Κ. Μπακόπουλος, Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας, 2012


Κ. Μπακόπουλος, Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας, 2012 Στο βιβλίο αυτό ερμηνεύονται συστηματικά τα βασικότερα νομικά ζητήματα της καταγγελίας, τα οποία ανακύπτουν κατά την εφαρμογή των ν. 2112/20 και 3198/55, όπως ισχύουν μετά τις τροποποιήσεις της "μνημονιακής" νομοθεσίας ( ν. 3863/10, 3899/10). Εξετάζονται ζητήματα που αφορούν στην επίδραση του λόγου της καταγγελίας στο κύρος της και συναφώς τα όρια του δικαστικού ελέγχου της αιτίας της καταγγελίας. Ειδική αναφορά γίνεται στο αν οι οικονομοτεχνικοί λόγοι δικαιολογούν την καταγγελία συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Επίσης εξετάζονται οι διάφορες μορφές περιορισμών του δικαιώματος καταγγελίας, κυρίως μέσω κανονισμών εργασίας, καθώς και το επίκαιρο θέμα της κατάργησης των ρητρών μονιμότητας με την ΠΥΣ 6/2012. Η ισορροπία αναγκαστικού δικαίου και ιδιωτικής βουλήσεως στην καταγγελία ερευνάται και στο πλαίσιο των ατομικών συμφωνιών που προβλέπουν ευνοϊκότερους όρους καταγγελίας σε σχέση με τις νόμιμες ρυθμίσεις. Στην τελευταία ενότητα της μελέτης αντιμετωπίζεται το ζήτημα, αν και σε ποιά έκταση η μεταβολή των όρων της σύμβασης σε συλλογικό επίπεδο συνιστά καταγγελία, ιδίως μετά τις πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις στο θέμα της μετενέργειας.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας
Ζητήματα ισορροπίας αναγκαστικού δικαίου και ιδιωτικής βουλήσεως
© 2012
Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-879-0
Σελίδες
ΧΙ + 210
Τιμή
€ 22,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ

Α. Το σύστημα καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας στο ελληνικό δίκαιο

I. Νόμιμοι λόγοι λύσης της σύμβασης εργασίας

1. Το δικαίωμα καταγγελίας και η άσκησή του

α) Νομοθετικά θεμέλια

β) Τύπος και περιεχόμενο

γ) Ανάκληση

2. Λοιποί λόγοι λύσης της σύμβασης εργασίας

α) Η λύση με συμφωνία

β) Η αποχώρηση του μισθωτού με τη συγκατά-θεση του εργοδότη

γ) Λόγοι λύσης που αφορούν στο πρόσωπο των συμβαλλομένων

ΙΙ. Τακτική, άτακτη και έκτακτη καταγγελία της σύμβασης εργασίας

1. Οι βασικές ρυθμίσεις των νόμων 2112/1920 και 3198/1955

2. Η σχετική αλληλεξάρτηση προθεσμίας και απο-ζημίωσης

3. Η έννομη σχέση κατά τη διάρκεια του χρόνου προμήνυσης

4. Ο χρόνος υπηρεσίας

5. Ερμηνευτικά ζητήματα μετά την ισχύ των νόμων 3863/2010 και 3899/2010

6. Η εμβέλεια του άρθρου 8 παρ. 3 ν. 2112/1920

Β. H αιτία της καταγγελίας

Ι. Ο αναιτιώδης χαρακτήρας της καταγγελίας της σύμ-βασης εργασίας αορίστου χρόνου και τα όρια του δικαστικού ελέγχου

1. Υποκειμενικά και αντικειμενικά κριτήρια ελέγχου της απόλυσης

α) Η αρχή του εσχάτου μέσου (ultima ratio)

β) Κριτήρια επιλογής των συμβάσεων που θα κα-ταγγελθούν

γ) Η λεγόμενη «αρνητική πρόγνωση»

2. Η φαινομενικά αναίτια καταγγελία

3. Τα όρια της νομολογιακής διάπλασης του δικαίου της καταγγελίας

4. Σημεία σύγκλισης των συστημάτων ελέγχου της αιτίας της καταγγελίας: Προς ένα δίκαιο αποζημίωσης;

IΙ. Η επικουρική καταγγελία

ΙΙΙ. Οικονομοτεχνικοί λόγοι ως αιτία καταγγελίας συμβάσεων ορισμένου χρόνου

Γ. Δικαίωμα καταγγελίας και ιδιωτική βούληση

I. Ατομικές και συλλογικές συμφωνίες σχετικά με την καταγγελία

ΙΙ. Συμφωνίες με αντικείμενο την αιτία της καταγγελίας

1. Aποκλεισμός τακτικής καταγγελίας

2. Ο αναπαλλοτρίωτος πυρήνας του άρθρου 672 ΑΚ

3. Διαδικαστικοί περιορισμοί του δικαιώματος καταγγελίας

4. Αιτιώδης καταγγελία και μονομερής τροποποίηση της σύμβασης

IΙΙ. Συμβάσεις εργασίας με όριο ηλικίας και ρήτρες μονιμότητας μετά το ν. 4046/2012

ΙV. Συμφωνίες με αντικείμενο την αποζημίωση

1. Ανώτατο όριο αποζημίωσης και ευνοϊκότερες συμφωνίες

2. Aιτία καταγγελίας και συμβατική αποζημίωση

3. Συμβατική αποζημίωση υπό όρους

Δ. Η μεταβολή των όρων εργασίας ως καταγγελία

Ι. Η νομοθετική προστασία από βλαπτική μεταβολή

ΙΙ. Συλλογικές συμφωνίες περί όρων εργασίας στο επίπεδο της επιχείρησης και η εφαρμογή τους στις ατομικές συμβάσεις εργασίας: η περίπτωση της συμφωνίας των ομαδικών απολύσεων

ΙΙΙ. Οι όροι εργασίας μετά την καταγγελία της ΣΣΕ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Ε. Κομπατσιάρη, Εργατικό Ποινικό Δίκαιο, 2024
Η πρώτη πλήρης συστηματική ανάλυση της ποινικής προστασίας των εργαζομένων στο σύνολο του Ατομικού και Συλλογικού Εργατικού Ποινικού Δικαίου
Εργατική νομοθεσία - Βασικά Νομοθετήματα, 4η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #26
Ο πρόσφατος νόμος 5053/2023 επέφερε σημαντικές αλλαγές στο εργατικό δίκαιο και ειδικότερα στην ύλη των ατομικών εργασιακών σχέσεων, οι οποίες κατέστησαν αναγκαία την παρούσα...
Δ. Ζερδελής, Εγχειρίδιο Εργατικού Δικαίου - Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις, 8η έκδ., 2023
Ευσύνοπτη και συστηματική παρουσίαση της ύλης του εργατικού δικαίου - ενημερωμένο με τον νόμο 5053/2023
Δ. Ζερδελής, Εφαρμογές Εργατικού Δικαίου, τόμ. 1, 2η έκδ., 2023
Πρακτικά θέματα με εκτενείς και τεκμηριωμένες απαντήσεις στο πεδίο του Ατομικού Εργατικού Δικαίου