Κ. Μακρίδου, Δικονομία Εργατικών Διαφορών, 2009


Κ. Μακρίδου, Δικονομία Εργατικών Διαφορών, 2009

Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται και αναλύονται διεξοδικά όλα τα δικονομικά ζητήματα των εργατικών διαφορών, από της καταθέσεως της αγωγής μέχρι την αναγκαστική εκτέλεση. Ερμηνεύονται τα σχετικά τα άρθρα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, καθώς και οι διατάξεις των ειδικών νόμων που ρυθμίζουν εργατικά θέματα, ώστε ο αναγνώστης να αποκτά μία απολύτως ολοκληρωμένη εικόνα της εργατικής δίκης. Εξάλλου, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του ΚΠολΔ ελάχιστα θίγουν την εξαιρετικά επιτυχημένη εργατική διαδικασία. Τα δικονομικά προβλήματα είναι πολλά και έχουν ως αφετηρία τους τις σημαντικές ιδιομορφίες της εργατικής δίκης και τις ιδιαιτερότητές της σε σχέση προς την τακτική διαδικασία. Ιδιομορφίες, που αποβλέπουν στην υλοποίηση της ουσιαστικού δικαίου προστασίας, την οποία απολαύει ο εργαζόμενος, ως ασθενέστερο μέρος. Τα επιμέρους προβλήματα κατατάσσονται συστηματικά από την συγγραφέα, η οποία προχωρεί σε διεξοδική ανάλυση και επίλυσή τους με γνώμονα τη θεωρία, αλλά κατά κύριο λόγο την πλούσια νομολογία των ετών 2000-2009. Με πληρότητα και κριτικό πνεύμα παρουσιάζεται, για κάθε ειδικότερο ζήτημα, η κρατούσα νομολογία, εκτίθενται οι αντίθετες νομολογιακές απόψεις, εντέλει δε διατυπώνεται με πλήρη επιχειρηματολογία η θέση της συγγραφέως. Ενισχύεται έτσι ένας γόνιμος διάλογος μεταξύ νομολογίας και θεωρίας. Ο νομικός της πράξης, καθώς και ο ερευνητής έχουν στα χέρια τους ένα αναμφισβήτητα πολύτιμο βοήθημα, που αξιοποιεί πλήρως την πλούσια νομολογία των τελευταίων ετών και προσφέρει θεμελιωμένες απαντήσεις στα προβλήματα της εργατικής δίκης.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Δικονομία Εργατικών Διαφορών
Ερμηνεία δικονομικών και ουσιαστικών ζητημάτων εργατικού δικαίου - Νομολογία ετών 2000-2009 - Θεωρητική τεκμηρίωση
© 2009
Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-447-1
Σελίδες
388
Εξαντλημένο

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος

Κυριότερες συντομογραφίες

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Π Ρ Ω Τ Ο

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

§ 1. Oριοθέτηση της δικαιοδοσίας μεταξύ πολιτικών και διοικητι-

κών δικαστηρίων

Ι. Έρευνα της δικαιοδοσίας

ΙΙ. Το κριτήριο της υποκείμενης σχέσεως-Νομολογιακές διακυμάν-

σεις

ΙΙΙ. Διαφορές από συλλογικές συμβάσεις εργασίας και διαιτητικές

αποφάσεις

IV. Ασφαλιστικές διαφορές

§ 2. Διασταύρωση πολιτικής και διοικητικής δικαιοδοσίας

Ι. Αναστολή της πολιτικής δίκης

ΙΙ. Παρεμπίπτων έλεγχος διοικητικών ζητημάτων

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

§ 1. Ο έλεγχος της τηρητέας διαδικασίας

Ι. Συνέπειες εισαγωγής και εκδικάσεως με εσφαλμένη διαδικασία

ΙΙ. Ανεφάρμοστο των διατάξεων για τις μικροδιαφορές

ΙΙΙ. Η έρευνα της τηρητέας διαδικασίας σε συνάρτηση προς το

βάσιμο της αγωγής

IV. Ένδικα μέσα κατά αποφάσεως που εκδόθηκε με εσφαλμένη

διαδικασία

§ 2. Κατηγορίες διαφορών που υπάγονται στην εργατική διαδικασία

Ι. Νομικός χαρακτηρισμός της εννόμου σχέσεως από τα συμβαλ-

λόμενα μέρη

ΙΙ. Νομοθετικός χαρακτηρισμός της εννόμου σχέσεως

α. Δεσμευτικός ή όχι για το δικαστήριο ο νομοθετικός χαρα-

κτηρισμός

β. Νομοθετικός χαρακτηρισμός των διαδοχικών συμβάσεων

εργασίας ορισμένου χρόνου στον δημόσιο τομέα

ΙΙΙ. Διαφορές από εξαρτημένη εργασία ή εξ αφορμής αυτής

IV. Διαφορές μεταξύ των από κοινού εργαζομένων

V. Διαφορές από συλλογικές συμβάσεις εργασίας

VI. Διαφορές μεταξύ επαγγελματικών ή βιοτεχνών και πελατών

τους

VII. Διαφορές μεταξύ οργανισμών κοινωνικής ασφαλίσεως και των

ασφαλισμένων στους οργανισμούς αυτούς

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Τ Ρ Ι Τ Ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

§1. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα

Ι. Εξαιρετική αρμοδιότητα μονομελούς πρωτοδικείου - Αρμοδιό-

τητα επί αντικειμένου διαφοράς που δεν αποτιμάται χρηματικά.

ΙΙ. Ναυτικές υποθέσεις

ΙΙΙ. Κανόνες υπολογισμού της αξίας του αντικειμένου της διαφοράς

IV. Υπολογισμός της αξίας του αντικειμένου της διαφοράς επί

αμφισβητήσεως της εργασιακής σχέσεως καθεαυτής

V. Ένδικα μέσα λόγω αναρμοδιότητας

§ 2. Κατά τόπον αρμοδιότητα

§ 3. Διεθνής δικαιοδοσία

Ι. Κριτήρια καθορισμού της διεθνούς δικαιοδοσίας

ΙΙ. Παρέκταση της διεθνούς δικαιοδοσίας

§ 4. Διεθνής δικαιοδοσία στο κοινοτικό δίκαιο

Ι. Ρυθμίσεις του Κανονισμού «Βρυξέλλες Ι»(44/2001) για τις ατο-

μικές συμβάσεις εργασίας

ΙΙ. Εγκυρότητα των συμφωνιών παρεκτάσεως κατά τον Κανονισμό

«Βρυξέλλες Ι» (44/4001)

§ 5. Απαγόρευση διαιτητικής επιλύσεως των εργατικών διαφορών

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΟΥΣ

§ 1. Ικανότητα διαδίκου

§ 2. Ικανότητα δικαστικής παραστάσεως

§ 3. Νομιμοποίηση

Ι. Κατά κανόνα νομιμοποίηση

ΙΙ. Νομιμοποίηση επί αναγνωριστικής αγωγής-Αναγνώριση απερ-

γίας ως παράνομης και καταχρηστικής

ΙΙΙ. Ενεργητική νομιμοποίηση επαγγελματικών οργανώσεων και

ενώσεων

§ 4. Πληρεξουσιότητα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Π Ε Μ Π Τ Ο

ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

§ 1. Άσκηση αγωγής

Ι. Προθεσμία κλητεύσεως

ΙΙ. Πινάκιο-Πλασματική κλήτευση

§ 2. Το ορισμένο περιεχόμενο της αγωγής

Ι. Ουσιώδη γεγονότα της ιστορικής βάσεως της αγωγής

ΙΙ. Θεραπεία της αγωγικής αοριστίας με παραπομπή σε έγγραφα

και αποδεικτικά μέσα

IΙΙ. Θεραπεία της αγωγικής αοριστίας με τις προτάσεις

ΙV. Θεραπεία της αγωγικής αοριστίας με δικαστική καθοδήγηση

V. Αοριστία του αγωγικού αιτήματος

VI. Αοριστία ως προς τα λοιπά αναγκαία στοιχεία της αγωγής

§ 3. Πρόωρη καταψήφιση ή αναγνώριση υποχρεώσεως

Ι. Καταβολή μη απαιτητών κατά τον χρόνο της συζητήσεως της

αγωγής αποδοχών

ΙΙ. Καταβολή μισθών υπερημερίας λόγω άκυρης καταγγελίας της

εργασιακής συμβάσεως, για τον χρόνο μετά την συζήτηση της

αγωγής

§ 4. Αντικείμενο αναγνωριστικής αγωγής

§ 5. Αντικειμενική και επικουρική σώρευση αγωγών

Ι. Ταυτότητα διαδικασίας των σωρευόμενων αγωγών

ΙΙ. Αντίφαση των σωρευόμενων αγωγικών αξιώσεων

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε Κ Τ Ο

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

§ 1. Συνέπειες δικονομικού δικαίου

Ι. Εκκρεμοδικία

ΙΙ. Απαγόρευση μεταβολής του αγωγικού αιτήματος

ΙΙΙ. Απαγόρευση μεταβολής της αγωγικής βάσεως

§ 2. Συνέπειες ουσιαστικού δικαίου

Ι. Δικονομκοί τόκοι και τοκοφορία εργατικών απαιτήσεων

ΙΙ. Διακοπή και αναστολή παραγραφής και αποσβεστικής προ-

θεσμίας

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε Β Δ Ο Μ Ο

ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

§1. Νόμιμη παράσταση και ερημοδικία των διαδίκων

Ι. Κατάθεση προτάσεων

ΙΙ. Παράσταση με έγγραφη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων.

ΙΙΙ. Ερημοδικία διαδίκων

§ 2. Απόπειρα συμβιβασμού

§ 3. Δικαστικό ένσημο

Ι. Όριο απαλλαγής στις εργατικές αγωγές

ΙΙ. Υπολογισμός επί αιτήματος καταβολής μισθών υπερημερίας

για τον χρόνο μετά την συζήτηση της αγωγής

ΙΙΙ. Υπολογισμός όταν επιδιώκεται η καταβολή τόκων υπερημερίας

IV. Απαλλαγή επί αξιώσεων από εργατικό ατύχημα

V. Συνέπειες παραλείψεως καταβολής του δικαστικού ενσήμου

§ 4. Έκδοση μη οριστικών αποφάσεων

Ι. Αναστολή της δίκης

ΙΙ. Επανάληψη συζητήσεως

§ 5. Δικονομική συμπεριφορά του εναγομένου

Ι. Ένσταση, αντένσταση και άρνηση της αγωγικής βάσεως

α. Διάκριση μεταξύ ενστάσεως και αρνήσεως της αγωγικής

βάσεως

β. Ουσιώδη γεγονότα ενστάσεων

γ. Ένσταση εργοδότη περί υπεροχής άλλου υπαλλήλου κατά

αγωγής με βάση την παράλειψη προαγωγής

δ. Άμυνα κατά αγωγής αναγνωριστικής της ακυρότητας της

καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας

ε. Ένσταση καταχρήσεως δικαιώματος

στ. Ένσταση συμψηφισμού

ΙΙ. Τρόπος προβολής των αμυντικών ισχυρισμών

III. Νέοι πραγματικοί ισχυρισμοί στον δεύτερο βαθμό

ΙV. Ανταγωγή

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ο Γ Δ Ο Ο

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

§ 1. Αποδεικτική διαδικασία

Ι. Επίκληση και προσαγωγή αποδεικτικών μέσων

α. Προαπόδειξη

β. Τρόπος και χρόνος επικλήσεως και προσαγωγής

γ.Νέα αποδεικτικά μέσα στον δεύτερο βαθμό

§ 2. Κατ’ ιδίαν αποδεικτικά μέσα

Ι. Ομολογία

ΙΙ. Έγγραφα

ΙΙΙ. Αυτοψία και Πραγματογνωμοσύνη

IV. Μάρτυρες

V. Εξέταση διαδίκων

VI. Δικαστικά τεκμήρια

VII. Ένορκες βεβαιώσεις

VIII. Αποδεικτικά μέσα «μη πληρούντα τους όρους του νόμου»

§ 3. Βάρος αποδείξεως

I. Ιδιαιτερότητες της εργατικής διαδικασίας κατά την κατανομή

του βάρους αποδείξεως

II. Η κατανομή του βάρους αποδείξεως σε υποθέσεις διακρίσεων

και παραβιάσεως της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως των εργα-

ζομένων

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε Ν Α Τ Ο

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΙΚΕΣ

§ 1. Απλή και αναγκαία ομοδικία

Ι. Ειδική περίπτωση ομοδικίας μεταξύ περισσότερων εργαζομέ-

νων

ΙΙ. Περιπτώσεις απλής ομοδικίας

ΙΙΙ. Το ζήτημα της ομοδικίας μεταξύ του εργοδότη και των προ-

αχθέντων αντί του ενάγοντος συναδέλφων του τελευταίου

IV. Η ταυτότητα διαδικασίας ως προϋπόθεση για την θεμελίωση

απλής ομοδικίας στις εργατικές διαφορές

§ 2. Παρεμβάσεις

Ι. Απλή και αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση

ΙΙ. Τρόπος ασκήσεως των παρεμβάσεων (κύριας, πρόσθετης)

ΙΙΙ. Η ειδική παρέμβαση των συνδικαλιστικών οργανώσεων

IV. Η ειδική παρέμβαση των συνδικαλιστικών οργανώσεων υπέρ

του θιγομένου από την παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχει-

ρίσεως ανδρών και γυναικών

§ 3. Προσεπίκληση

Ι. Τρόπος ασκήσεως της προσεπικλήσεως

ΙΙ. Προσεπίκληση δικονομικού εγγυητή

α. Προσεπίκληση του κυρίου του έργου

β. Προσεπίκληση του μεταβιβάσαντος την επιχείρηση από τον

διάδοχό του

γ. Προσεπίκληση του προαχθέντος από τον εναγόμενο εργο-

δότη

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ Ε Κ Α Τ Ο

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ

§ 1. Παραίτηση από το δικαίωμα της αγωγής

§ 2. Συμβιβασμός

Ι. Δικαστικός συμβιβασμός

ΙΙ. Εξώδικος συμβιβασμός

ΙΙΙ. Συμβιβασμός ως προς αποζημίωση από εργατικό ατύχημα

§ 3. Αποδοχή της αγωγής

§ 4. Αποδοχή της δικαστικής αποφάσεως

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε Ν Δ Ε Κ Α Τ Ο

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ

§ 1. Επίκληση και έρευνα του δεδικασμένου

§ 2. Δεδικασμένο για κύρια ουσιαστικά και προδικαστικά ζητήματα

Ι. Δεδικασμένο για αξιώσεις μεταγενέστερου χρόνου

ΙΙ. Δεδικασμένο για μέρος της απαιτήσεως ή του δικαιώματος

§ 3. Δεδικασμένο από απόφαση ασφαλιστικών μέτρων

Ι. Προσωρινή ισχύς αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων

ΙΙ. Ανακλήσεις αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων

ΙΙΙ. Προσωρινή ισχύς αποφάσεως που υποχρέωσε τον εργοδότη

να αποδέχεται τις υπηρεσίες του μισθωτού, για τον χρόνο μετά

την έκδοση οριστικής αποφάσεως, η οποία απέρριψε αγωγή

αναγνωριστική ακυρότητας της καταγγελίας

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ Ω Δ Ε Κ Α Τ Ο

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

§ 1. Ανακοπή ερημοδικίας

§ 2. Έφεση

Ι. Άσκηση εφέσεως

ΙΙ. Προσβαλλόμενες με έφεση αποφάσεις

ΙΙΙ. Έφεση κατά αποφάσεως που εκδόθηκε χωρίς την παρουσία

του εκκαλούντος

IV. Αντέφεση και πρόσθετοι λόγοι εφέσεως

α. Τρόπος και χρόνος ασκήσεως

β. Κεφάλαια εκκληθέντα και αναγκαίως συνεχόμενα με τα εκ-

κληθέντα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ Ε Κ Α Τ Ο Τ Ρ Ι Τ Ο

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ

§ 1. Δυνητική και υποχρεωτική κήρυξη αποφάσεως προσωρινά

εκτελεστής

§ 2. Ακατάσχετο του μισθού

§ 3. Διαταγή προσωπικής κρατήσεως για απαιτήσεις από αδικο-

πραξία

§ 4. Γενικό προνόμιο εργατικών απαιτήσεων κατά την κατάταξη,

επί αναγκαστικής εκτελέσεως και επί πτωχεύσεως

Βιβλιογραφικός πίνακας

Λημματικό ευρετήριο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Ε. Κομπατσιάρη, Εργατικό Ποινικό Δίκαιο, 2024
Η πρώτη πλήρης συστηματική ανάλυση της ποινικής προστασίας των εργαζομένων στο σύνολο του Ατομικού και Συλλογικού Εργατικού Ποινικού Δικαίου
Εργατική νομοθεσία - Βασικά Νομοθετήματα, 4η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #26
Ο πρόσφατος νόμος 5053/2023 επέφερε σημαντικές αλλαγές στο εργατικό δίκαιο και ειδικότερα στην ύλη των ατομικών εργασιακών σχέσεων, οι οποίες κατέστησαν αναγκαία την παρούσα...
Δ. Ζερδελής, Εγχειρίδιο Εργατικού Δικαίου - Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις, 8η έκδ., 2023
Ευσύνοπτη και συστηματική παρουσίαση της ύλης του εργατικού δικαίου - ενημερωμένο με τον νόμο 5053/2023
Δ. Ζερδελής, Εφαρμογές Εργατικού Δικαίου, τόμ. 1, 2η έκδ., 2023
Πρακτικά θέματα με εκτενείς και τεκμηριωμένες απαντήσεις στο πεδίο του Ατομικού Εργατικού Δικαίου