Κ. Παπαχρήστου-Δημητράς, Εθνικό Κτηματολόγιο - Νομολογιακά Δρώμενα, 2023


Κ. Παπαχρήστου-Δημητράς, Εθνικό Κτηματολόγιο - Νομολογιακά Δρώμενα, 2023

Η νομολογία ως παράγων διάπλασης του θετικού δικαίου, φωτίζει πτυχές τις κοινωνικής ζωής τις οποίες ο νομοθέτης αδυνατεί, εκ των πραγμάτων, να διαβλέψει και κατ’ επέκταση να ρυθμίσει. Αδιάψευστος μάρτυρας το νεοπαγές κτηματολογικό νομοθέτημα (ν. 2664/1998), όπου παρατηρήθηκε η τάση, λύσεις που διατυπώθηκαν νομολογιακώς να κατοχυρώνονται νομοθετικά, χάριν ασφάλειας των συναλλαγών. Συλλήβδην, το κτηματολογικό δίκαιο, στην 25 ετή και πλέον διαδρομή του, ζωοδοτείται από τον κτηματολογικό νομοθέτη και τη νομολογία, που ευρίσκονται σε μια διαρκή αλληλεπίδραση.

Προκειμένου, ακριβώς, να συνεπικουρήσουμε το έργο του έλληνα νομοθέτη, του ερμηνευτή και του εφαρμοστή, αναδεικνύοντας τις λύσεις που έχει προωθήσει η νομολογία ιδίως επί σειράς κτηματολογικών ζητημάτων, στον ανά χείρας τόμο παρατίθενται περισσότερες από 240 –ως επί το πλείστον– αδημοσίευτες αποφάσεις δικαστηρίων της χώρας (από Μονομελή Πρωτοδικεία μέχρι τον Άρειο Πάγο). Επιχειρείται, με άλλα λόγια, η επισκόπηση και αποτίμηση της ένδικης και εξωδικαστικής προστασίας των εμπράγματων δικαιωμάτων σε καθεστώς λειτουργούντος κτηματολογίου, υπό το φως της ελληνικής νομολογίας· ώστε μεταξύ εκατοντάδων, επιλέχθηκαν όσες αποφάσεις ξεχωρίζουν, αφενός δια της πρωτοτυπίας των ζητημάτων που αντιμετωπίζουν, αφετέρου δια των λύσεων που προωθούν. Το ανωτέρω πλούσιο νομολογιακό υλικό σταχυολογείται σε θεματικές ενότητες για τη διευκόλυνση του αναγνώστη, προκειμένου να εντοπίζει τις λύσεις που ήδη προώθησε η νομολογία στα σημαντικότερα ζητήματα που ανέκυψαν· με την επίγνωση, πάντως, της απλώς ερμηνευτικής -μη δεσμευτικής- αξίας της νομολογίας στην ελληνική έννομη τάξη, η οποία μόνον αμελητέα δεν μπορεί να θεωρηθεί -ιδίως όταν παγιώνεται- ενόψει της απαίτησης για ασφάλεια δικαίου.

Ειδικότερα, η συλλογή αρθρώνεται σε δέκα κεφάλαια, εκ των οποίων: τα δύο πρώτα (κεφάλαια) αναφέρονται σε ζητήματα παραδεκτού και βασίμου των ένδικων βοηθημάτων διόρθωσης ανακριβών πρώτων κτηματολογικών εγγραφών, κατ’ άρθρ. 6 §§ 2, 3 ΕθνΚτημ· το τρίτο επικεντρώνεται στην εξωδικαστική διαδικασία διόρθωσης σφαλμάτων, κατ’ άρθρ. 6 § 4 ΕθνΚτημ· το τέταρτο κεφάλαιο διατρέχει τις νομολογιακές εφαρμογές διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων, τόσο εξωδικαστικώς κατ’ άρθρο 18 § 1 ΕθνΚτημ, όσο και δικαστικώς κατ’ άρθρ. 6 § 8 ΕθνΚτημ· το πέμπτο μέρος εγκαινιάζει τα ζητήματα από την έγερση ενοχικών αξιώσεων (ΕθνΚτημ 7 § 2) από τους πραγματικούς δικαιούχους, μετά την οριστικοποίηση ανακριβών κτηματολογικών εγγραφών, που αναμένεται να μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον της ελληνικής νομολογίας τουλάχιστον την επόμενη 30 ετία· το έκτο μέρος είναι αφιερωμένο σε ζητήματα αποκατάστασης ανακρίβειας μεταγενέστερων εγγραφών, κατ’ άρθρ. 13 ΕθνΚτημ, που στο διάβα του χρόνου θα αποτελέσουν το κύριο πεδίο εφαρμογής της κτηματολογικής νομοθεσίας· το έβδομο, όγδοο και ένατο κεφάλαια αναφέρονται σε ζητήματα αντιρρήσεων κατά αρνήσεων προϊσταμένων κτηματολογικών γραφείων, κατ’ άρθρ. 16 § 5, 18 § 2 και 19 § 2 ΕθνΚτημ· τέλος, το δέκατο και τελευταίο μέρος σε ζητήματα συρροής ενδίκων βοηθημάτων διόρθωσης ανακριβούς εγγραφής και αγωγών του κοινού δικαίου.

To παρόν έργο εντάσσεται συστηματικά στη νέα σειρά δημοσιευμάτων της Επιθεώρησης Ακινήτων, αυτή των Συλλογών νομολογίας της ΕπΑκ, ώστε ο παρόν τόμος ακολουθεί χρονικά τον αντίστοιχο με θέμα το δίκαιο ακινήτων στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, υπό την επιμέλεια του καθηγητή της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. Γεωργίου Διαμαντόπουλου.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Εθνικό Κτηματολόγιο - Νομολογιακά Δρώμενα
© 2023
Επιστημονική διεύθυνση
Συγγραφέας
Σειρά
ISBN
978-960-648-613-5
Σελίδες
XXIV + 819
Τιμή
€ 80,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πίνακας Περιεχομένων

Πρόλογος

Κυριότερες συντομογραφίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΑΝΑΚΡΙΒΟΥΣ

ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (κατ’ άρθρο 6 § 2 ΕθνΚτημ)

Α. Προϋποθέσεις παραδεκτής άσκησης

1) Νομότυπη και εμπρόθεσμη άσκηση/Έννομες συνέπειες άσκησης

α. Τρόπος και χρόνος άσκησης

I. ΜΠρΘεσ 9665/2022 (τακτική διαδικασία)

II. ΜΠρΘεσ 3902/2021 (τακτική διαδικασία)

III. ΜΠρΘεσ 10498/2020 (τακτική διαδικασία)

IV. ΜΠρΘεσ 2010/2020 (τακτική διαδικασία)

V. ΜΠρΧαλκιδ 67/2020 (τακτική διαδικασία)

VI. ΜΠρΒερ 149/ΤΜ/2020 (τακτική διαδικασία)

β. Το αναγκαίο περιεχόμενο του δικογράφου/ορισμένο

I. ΠΠρΘεσ 9142/2022 (τακτική διαδικασία)

II. ΠΠρΘεσ 9140 /2022 (τακτική διαδικασία)

III. ΜΠρΚερκ 44/2022 (τακτική διαδικασία)

IV. ΜΠρΘεσ 12428/2021 (τακτική διαδικασία)

V. ΜΠρΘεσ 3508/2021 (τακτική διαδικασία)

VI. ΜΠρΚέρκ 960/2021 (τακτική διαδικασία)

VII. ΜΠρΘεσ 4814/2020 (τακτική διαδικασία)

VIII. ΜΠρΘεσ 4307/2019 (τακτική διαδικασία)

γ. Μεταβολή του αιτήματος της αγωγής

I. ΜΠρΠατρ 47/2022 (τακτική διαδικασία)

II. ΜΠρΘεσ 13538/2019 (τακτική διαδικασία)

δ. Καταχώριση της αγωγής στο κτηματολογικό φύλλο

I. ΜΕφΚερκ 3/2022 (τακτική διαδικασία)

II. ΜΠρΚερκ 1317/2020 (τακτική διαδικασία)

III. ΜΠρΘεσ 13139/2019 (τακτική διαδικασία)

IV. ΜΠρΚερκ 224/2019 (τακτική διαδικασία)

V. ΜΠρΘεσ 6591/2017 (τακτική διαδικασία)

ε. Εκκρεμοδικία

I. ΜΠρΘεσ 13695/2018 (τακτική διαδικασία)

II. ΜΠρΘεσ 1535/2017 (τακτική διαδικασία)

III. ΜΠρΘεσ 686/2018 (τακτική διαδικασία)

στ. Παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής

I. ΜΠρΚερκ 909/2020 (τακτική διαδικασία)

2) Προϋποθέσεις που αφορούν στο δικαστήριο

α. Αρμοδιότητα

I. ΠΠρΘεσ 956/2022 (τακτική διαδικασία)

II. ΠΠρΘεσ 9537/2020 (τακτική διαδικασία)

III. ΠΠρΘεσ 230/2019 (τακτική διαδικασία)

IV. ΜΠρΘεσ 11439/2021 (τακτική διαδικασία)

V. ΜΠρΘεσ 10459/2020 (τακτική διαδικασία)

VI. ΜΠρΘεσ 9426/2020 (τακτική διαδικασία)

3) Προϋποθέσεις που αφορούν στους διαδίκους

α. Έννομο συμφέρον/Αρνητική αναγνωριστική αγωγή

I. ΑΠ 823/2021 (Γ΄ Πολιτικό τμήμα)

II. ΜΠρΘεσ 4451/2021 (τακτική διαδικασία)

III. ΜΠρΛασ 10/2020 (τακτική διαδικασία)

IV. ΜΠρΚερκ 342/2019 (τακτική διαδικασία)

β. Νομιμοποίηση

I. ΜΕφΚερκ 26/2022 (τακτική διαδικασία)

II. ΜΠρΘεσ 771/2022 (τακτική διαδικασία)

III. ΜΠρΚερκ 177/2022 (τακτική διαδικασία)

IV. ΜΠρΠατρ 21/2022 (τακτική διαδικασία)

V. ΜΠρΘεσ 11291/2021 (τακτική διαδικασία)

VI. ΜΠρΘεσ 3275/2021 (τακτική διαδικασία)

VII. ΜΠρΘεσ 4429/2020 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

VIII. ΜΠρΚερκ 396/2020 (τακτική διαδικασία)

IX. ΜΠρΘεσ 8847/2019 (τακτική διαδικασία)

X. ΜΠρΘεσ 4948/2019 (τακτική διαδικασία)

XI. ΜΠρΚερκ 646/2019 (τακτική διαδικασία)

γ. Πληρεξουσιότητα

I. ΜΕφΚερκ 56/2020 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

II. ΠΠρΘεσ 9228/2020 (τακτική διαδικασία)

III. ΜΠρΘεσ 5992/2022 (τακτική διαδικασία)

IV. ΜΠρΘεσ 2136/2020 (τακτική διαδικασία)

Β. Προϋποθέσεις παραδεκτής συζήτησης

α. Διατυπώσεις του άρθρου 6 § 3 (ε) ΕθνΚτημ

I. ΜΠρΘεσ 2369/2021 (τακτική διαδικασία)

β. Προδικασία διαμεσολάβησης του ν. 4640/2019

I. ΠΠρΘεσ 6690/2022 (τακτική διαδικασία)

II. ΠΠρΘεσ 4561/2022 (τακτική διαδικασία)

III.

ΜΠρΘεσ 1769/2022 (τακτική διαδικασία) [όμοια και ΜΠρΘεσ 3405/2022]

γ. Μη προσκόμιση κτηματολογικού φύλλου

I. ΜΠρΘεσ 9667/2022 (τακτική διαδικασία)

II. ΜΠρΘεσ 3357/2019 (τακτική διαδικασία)

III. ΜΠρΚερκ 1162/2020 (τακτική διαδικασία)

δ. Παράλειψη κλήτευσης

I. ΜΠρΧαλκιδ 117/2021 (τακτική διαδικασία)

ε. Προσκόμιση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ

I. ΑΠ 383/2021 (Γ’ πολιτικό τμήμα)

Γ. Υποκειμενικά σύνθετη δίκη

α. Ομοδικία

I. ΜΠρΚερκ 262/2019 (τακτική διαδικασία)

β. Παρέμβαση

I. ΜΠρΠατρ 116/2021 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

II. ΜΠρΘεσ 8103/2019 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

γ. Ανακοίνωση δίκης

I. ΜΠρΚερκ 803/2020 (τακτική διαδικασία)

Δ. Ουσία και νόμω βάσιμο

I. ΜΠρΘεσ 9649/2022 (τακτική διαδικασία)

II. ΜΠρΚερκ 142/2022 (τακτική διαδικασία)

III. ΜΠρΠατρ 109/2022 (τακτική διαδικασία)

IV. ΜΠρΚερκ 75/2022 (τακτική διαδικασία)

V. ΜΠρΧαλκ 135/2021 (τακτική διαδικασία)

VI. ΜΠρΧαλκ 104/2021 (τακτική διαδικασία)

VII. ΜΠρΘεσ 13542/2017 (τακτική διαδικασία)

Ε. Απόδειξη/Επανάληψη της συζήτησης

I. ΜΠρΘεσ 8592/2022 (τακτική διαδικασία)

II. ΜΠρΡόδ 243/2021 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

III. ΜΠρΘεσ 13220/2019 (τακτική διαδικασία)

IV. ΜΠρΚερκ 335/2019 (τακτική διαδικασία)

ΣΤ. Δεδικασμένο

I. ΜΠρΘεσ 13440/2021 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

II. ΜΠρΘεσ 8984/2018 (τακτική διαδικασία)

Ζ. Δικαστικά έξοδα

I. ΑΠ 1328/2022 (Γ’ Πολιτικό τμήμα)

Η. Ένδικα μέσα

I. ΜΠρΧαλκιδ 156/2020 (τακτική διαδικασία)

II. ΜΠρΘεσ 13081/2017 (τακτική διαδικασία)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΑΝΑΚΡΙΒΟΥΣ

ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΑΓΝΩΣΤΟΣ»

(κατ’ άρθρο 6 § 3 ΕθνΚτημ)

Α. Προϋποθέσεις παραδεκτής άσκησης

1) Νομότυπη και εμπρόθεσμη άσκηση/Έννομες συνέπειες άσκησης

α. Τρόπος και χρόνος άσκησης

I. ΜΠρΘεσ 4126/2020 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

II. ΜΠρΘεσ 12286/2019 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

III. ΜΠρΚερκ 763/2020 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

β. Το αναγκαίο περιεχόμενο του δικογράφου/ορισμένο

I. ΜΠρΡόδ 243/2021 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

II. ΜΠρΘεσ 4125/2020 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

III. ΜΠρΘεσ 346/2020 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

IV. ΜΠρΠατρ 205/2020 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

V. ΜΠρΧαλκ 97/2020 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

2) Προϋποθέσεις που αφορούν στο δικαστήριο

α. Αρμοδιότητα

I. ΜΠρΚερκ 825/2019 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

β. Διαδικασία

I. ΜΠρΠατρ 609/2021 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

II. ΜΠρΡόδ 259/2021 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

III. ΜΠρΠατρ 89/2021 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

IV. ΜΠρΡόδ 79/2021 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

V. ΜΠρΘεσ 10089/2020 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

VI.

ΜΠρΚερκ 722/2019 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας) (όμοια και ΜΠρΚερκ 721/2019)

3) Προϋποθέσεις που αφορούν στους διαδίκους

α. Νομιμοποίηση

I. ΜΕφΚερκ 28/2022 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

II. ΜΠρΘεσ 2351/2020 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

III. ΜΠρΚερκ 816/2019 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

Β. Προϋποθέσεις παραδεκτής συζήτησης

α. Διατυπώσεις του άρθρου 6 § 3 (ε) ΕθνΚτημ

I. ΜΠρΧαλκιδ 24/2021 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

II. ΜΠρΠατρ 174/2020 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

III. ΜΠρΠατρ 152/2019 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

Γ. Ουσία και νόμω βάσιμο

I. ΜΠρΠατρ 221/2022 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

II. ΜΠρΞάνθ 161/2022 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

III. ΜΠρΘεσ 2339/2020 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

IV. ΜΠρΠατρ 184/2020 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

V. ΜΠρΚερκ 181/2020 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

VI. ΜΠρΧαλκιδ 94/2020 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

VII. ΜΠρΚερκ 972/2019 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

Δ. Αντικείμενο δίκης

I. ΑΠ 34/2019 (Α2΄ Πολιτικό τμήμα)

II. ΜΕφΑθ 213/2022 (τακτική διαδικασία)

III. ΜΠρΠατρ 230/2022 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

IV. ΜΠρΘεσ 9918/2021 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

V. ΜΠρΘεσ 8103/2019 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 § 4 ΕθνΚτημ

I. ΜΠρΘεσ 438/2022 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

II. ΜΠρΘεσ 10514/2019 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

III. ΜΠρΘεσ 3271/2019 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΠΡΟΔΗΛΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(ιδίως κατ’ άρθρ. 18 και 6 § 8 ΕθνΚτημ)

Α. Εξωδικαστική διαδικασία διόρθωσης πρόδηλου (ΕθνΚτημ 18 § 1)

1) Πρόδηλο σφάλμα σε οριζόντια ιδιοκτησία

I. ΜΕφΘρακ 270/2021 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

II. ΜΕφΑθ 4497/2019 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

III. ΜΕφΘεσ 85/2019 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

IV. ΜΕφΛαρ 411/2015 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

V. ΜΕφΚερκ 110/2014 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

VI. ΜΕφΚερκ 19/2013 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

VII. ΜΠρΘεσ 1097/2022 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

VIII. ΜΠρΘεσ 6511/2018 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

IX. ΜΠρΠειρ 1966/2014 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

2) Συναίνεση στην αίτηση διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος

I. ΜΠρΘεσ 12284/2019 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

II. ΜΠρΛαμ 244/2018 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

3)

Ενεργητική νομιμοποίηση στην αίτηση διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος

I. ΜΠρΘεσ 8249/2019 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

4) Έννοια του πρόδηλου σφάλματος

I. ΜΠρΘεσ 1771/2022 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

5)

Διόρθωση πρόδηλου σφάλματος με απόφαση του υπουργού περιβάλλοντος και ενέργειας

I. ΣτΕ 1225/2022 (Δ΄ τμήμα)

Β.

Αίτηση του άρθρου 6 § 8 ΕθνΚτημ ως ένδικο δικονομικό υποκατάστατο της εξωδικαστικής διαδικασίας του άρθρου 18 ΕθνΚτημ

1) Παραδεκτό αγωγής

α. Ορισμένο

I. ΜΠρΘεσ 4384/2020 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

β. Νομιμοποίηση

Α’ γνώμη: Νομιμοποιείται μόνον ο αναγραφόμενος ως δικαιούχος

I. ΜΕφΚερκ 22/2013 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

II. ΜΠρΚερκ 624/2021 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

III. ΜΠρΘεσ 8023/2019 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

IV. ΜΠρΠατρ 210/2018 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

Β’ γνώμη: Νομιμοποιείται και ο έχων έννομο συμφέρον

I. ΜΠρΘεσ 8026/2019 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

II. ΜΠρΘεσ 17991/2018 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

III. ΜΠρΘεσ 6397/2013 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

γ.

Καταχώριση της αίτησης στο οικείο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου

I. ΜΠρΘεσ 6378/2022 (τακτική διαδικασία)

II. ΜΠρΘεσ 573/2020 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

III. ΜΠρΠατρ 173/2020 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

IV. ΜΠρΧαλκ 154/2020 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

V. ΜΠρΘεσ 5649/2018 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

δ. Αμφισβήτηση δικαιώματος τρίτων

I. ΑΠ 1632/2011 (Δ’ Πολιτικό Τμήμα)

II. ΜΠρΠατρ 99/2022 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

III. ΜΠρΠατρ 97/2022 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

IV. ΜΠρΚερκ 274/2021 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

2) Παραδεκτό συζήτησης

I. ΜΠρΘεσ 4073/2018 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

3) Ουσία και νόμω βάσιμο

I. ΑΠ 438/2021 (Δ’ Πολιτικό Τμήμα)

II. ΜΠρΠατρ 311/2021 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

III. ΜΠρΠατρ 58/2020 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

Γ. Περιπτωσιολογία πρόδηλων σφαλμάτων

1) Διόρθωση/συμπλήρωση αιτίας κτήσης

α. Κληρονομιά αντί χρησικτησίας

I. ΜΠρΚερκ 628/2021 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

II. ΜΠρΚερκ 545/2020 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

III. ΜΠρΚερκ 330/2020 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

IV. ΜΠρΘεσ 17978/2018 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

β. Έκτακτη χρησικτησία αντί κληρονομιάς

I. ΜΠρΠατρ 59/2020 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

γ.

Έκτακτη χρησικτησία αντί συμβολαιογραφικής πράξης αποδοχής κληρονομίας και συμβολαιογραφικής πράξης πώλησης

I. ΜΠρΘεσ 11173/2019 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

δ.

Παρατήρηση ότι «εκκρεμεί αποδοχή κληρονομιάς», αντί του εσφαλμένου συμβολαίου

I. ΜΠρΚερκ 22/2022 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

ε. Απόφαση Επιτροπής Απαλλοτριώσεων αντί συμβολαίου

I. ΜΠρΘεσ 8242/2020 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

στ. Τακτική χρησικτησία αντί συμβολαιογραφικής πράξης

I. ΜΠρΠατρ 153/2019 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

II. ΜΠρΠατρ 15/2018 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

ζ. Δύο τίτλοι κτήσης καταχωρήθηκαν αντίστροφα

I. ΜΠρΡόδ 62/2013 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

η.

Έκτακτη χρησικτησία αντί της εσφαλμένης δήλωσης αναγνώρισης νομής και κυριότητας και της αιτίας κτήσης «νέμηση ανιόντος»

I. ΜΠρΧαλκ 25/2021 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

2) Διόρθωση ποσοστού συγκυριότητας επί του γεωτεμαχίου

I. ΜΠρΘεσ 435/2022 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

II. ΜΠρΘεσ 1812/2021 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

III. ΜΠρΘεσ 4379/2020 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

IV. ΜΠρΘεσ 4123/2020 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

V. MΠρΧαλκ 40/2020 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

VI. ΜΠρΘεσ 11300/2019 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

VII. ΜΠρΘεσ 8089/2018 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

VIII. ΜΠρΘεσ 7318/2017 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

3) Διόρθωση στοιχείων αρχικής εγγραφής

I. ΜΕφΑθ 3321/2017, ΤΝΠ Νόμος

II. ΜΠρΘεσ 2333/2020 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

III. ΜΠρΘεσ 11487/2019 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

4) Πρόσθετες πληροφορίες (λοιποί χώροι)

I. ΜΠρΘεσ 39/2022 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

II. ΜΠρΘεσ 742/2020 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

III. ΜΠρΧαλκ 70/2020 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

IV. ΜΠρΘεσ 8035/2019 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

V. ΜΠρΘεσ 14692/2018 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

VI. ΜΠρΘεσ 7769/2018 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

5) Κατάργηση ιδιοκτησίας ως ανύπαρκτης και δημιουργία νέας

I. ΜΠρΘεσ 14370/2021 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

II. ΜΠρΧαλκ 38/2020 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

III. ΜΠρΠειρ 3766/2019 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

IV. ΜΠρΘεσ 17992/2018 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

6) Εσφαλμένη ονομασία οδού

I. ΜΠρΘεσ 7729/2016 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

7) Ανακρίβεια σχετικά με τα στοιχεία ταυτότητας του δικαιούχου

I. ΜΕφΔυτΜακ 63/2015 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

II. ΜΠρΚερκ 22/2022 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΟΧΙΚΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑ

ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

(κατ’ άρθρο 7 § 2 ΕθνΚτημ)

I. ΜΠρΘεσ 2200/2021 (τακτική διαδικασία)

II.

ΜΠρΘεσ 1853/2021 (τακτική διαδικασία)

III. MΠρΛαμ 160/2021 (τακτική διαδικασία)

IV. ΕιρΧαλανδ 70/2021 (τακτική διαδικασία)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (κατ’ άρθρο 13 ΕθνΚτημ)

I. ΤρΕφΑθ 3565/2019 (τακτική διαδικασία)

II. ΠΠρΘεσ 3032/2021 (τακτική διαδικασία)

III. ΜΠρΘεσ 9090/2021 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

IV. ΜΠρΘεσ 2106/2021 (τακτική διαδικασία)

V. ΜΠρΚερκ 142/2021 (τακτική διαδικασία)

VI. ΕιρΔραμ 89/2022 (τακτική διαδικασία)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

(ιδίως κατ’ άρθρ. 16 § 5 ΕθνΚτημ)

Α. Ζητήματα παραδεκτού

I. ΜΠρΘεσ 10507/2019 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

II. ΜΠρΠατρ 357/2020 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

III. ΜΠρΘεσ 14116/2019 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

Β. Απόρριψη αίτησης καταχώρισης πράξης

I. ΜΠρΘεσ 6300/2021 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

II. ΜΠρΘεσ 2337/2020 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

III. ΜΠρΘεσ 345/2020 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

IV. ΜΠρΧαλκ 41/2020 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

Γ.

Απόρριψη καταχώρισης πρακτικού επιτυχούς διαμεσολάβησης

I. ΜΠρΚοζ 214/2021 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

II. ΜΠρΑθ 1292/2019 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

Δ. Τροπή προσημείωσης σε υποθήκη

I. ΜΠρΘεσ 41/2022 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

II. ΜΠρΘεσ 12816/2021 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

III.

ΜΠρΘεσ 2332/2021 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας) [όμοια και ΜΠρΘεσ 2333/2021]

IV. ΜΠρΘεσ 2349/2020 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

V. ΜΠρΘεσ 571/2020 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

VI. ΜΠρΘεσ 351/2020 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

VII. ΜΠρΧαλκ 164/2020 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΕΡΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΠΡΟΔΗΛΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ (κατ’ άρθρ. 18 § 2 ΕθνΚτημ)

I. ΜΠρΘεσ 9921/2021 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

II. ΜΠρΘεσ 3342/2021 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

III. ΜΠρΘεσ 10111/2020 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

IV. ΜΠρΘεσ 8593/2020 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

V. ΜΠρΘεσ 7850/2019 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

VI. ΜΠρΘεσ 11500/2018 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

VII. ΜΠρΘεσ 27110/2010 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΕΡΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (κατ’ άρθρ. 19 § 2 ΕθνΚτημ)

I. ΜΠρΘεσ 435/2022 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

II. ΜΠρΘεσ 14551/2021 (τακτική διαδικασία)

III. ΜΠρΚερκ 960/2021 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

IV. ΜΠρΘεσ 10505/2019 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

V. ΜΠρΘεσ 4644/2019 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

VI. ΜΠρΠατρ 575/2018 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΙ ΣΥΡΡΟΗΣ ΕΝΔΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΑΝΑΚΡΙΒΟΥΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Α.

Συρροή αγωγής διόρθωσης και δικαστικής συμπλήρωσης της σύστασης οριζοντίων ιδιοκτησιών για τον καθορισμό των ποσοστών συγκυριότητας των συσταθεισών οριζοντίων ιδιοκτησιών

I. ΜΠρΘεσ 5639/2020 (τακτική διαδικασία)

Β. Συρροή αγωγής διόρθωσης και διανομής

I. ΜΠρΘεσ 743/2017 (τακτική διαδικασία)

Γ. Συρροή 6 § 2 και 6 § 8 ΕθνΚτημ

I. ΜΠρΚερκ 960/2021 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

II. ΜΠρΘεσ 2787/2020 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

III. ΜΠρΚερκ 646/2019 (τακτική διαδικασία)

Δ. Συρροή 6 § 3 και 6 § 8 ΕθνΚτημ ή 18 ΕθνΚτημ

I. ΜΕφΑθ 5046/2020 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

II. ΜΠρΚερκ 46/2022 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

III. ΜΠρΘεσ 8593/2020 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

IV. ΜΠρΚερκ 1129/2020 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

E. Συρροή 6 § 8 και 18 § 2 ΕθνΚτημ

I. ΜΠρΘεσ 11670/2019 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

ΣΤ. Συρροή 6 § 8 ή 18 § 2 και 19 § 2 ΕθνΚτημ

I. ΜΕφΛαρ 155/2020 (τακτική διαδικασία)

II. ΜΕφΑθ 5702/2018 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

III. ΜΠρΠατρ 112/2021 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

IV. ΜΠρΘεσ 2344/2020 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

V. ΜΠρΠατρ 368/2019 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Π. Αλικάκος/Ι. Δεληκωστόπουλος/Γ. Διαμαντόπουλος..., Ασφαλιστικά Μέτρα και Ακίνητα, 2024
Σειρά: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #6
Συστηματική παρουσίαση όλων των ασφαλιστικών μέτρων επί ακινήτων, με πλούσιες νομολογιακές αναφορές και πρακτικά συμπεράσματα
Πολυκώδικας, 16η έκδ., 2024
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5095/2024
Γ. Διαμαντόπουλος, Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος, τόμ. 5, 2023
Εβδομήντα μελέτες σε επίκαιρα ζητήματα στο πεδίο του δικονομικού δικαίου και σε επιμέρους κρίσιμα αντικείμενα του ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων/Γ. Διαμαντόπουλος/Χ.-Ι. Χατζηδημητρίου..., Εθνικό Κτηματολόγιο & Ασφαλιστικά Μέτρα Νομής, 2023
Μια σειρά εισηγήσεων έγκριτων νομικών και δικαστών της χώρας γύρω από ζητήματα Εθνικού Κτηματολογίου, Ασφαλιστικών Μέτρων Νομής και της μεταξύ τους σύνδεσης