Κ. Παντελίδου, Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, 2η έκδ., 2022


Κ. Παντελίδου, Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, 2η έκδ., 2022

Οι Γενικές Αρχές είναι το πιο αφηρημένο, και γι’ αυτό το λόγο ίσως και το πιο δύσκολο τμήμα του Αστικού Δικαίου. Το παρόν έργο συνδυάζει την απλότητα με την πληρότητα, τη σαφήνεια και την ευχερή κατανόηση των σύνθετων και αφηρημένων εννοιών όχι μόνο από τους φοιτητές, αλλά και από όλους τους Νομικούς της πράξης που έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με δυσεπίλυτα ζητήματα ερμηνείας τους.

Το έργο ξεχωρίζει για τη συστηματική κατάταξη της ύλης σε μικρό αριθμό ενοτήτων - παραγράφων, ενώ παράλληλα σε κάθε κεφάλαιο προτάσσεται βιβλιογραφία και διάγραμμα της ύλης. Στο κυρίως κείμενο εντάσσονται συχνά απλά παραδείγματα από την πράξη που συνδέονται άμεσα με τη σχετική θεωρία συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην άμεση κατανόηση και τη σύνδεση με την πρακτική εφαρμογή των αναπτυσσόμενων ζητημάτων. Οι παραπομπές στη νομολογία η οποία εμπλουτίστηκε με πρόσφατες και κρίσιμες αποφάσεις είναι συνεχείς και συχνά αυτούσιες. Κάθε παράγραφος κλείνει με ξεχωριστή αναφορά σε κρίσιμες δικαστικές αποφάσεις. Η παραπάνω εύληπτη δομή αποτελεί χαρακτηριστικό που αναγάγει το έργο σε έναν εύχρηστο οδηγό μελέτης.

Ειδικότερα, η ύλη του παρόντος έργου περιλαμβάνει καταρχάς την Εισαγωγή στο Αστικό Δίκαιο που παραδοσιακά αναφέρεται στους κανόνες δικαίου, τις πηγές και την ερμηνεία τους. Ακολουθούν δύο μέρη: Το πρώτο Μέρος είναι αφιερωμένο στο δικαίωμα και τα υποκείμενά του, δηλαδή το φυσικό και τα νομικά πρόσωπα, στη λειτουργία του δικαιώματος και στην παραγραφή. Το δεύτερο Μέρος περιλαμβάνει την ύλη της δικαιοπραξίας, τη σύναψη, τις διακρίσεις, την ελαττωματικότητα και την αντιπροσώπευση.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου
© 2022
Συγγραφέας
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-648-442-1
Σελίδες
XXXII + 639
Τιμή
€ 52,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ Β΄ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΕΚΔΟΣΗ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

§ 1. Εισαγωγή στο Αστικό Δίκαιο

Ι. Το Δίκαιο και οι διακρίσεις του

Α. Η έννοια του Δικαίου

Β. Δίκαιο και ηθική

Γ. Δίκαιο και εθιμοτυπία

Δ. Δίκαιο και δικαιοσύνη – Θετικό και Φυσικό Δίκαιο

Ε. Οι θεμελιώδεις αρχές του Ιδιωτικού Δικαίου

1. Ο σεβασμός της προσωπικότητας

2. Η αρχή της ιδιωτικής αυτονομίας

3. Η αρχή της καλής πίστης

4. Η ασφάλεια των συναλλαγών

5. Η προστασία του ασθενεστέρου

ΣΤ. Οι πηγές του δικαίου

1. Ο νόμος

2. Το έθιμο

3. Οι γενικώς παραδεδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου

4. Το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο

5. Δευτερογενείς πηγές Δικαίου

α. Διεθνείς συμβάσεις

β. Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας

γ. Οι γενικές ρήτρες της καλής πίστης και των χρηστών ηθών

δ. Συναλλακτικά ήθη

ε. Η νομολογία

Ζ. Ισχύς και κατάργηση του νόμου

1. Έναρξη ισχύος

2. Κατάργηση του νόμου

3. Η μη αναδρομικότητα του νόμου

Η. Ιδιωτικό και Δημόσιο Δίκαιο

1. Η σημασία της διάκρισης σε ιδιωτικό και δημόσιο δίκαιο

2. Το ιδιωτικό δίκαιο και οι κλάδοι του

α. Αστικό Δίκαιο

β. Εμπορικό Δίκαιο

γ. Εργατικό Δίκαιο

δ. Πνευματική ιδιοκτησία

ε. Ιδιωτικό διεθνές Δίκαιο

3. Οι κλάδοι του Αστικού Δικαίου

α. Γενικές Αρχές

β. Ενοχικό Δίκαιο

γ. Εμπράγματο δίκαιο

δ. Οικογενειακό Δίκαιο

ε. Κληρονομικό Δίκαιο

ΙΙ. Οι κανόνες δικαίου

Α. Μορφή του κανόνα δικαίου

Β. Διακρίσεις των κανόνων δικαίου

1. Κατά την τοπική ισχύ: Κανόνες καθολικής και τοπικής ισχύος

2. Κατά την εσωτερική ισχύ: Κανόνες γενικοί, ειδικοί, ατομικοί

3. Κατά το περιεχόμενο: Κανόνες απαγορευτικοί, επιτακτικοί και επιτρε­πτικοί

4. Κανόνες αναγκαστικοί και κανόνες ενδοτικού δικαίου

5. Κανόνες αυστηρού και κανόνες επιεικούς δικαίου

6. Ερμηνευτικοί κανόνες, νόμιμα τεκμήρια, νομικά πλάσματα και γενικές ρήτρες

7. Ατελείς διατάξεις δικαίου

Γ. Η εφαρμογή του κανόνα δικαίου

Δ. Συρροή κανόνων δικαίου

ΙΙΙ. Η ερμηνεία των κανόνων δικαίου

Α. Έννοια

Β. Κριτήρια ερμηνείας

1. Το γράμμα

2. Το σύστημα

3. Η ιστορική καταγωγή

4. Το τέλος (σκοπός)

Γ. Ερμηνευτικά επιχειρήματα

1. Εκ του μείζονος επί το έλασσον (argumentum a majori ad minus)

2. Εκ του ελάσσονος επί το μείζον (argumentum a minori ad majus)

3. Εξ αντιδιαστολής (argumentum e contrario)

4. Από τη σιωπή (argumentum a silentio)

Δ. Συσταλτική και διασταλτική ερμηνεία

1. Διασταλτική ερμηνεία

2. Συσταλτική ερμηνεία

Ε. Πλήρωση των κενών

1. Τα ακούσια κενά

2. Εκούσια κενά

3. Συγκαλυμμένα κενά

4. Ανάλογη εφαρμογή

5. Αναλογία δικαίου

ΣΤ. Αντινομίες

Ζ. Praeter και contra legem ερμηνεία

Η. Ερμηνεία εναρμονισμένη με το Σύνταγμα

Θ. Τριτενέργεια των διατάξεων του Συντάγματος

Ι. Η αρχή της αναλογικότητας

Κ. Ερμηνεία σύμφωνη με το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης

Λ. Ερμηνεία σύμφωνη με την ΕΣΔΑ

Μ. Τοπική μέθοδος και η οικονομική ανάλυση του δικαίου

IV. Το Αστικό Δίκαιο και ο Αστικός Κώδικας

A. H σημασία του Αστικού Δικαίου

Β. Η ιστορική διαδρομή έως στον ΑΚ

Γ. Η σύνταξη του Αστικού Κώδικα

Δ. Το περιεχόμενο και οι αρχές του Αστικού Κώδικα

Ε. Η εξέλιξη του ΑΚ από τη θέσπισή του έως σήμερα

V. Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής ένωσης

A. H Ίδρυση και εξέλιξη των ευρωπαϊκών κοινοτήτων

B. Οι σχέσεις ενωσιακού και ελληνικού δικαίου

1. Οι διακρίσεις του ενωσιακού δικαίου

2. Υπεροχή και άμεση εφαρμογή

3. Ο ευρωπαϊκός Αστικός Κώδικας

Μερος πρωτο

Το δικαίωμα και τα υποκείμενά του

§ 2. Το φυσικό πρόσωπο

Ι. Η ικανότητα δικαίου

Α. Έννοια

Β. Αρχή και τέλος φυσικού προσώπου

1. Η γέννηση

2. Ο κυοφορούμενος

3. Θάνατος

ΙΙ. Αφάνεια

Α. Έννοια

Β. Διαδικασία

Γ. Αποτελέσματα και άρση της αφάνειας

ΙΙΙ. Η εξατομίκευση του προσώπου

Α. Όνομα

Β. Φύλο

Γ. Συγγένεια

Δ. Κατοικία

Ε. Ιθαγένεια

ΣΤ. Ηλικία

IV. Ικανότητα για δικαιοπραξία

Α. Η έννοια της δικαιοπρακτικής ικανότητας

Β. Απόλυτη και σχετική δικαιοπρακτική ανικανότητα

Γ. Οι συνέπειες της ανικανότητας

Δ. Η περιορισμένη δικαιοπρακτική ικανότητα

1. Η συμπλήρωση του δέκατου έτους

2. Η συμπλήρωση του δέκατου τέταρτου έτους

3. Η συμπλήρωση του δέκατου πέμπτου έτους

4. Έγγαμος ανήλικος

5. Το κύρος των δικαιοπραξιών των περιορισμένα ικανών

Ε. Η σύγκριση με τις δικονομικές ικανότητες

ΣΤ. Η ικανότητα για καταλογισμό

§ 3. Νομικά πρόσωπα

Ι. Η γενική θεωρία των νομικών προσώπων

Α. Έννοια, σκοπός και διακρίσεις

Β. Κατηγορίες νομικών προσώπων

1. Δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου

2. Τα νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου

3. Μικτής φύσεως

Γ. Ικανότητα δικαίου

Δ. Σύσταση και έδρα

1. Σύσταση

2. Έδρα

3. Επωνυμία

Ε. Η διοίκηση του νομικού προσώπου

ΣΤ. Τέλος νομικού προσώπου

Ζ. Δέσμευση και ευθύνη νομικού προσώπου

1. Δέσμευση

2. Ευθύνη

3. Ευθύνη του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου

ΙΙ. Το σωματείο

Α. Έννοια και σκοπός

Β. Σύσταση

ΙΙΙ. Μέλη και Όργανα στο σωματείο

Α. Η ιδιότητα μέλους

1. Έννοια

2. Είσοδος μέλους

3. Απώλεια της ιδιότητας του μέλους

4. Αποβολή του Μέλους

Β. Όργανα του σωματείου

1. Διοίκηση

2. Γενική Συνέλευση

3. Οι απλές και οι αυξημένες πλειοψηφίες στην ΓΣ

4. Η ακυρότητα των αποφάσεων της ΓΣ

IV. Διάλυση του σωματείου

V. Ενώσεις προσώπων που δεν αποτελούν σωματεία

VI. Ίδρυμα

A. Σύσταση

B. Η ανάκληση της ιδρυτικής πράξης

Γ. Η έκδοση του προεδρικού διατάγματος

Δ. Τα κοινωφελή ιδρύματα

Ε. Η συμπλήρωση του Οργανισμού και η μεταβολή του σκοπού

ΣΤ. Κτήση περιουσίας

Ζ. Διοίκηση και διάλυση του ιδρύματος

VII. Επιτροπή εράνου

VIII. Εταιρεία

IX. Κοινοπραξία

§ 4. Το δικαίωμα και η λειτουργία του

Ι. Έννοια και διακρίσεις δικαιωμάτων

Α. Η έννομη σχέση ως πηγή δικαιωμάτων

Β. Η έννοια του δικαιώματος και η διάκριση από συγγενείς έννοιες

Γ. Υποχρέωση και βάρος

Δ. Περιουσία και επιχείρηση

Ε. Διακρίσεις δικαιωμάτων

1. Εξουσιαστικά

2. Σχετικά

3. Διαπλαστικά

4. Ολοκληρωμένα και ατελή

5. Προσωποπαγή - πραγματοπαγή. Αμεταβίβαστα - μεταβιβαστά

6. Διαιρετά και αδιαίρετα

ΣΤ. Δικαίωμα και αξίωση

1. Είδη αξιώσεων

2. Αξίωση και αγωγή

3. Συρροή αξιώσεων

α. Συρροή νόμιμων βάσεων

β. Συρροή αξιώσεων

γ. Σώρευση αξιώσεων

Ζ. Σύγκρουση δικαιωμάτων

Η. Ένσταση

ΙΙ. Kτήση, αλλοίωση και απώλεια δικαιωμάτων

Α. Κτήση

Β. Απώλεια

ΙΙΙ. Άσκηση και κατάχρηση του δικαιώματος

Α. Άσκηση του δικαιώματος

Β. Κατάχρηση δικαιώματος

Γ. Αποδυνάμωση

IV. Αυτοδύναμη προστασία δικαιώματος

A. Έννοια

B. Αυτοδικία

Γ. Άμυνα

Δ. Κατάσταση ανάγκης

V. Προστασία της προσωπικότητας

Α. Η σημασία της προστασίας

Β. Εκδηλώσεις της προσωπικότητας

Γ. Η παράνομη προσβολή της προσωπικότητας

Δ. Το περιεχόμενο της προστασίας της προσωπικότητας κατά τις ΑΚ 57 και

Ε. Προστασία της μνήμης νεκρού (ΑΚ 57 § 1 εδ. β)

ΣΤ. Όνομα και προϊόντα διάνοιας

§ 5. Παραγραφή και αποσβεστική προθεσμία

Ι. Παραγραφή

Α. Έννοια και διακρίσεις

Β. Διάρκεια

Γ. Η πενταετής παραγραφή

Δ. Έναρξη

Ε. Η παραγραφή του καθολικού δικαιώματος

ΙΙ. Αναστολή και διακοπή της παραγραφής

Α. Αναστολή της παραγραφής

1. Απόλυτη αναστολή

2. Αναστολή συμπληρώσεως

3. Παραγραφή κατά των ανικάνων και κατά των κληρονόμων

4. Παραγραφή υπέρ και κατά της κληρονομίας

5. Αποτελέσματα της αναστολής

Β. Διακοπή της παραγραφής

1. Αναγνώριση της αξίωσης

2. Άσκηση της αγωγής

3. Παραίτηση η απόρριψη για λόγους μη ουσιαστικούς

4. Πράξεις που εξομοιώνονται με την άσκηση αγωγής

5. Αποτελέσματα της διακοπής

6. Η παραγραφή εν επιδικία

7. Βεβαίωση με τελεσίδικη δικαστική απόφαση

8. Διακοπή με προσφυγή στη διαιτησία

Γ. Η παραγραφή των εμπράγματων αξιώσεων

Δ. Ενέργεια της συμπληρώσεως της παραγραφής

Ε. Το απαράγραπτο των ενστάσεων

ΣΤ. Η παραγραφή παρεπομένων αξιώσεων

Ζ. Δικαιοπραξία μεταβάλλουσα τους όρους της παραγραφής

Η. Παραίτηση από την παραγραφή

Θ. Πρόταση παραγραφής

ΙΙΙ. Αποσβεστική προθεσμία

Α. Έννοια

Β. Η ανάλογος εφαρμογή των διατάξεων για την παραγραφή

ΙV. Ο υπολογισμός του χρόνου

Α. Έννοια του χρόνου και της προθεσμίας και τρόποι υπολογισμού

Β. Έναρξη και λήξη της προθεσμίας

Γ. Η μέτρηση των ωρών ειδικότερα

Μερος δευτερο

Η δικαιοπραξία

§ 6. Έννοια και διακρίσεις δικαιοπραξιών

Ι. Έννοια της δικαιοπραξίας και σχέση με την ιδιωτική αυτονομία

Α. Στοιχεία της δικαιοπραξίας

1. Δήλωση βουλήσεως και πράξη βουλήσεως. Διάκριση από τη σχέση φιλοφροσύνης

2. Στοιχεία της δηλώσεως βουλήσεως

3. Ρητή και σιωπηρή δήλωση βουλήσεως

4. Έννομη συνέπεια

5. Ουσιώδη και επουσιώδη στοιχεία

6. Γενικό και ειδικό πραγματικό

Β. Άλλες νομικές πράξεις

1. Οιονεί δικαιοπραξία

2. Υλικές πράξεις

3. Δικαιοπρακτική παράλειψη

Γ. Διακρίσεις δικαιοπραξιών

1. Μονομερείς και πολυμερείς

2. Δικαιοπραξίες εν ζωή και αιτία θανάτου

3. Δικαιοπραξίες προσωπικού και περιουσιακού δικαίου

4. Δικαιοπραξίες ενοχικές και εμπράγματες

5. Δικαιοπραξίες υποσχετικές και εκποιητικές

6. Επιδοτικές και μη επιδοτικές δικαιοπραξίες

7. Επαχθείς και χαριστικές

8. Αιτιώδεις - αναιτιώδεις

9. Δικαιοπραξίες τυπικές και άτυπες

10. Συναινετικές και παραδοτικές

11. Δικαιοπραξίες ελεύθερης και αναγκαστικής καταρτίσεως

12. Αμφοτεροβαρείς - ετεροβαρείς δικαιοπραξίες

Δ. Καταπιστευτικές δικαιοπραξίες

1. Εξασφαλιστική μεταβίβαση κυριότητας κινητού

2. Εξασφαλιστική εκχώρηση απαιτήσεων

3. Καταπίστευμα και trust

ΙΙ. Προσύμφωνο και συγγενείς συμβάσεις

Α. Έννοια του προσυμφώνου

Β. Προστασία του δικαιούχου

Γ. Προϋποθέσεις για τη δεσμευτικότητα του προσυμφώνου

Δ. Σύμφωνο προαιρέσεως

Ε. Σύμφωνο προτιμήσεως

ΣΤ. Σύμβαση-πλαίσιο

Ζ. Επιστολή προθέσεων

ΙΙΙ. Ιδιαίτερες περιπτώσεις συνάψεως συμβάσεων

Α. Γενικοί Όροι Συναλλαγών (ΓΟΣ)

Β. Συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος

Γ. Συμβάσεις συναπτόμενες από απόσταση

§ 7. Κατάρτιση και ερμηνεία των δικαιοπραξιών

Ι. Κατάρτιση δικαιοπραξιών

Α. Μη απευθυντέες δηλώσεις βουλήσεως – Η ενέργεια

Β. Απευθυντέες δηλώσεις βουλήσεως

1. Η σημασία της περιέλευσης

2. Ανάκληση της δηλώσεως

3. Ο θάνατος του δηλούντος

4. Ανικανότητα του αποδέκτη

Γ. Σύναψη συμβάσεως

1. Πρόταση

2. Διάκριση από την Πρόσκληση. Η σημασία για τις συμβάσεις μετά από διαγωνισμό

3. Δεσμευτικότητα

4. Απόσβεση προτάσεως

5. Θάνατος του προτείνοντος ή του λήπτη

6. Έγκαιρη αποστολή με καθυστερημένη λήψη

7. Καθυστερημένη αποδοχή

8. Αποδοχή με τροποποιήσεις

9. Αποδοχή και περιέλευση

10. Πότε δεν είναι αναγκαία η περιέλευση

11. Χρόνος αποδοχής και χρόνος συνάψεως της συμβάσεως

12. Τόπος καταρτίσεως της συμβάσεως

Δ. Συμφωνία και ασυμφωνία

1. Φανερή ασυμφωνία

2. Λανθάνουσα ασυμφωνία

ΙΙ. Ερμηνεία των δικαιοπραξιών

Α. Σκοπός

Β. Αντικείμενο

Γ. Οι ερμηνευτικοί κανόνες των ΑΚ 173,

Δ. Ειδικές περιπτώσεις ερμηνείας

1. Διαθήκες

2. Μη απευθυντέες δηλώσεις βουλήσεως

3. Κανόνας falsa demonstratio

4. Ο νομικός χαρακτηρισμός

5. Η τήρηση τύπου

6. Δήλωση βουλήσεως προς ευρύ κύκλο προσώπων

7. Οι Γενικοί Όροι των Συναλλαγών

8. Πληρεξουσιότητα

9. Αξιόγραφα

Ε. Έλεγχος ερμηνείας από τον Άρειο Πάγο

ΣΤ. Η Πλήρωση των κενών της δικαιοπραξίας

1. Η συμπληρωτική ερμηνεία

2. Η διαπλαστική ερμηνεία

Ζ. Δικαιοπρακτικό θεμέλιο και ερμηνεία συμβάσεως

§ 8. Ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις

Α. Έννοια και νομική φύση

Β. Προϋποθέσεις

1. Στάδιο διαπραγματεύσεων

2. Αντισυναλλακτική συμπεριφορά

3. Ζημία

4. Αιτιώδης συνάφεια

Γ. Παραγραφή

Δ. Ευθύνη και συμβάσεις μετά από διαγωνισμό

§ 9. Άτυπο και τύπος

I. Έννοια και σκοποί του τύπου

Α. Έννοια

Β. Η αρχή του ατύπου

Γ. H καθιέρωση τύπου

1. Οι σκοποί

2. Η αναβίωση της τυπικότητας

Δ. Στοιχεία υποκείμενα σε τύπο

Ε. Ειδικότερα ζητήματα

1. Τύπος και πληρεξουσιότητα

2. Σύμφωνο και Δικαίωμα προαιρέσεως

3. Περιεχόμενο και ερμηνεία της τυπικής δικαιοπραξίας

4. Τύπος και Γενικοί Όροι των Συναλλαγών

ΣΤ. Άλλα παραδείγματα τυπικών και άτυπων δικαιοπραξιών

Ζ. Είδη τύπων

Η. Βάρος αποδείξεως

ΙΙ. Τα είδη του συστατικού τύπου

Α. Ιδιωτικό έγγραφο

1. Έννοια

2. Η ιδιόχειρη υπογραφή ως απαραίτητο στοιχείο του ιδιωτικού εγγρά­φου

3. Η Υπογραφή με μηχανικό μέσο

4. Η υπογραφή επί συμβάσεως

5. Υπογραφή από τον αντιπρόσωπο

6. Υπογραφή εγγράφου εν λευκώ

7. Δικονομικά ζητήματα

Β. Συμβολαιογραφικό έγγραφο

1. Έννοια

2. Περιπτωσιολογία

3. Αποδοχή με χωριστό έγγραφο

Γ. Δήλωση ενώπιον αρχής

ΙΙΙ. Η τροποποίηση και η κατάργηση της τυπικής δικαιοπραξίας

Α. Τροποποίηση και ο νόμιμος τύπος

Β. Η έννοια της ουσιώδους τροποποιήσεως

Γ. Συνέπειες της μη τηρήσεως τύπου για τις τροποποιήσεις

Δ. Η Κατάργηση τυπικής δικαιοπραξίας

1. Ολική και μερική κατάργηση

2. Ζητήματα απόδειξης

IV. Οι συνέπειες από την έλλειψη τύπου και η ίαση

A. Συνέπειες της τηρήσεως τύπου

B. Συνέπειες της μη τηρήσεως τύπου

1. Νόμιμος συστατικός τύπος

2. Εκούσιος συστατικός τύπος

Γ. Θεραπεία της ακυρότητας

Δ. Η εκπλήρωση της δικαιοπραξίας

Ε. Η υποχρέωση θεωρήσεως από τη ΔΟΥ και οι συνέπειες της μη θεωρή­σεως

ΣΤ. Ρήτρα για τη σύνταξη εγγράφου

V. Τύπος και τεχνολογία

A. Μη γνήσια ηλεκτρονικά έγγραφα

B. Δικαιοπραξίες καταρτιζόμενες ηλεκτρονικά

1. Έννοια

2. Κατάρτιση των συμβάσεων

3. Σκοπός

4. Η προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή

§ 10. Η άκυρη δικαιοπραξία

Ι. Εικονικότητα

Α. Έννοια και προϋποθέσεις

Β. Πρόσωπα μετέχοντα στην εικονικότητα

Γ. Συνέπειες

Δ. Προστασία καλόπιστων τρίτων

Ε. Είδη εικονικότητας: Απόλυτη και σχετική

ΣΤ. Δικαιοπραξίες με εικονικό τίμημα

Ζ. Δικαιοπραξία με παρένθετο πρόσωπο, κυρίως στις πωλήσεις ακινήτων

ΙΙ. Άκυρη δικαιοπραξία ως προς το περιεχόμενο

Α. Απαγορευμένη δικαιοπραξία

Β. Δικαιοπραξία με απαγορευμένη παροχή

Γ. Δικαιοπραξία που καταστρατηγεί την απαγόρευση

Δ. Απαγόρευση διαθέσεως

1. Απαγόρευση από το νόμο

2. Απαγόρευση από δικαστική απόφαση

3. Απαγόρευση διαθέσεως με προσωρινή διαταγή

4. Απαγόρευση διαθέσεως από δικαιοπραξία

ΙΙΙ. Δικαιοπραξίες αντίθετες στα χρηστά ήθη

Α. Ο σκοπός και το πεδίο εφαρμογής

Β. Τα χρηστά ήθη και η εξειδίκευσή τους

Γ. Περιπτώσεις ανήθικων δικαιοπραξιών

Δ. Συνέπειες της αντίθεσης στα χρηστά ήθη

Ε. Η υπέρμετρη δέσμευση της ελευθερίας

ΣΤ. Αισχροκερδείς ή καταπλεονεκτικές δικαιοπραξίες

1. Έννοια και προϋποθέσεις

2. Συνέπειες

§ 11. Η ακυρώσιμη δικαιοπραξία

Ι. Έννοια και περιπτώσεις της ακυρώσιμης δικαιοπραξίας

ΙΙ. Πλάνη

Α. Πλάνη στη δήλωση

1. Δήλωση από παραδρομή

2. Πλάνη ως προς το περιεχόμενο της δηλώσεως βουλήσεως

3. Η ουσιώδης πλάνη

Β. Πλάνη στη βούληση

Γ. Η πλάνη περί τις ιδιότητες (ΑΚ 142)

Δ. Διμερής πλάνη

Ε. Αποκλεισμός ακυρώσεως (ΑΚ 144)

ΣΤ. Καταβολή αποζημίωσης από τον πλανηθέντα

Ζ. Πλάνη και πραγματικά ελαττώματα

Η. Ειδικές διατάξεις για την πλάνη στο ΟικΔ και στο ΚληρΔ

Θ. Πλάνη και εσφαλμένη διαβίβαση της δηλώσεως βουλήσεως

Ι. Πλάνη και δικαιοπρακτικό θεμέλιο

IΙΙ. Απάτη

Α. Έννοια και προϋποθέσεις

Β. Απάτη από τρίτο

Γ. Οι συνέπειες και ειδικώς η ακυρωσία

Δ. Αποζημίωση και ακύρωση

Ε. Ειδικά ζητήματα

ΙV. Απειλή

A. Έννοια και προϋποθέσεις

Β. Συνέπειες

§ 12. Η ελαττωματικότητα της δικαιοπραξίας

Ι. Διακρίσεις της ελαττωματικής δικαιοπραξίας

ΙΙ. Οι συνέπειες της άκυρης δικαιοπραξίας

ΙΙΙ. Είδη ακυρότητας

Α. Αρχική και επιγενόμενη

Β. Απόλυτη και σχετική

Γ. Ολική και μερική

IV. Θεραπεία της ακυρότητας – Επικύρωση – Μετατροπή

A. Επικύρωση

B. Μετατροπή

V. Η άσκηση και οι συνέπειες της ακυρωσίας

VI. Η απόσβεση του δικαιώματος ακυρώσεως

A. Η παραίτηση

B. Η αποσβεστική προθεσμία

VII. Συνέπειες της ακυρώσεως

A. Η αναδρομικότητα

B. Η εξαίρεση της μη αναδρομικότητας

Γ. Σχέση ακυρωσίας και ακυρότητας

§ 13. Αιρέσεις και προθεσμίες

Ι. Αιρέσεις

Α. Έννοια και προϋποθέσεις

1. Τι σημαίνει αίρεση

2. Οι προϋποθέσεις

3. Διάκριση από τον τρόπο

4. Αίρεση και τύπος

Β. Είδη αιρέσεων

1. Γνήσιες και καταχρηστικές

2. Αναβλητικές και διαλυτικές

3. Θετικές και αρνητικές

4. Εξουσιαστικές

5. Τυχαίες και μικτές αιρέσεις

Γ. Επίδραση ορισμένων αιρέσεων στη δικαιοπραξία

Δ. Στάδιο ηρτημένης αιρέσεως

Ε. Η πλήρωση της αιρέσεως και η προστασία κατά το μετέωρο διάστημα

1. Αποζημίωση για ματαίωση ή βλάβη του δικαιώματος του υπό αίρεση δικαιούχου.

2. Διάθεση όσο εκκρεμεί η αίρεση (ΑΚ 206)

3. Πλασματική πλήρωση αιρέσεως

ΣΤ. Η Ματαίωση των αιρέσεων

Ζ. Χρόνος με τον οποίο θα κριθούν τα στοιχεία

ΙΙ. Προθεσμίες

§ 14. Αντιπροσώπευση και πληρεξουσιότητα

Ι. Η αντιπροσώπευση

Α. Έννοια και σημασία της αντιπροσωπεύσεως

Β. Διακρίσεις αντιπροσωπεύσεως

Γ. Διακρίσεις του αντιπροσώπου από συγγενείς θεσμούς

Δ. Προϋποθέσεις άμεσης αντιπροσωπεύσεως

Ε. Στοιχεία που κρίνονται από τον αντιπρόσωπο

ΙΙ. Αυτοσύμβαση

Α. Έννοια

Β. Έκταση της απαγόρευσης

Γ. Εξαιρέσεις από την απαγόρευση

Δ. Συγγενείς περιπτώσεις σύγκρουσης

ΙΙΙ. Πληρεξουσιότητα

Α. Έννοια

Β. Πώς χορηγείται

Γ. Η ερμηνεία της πληρεξουσιότητας

Δ. Είδη

1. Γενική και ειδική

2. Ρητή και σιωπηρή

3. Ατομική και συλλογική

Ε. Τύπος

Ζ. Πληρεξουσιότητα και εσωτερική σχέση

Η. Πληρεξουσιότητα και κύρια δικαιοπραξία

Θ. Μεταπληρεξουσιότητα

Ι. Ελαττώματα της πληρεξουσιότητας

Κ. Παύση της πληρεξουσιότητας

1. Πώς επέρχεται

2. Η αμετάκλητη πληρεξουσιότητα

3. Η παύση με το θάνατο, ανικανότητα και πτώχευση

4. Περάτωση της εσωτερικής σχέσης

5. Δικαιοπραξία μετά από την παύση

6. Η απόκρουση λόγω μη επιδείξεως πληρεξουσίου

Λ. Έλλειψη εξουσίας αντιπροσωπεύσεως

1. Έννοια

2. Η έγκριση

3. Εκτέλεση ή αποζημίωση

4. Η μονομερής δικαιοπραξία

Μ. Πληρεξουσιότητα ανοχής – Φαινομένη πληρεξουσιότητα

Ν. Κατάχρηση πληρεξουσιότητας

§ 15. Συγκατάθεση τρίτου

Ι. Έννοια και διακρίσεις συγκατάθεσης

Α. Η συναίνεση

Β. Η έγκριση

ΙΙ. Διάθεση από μη δικαιούχο

ΙΙΙ. Εξουσιοδότηση

Α. Εξουσιοδότηση προς είσπραξη

Β. Εξουσιοδότηση προς διάθεση

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΝΟΜΩΝ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Ε. Γιαννακάκις/Μ. Γιαννακάκης, Η διακοπή της παραγραφής στο Αστικό, Ναυτικό και Δημόσιο Δίκαιο, 4η έκδ., 2024
Η πληρέστερη παρουσίαση όλων των ζητημάτων γύρω από τη διακοπή της παραγραφής μέσα από τη σκοπιά της σύγχρονης θεωρίας και νομολογίας
Κ. Παντελίδου, Η αμετάκλητη πληρεξουσιότητα, 3η έκδ., 2022
Μια πλήρης ανάλυση του θεσμού της αμετάκλητης πληρεξουσιότητας με πλούσιες αναφορές σε ζητήματα της πράξης
Ι. Σπυριδάκης, Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, 3η έκδ., 2022
Συστηματική ανάλυση των Γενικών Αρχών του Αστικού δικαίου με έμφαση στην κατανόηση και την εύληπτη δομή
Π. Φύτρου, Η αστική ιατρική ευθύνη στο πεδίο της ανθρώπινης αναπαραγωγής, 2022
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #8
Εξειδικευμένη ανάλυση της νομικής αντιμετώπισης όλων των αναφυόμενων ζητημάτων
Κ. Χατζηγιαννάκης, Νομικές Οντότητες στην έννομη τάξη, 2022
Οι νομικές οντότητες ως υποκείμενα δικαίου - ζητήματα αναγνώρισης και ανάπτυξής τους