Ελληνικά English
| | | |

Βιβλία


Γ. Νικολόπουλος, Δίκαιο αποδείξεως, 2η έκδ., 2011

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Δίκαιο αποδείξεως
© 2011
Συγγραφέας
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-445-749-6
Σελίδες
XVI + 445
Τιμή
€ 42,00
Σε απόθεμα

Γ. Νικολόπουλος, Δίκαιο αποδείξεως, 2η έκδ., 2011


Γ. Νικολόπουλος, Δίκαιο αποδείξεως, 2η έκδ., 2011

Η θέσπιση του ν. 3994/2011, ο οποίος επέφερε τροποποιήσεις απτόμενες και των περί αποδείξεως διατάξεων, αλλά και η ανάγκη παρουσιάσεως της θεωρητικής και νομολογιακής εξελίξεως, επέβαλαν τη δεύτερη έκδοση του Δικαίου της Αποδείξεως. Η νομολογία άλλωστε, ιδίως εκείνη του Ακυρωτικού, των τελευταίων ετών (2005 - 2010), συνέβαλε σημαντικά στην καλλιέργεια του ερευνώμενου τμήματος του Αστικού Δικονομικού Δικαίου.
Πέραν όμως των λόγων αυτών, με τη δεύτερη έκδοση επιχειρήθηκε μια διευρυμένη, σε σχέση με την πρώτη έκδοση, παρουσίαση της ύλης, ώστε το βιβλίο, ενόψει και των σημαντικών συμπληρώσεων και ενημερώσεων των παραπομπών σε νομολογία και αρθρογραφία, να καλύπτει τις ανάγκες της Πράξης.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Δίκαιο αποδείξεως
© 2011
Συγγραφέας
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-445-749-6
Σελίδες
XVI + 445
Τιμή
€ 42,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος β΄ εκδόσεως

Πρόλογος α΄ εκδόσεως

Συντομογραφίες

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

§ 1. Εισαγωγή

I. Η έννοια της δικονομικής αποδείξεως

II. Η ανεύρεση της ουσιαστικής αλήθειας ως σκοπός της αποδείξεως και ως καθήκον του δικαστή

Α. Οι νομοθετικοί περιορισμοί κατά τον σχηματισμό της δικανικής γνώσεως

Β. Οι προς την κατεύθυνση της ανευρέσεως της ουσιαστικής αλήθειας νομοθετικές ρυθμίσεις

§ 2. Οι θεμελιώδεις αρχές του δικαίου της αποδείξεως

I. Η αρχή της απαγορεύσεως της ιδιωτικής γνώσεως του δικαστή

Α. Ο κανόνας

Β. Οι εξαιρέσεις

II. Η αρχή της πρωτοβουλίας των διαδίκων στο δίκαιο της αποδείξεως

III. Η αρχή της κοινότητας των αποδεικτικών μέσων

IV. Η αρχή της ελεύθερης εκτιμήσεως των αποδείξεων

V. Η αρχή της παροχής στους διαδίκους ίσων όπλων

§ 3. Το δικαίωμα αποδείξεως

I. Έννοια και περιεχόμενο του δικαιώματος αποδείξεως

II. Διατάξεις εξασφαλιστικές του δικαιώματος αποδείξεως

III. Περιορισμοί του δικαιώματος αποδείξεως

§ 4. Το αντικείμενο της δικονομικής αποδείξεως

I. Το ουσιώδες πραγματικό γεγονός

II. Το αμφισβητούμενο πραγματικό γεγονός

Α. Τα πασίδηλα

Β. Τα γνωστά στο δικαστήριο

§ 5. Η αυτεπάγγελτη λήψη υπόψη του κανόνα δικαίου

§ 6. Τα διδάγματα της κοινής πείρας

§ 7. Το βάρος αποδείξεως

I. Έννοια και μορφές του βάρους αποδείξεως

II. Η κατανομή του βάρους αποδείξεως

III. Τα νόμιμα τεκμήρια

Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Β. Τα νόμιμα μαχητά τεκμήρια

Γ. Τα νόμιμα αμάχητα τεκμήρια

§ 8. Οι αποδεικτικές συμβάσεις

I. Έννοια και περιεχόμενο

II. Νομική φύση

III. Το καταρχήν επιτρεπτό των αποδεικτικών συμβάσεων - Οι περιορισμοί

§ 9. Τα είδη της δικονομικής αποδείξεως

I. Τακτική και έκτακτη απόδειξη

Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Β. Η προαπόδειξη

Γ. Η συντηρητική απόδειξη

II. Πλήρης απόδειξη και πιθανολόγηση

III. Κύρια απόδειξη και ανταπόδειξη

IV. Άμεση και έμμεση απόδειξη

V. Αυστηρή - ελεύθερη - εν μέρει ελεύθερη απόδειξη

§ 10. Η τακτική διαδικασία κατά την εξέλιξή της εντός του δικαιικού μας συστήματος

I. Η τακτική διαδικασία πριν από τον ν. 2915/2001

Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Β. Οι πρώτες αποκλίσεις

II. Η τακτική διαδικασία ενώπιον των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων

III. Η επίδραση της τακτικής διαδικασίας ενώπιον του πολυμελούς πρωτοδικείου στις επιμέρους δικονομικές ρυθμίσεις

§ 11. Η συζήτηση και απόδειξη στην κατ’ έφεση δίκη

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΤΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

§ 12. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

§ 13. Η ομολογία

I. Έννοια

II. Αντικείμενο ομολογίας

III. Εννοιολογική διάκριση ομολογίας και αποδοχής

IV. Διακρίσεις ομολογίας

V. Προϋποθέσεις κύρους ομολογίας

Α. Ικανότητα του ομολογούντος

Β. Πρόθεση ομολογίας (animus confidendi)

VI. Αποδεικτική δύναμη ομολογίας

VII. Ανάκληση ομολογίας

§ 14. Η αυτοψία

I. Έννοια

II. Διάταξη για αυτοψία

III. Αντικείμενο αυτοψίας

IV. Πιστοποίηση αυτοψίας

§ 15. Η πραγματογνωμοσύνη

I. Έννοια και φύση

II. Διάκριση πραγματογνωμόνων από μάρτυρες

III. Διορισμός πραγματογνωμόνων

IV. Διάταξη πραγματογνωμοσύνης

V. Αντικατάσταση και εξαίρεση πραγματογνωμόνων

VI. Δικαιώματα και υποχρεώσεις πραγματογνωμόνων

VII. Αποδεικτική δύναμη πραγματογνωμοσύνης

VIII. Γνωμοδοτήσεις ειδικών (εξώδικη πραγματογνωμοσύνη)

IX. Οι τεχνικοί σύμβουλοι

§ 16. Οι μάρτυρες

I. Έννοια - Καθήκον μαρτυρίας

II. Περιορισμοί στη χρήση του εμμάρτυρου μέσου

Α. Περιορισμός του εμμάρτυρου μέσου λόγω ποσού

Β. Περιορισμός του εμμάρτυρου μέσου για την απόδειξη του αντιθέτου του περιεχομένου εγγράφου

Γ. Περιορισμός του εμμάρτυρου μέσου για την απόδειξη πρόσθετων συμφωνιών

III. Εξαιρέσεις από τους περιορισμούς της μαρτυρικής αποδείξεως

IV. Ανίκανοι κατά νόμο προς μαρτυρία

V. Εξαιρετέοι μάρτυρες

VI. Δικαίωμα αρνήσεως μαρτυρίας

VII. Δικαίωμα αρνήσεως καταθέσεως συγκεκριμένων γεγονότων

VIII. Απαλλαγή από το καθήκον ορκοδοσίας

IX. Διαδικασία εξετάσεως μαρτύρων

§17. Η εξέταση των διαδίκων

I. Έννοια και διακρίσεις από συγγενείς έννοιες

II. Φύση

III. Απόφαση για την εξέταση των διαδίκων

IV. Πρόσωπα ικανά να εξετασθούν ως διάδικοι – Διαδικασία

V. Εκτίμηση της καταθέσεως των διαδίκων

§ 18. Τα έγγραφα

I. Έννοια

II. Διακρίσεις εγγράφων

III. Γενικές προϋποθέσεις της αποδεικτικής δυνάμεως των εγγράφων

IV. Ειδικές προϋποθέσεις της αποδεικτικής δυνάμεως των δημόσιων εγγράφων

V. Η ειδική προϋπόθεση της αποδεικτικής δυνάμεως των ιδιωτικών εγγράφων

VI. Η γνησιότητα των εγγράφων

VII. Η αποδεικτική δύναμη των δημόσιων εγγράφων

VIII. Η αποδεικτική δύναμη των ιδιωτικών εγγράφων

IX. Η πλαστότητα των εγγράφων

Χ. Επίδειξη εγγράφων

XI. Φωτογραφικές ή κινηματογραφικές αναπαραστάσεις, φωνοληψίες και κάθε άλλη μηχανική απεικόνιση

Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Β. Το εννοιολογικό περιεχόμενο των μηχανικών απεικονίσεων

Γ. Η εξέλιξη στον χώρο των μηχανικών απεικονίσεων

α. Το τηλετύπημα (telex)

β. Το τηλεομοιότυπο (telefax)

γ. Το ηλεκτρονικό έγγραφο

Δ. Η αποδεικτική δύναμη των μηχανικών απεικονίσεων

α. Η αποδεικτική δύναμη του τηλετυπήματος

β. Η αποδεικτική δύναμη του τηλεομοιοτύπου

γ. Η αποδεικτική δύναμη του ηλεκτρονικού εγγράφου

§ 19. Τα δικαστικά τεκμήρια

I. Έννοια και περιεχόμενο των δικαστικών τεκμηρίων

II. Το επιτρεπτό της χρήσεως των δικαστικών τεκμηρίων

III. Σχέση δικαστικών τεκμηρίων και έμμεσης αποδείξεως

IV. Οι υπεύθυνες δηλώσεις

§ 20. Τα μη πληρούντα τους όρους του νόμου αποδεικτικά μέσα

I. Έννοια

II. Η νομοθετική εξέλιξη

III. Η αποδεικτική αυτοτέλεια των μη πληρούντων τους όρους του νόμου αποδεικτικών μέσων στην τακτική διαδικασία

§ 21. Οι ένορκες βεβαιώσεις

I. Φύση

II. Το επιτρεπτό της χρήσεώς τους

Βιβλιογραφία

Πίνακας δικαστικών αποφάσεων

Αλφαβητικό ευρετήριο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Αγορά

Προσθήκη στο καλάθι  Προσθήκη στο καλάθι
Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών  Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού