμάτων

1. Τα συνταγματικά θεμέλια και οι περιορισμοί της φορολογικής εξουσίας

2. Τα συνταγματικά θεμέλια της φορολογικής ισότητας

3. Το ζήτημα των φορολογικών απαλλαγών

4. Οι απαλλαγές των θρησκευμάτων - Η αλληλένδετη σχέση μεταξύ φορολογικής και θρησκευτικής ισότητας

5. Ζητήματα από τη συναφή νομολογία του ΕυρΔΑΔ

6. Ερμηνεία και εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων

7. Η φορολογική δήλωση «με επιφύλαξη»

ΙΙΙ. Περίγραμμα του νομικού καθεστώτος των θρησκευμάτων της ελληνικής επικράτειας

1. Γενικά

2. Η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία

3. Οι θρησκευτικές μειονότητες

3.1. Παλαιοημερολογίτες

3.2. Μουσουλμάνοι

3.3. Προτεστάντες (Ευαγγελικοί)

3.4. Μάρτυρες του Ιεχωβά

3.5. Αρμένιοι

3.6. Καθολικοί

3.7. Ισραηλίτες

4. Μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα των θρησκευμάτων

5. Η άσκηση δημοσιονομικού και διαχειριστικού ελέγχου

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ

Ι. Γενικά

ΙΙ. Φορολογία εισοδήματος

1. Εισαγωγικά - προϊσχύσαν δίκαιο

2. Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων

2.1. Μισθολογικά κληρικών. Το ζήτημα του «πόθεν έσχες»

2.2. Έκπτωση των δωρεών από το εισόδημα

2.2.1. Γενικά-προϊσχύσαν δίκαιο

2.2.2. Ειδικότερα ζητήματα

3. Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων

3.1. Γενικά

3.2. Η ενοριακή εισφορά

ΙΙΙ. Φορολογία κατοχής και μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας

1. Γενικά. Το ζήτημα της ακίνητης εκκλησιαστικής περιουσίας

2. Φόρος (Μεγάλης) Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.)

2.1. Εισαγωγικά - προϊσχύσαν δίκαιο

2.2. Ισχύον δίκαιο

3. Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων (Φ.Μ.Α.)

3.1. Εισαγωγικά - προϊσχύσαν δίκαιο

3.2. Ισχύον δίκαιο

4. Φόρος κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών

4.1. Εισαγωγικά - προϊσχύσαν δίκαιο

4.2. Ισχύον δίκαιο

4.3. Περιπτωσιολογία

ΙV. Φορολογία δαπάνης

1. Εισαγωγικά

2. Τελωνειακοί δασμοί

2.1. Γενικά

2.2. Άγιο Όρος

2.2.1. Εισαγωγικά

2.2.2. Εισαγωγικοί δασμοί

2.2.3. Εξαγωγικοί δασμοί

2.3. Ισραηλιτικές Κοινότητες

3. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

3.1. Γενικά

3.2. Η υποκείμενη στο Φ.Π.Α. δραστηριότητα των θρησκευτικών νομικών προσώπων. Κριτήρια υπαγωγής ή εξαίρεσης

3.3. Άγιο Όρος

4. Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης

4.1. Γενικά

4.2. Άγιο Όρος

5. Τέλη χαρτοσήμου

5.1. Γενικά

5.2. Άγιο Όρος

V. Φορολογία υπέρ των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)

1. Εισαγωγικά

2. Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.)

3. Διάφοροι δημοτικοί φόροι ή τέλη

VΙ. Φόροι υπέρ τρίτων

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΕ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

I. Γενικά

ΙI. Αυστρία

1. Σχέσεις κράτους - θρησκευμάτων

2. Φορολογία των θρησκευμάτων

ΙΙI. Βέλγιο

1. Σχέσεις κράτους - θρησκευμάτων

2. Φορολογία των θρησκευμάτων

ΙV. Γαλλία

1. Σχέσεις κράτους - θρησκευμάτων

2. Φορολογία των θρησκευμάτων

V. Γερμανία

1. Σχέσεις κράτους - θρησκευμάτων

2. Φορολογία των θρησκευμάτων

(α) Ο θεσμός του εκκλησιαστικού φόρου (Kirchensteuer)

(β) Φορολογικές εκπτώσεις και απαλλαγές

VI. Δανία

1. Σχέσεις κράτους - θρησκευμάτων

2. Φορολογία των θρησκευμάτων

VII. Ιρλανδία

1. Σχέσεις κράτους - θρησκευμάτων

2. Φορολογία των θρησκευμάτων

VIII. Ισπανία

1. Σχέσεις κράτους - θρησκευμάτων

2. Φορολογία των θρησκευμάτων

IX. Ιταλία

1. Σχέσεις κράτους - θρησκευμάτων

2. Φορολογία των θρησκευμάτων

X. Λουξεμβούργο

1. Σχέσεις κράτους - θρησκευμάτων

2. Φορολογία των θρησκευμάτων

XI. Μεγάλη Βρετανία

1. Σχέσεις κράτους - θρησκευμάτων

2. Φορολογία των θρησκευμάτων

XII. Ολλανδία

1. Σχέσεις κράτους - θρησκευμάτων

2. Φορολογία των θρησκευμάτων

XIII. Πορτογαλία

1. Σχέσεις κράτους - θρησκευμάτων

2. Φορολογία των θρησκευμάτων

XIV. Σουηδία

1. Σχέσεις κράτους - θρησκευμάτων

2. Φορολογία των θρησκευμάτων

XV. Φινλανδία

1. Σχέσεις κράτους - θρησκευμάτων

2. Φορολογία των θρησκευμάτων

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

SUMMARY

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Αγορά

Προσθήκη στο καλάθι  Προσθήκη στο καλάθι
Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών  Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού