Κ. Καλαβρός, Θεμελιώδη ζητήματα του δικαίου αναγκαστικής εκτέλεσης, 2009


Κ. Καλαβρός, Θεμελιώδη ζητήματα του δικαίου αναγκαστικής εκτέλεσης, 2009

Το βιβλίο αυτό ασχολείται με τέσσερα θεμελιώδη ζητήματα του δικαίου της αναγκαστικής εκτέλεσης και ειδικότερα:

α) με το ζήτημα της νομικής φύσης των σχετικών κανόνων δικαίου και εντεύθεν της έκτασης του αναιρετικού ελέγχου κατά την παράβασή τους,
β) με το ζήτημα της εφαρμογής της απαγόρευσης της κατάχρησης δικαιώματος στην αναγκαστική εκτέλεση,
γ) με το ζήτημα της τήρησης της θεμελιώδους προϋπόθεσης της επίδοσης της κατασχετήριας έκθεσης επί πλειστηριασμού και, τέλος,
δ) με το ζήτημα της αποζημίωσης επί άδικης αναγκαστικής εκτέλεσης.

Όλα τα ζητήματα αυτά είναι, σε τελευταία ανάλυση, ζητήματα οριακής εξισορρόπησης των αρχών της αυστηρότητας και επιείκειας στο δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης, ώστε μέσω αυτών, και κυρίως μέσω των διδόμενων κάθε φορά λύσεων να δοκιμάζεται η επίτευξη των καθόλου σκοπών της αναγκαστικής εκτέλεσης. Και στα τέσσερα αυτά ζητήματα η συμβολή της νομολογίας του Αρείου Πάγου υπήρξε από διάφορες επόψεις καταλυτική, είτε διότι έδωσε το έναυσμα στη θεωρία να υποδείξει τις δογματικά ορθές και συνεπείς λύσεις, είτε διότι η ίδια αυτή νομολογία υπέδειξε στη θεωρία τις ορθές και επιβεβλημένες λύσεις.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Θεμελιώδη ζητήματα του δικαίου αναγκαστικής εκτέλεσης
© 2009
Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-475-4
Σελίδες
XIV + 229
Τιμή
€ 30,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ι. Εισαγωγή

1. Η διάκριση ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου

2. Η διάκριση ουσιαστικών και δικονομικών κανόνων δικαίου

3. Κριτήρια διάκρισης και οριακά ζητήματα διάκρισης

ΙΙ. Οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής των λόγων αναίρεσης από τους αριθμούς 1 και 19 του άρθρου 559 ΚΠολΔ έναντι του λόγου από τον αριθμό 14 του άρθρου 559 ΚΠολΔ, ιδίως στο πεδίο της αναγκαστικής εκτέλεσης και της διαιτησίας

1. Αντικείμενο παράβασης των λόγων αναίρεσης από τους αριθμούς 1 και 19 του άρθρου 559 ΚΠολΔ

2. Αντικείμενο παράβασης του λόγου αναίρεσης από τον αριθμό 14 του άρθρου 559 ΚΠολΔ

3. Απόψεις για την έκταση του πεδίου εφαρμογής του λόγου αναίρεσης από τον αριθμό 14 του άρθρου 559 ΚΠολΔ

4. Η εφαρμογή του λόγου αναίρεσης από τον αριθμό 14 του άρθρου 559 ΚΠολΔ, ιδίως στο πεδίο της αναγκαστικής εκτέλεσης και της διαιτησίας

ΙΙΙ. Το εύρος του πεδίου εφαρμογής του αναιρετικού λόγου από τον αριθμό 14 του άρθρου 559 ΚΠολΔ επί δικονομικών ακυροτήτων του δικαίου της αναγκαστικής εκτέλεσης

1. Ακυρότητες διαδικαστικών πράξεων ενεργούμενων εντός ή και εκτός δίκης;

2. Ακυρότητες προτεινόμενες ή και αυτεπαγγέλτως λαμβανόμενες υπόψη;

3. Ακυρότητες απαγγελλόμενες με τη συνδρομή του στοιχείου της βλάβης

IV. Ουσιαστικού δικαίου διατάξεις του δικαίου της αναγκαστικής εκτέλεσης και αναιρετικός έλεγχος αυτών

V. Το ζήτημα της καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος στο πεδίο της αναγκαστικής εκτέλεσης

1. Η νομολογία του Αρείου Πάγου

2. Κριτική

α. Αξίωση για αναγκαστική εκτέλεση και εκτελούμενη αξίωση

β. Οι διάφορες απόψεις ως προς τις κυρώσεις της καταχρηστικής συμπεριφοράς

3. Η προτεινόμενη λύση και το ζήτημα του αναιρετικού ελέγχου

4. Έκταση του ουσιαστικού ελέγχου της αναγκαστικής εκτέλεσης μέσω της κατάχρησης δικαιώματος κατά την αρεοπαγιτική νομολογία

α. Η άποψη του Γεωργίου Ράμμου

β. Η έκταση του ελέγχου κατά τη νομολογία

γ. Η έκταση του ελέγχου κατά την ορθή οριοθέτηση

5. Η καταχρηστική άσκηση δικαιώματος ως λόγος ανακοπής του άρθρου 936;

α. Η νομολογία του Αρείου Πάγου

β. Κριτική θεώρηση των νομολογιακών θέσεων

γ. Η αντίδραση της θεωρίας

δ. Αντίλογος στις θεωρητικές προσεγγίσεις

ε. Η ορθή τοποθέτηση του ζητήματος

VΙ. Η περίπτωση του άρθρου 999 §§ 3 και 4 ΚΠολΔ ή η θυσία της ουσίας στον εσφαλμένο τύπο

1. Η νομολογιακή εξέλιξη

2. Η στάση της θεωρίας

3. Η από 6.12.2001 απόφαση του ΕΔΔΑ στην υπόθεση Τσιρώνης κατά Ελλάδος και η αριθ. 2/1999 απόφαση του ΑΕΔ

4. Η ορθή αντιμετώπιση του ζητήματος

α. Μορφές ανισχύρου των διαδικαστικών πράξεων

β. Διάκριση της ανυπόστατης από την άκυρη επίδοση

αα. Νομολογιακές περιπτώσεις

ββ. Ανυπόστατη και άκυρη επίδοση της κατασχετήριας έκθεσης στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 999 4 ΚΠολΔ

VIΙ. Αποζημίωση για άδικη εκτέλεση: Οι καλές στιγμές της νομολογίας

1. Η νομοθετική ρύθμιση και η νομολογιακή εξέλιξη

2. Οι νομοθετικές αφετηρίες και η στάση της θεωρίας

3. Η ορθή τοποθέτηση του ζητήματος

α. Το κύρος της αναγκαστικής εκτέλεσης ως προδικαστικό ζήτημα της δίκης αποζημίωσης

β. Η λειτουργία του άρθρου 330 ΚΠολΔ στις δίκες περί την εκτέλεση

αα. Η λειτουργία του άρθρου 330 ΚΠολΔ γενικώς

i. Ο αποκλεισμός των προβληθέντων ισχυρισμών

ii. Ο αποκλεισμός των μη προβληθέντων ισχυρισμών

ββ. Παρεμπιπτόντως: Το αντικείμενο της δίκης και της απόφασης επί της ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ

γγ. Δεδικασμένο επί των προβληθέντων λόγων ανακοπής

δδ. Αποκλεισμός των μη προβληθέντων λόγων ανακοπής μέσω του άρθρου 330 ΚΠολΔ

i. Η εφαρμογή του άρθρου 330 ΚΠολΔ επί μη προβληθέντων λόγων ανακοπής; – Το γενικότερο ζήτημα του αποκλεισμού των διαπλαστικών δικαιωμάτων

ii. Η εφαρμογή του άρθρου 330 ΚΠολΔ στις δίκες περί την εκτέλεση

εε. Αποκλεισμός των μη προβληθέντων λόγων ανακοπής μέσω της αρχής της συγκέντρωσης των λόγων ανακοπής κατ’ άρθρο 935 ΚΠολΔ

γ. Η προϋπόθεση της προηγούμενης αμετάκλητης ακύρωσης της αναγκαστικής εκτέλεσης

αα. Το ειδικό πραγματικό της διάταξης του άρθρου 940 § 3 ΚΠολΔ

ββ. Δυνατότητα άσκησης αγωγής αποζημίωσης και ανεξάρτητα από τη διάταξη του άρθρου 940 § 3 ΚΠολΔ;

γγ. Δυνατότητα έγερσης αγωγής αποζημίωσης σε περίπτωση απόρριψης του λόγου ανακοπής ως απαράδεκτου κατ’ άρθρο 933 § 4 ΚΠολΔ

δδ. Επιτρεπτό της αγωγής αποζημίωσης και σε περίπτωση απόρριψης της ανακοπής για (άλλο) τυπικό λόγο

εε. Επιτρεπτό της αγωγής αποζημίωσης και σε περίπτωση απόρριψης της ανακοπής ως νόμω αβάσιμης;

i. To δεδικασμένο επί απόρριψης των ενδίκων βοηθημάτων ως νόμω αβασίμων

ii. Ειδικότερα: Οι συνέπειες της αοριστίας της αγωγής

iii. Η λογική ανάλυση της απόρριψης του ενδίκου βοηθήματος ως νόμω αβάσιμου

iv. Δυνατότητα επαναφοράς λόγων ανακοπής, που απορρίφθηκαν ως νόμω αβάσιμοι;

δ. Συμπερασματικές παρατηρήσεις 194 VIII. Τελικές επισημάνσεις

1. Τα επιμέρους συμπεράσματα

2. Η προοπτική των επιμέρους λύσεων

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

EΥΡΕΤΗΡΙΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Ν. Νίκας, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως ΙΙ, 3η έκδ., 2024
Όλα τα ζητήματα του Ειδικού Μέρους του Δικαίου Αναγκαστικής Εκτελέσεως σε μια πλήρως επικαιροποιημένη έκδοση
Α. Αλαπάντας/Π. Αλικάκος/Α. Άνθιμος..., Ελεύθερη κυκλοφορία των αποφάσεων και διεθνής αναγκαστική εκτέλεση, 2023
Συμβολές έγκριτων νομικών σε κρίσιμα ζητήματα της διακρατικής κυκλοφορίας των αποφάσεων επί αναγκαστικής εκτέλεσης
Α. Βαθρακοκοίλης, Η έναρξη της εκτέλεσης κατά τον ΚΠολΔ, 2023
Ανάλυση όλων των πράξεων που λαμβάνουν χώρα κατά την έναρξη της αναγκαστικής εκτέλεσης με παράθεση συστηματοποιημένης κρίσιμης περιπτωσιολογίας
Α. Βεζυρτζή, Ο ηλεκτρονικός αναγκαστικός πλειστηριασμός κατά τον ΚΠολΔ, 2023
Σειρά: Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας, #6
Διεξοδική ανάλυση του μηχανισμού της ηλεκτρονικής αναγκαστικής πλειστηρίασης με έμφαση στη νομολογία και τους λόγους ανακοπής
Π. Γέσιου-Φαλτσή/Λ.-Μ. Πίψου, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 3β, 2η έκδ., 2023
Για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο συγκεντρωμένο το διαρκώς αυξανόμενης πρακτικής σπουδαιότητας δίκαιο της διεθνούς αναγκαστικής εκτελέσεως