Γ. Νικολόπουλος, Αναγκαστική Εκτέλεση, 2η έκδ., 2012


Γ. Νικολόπουλος, Αναγκαστική Εκτέλεση, 2η έκδ., 2012

Αποκτήστε τώρα σε προσιτή τιμή ένα ευσύνοπτο και πλήρως ενημερωμένο έργο, που αντιμετωπίζει όλα τα θέματα της Αναγκαστικής Εκτέλεσης.

Η δεύτερη έκδοση του «Δικαίου της Αναγκαστικής Εκτελέσεως» είναι πλήρως αναθεωρημένη, έχοντας λάβει υπ’ όψιν τις νομοθετικές μεταβολές και τη νομολογιακή παραγωγή της τελευταίας δεκαετίας, που μεσολάβησε από την πρώτη έκδοση.

Στο έργο αναλύονται διεξοδικά το Γενικό και το Ειδικό Μέρος της εκτέλεσης. Στο Γενικό Μέρος περιλαμβάνεται η Εισαγωγή, οι θεμελιώδεις αρχές του δικαίου της αναγκαστικής εκτελέσεως και οι προϋποθέσεις της «αξιώσεως επί αναγκαστική εκτελέσει». Στο κεφάλαιο που αφιερώνεται στους εκτελεστούς τίτλους παρουσιάζεται η διεθνής αναγκαστική εκτέλεση κατά το ευρωπαϊκό δίκαιο και οι κατ’ ιδίαν ευρωπαϊκοί κανονισμοί. Αναλύεται ακόμη εκτενώς η άμυνα κατά της αναγκαστικής εκτελέσεως, βάσει και της νέας ρύθμισης του ν. 4055/2012. Στο Ειδικό Μέρος εκτίθενται τα είδη της αναγκαστικής εκτελέσεως. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην εκτέλεση για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων, με τη διεξαγωγή του αναγκαστικού πλειστηριασμού και τη σχετική προβληματική του. Στο ίδιο μέρους εξ άλλου αντιμετωπίζεται με πληρότητα και η διαδικασία της κατασχέσεως εις χείρας τρίτου.

Καλύπτεται έτσι με σαφήνεια και πληρότητα όλη η ύλη του δικαίου της αναγκαστικής εκτελέσεως, σε έναν ευσύνοπτο τόμο, που δίδει τη δυνατότητα στον νομικό της πράξης να αποκτήσει πλήρη εικόνα του δυσχερούς αυτού τμήματος του αστικού δικονομικού δικαίου και να το προσεγγίσει με ασφάλεια και σιγουριά.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Αναγκαστική Εκτέλεση
Αναθεωρημένη
© 2012
Συγγραφέας
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-445-863-9
Σελίδες
ΧΧΙΙΙ + 528
Τιμή
€ 54,00
Εξαντλημένο

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος Β΄ εκδόσεως

Συντομογραφίες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

I. Η έννοια της αναγκαστικής εκτελέσεως

II. Η διαμόρφωση του ελληνικού δικαιικού συστήματος της αναγκαστικής εκτελέσεως

III. Η αξίωση «επί αναγκαστική εκτελέσει»

IV. Σχέση δικαιοδοτικής και «δικαιοτελεστικής» λειτουργίας της Πολιτείας

V. Τα όργανα της αναγκαστικής εκτελέσεως

VI. Η φύση των κανόνων του δικαίου της αναγκαστικής εκτε­λέσεως – Το επιτρεπτό των συμφωνιών περί την εκτέλεση

VII. Η φύση των πράξεων της αναγκαστικής εκτελέσεως

VIII. Η σύγκρουση των αντίθετων συμφερόντων στο πεδίο της αναγκαστικής εκτελέσεως

IX. Είδη αναγκαστικής εκτελέσεως

Χ. Μέσα αναγκαστικής εκτελέσεως

XI. Η αναγκαστική εκτέλεση ως ατομικό μέτρο διώξεως

XII. Η νομοθετική εξέλιξη του δικαίου της αναγκαστικής εκτε­λέσεως

XIII. Η συμβολή της νομολογίας στην εφαρμογή των κανόνων του δικαίου της αναγκασ-τικής εκτελέσεως

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Οι θεμελιώδεις αρχές της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτελέσεως

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

II. Η αρχή της διαθέσεως και η αρχή της πρωτοβουλίας του επισπεύδοντος

Α. Σύντομη αναφορά στις εργασίες της Συντακτικής Επιτροπής του ΚΠολΔ

Β. Η αρχή της διαθέσεως

Γ. Η αρχή της πρωτοβουλίας του επισπεύδοντος

III. Η τυπικότητα των πράξεων της εκτελεστικής διαδικασίας – Η εξάρτηση της ακυ-ρότητας από την επίκληση και τη συνδρομή βλάβης

IV. Η εξασφάλιση της ταχύτητας της εκτελεστικής διαδικασίας

V. H απαγόρευση της καταχρηστικής διαγωγής στην αναγκαστική εκτέλεση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Οι προϋποθέσεις της αξιώσεως «επί αναγκαστική εκτελέσει»

I. Ο εκτελεστός τίτλος

Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Β. Οι κατ’ ιδίαν εκτελεστοί τίτλοι

1. Οι δικαστικές αποφάσεις

α. Οι τελεσίδικες αποφάσεις

β. Οι προσωρινώς εκτελεστές αποφάσεις

i. Έννοια

ii. Κήρυξη οριστικής αποφάσεως προσωρινώς εκτελεστής

iii. Αναστολή εκτελεστότητας προσωρινώς εκτελεστής αποφάσεως

iv. Επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη της εκτελέσεως κατάσ-ταση

2. Οι διαιτητικές αποφάσεις

3. Τα πρακτικά των ελληνικών δικαστηρίων

4. Τα συμβολαιογραφικά έγγραφα

5. Οι διαταγές πληρωμής – Οι διαταγές αποδόσεως της χρήσεως του μίσθιου ακινήτου

6. Οι αλλοδαποί τίτλοι

α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

β. Προϋποθέσεις κηρύξεως εκτελεστών αλλοδαπών τίτλων

γ. Προϋποθέσεις κηρύξεως εκτελεστών αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων

δ. Προϋποθέσεις κηρύξεως εκτελεστών αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων

ε. Η εισδοχή στην Ελλάδα αλλοδαπών αποφάσεων που αφορούν την προσω-πική κατάσταση

7. Οι διαταγές και πράξεις που αναγνωρίζονται από τον νόμο ως τίτλοι εκτε-λεστοί

ΙΙ. Η διεθνής αναγκαστική εκτέλεση κατά το ευρωπαϊκό δίκαιο

Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Β. Οι κατ’ ιδίαν ευρωπαϊκοί κανονισμοί

1. Η κήρυξη εκτελεστότητας βάσει του κανονισμού Βρυξέλλες Ι (44/2001)

2. Η αναγνώριση και κήρυξη εκτελεστότητας των αποφάσεων στις γαμικές δια-φορές και στις διαφορές για τη γονική μέριμνα κατά τον κανονισμό 2201/2003

3. Ο κανονισμός 805/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη «θέσπιση ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου για μη αμφισβητούμενες α-ξιώσεις»

α. Η έννοια της πιστοποιήσεως μιας αποφάσεως ως ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου

β. Οι προϋποθέσεις πιστοποιήσεως μιας αποφάσεως ως ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου

γ. Ο έλεγχος της νομιμότητας της πιστοποιήσεως

δ. Η εκτέλεση του ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου στην Ελλάδα

ε. Η άμυνα κατά της επισπευδόμενης βάσει του ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου εκτελέσεως

4. Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής κατά τον κανονισμό 1896/2006 του Ευρωπαϊ-κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

α. Σκοπός του κανονισμού, δομή της διαδικασίας, υπαγόμενες σ’ αυτόν δια-φορές

β. Διαδικασία εκδόσεως ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής

γ. Η εκτέλεση της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής στην Ελλάδα

5. Ο κανονισμός 861/2007 για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδια-φορών

α. Σκοπός και πεδίο εφαρμογής της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών

β. Προϋποθέσεις εφαρμογής της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών – Συζήτηση και απόφαση επί της αγωγής

γ. Η φύση των αποφάσεων που εκδίδονται με την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών και η εκτέλεσή τους

6. Ο κανονισμός 4/2009 «για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέματα υποχρε-ώσεων διατροφής»

α. Ο σκοπός του κανονισμού 4/2009 και το πεδίο εφαρμογής του

β. Η εκτέλεση των αποφάσεων διατροφής σε άλλο κράτος μέλος

γ. Ασφαλιστικά μέτρα

IIΙ. Η ύπαρξη ουσιαστικής αξιώσεως

Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Β. Η βεβαιότητα της ουσιαστικής αξιώσεως

Γ. Το εκκαθαρισμένο της ουσιαστικής αξιώσεως

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Το προ-στάδιο της αναγκαστικής εκτελέσεως -Το εκτελεστό απόγραφο

I. Τύπος της εκτελέσεως ή εκτελεστήριος τύπος

II. Εκτελεστό απόγραφο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Τα υποκείμενα της αναγκαστικής εκτελέσεως

I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

II. Τα υποκειμενικά όρια της εκτελεστότητας των δικαστικών και διαιτητικών αποφά-σεων

III. Τα υποκειμενικά όρια της εκτελεστότητας των άλλων εκτελεστών τίτλων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Η διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως

Ι. Η προδικασία της – Η επιταγή προς εκτέλεση

II. Η κύρια διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως

Α. Η προς τα όργανα της αναγκαστικής εκτελέσεως εντολή του επισπεύδοντος

Β. Η ποικιλία των μορφών της κύριας διαδικασίας της αναγκαστικής εκτελέσεως

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Η άμυνα κατά της αναγκαστικής εκτελέσεως

I. Η κατ’ άρθρο 933 ανακοπή

Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Β. Φύση και λειτουργία της ανακοπής

Γ. Τρόπος ασκήσεως της ανακοπής

Δ. Αρμοδιότητα - Διαδικασία

Ε. Προϋποθέσεις παραδεκτού της ανακοπής

1. Νομιμοποίηση

α. Ενεργητική νομιμοποίηση

β. Παθητική νομιμοποίηση

2. Έννομο συμφέρον

α. Εννοιολογική διάκριση από τη νομιμοποίηση

β. Η οριοθέτηση του εννόμου συμφέροντος από τη βλάβη του ανακόπτοντος

ΣΤ. Πράξεις δεκτικές προσβολής με ανακοπή

Ζ. Αντικείμενο της δίκης επί της ανακοπής – Λόγοι – Αίτημα

α. Λόγοι ανακοπής αναγόμενοι στην εγκυρότητα του εκτελεστού τίτλου

β. Λόγοι ανακοπής αναγόμενοι στη διαδικασία της εκτελέ­σεως

γ. Λόγοι ανακοπής αναγόμενοι στην εκτελούμενη απαίτηση

Η. Ρυθμίσεις εξασφαλιστικές της ταχείας περατώσεως της διαδικασίας της αναγ-καστικής εκτελέσεως

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2. Η κατά στάδια προσβολή των πράξεων της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτελέσεως

3. Το σύστημα του «άνευ επικουρίας δικάζεσθαι» (συγκεντρωτικό) στη διαδι-κασία της αναγκαστικής εκτελέσεως

4. Το απαράδεκτο λόγων ανακοπής συνεπεία δεδικασμένου

5. Το απαράδεκτο λόγων ανακοπής μη αμέσως (παραχρήμα) αποδεικνυόμενων

II. Η κατ’ άρθρο 936 ανακοπή τρίτου

Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Β. Λόγοι ανακοπής τρίτου

Γ. Νομιμοποίηση

Δ. Αίτημα

Ε. Αρμοδιότητα

III. Οι ειδικοί κανόνες των δικών περί την εκτέλεση

Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Β. Η παρέμβαση των δανειστών του καθ’ ου

Γ. Το ανεπίτρεπτο της ασκήσεως ανακοπής ερημοδικίας

Δ. Το μη ανασταλτικό αποτέλεσμα της προθεσμίας και της ασκήσεως των ενδίκων μέσων

IV. Η κατ’ άρθρο 938 αναστολή της αναγκαστικής εκτελέσεως

Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Β. Οριοθέτηση της κατ’ άρθρο 938 αναστολής από άλλες μορφές αναστολών

Γ. Φύση του μέτρου της αναστολής

Δ. Προϋποθέσεις χορηγήσεως αναστολής

Ε. Χρόνος υποβολής αιτήσεως αναστολής

ΣΤ. Αρμοδιότητα

Ζ. Συνέπειες αποφάσεως αναστολής

Η. Το σημείωμα αναστολής εκτελέσεως

V. Το δικαίωμα αποζημιώσεως του καθ’ ου η εκτέλεση λόγω επισπεύσεως κατ’ αυτού άδικης αναγκαστικής εκτελέσεως

Α. Το δικαίωμα αποζημιώσεως του καθ’ ου η εκτέλεση κατ’ εφαρμογή του άρθρου 940 §§ 1 και 2.

Β. Το δικαίωμα αποζημιώσεως του καθ’ ου η εκτέλεση κατ’ εφαρμογή του άρθρου 940 § 3

ΕΙΔΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Η αναγκαστική εκτέλεση για την ικανοποίηση αξιώσεως

προς παράδοση ή απόδοση κινητών πραγμάτων

I. Η αναγκαστική εκτέλεση για την ικανοποίηση αξιώσεως προς παράδοση ή απόδοση ορισμένου κινητού

II. Η αναγκαστική εκτέλεση για την ικανοποίηση αξιώσεως προς παροχή αντικατασ-τατών πραγμάτων ή ανώνυμων χρεογράφων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Η αναγκαστική εκτέλεση για την ικανοποίηση αξιώσεως

προς παράδοση ή απόδοση ακινήτων, πλοίων και αεροσκαφών

Ι. Διαδικασία

II. Τύχη των κινητών που βρίσκονται στο ακίνητο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

Η αναγκαστική εκτέλεση για την ικανοποίηση αξιώσεως

προς επιχείρηση υλικής πράξεως

I. Η αναγκαστική εκτέλεση για την επιχείρηση πράξεως που μπορεί να γίνει και από τρίτο πρόσωπο

II. Η αναγκαστική εκτέλεση για την επιχείρηση πράξεως που μπορεί να γίνει μόνον από τον οφειλέτη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄

Η αναγκαστική εκτέλεση για την ικανοποίηση αξιώσεως

προς παράλειψη ή ανοχή πράξεως

I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

II. Διαδικασία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄

Η αναγκαστική εκτέλεση για την ικανοποίηση αξιώσεως

σε δήλωση δικαιοπρακτικής βουλήσεως

Ι. Η καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως ως ιδιότυπο μέσο εκτελέσεως

II. Το εύρος του κατ’ άρθρο 949 πλάσματος

ΙΙΙ. Η κατά το άρθρο 949 συντελούμενη αναγκαστική εκτέλεση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IB΄

Η αναγκαστική εκτέλεση για την ικανοποίηση αξιώσεως

προς πα­ράδοση ή απόδοση τέκνου ή για επικοινωνία με αυτό

I. Εκτέλεση για την ικανοποίηση αξιώσεως προς παράδοση ή απόδοση τέκνου

II. Εκτέλεση για την ικανοποίηση αξιώσεως προς επικοινωνία με το τέκνο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄

Η αναγκαστική εκτέλεση για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων

Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Τίτλος πρώτος

Η αναγκαστική κατάσχεση κινητών εις χείρας του οφειλέτη

I. Φύση της αναγκαστικής κατασχέσεως κινητών - Τρόπος επιβολής της

II. Αντικείμενο της αναγκαστικής κατασχέσεως κινητών

III. Τα εξαιρούμενα της κατασχέσεως κινητά (– Ακατάσχετα)

IV. Η μεσεγγύηση των κατασχεθέντων κινητών

V. Συνέπειες της αναγκαστικής κατασχέσεως κινητών

A. Η απαγόρευση διαθέσεως

Β. Η απαγόρευση επιβολής δεύτερης κ.λπ. αναγκαστικής κατασχέσεως

VI. Ο σχηματισμός φακέλλου πλειστηριασμού

VII. Υποκατάσταση – Αναγκαστικός πλειστηριασμός – Ανατροπή κατασχέσεως – Δια-δικασία κατατάξεως

Τίτλος δεύτερος

Η αναγκαστική κατάσχεση ακινήτων

I. Φύση της αναγκαστικής κατασχέσεως ακινήτων – Τρόπος επιβολής της

II. Αντικείμενο της αναγκαστικής κατασχέσεως ακινήτων

III. Η μεσεγγύηση των κατασχεθέντων ακινήτων

IV. Συνέπειες της αναγκαστικής κατασχέσεως ακινήτων

Α. Η απαγόρευση διαθέσεως

Β. Η απαγόρευση επιβολής δεύτερης κ.λπ. αναγκαστικής κατασχέσεως

V. Ο σχηματισμός φακέλλου πλειστηριασμού

VI. Η υποκατάσταση άλλου δανειστή στη θέση του επισπεύδοντος

VII. Ο αναγκαστικός πλειστηριασμός

Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις – Διάκριση από εκούσιο πλειστη­ριασμό

Β. Η προδικασία του αναγκαστικού πλειστηριασμού

Γ. Η κύρια διαδικασία του αναγκαστικού πλειστηριασμού

Δ. Η καταβολή του πλειστηριάσματος

Ε. Ο εξαναγκασμός του υπερθεματιστή προς καταβολή του πλειστηριάσματος. Η ενδιάμεση μεταξύ πλειστηριασμού και αναπλειστηριασμού διαδικασία. Ο αναπ-λειστηριασμός

VIII. Η ανατροπή της αναγκαστικής κατασχέσεως

IX. Η διαδικασία της κατατάξεως

Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Β. Η αναγγελία των απαιτήσεων των δανειστών

Γ. Η κατάθεση των αποδεικτικών της αναγγελλόμενης απαιτή­σεως εγγράφων

Δ. Τα αποτελέσματα της αναγγελίας

Ε. Ο πίνακας κατατάξεως

ΣΤ. Η ανακοπή κατά του πίνακα κατατάξεως

Τίτλος τρίτος

Η αναγκαστική κατάσχεση εις χείρας τρίτου

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

II. Προϋποθέσεις αναγκαστικής κατασχέσεως εις χείρας τρίτου

III. Αντικείμενο αναγκαστικής κατασχέσεως εις χείρας τρίτου

IV. Τρόπος επιβολής αναγκαστικής κατασχέσεως εις χείρας τρίτου

V. Συνέπειες επιβολής αναγκαστικής κατασχέσεως εις χείρας τρίτου

VI. Η δήλωση του τρίτου

VII. Η κατά το άρθρο 986 ανακοπή του επισπεύδοντος δανειστή

VIIΙ. H δυνατότητα προσβολής της διαδικασίας της κατασχέσεως εις χείρας τρίτου από τον τρίτο

IX. Η δυνατότητα προσβολής της διαδικασίας της κατασχέσεως εις χείρας τρίτου από τον οφειλέτη

Τίτλος τέταρτος

Η αναγκαστική κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων

I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

II. Αντικείμενο αναγκαστικής κατασχέσεως ειδικών περιουσιακών στοιχείων

III. Προϋποθέσεις επιβολής αναγκαστικής κατασχέσεως ειδικών περιουσιακών στο-ιχείων

IV. Η απόφαση για την παροχή άδειας επιβολής αναγκαστικής κατασχέσεως ειδικών περιουσιακών στοιχείων

Τίτλος πέμπτος

Η αναγκαστική διαχείριση

I. Αντικείμενο αναγκαστικής διαχειρίσεως

II. Προϋποθέσεις αναγκαστικής διαχειρίσεως

III. Διαδικασία

IV. Συνέπειες επιβολής αναγκαστικής διαχειρίσεως

V. Παύση αναγκαστικής διαχειρίσεως

Τίτλος έκτος

Η προσωπική κράτηση

I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

II. Προϋποθέσεις προσωπικής κρατήσεως

Α. Το είδος της εκτελούμενης χρηματικής απαιτήσεως

Β. Τελεσίδικη απόφαση προσωπικής κρατήσεως

III. Διάρκεια προσωπικής κρατήσεως

IV. Η διαδικασία αναγκαστικής εκτελέσεως με προσωπική κράτηση

Βιβλιογραφία

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Α. Βαθρακοκοίλης, Η ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ, 2022
Παρουσίαση των κυριότερων πτυχών της άσκησης της ανακοπής του 933 ΚΠολΔ
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Εγχειρίδιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως, 3η έκδ., 2022
Ευσύνοπτη ανάλυση του Δικαίου Αναγκαστικής Εκτελέσεως μετά τους ν. 4842/2021 και 4855/2021
Ι. Δεληκωστόπουλος, Ζητήματα από την εφαρμογή του Κανονισμού 1215/2012 για τη Διεθνή Δικαιοδοσία και την Εκτέλεση Αποφάσεων, 3η έκδ., 2022
Όλα τα καίρια ζητήματα του δικονομικού κανονισμού 1215/2012 σε μια συστηματική και εύληπτη παρουσίαση
Σ. Πανταζόπουλος, Αναγκαστική Εκτέλεση, 2η έκδ., 2022
Πλήρης ανάλυση των διατάξεων του δικαίου της αναγκαστικής εκτέλεσης μετά τους ν. 4842/2021 και 4855/2021
Σ. Πανταζόπουλος, Η προσημείωση υποθήκης, 2022
Όλα τα σύγχρονα ζητήματα για την προσημείωση υποθήκης μετά τις νέες ρυθμίσεις των ν. 4842/2021 και 4871/2021