Κ. Μπακόπουλος, Συμβολές στο εργατικό δίκαιο, 2017


Κ. Μπακόπουλος, Συμβολές στο εργατικό δίκαιο, 2017

Στο ανά χείρας βιβλίο συγκεντρώνονται μελέτες οι οποίες εκτείνονται χρονικά σε βάθος 20ετίας. Αυτό ευλόγως θέτει το ερώτημα της επικαιρότητάς τους. Το δίκαιο είναι ζωντανός οργανισμός που εξελίσσεται, νομοθετικά και νομολογιακά. Αυτό ισχύει κατά μείζονα λόγο για το εργατικό δίκαιο στη χώρα μας, που έχοντας δεχθεί όλη την πίεση της οικονομικής κρίσης θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως μια περίπτωση «αλλαγής παραδείγματος».

Παρά ταύτα, συμπτωματικά ή μη, οι περισσότερες από τις μελέτες απηχούν ισχύον ακόμη δίκαιο. Από άποψη δε θεματολογίας, πραγματεύονται κομβικά, διαχρονικώς επίκαιρα ζητήματα του εργατικού δικαίου, που καθημερινά απασχολούν τη νομολογία. Παράλληλα, πολλές από αυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις της «μνημονιακής» νομοθεσίας των τελευταίων ετών και της σχετικής νομολογίας μέχρι πολύ πρόσφατα.

Ένα άλλο συνεκτικό στοιχείο του τόμου αυτού είναι η ενιαία μεθοδολογική προσέγγιση. Αυτή συνίσταται στο σεβασμό στον ισχύοντα κανόνα δικαίου έτσι όπως έχει γραμματικά και νοηματικά αποτυπωθεί, στην προσήλωση στους αναγνωρισμένους κανόνες ερμηνείας –και με επίγνωση των ορίων τους– και στη χρήση με φειδώ των ρητρών αισθήματος δικαίου ως εργαλείου συναγωγής νομικών συμπερασμάτων

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Συμβολές στο εργατικό δίκαιο
© 2017
Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-728-1
Σελίδες
ΧΙ + 566
Τιμή
€ 46,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Προλεγόμενα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Η σύναψη και το περιεχόμενο της ατομικής

σύμβασης εργασίας

1. Οι εφημερίες των ιατρών και η έννοια της ετοιμότητας προς εργασία

2. Δικαστικός έλεγχος της συμβατικής ελευθερίας;

3. Σύμβαση εργασίας μέλους Δ.Σ. με Α.Ε

4. Ζητήματα εφαρμοστέου δικαίου σε συμβάσεις εργασίας

5. Οι εργασιακές σχέσεις στις ΔΕΚΟ μετά το ν. 3429/2005

6. Το τεκμήριο της ανεξάρτητης εργασίας στο ν. 2639/1998

7. Τα όρια εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης στην αμοιβή και η σχέση της με την ελευθερία των συμβάσεων

8. Σύμβαση απλής ετοιμότητας προς εργασία

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η καταγγελία της ατομικής σύμβασης εργασίας

1. Ανώτατο όριο αποζημιώσεως και ευνοϊκότερες συμφωνίες

2. Η προστασία των συνδικαλιστικών στελεχών από την καταγγελία - Παλαιοί και νέοι προβληματισμοί

3. Η συνταξιοδότηση ως αιτία καταγγελίας

4. Οι συμβάσεις με όριο ηλικίας και οι ρήτρες μονιμότητας μετά το ν. 4046/2012 και την ΠΥΣ 6/2012

5. Oι οικονομικοτεχνικοί λόγοι ως αιτία καταγγελίας συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου – ιδίως συμβάσεων που διέπονται από κανονισμό εργασίας με όριο ηλικίας

6. Περιορισμοί στο δικαίωμα καταγγελίας για σπουδαίο λόγο (ΑΚ 672) με διατάξεις κανονισμών εργασίας

7. Zητήματα αστικού και δικονομικού δικαίου από την καταγγελία της συμβάσεως εργασίας

8. Η «αιτία» της καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας

9. Συμβατική αποζημίωση απολύσεως - Αποσβεστική προθεσμία της σχετικής αξιώσεως

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Ομαδικές απολύσεις

1. Η απόφαση του ΔΕΕ της 21.12.2016 για τις ομαδικές απολύσεις

2. Σκέψεις για τη νομοθεσία των ομαδικών απολύσεων (μετά και την υποβολή προδικαστικού ερωτήματος στο ΔΕΕ με την ΣτΕ 1254/2015)

3. Massenentlassungen in Griechenland. Die Unvereinbarkeit des griechischen mit dem europäischen Recht und die Zuspitzung des Problems nach der Änderung der Rechtsprechung

4. Η πρόσφατη τροπολογία περί ομαδικών απολύσεων. Καμία βελτίωση της προβληματικής κατάστασης

5. Ζητήματα ομαδικών απολύσεων

6. Τα όρια της αυτονομίας των μερών κατά τις διαβουλεύσεις για την εφαρμογή του ν. 1387/1983

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Μεταβίβαση επιχείρησης και ευθύνης

1. Αναδιάρθρωση επιχειρήσεων και προστασία των εργαζομένων. Η νομολογία του ΔΕΕ για την έννοια της μεταβίβασης επιχείρησης σε μια διαρκή αναζήτηση σημείων ισορροπίας

2. H ευθύνη της μητρικής εταιρίας έναντι αντισυμβαλλομένων της θυγατρικής της. Μια επισκόπηση με βάση τους λόγους ευθύνης

3. Ζητήματα ευθύνης λόγω διαδοχής στην επιχείρηση

4. Εξαγορά επιχειρήσεως και εργασιακές σχέσεις

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

Συλλογικές εργασιακές σχέσεις

1. Η νομιμότητα της απεργίας από την άποψη των αιτημάτων (ιδίως αυτών που σχετίζονται με επιχειρηματικές αποφάσεις και με νομικές διαφορές)

2. Σχόλια και σκέψεις για τη διαιτησία με αφορμή την ΟλΣτΕ 2307/2014

3. Οι όροι εργασίας μετά τη λήξη της σ.σ.ε.

4. Μεταρρυθμίσεις της εργατικής νομοθεσίας στο ν. 3845/2010

5. Δικονομικά δικαιώματα συνδικαλιστικών οργανώσεων

6. Υποχρέωση ίσης μεταχείρισης επιχειρησιακών συνδικαλιστικών οργανώσεων

7. Η επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας ως μέσο προσαρμογής σε νέα οικονομικά δεδομένα

8. Ο κανονισμός εργασίας. Κατάρτιση, περιεχόμενο και σχέση με την πρακτική της εκμετάλλευσης

9. Απεργία πολιτική, απεργία εργασιακή-πολιτική, απεργία διαμαρτυρίας

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ

Το ελληνικό εργατικό δίκαιο στο διεθνές περιβάλλον

1. Grundzüge des griechischen Kündigungsrechts und der Arbeitsgerichtsbarkeit

2. Das griechische Arbeitsrecht im Wandel

3. Employment legislation reforms in Greece

4. Aktuelle Fragen des griechischen Arbeitsrechts

5. Αρχή της επικουρικότητας και κοινοτικός κοινωνικός χώρος

6. Der Einfluß des Gemeinschaftsrechts auf die Arbeitsverhältnisse in Griechenland 1981-1988

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Ε. Κομπατσιάρη, Εργατικό Ποινικό Δίκαιο, 2024
Η πρώτη πλήρης συστηματική ανάλυση της ποινικής προστασίας των εργαζομένων στο σύνολο του Ατομικού και Συλλογικού Εργατικού Ποινικού Δικαίου
Εργατική νομοθεσία - Βασικά Νομοθετήματα, 4η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #26
Ο πρόσφατος νόμος 5053/2023 επέφερε σημαντικές αλλαγές στο εργατικό δίκαιο και ειδικότερα στην ύλη των ατομικών εργασιακών σχέσεων, οι οποίες κατέστησαν αναγκαία την παρούσα...
Δ. Ζερδελής, Εγχειρίδιο Εργατικού Δικαίου - Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις, 8η έκδ., 2023
Ευσύνοπτη και συστηματική παρουσίαση της ύλης του εργατικού δικαίου - ενημερωμένο με τον νόμο 5053/2023
Δ. Ζερδελής, Εφαρμογές Εργατικού Δικαίου, τόμ. 1, 2η έκδ., 2023
Πρακτικά θέματα με εκτενείς και τεκμηριωμένες απαντήσεις στο πεδίο του Ατομικού Εργατικού Δικαίου