Ι. Κτενίδης, Μέτρα αντιμετώπισης αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, 1996


Ι. Κτενίδης, Μέτρα αντιμετώπισης αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, 1996 Τα μέτρα αντιντάμπινγκ και αντεπιδοτήσεων αποτελούν το σημαντικότερο, νομικά κωδικοποιημένο, μηχανισμό άμυνας της Κοινότητας απέναντι στις πρακτικές νόθευσης του διεθνούς εμπορικού ανταγωνισμού. Στις 323 σελίδες του βιβλίου του Ιωάννη Κτενίδη * , αναπτύσσεται η αντίστοιχη κοινοτική νομοθεσία όπως αυτή έχει επαναδιατυπωθεί μετά το τέλος του Γύρου της Ουρουγουάης το 1994, επισημαίνονται τα στοιχεία που αλλοιώνουν τον αμυντικό της χαρακτήρα και επιτρέπουν τη χρήση της σαν μέσο εμπορικής προστασίας και, κυρίως εκτίθεται ο τρόπος με τον οποίο ελέγχθηκε η εφαρμογή της από το Δικαστήριο και το Πρωτοδικείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η πλούσια κοινοτική νομολογία επιτρέπει τη διατύπωση εκτιμήσεων που δεν περιορίζονται στη συγκεκριμένη αντιμετώπιση που επιφύλαξαν το ΔΕΚ και το Πρωτοδικείο στα ειδικά, τεχνικά ζητήματα που τους τέθηκαν, αλλά επεκτείνεται στη φύση, τα όρια και τις μεθόδους του δικαστικού ελέγχου των κοινοτικών διοικητικών πράξεων, όπως αυτά προσδιορίστηκαν σε ένα κρίσιμο πολιτικά και οικονομικά τομέα, αυτών των μέτρων του εξωτερικού εμπορίου της κοινότητας.


*Ο Ιωάννης Κτενίδης είναι διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αφού ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές του σπουδές, έλαβε Master (LLM) από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Harvard της Βοστώνης. Διετέλεσε ειδικός μεταπτυχιακός υπότροφος του τομέα Διεθνών Σπουδών της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ και είναι δικηγόρος Θεσσαλονίκης από το 1991.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Μέτρα αντιμετώπισης αθέμιτων εμπορικών πρακτικών
Ο δικαστικός έλεγχος των μέτρων αντιντάμπινγκ και αντεπιδοτήσεων στην κοινοτική έννομη τάξη
© 1996
Επιμέλεια Σειράς
Συγγραφέας
Σειρά
ISBN
978-960-301-277-7
Σελίδες
323
Τιμή
€ 17,50
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

1.1 Στόχοι και μέσα του διεθνούς εμπορικού συστήματος: Η κανονιστική προσέγγιση.

1.2. Η "ισότητα των όρων" ως προϋπόθεση διεξαγωγής του διεθνούς εμπορίου και η έννοια των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.

2.1. Οικονομική θεωρία για το ντάμπινγκ.

2.2. Το διεθνές νομοθετικό πλαίσιο

2.3. Η κριτική του δικαίου αντιντάμπινγκ: ασυμμετρίες και υφέρπων προστατευτισμός.

5.1. Οι διεθνείς διαδικασίες διαδικασίες ελέγχου των μέτρων εμπορικής πολιτικής και ο ιδιώτης.

5.2. Εθνικός δικαστικός έλεγχος: η συνταγματική λειτουργία των κανόνων του διεθνούς εμπορίου.

5.3. Η "νομικοποίηση" και η "δικαστηριοποίηση" του διεθνούς εμπορίου: ορισμένες επισημάνσεις.

1. Διεθνής εμπορική πραγματικότητα και αθέμιτες πρακτικές: τα όρια του προβλήματος.

2. Ντάμπινγκ και δίκαιο αντιντάμπινγκ.

3. Η έννοια των επιδοτήσεων στο διεθνές εμπόριο.

4. Η μονομερής συμπλήρωση του συστήματος: διαδικασίες αντιμετώπισης "λοιπών" αθέμιτων πρακτικών.

5. Η αποτελεσματικότητα του διεθνούς εμπορικού συστήματος: μηχανισμοί ελέγχου.

1.1.1α. Εισαγωγές από χώρες που δεν διαθέτουν οικονομία της αγοράς.

1.1.1. Κανονική αξία.

1.1.2. Τιμή εξαγωγής.

1.1.3. Σύγκριση.

1.1.4. Περιθώριο ντάμπινγκ και ομοειδή προϊόντα.

1.2.1. Η έννοια της ζημίας.

1.2.2. Κοινοτικός κλάδος παραγωγής και αιτιώδης συνάφεια ντάμπινγκ και ζημίας.

1.1. Ύπαρξη ντάμπινγκ.

1.2. Ύπαρξη ζημίας.

1.3. Η στάθμιση του κοινοτικού συμφέροντος.

2.2.1. Τα στάδια της διαδικασίας.

2.2.2. Δικαιώματα των ενδιαφερομένων μερών κατά τη διαδικασία.

2.3.1. Aνάληψη υποχρεώσεων από τους εξαγωγείς.

2.3.2. Επιβολή προσωρινών δασμών.

2.3.3. Επιβολή οριστικών δασμών.

2.3.4. Περάτωση της διαδικασίας χωρίς επιβολή δασμών.

3.1.1. Καταστρατήγηση υπό στενή έννοια.

3.1.2. Επιβάρυνση του εξαγωγέα με το δασμό αντιντάμπινγκ.

3.2.1. Επανεξέταση.

3.2.2. Επιστροφή δασμών.

3.1. Η καταστρατήγηση του δικαίου αντιντάμπινγκ.

3.2. Διορθωτικoί μηχανισμοί.

2.1. Προδικασία (καταγγελία και έναρξη της διαδικασίας).

2.2. Η κυρίως διαδικασία (έρευνα).

2.3. Ολοκλήρωση της διαδικασίας.

3. Ειδικά ζητήματα.

1. Ουσιαστικές προϋποθέσεις επιβολής δασμών αντιντάμπινγκ.

2. Η διαδικασία αντιντάμπινγκ.

1.1.1. Έννοια της επιδότησης.

1.1.2. Αντισταθμισιμότητα της επιδότησης: ατομικός χαρακτήρας.

1.1.3. Μη αντισταθμίσιμες επιδοτήσεις.

1.1.4. Εσωτερικές και έμμεσες επιδοτήσεις.

1.1.5. Υπολογισμός του ποσού της επιδότησης

1.1. Ύπαρξη αντισταθμίσιμης επιδότησης.

1.2. Ύπαρξη ζημίας

1.3. Στάθμιση του κοινοτικού συμφέροντος.

1. Ουσιαστικές προϋποθέσεις επιβολής αντισταθμιστικών δασμών.

2. Η διαδικασία επιβολής αντισταθμιστικών δασμών.

1.1. Πρακτικές επιβολής ή διατήρησης εμποδίων στο εμπόριο.

1.2. Πρόκληση ζημίας σε κάποιο κοινοτικό κλάδο παραγωγής ή δυσμενών συνεπειών στο εμπόριο.

1.3. Κοινοτική ενέργεια για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων της Κοινότητας στο πλαίσιο των κανόνων του διεθνούς εμπορίου.

1.4. Η έννοια του κοινοτικού συμφέροντος.

2.1. Προδικασία.

2.2. Η κυρίως διαδικασία (έρευνα).

2.3. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας.

1. Ουσιαστικές προϋποθέσεις ενεργοποίησης του Κανονισμού 3286/94.

2. Η διαδικασία του Κανονισμού 3286/94.

3.1.1.1. Προϋποθέσεις παραδεκτού.

3.1.1.2. Λόγοι ακυρώσεως.

3.1.1.3. Άλλες μορφές άμεσου δικαστικού ελέγχου.

3.1.1. Άμεσος δικαστικός έλεγχος: η προσφυγή ακυρώσεως του άρθρου 173 παρ.4 ΣυνθΕΚ.

3.1.2. Έμμεσος δικαστικός έλεγχος: τα εθνικά δικαστήρια των κρατών μελών και ο μηχανισμός της προδικαστικής παραπομπής.

3.1. Άμεσος και έμμεσος δικαστικός έλεγχος.

1. Η "Κοινότητα Δικαίου" και ο έλεγχος νομιμότητας της δράσης των κοινοτικών οργάνων.

2. Η φύση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και η θέση του στην κοινοτική έννομη τάξη.

3. Η πρόσβαση των ιδιωτών στο κοινοτικό σύστημα δικαστικής προστασίας.

3.1. Συνδεδεμένοι εισαγωγείς.

3.2. Οι "κατασκευαστές αυθεντικών εξοπλισμών" (Original Equipement Manufacturers - OEM).

3.3. Οι ανεξάρτητοι εισαγωγείς.

1. Η συστηματοποίηση του ελέγχου από το ΔΕΚ.

2. Η έννομη προστασία των αλλοδαπών παραγωγών και εξαγωγέων.

3. Η έννομη προστασία των εισαγωγέων.

4. Η έννομη προστασία των κοινοτικών παραγωγών.

5. Η έννομη προστασία των κοινοτικών καταναλωτών.

6. Άλλες μορφές έννομης προστασίας: αγωγή αποζημιώσεως, ένσταση παρανομίας, προσφυγή κατά παραλείψεως, αίτηση αναστολής εκτελέσεως.

7. Επισκόπηση.

Ι. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΝΤΙΝΤΑΜΠΙΝΓΚ.

ΙΙ. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΝΤΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ.

ΙΙΙ. Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 3286/94.

IV. ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΗ.

V. Η ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΕΜΙΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ.

1.1. Η νομική φύση των μέτρων κατά των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και ο χαρακτήρας του δικαστικού τους ελέγχου.

1.2. Ο δικαστικός έλεγχος των μέτρων κατά των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών ως έκφανση του ελέγχου της νομιμότητας της δράσης των κοινοτικών οργάνων.

2.2.1. Το δίκαιο αντιντάμπινγκ.

2.2.2. Το δίκαιο κατά των επιδοτούμενων εισαγωγών.

2.2.3. Ο Κανονισμός 3286/94.

3.1. Τα κριτήρια του ελέγχου.

3.2. Ο έλεγχος με βάση τη διάκριση σε εσωτερική και εξωτερική νομιμότητα των προσβαλλόμενων μέτρων.

3.3. Τα όρια του δικαστικού ελέγχου των μέτρων κατά των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.

2.1. Η έννοια της διακριτικής ευχέρειας στο κοινοτικό δίκαιο: Εξουσία εκτιμήσεως και διακριτική εξουσία.

2.2. Η διαβάθμιση της διακριτικής ευχέρειας των κοινοτικών οργάνων στη νομοθεσία αντιμετώπισης των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.

3. Η έκταση του δικαστικού ελέγχου των μέτρων κατά των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.

2.2.1. Ο προσδιορισμός των προσώπων που απολαμβάνουν των διαδικαστικών δικαιωμάτων.

2.2.2. Το κανονιστικό περιεχόμενο του δικαιώματος ακροάσεως.

2.2.3. Η αρχή της εμπιστευτικής μεταχείρισης ως περιορισμός του δικαιώματος ακροάσεως.

2.2.4. Τα διαδικαστικά δικαιώματα των κοινοτικών καταναλωτών.

2.1. Τα διαδικαστικά δικαιώματα των ενδιαφερομένων μερών ως εκφάνσεις του δικαιώματος ακροάσεως.

2.2. H προστασία του δικαιώματος ακροάσεως των μερών που εμπλέκονται στις διαδικασίες αντιμετώπισης των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.

2.3. Η τήρηση των διαδικαστικών προθεσμιών.

3.1. H υποχρέωση αιτιολογίας των κοινοτικών πράξεων: στοιχείο της εξωτερικής νομιμότητας και μέσο ελέγχου της εσωτερικής.

3.2. Το περιεχόμενο της υποχρέωσης αιτιολογίας.

1. Ο έλεγχος της αρμοδιότητας του οργάνου που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη.

2. Ο έλεγχος της τήρησης των διαδικαστικών εγγυήσεων.

3. Η εκπλήρωση της υποχρέωσης αιτιολογίας.

1.1. Οι υποθέσεις FEDIOL II και III.

1.2. Η υπόθεση Ρουλεμάν Ι.

2.2.1. Ο έλεγχος του υπολογισμού της κανονικής αξίας.

2.2.2. Ο έλεγχος της επιλογής της χώρας αναφοράς.

2.2.3. Ο έλεγχος της μεθόδου σύγκρισης τιμών.

2.2.4. Ο έλεγχος της επιλογής του χρόνου διαπίστωσης της ζημίας.

2.3.1. Ο έλεγχος της διαπίστωσης της ζημίας.

2.3.2. Ο έλεγχος της συνδρομής του κοινοτικού συμφέροντος.

2.4.1. Ο έλεγχος του υπολογισμού του περιθωρίου ντάμπινγκ.

2.4.2. Ο έλεγχος της επιλογής του τύπου του δασμού.

2.6.1. Η αρχή της αναλογικότητας.

2.6.2. Η αρχή της προστασίας δικαιολογημένης εμπιστοσύνης.

2.6.3. Η αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων.

2.6.4. Η κατάχρηση εξουσίας.

2.1. Η νομολογιακή διαμόρφωση των κριτηρίων του ελέγχου.

2.2. Ο έλεγχος με βάση το σκοπό της εφαρμοζόμενης διάταξης.

2.3. H πλάνη κατά την εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών: Η σημασία του βάρους αποδείξεως.

2.4. Τα κριτήρια του ευνοϊκότερου και του προσφορότερου μέτρου.

2.5. Το κριτήριο της πρακτικής των εμπορικών εταίρων της Κοινότητας.

2.6. Οι γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου ως περιορισμοί της διακριτικής ευχέρειας των κοινοτικών οργάνων.

1. Ο έλεγχος της άσκησης της δέσμιας αρμοδιότητας: H υπαγωγή στη βασική νομοθεσία.

2. Ο έλεγχος της ασκήσεως της διακριτικής ευχέρειας.

3.1. Ο άμεσος έλεγχος: ο μηχανισμός της ένστασης παρανομίας.

3.2. Ο έμμεσος έλεγχος: η ΓΣΔΕ ως κριτήριο ερμηνείας των κανόνων του παράγωγου κοινοτικού δικαίου.

1. Η δεσμευτικότητα και το μη άμεσο αποτέλεσμα των διατάξεων της ΓΣΔΕ.

2. Η παραπομπή στους κανόνες της ΓΣΔΕ από την κοινοτική νομοθεσία: μια "έμμεση" αναγνώριση αμέσου αποτελέσματος στις διατάξεις της Γενικής Συμφωνίας;

3. Ο έλεγχος της ενσωμάτωσης των κανόνων της ΓΣΔΕ στο κοινοτικό δίκαιο.

1. Προκαταρκτικές επισημάνσεις.

2. Η διακριτική ευχέρεια της κοινοτικής διοίκησης στον τομέα της αντιμετώπισης των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.

IΙ. Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ

IΙΙ. Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ.

IV. Η ΓΣΔΕ ΚΑΙ ΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΗΣ ΩΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΕΜΙΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ.

Ι. ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΘΕΜΙΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΑΘΕΜΙΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ.

MEΡΟΣ Α'

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: Ο ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΛΗΨΕΩΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΣ.

ΜΕΡΟΣ Β'

O ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΘΕΜΙΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Δίκαιο ανταγωνισμού (αθέμιτου & ελεύθερου) - Δίκαιο προστασίας καταναλωτή, 9η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #21
Η νέα έκδοση του παρόντος κρίνεται αναγκαία για να συμπεριλάβει τις τροποποιήσεις, που επέφερε στο Ν. 3959/2011, ο Ν. 4886/2022 (ΦΕΚ 12/Α/24.1.2022), ο οποίος με τα άρθρα...
Ν. Ζαπριάνος, Αστική ευθύνη λόγω παραβάσεων του δικαίου ελεύθερου ανταγωνισμού, 2021
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #2
Ανάλυση του ζητήματος της αστικής ευθύνης λόγω νόθευσης του ανταγωνισμού
Φ. Καρατζένης, Μελέτες Αστικού και Εμπορικού Δικαίου, 2021
Συλλογή μελετών και σχολίων με έμφαση σε κρίσιμα θέματα της νομικής πράξης, με προτεινόμενες λύσεις σε κρίσιμα ερωτήματα
Ν. Ζευγώλης, Η Διευθέτηση (settlement) μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4635/2019, 2020
Απώτερος στόχος του έργου είναι να γίνει κατανοητή –με όσο πιο απλό τρόπο γίνεται– η όλη διαδικασία κι αφετέρου να παροτρυνθούν μέσω της κατανόησης αυτής επιχειρήσεις που...
Ε. Λανταβού, Η συλλογική αγωγή, 2019
Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο τον εντοπισμό των ορίων της ασκήσεως της συλλογικής αγωγής από τις ενώσεις καταναλωτών, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 10 ν....