Γ. Μαγουλάς, Κτηματολογικές εγγραφές, 5η έκδ., 2021


Γ. Μαγουλάς, Κτηματολογικές εγγραφές, 5η έκδ., 2021

Οι διαρκείς νομοθετικές μεταβολές στο πεδίο των κτηματολογικών εγγράφων, η πληθώρα νέων δικαστικών αποφάσεων, αλλά και η εξάντληση της προηγούμενης έκδοσης, επέβαλαν την ανανέωση και τον εμπλουτισμό του έργου με τις νεώτερες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις. Με την νέα έκδοση η οποία περιλαμβάνει όλες τις δημοσιευμένες καθώς και πολλές αδημοσίευτες αποφάσεις των δικαστηρίων, αλλά και πλήθος νέων υποδειγμάτων παρέχεται μία πλήρης εικόνα των ισχυουσών νομοθετικών διατάξεων καθιστώντας το παρόν έναν απαραίτητο οδηγό με σημαντική πρακτική αξία.

Η μονογραφία, αναπτύσσεται σε 5 κεφάλαια με το πρώτο κεφάλαιο να αναφέρεται στον τρόπο και τη διαδικασία δικαστικής διόρθωσης των ανακριβών αρχικών εγγραφών είτε κατά την τακτική διαδικασία όπως είναι η αγωγή του άρθρου 6 παρ. 2 κατά του ανακριβώς αναγραφόμενου δικαιούχου, είτε κατά την εκούσια δικαιοδοσία με τις αιτήσεις του άρθρου 6 παρ. 3 και 6 παρ. 8 ή τις αντιρρήσεις του άρθρου 16 παρ. 5. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναπτύσσεται ο τρόπος και διαδικασία εξωδικαστικής διόρθωσης των ανακριβών εγγραφών με ανάλυση των αιτήσεων του άρθρου 6 παρ. 4 για τις μη καταχωρηθείσες πράξεις, του άρθρου 18 παρ. 1 για τη διόρθωση των πρόδηλων σφαλμάτων, του άρθρου 19 παρ. 2 για τη διόρθωση γεωμετρικών σφαλμάτων και του άρθρου 19 παρ. 4 για τη διόρθωση των χαρακτηρισμένων ως δασικών εκτάσεων. Στο τρίτο κεφάλαιο αναπτύσσονται οι μεταβατικές διατάξεις για την τύχη των εκκρεμών δικαιοπραξιών, αγωγών και βαρών επί των κτηματογραφημένων ακινήτων. Το τέταρτο κεφάλαιο αφορά στην οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών μετά την πάροδο της αποκλειστικής προθεσμίας του άρθρου 6 παρ. 2 με τη δημιουργία του αμάχητου τεκμηρίου κυριότητας υπέρ του αναγραφομένου στο κτηματολογικό φύλλο δικαιούχου και στο πέμπτο κεφάλαιο αναπτύσσονται οι αγωγικές αξιώσεις που παρέχονται στον αληθή κύριο του ακινήτου με την άσκηση αγωγής για να ανατραπούν οι επιπτώσεις από τη δημιουργία του αμάχητου τεκμηρίου με ανάλυση της διαδικασίας διεκδίκησης είτε του ίδιου του ακινήτου είτε αποζημίωσης για την απώλεια του εμπραγμάτου δικαιώματος.

Τέλος, όπως και στις προηγούμενες εκδόσεις υπάρχουν τα παραρτήματα με τα νέα και ανανεωμένα υποδείγματα δικογράφων αγωγών ή αιτήσεων για τις αιτούμενες διορθώσεις, ο νόμος 2664/1998 κωδικοποιημένος και ενημερωμένος μέχρι 31-7-2021 ως και πίνακες με τα λειτουργούντα κτηματολογικά γραφεία σε όλη τη χώρα, με την απαιτούμενη προδικασία των αγωγών και αιτήσεων.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Κτηματολογικές εγγραφές
Η διόρθωση των πρώτων ανακριβών εγγραφών. Θεωρία - Νομολογία - Υποδείγματα
Ενημερωμένη μέχρι και το Ν. 4821/2021 Εμπλουτισμένη με όλη την πρόσφατη αδημοσίευτη νομολογία και νέα υποδείγματα
© 2021
Συγγραφέας
Έκδοση
5η έκδ.
ISBN
978-960-648-378-3
Σελίδες
528
Τιμή
€ 55,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Ι. Οι πρώτες εγγραφές

Κτηματολογικά βιβλία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Δικαστική διόρθωση

Ι. Αγωγή άρθρου 6 παρ. 2 για προσβολή εμπράγματου ή άλλου εγγραπτέου δικαιώματος 27.

1. Πεδίο εφαρμογής

2. Ενεργητική νομιμοποίηση

3. Παθητική νομιμοποίηση

4. Προδικασία

5. Προθεσμία άσκησης αγωγής

6. Αίτημα αγωγής

7. Σώρευση αξιώσεων

8. Αρμόδιο δικαστήριο

9. Συζήτηση αγωγής

10. Άμυνα εναγόμενου

11. Αποδοχή της αγωγής - Ερημοδικία εναγόμενου

12. Διαιτητική απόφαση - Πρακτικό συμβιβασμού - Πρακτικό μεσολάβησης

13. Πρακτικό διαμεσολάβησης

14. Κτήση εμπράγματου δικαιώματος κυριότητας με χρησικτησία.

15. Χρησικτησία επί οριζοντίων ιδιοκτησιών

16. Ακίνητα με φερόμενο δικαιούχο το Ελληνικό Δημόσιο

17. Χρησικτησία κατά του Δημοσίου

18. Βακούφικα ακίνητα και δικαιώματα του Δημοσίου

19. Ακίνητα με αναγραφόμενο δικαιούχο ΟΤΑ

20. Ανώμαλες δικαιοπραξίες

21. Οικοδομές χωρίς σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας ή με σύσταση χωρίς ποσοστά ή ανακριβή ποσοστά ή καθ’ υπέρβαση των ποσοστών

22. Αμετάκλητη απόφαση

23. Εγγραφή της απόφασης στο κτηματολογικό φύλλο

ιΙ. Αγωγή άρθρου 13 παρ. 2 για ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΜΑΧΗΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ

1. Πεδίο εφαρμογής

2. Ενεργητική νομιμοποίηση

3. Παθητική νομιμοποίηση

4. Προδικασία

5. Προθεσμία άσκησης αγωγής

6. Αίτημα αγωγής

7. Αρμόδιο δικαστήριο

8. Συζήτηση της αγωγής

9. Αποδοχή της αγωγής - Ερημοδικία εναγόμενου - Διαιτητική απόφαση - πρακτικό συμβιβασμού - πρακτικό διαμεσολάβησης 9. Αποδοχή της αγωγής - Ερημοδικία εναγόμενου - Διαιτητική απόφαση - πρακτικό συμβιβασμού - πρακτικό διαμεσολάβησης.

10. Αμετάκλητη απόφαση

ΙΙΙ. Διόρθωση των εγγραφών «Άγνωστου ιδιοκτήτη» (άρθρο 6 παρ. 3)

1. Πεδίο εφαρμογής - Διαδικασία διόρθωσης

2. Ενεργητική νομιμοποίηση

3. Παθητική νομιμοποίηση

4. Περιεχόμενο αίτησης

5. Σώρευση αιτήσεων

6. Προδικασία

7. Συζήτηση της αίτησης - Κύρια ή πρόσθετη παρέμβαση

8. Κτήση με κληρονομική διαδοχή

9. Κτήση κυριότητας με έκτακτη χρησικτησία

10. Κτήση κυριότητας με πράξη εφαρμογής

11. Κτήση κυριότητας με αναγκαστική απαλλοτρίωση

12. Έκδοση της απόφασης - Διόρθωση της εγγραφής

13. Εγγραφή στο κτηματολογικό φύλλο

ΙV. Διόρθωση περιγραφικών και γεωμετρικών στοιχείων του ακινήτου (Άρθρο 6 παρ. 8)

1. Πεδίο εφαρμογής

2. Περιπτωσιολογία

3. Ενεργητική νομιμοποίηση - Προδικασία - Σώρευση

4. Έκδοση της απόφασης - Διόρθωση της εγγραφής

5. Εγγραφή στο κτηματολογικό φύλλο

V. Αντιρρήσεις κατά απόφασης του προϊσταμένου του κτη­ματολογικού γραφείου (Άρθρο 16 παρ. 5)

1. Πεδίο εφαρμογής

2. Προδικασία

3. Σώρευση αιτήσεων

4. Συζήτηση της αίτησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Εξωδικαστική διόρθωση

Ι. Διαδικασία άρθρου 6 παρ. 4

1. Πεδίο εφαρμογής

2. Διαδικασία διόρθωσης

3. Άσκηση αντιρρήσεων

ΙΙ. Η διαδικασία διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων (άρθρο 18)

1. Πεδίο εφαρμογής

2. Η αποτύπωση της κάθετης ιδιοκτησίας στα κτηματολογικά βιβλία

3. Πού και πότε απαιτείται συναίνεση του Δημοσίου

4. Διαδικασία

5. Συζήτηση της αίτησης - Κύρια ή πρόσθετη παρέμβαση

IΙΙ. Διόρθωση εσφαλμένων γεωμετρικών στοιχείων (Άρθρο 19 παρ. 2)

1. Πεδίο εφαρμογής

2. Διαδικασία διόρθωσης

3. Η εξωδικαστική διόρθωση

4. Προσφυγή κατά της απόφασης

ΙV. Διόρθωση ακινήτων χαρακτηρισμένων ως δασικών εκτάσεων (Άρθρο 19 παρ. 4) 265.

1. Πεδίο εφαρμογής

2. Διαδικασία διόρθωσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ι. Τύχη δικαιοπραξιών επί ακινήτων στα οποία υπάρχει ανακριβής εγγραφή - Εκκρεμείς δίκες (Άρθρο 7α και 7β)

II. Εγγραπτέα δικαιώματα που δεν έχουν εγγραφεί στα κτηματολογικά φύλλα (άρθρ. 1 παρ. 2 Ν. 3481/2006)

IIΙ. Εκκρεμείς αγωγές και βάρη επί του ακινήτου

1. Εκκρεμείς αγωγές

2. Εκκρεμή βάρη επί του ακινήτου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΑΜΑΧΗΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Ι. Τρόποι οριστικοποίησης

1. Οριστικοποίηση με συμπλήρωση του χρόνου έκτακτης χρησικτησίας

II. Συνέπειες οριστικοποίησης των αρχικών εγγραφών - αμάχητο τεκμήριο ακρίβειας

ΙΙΙ. Αμάχητο τεκμήριο και δημόσιο - Απώλεια εμπραγμάτων δικαιωμάτων- κατάσταση των ακινήτων με την ένδειξη «άγνωστος ιδιοκτήτης»

ΙV. Εξωδικαστική διόρθωση των πρώτων εγγραφών μετά την οριστικοποίηση

1. Διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων

2. Διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων του ακινήτου

3. Διόρθωση με τη διαδικασία του άρθρου 6 παρ. 4

4. Διόρθωση χαρακτηρισμού ακινήτου ως δασικού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

η αγωγη του αρθρου 7 παρ.

1. Πεδίο εφαρμογής

2. Ενεργητική νομιμοποίηση

3. Παθητική νομιμοποίηση

4. Προδικασία

5. Προθεσμία άσκησης αγωγής

6. Αίτημα αγωγής

7. Αρμόδιο δικαστήριο

8. Συζήτηση της αγωγής

9. Αποδοχή της αγωγής - Ερημοδικία εναγόμενου - Διαιτητική απόφαση - πρακτικό συμβιβασμού - πρακτικό διαμεσολάβησης

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Αίτηση καταχώρισης εγγραπτέας πράξης με τη διαδικασία του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν. 2664/1998

Αίτηση διόρθωσης σφαλμάτων γεωμετρικών στοιχείων

Αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος

Πρακτικό επιτυχούς διαμεσολάβησης

1. Αγωγή αναγνωριστικής κυριότητας με αναγραφόμενο γνωστό ιδιοκτήτη (άρθρ. 6 παρ. 2)

2. Προτάσεις επί της αναγνωριστικής αγωγής κυριότητας με αναγραφόμενο γνωστό ιδιοκτήτη (άρθρ. 6 & 2)

3. Αίτηση διόρθωσης ανακριβούς εγγραφής με αναγραφόμενο «άγνωστο» ιδιοκτήτη και τίτλο κτήσης (άρθρ. 6 & 3)

4. Προτάσεις αίτησης διόρθωσης εγγραφής με αναγραφόμενο δικαιούχο «άγνωστο» ιδιοκτήτη και τίτλο κτήσης (άρθρο 6 & 3)

5. Αίτηση διόρθωσης ανακριβούς εγγραφής με αναγραφόμενο «άγνωστο» ιδιοκτήτη (άρθρο 6 & 3) και τρόπο κτήσης κληρονομική διαδοχή και καταχώριση με το άρθρο 7α παρ.1α

6. Προτάσεις επί αίτησης διόρθωσης ανακριβούς εγγραφής με αναγραφόμενο «άγνωστο» ιδιοκτήτη (άρθρο 6 & 3) και τρόπο κτήσης κληρονομική διαδοχή και καταχώριση με το άρθρο 7α παρ.1α

7. Πλαγιαστική αίτηση διόρθωσης ανακριβούς εγγραφής με αναγραφόμενο «άγνωστο» ιδιοκτήτη και τίτλο κτήσης (άρθρο 6 & 3) από δανειστή του δικαιούχου

8. Προτάσεις πλαγιαστικής αίτησης διόρθωσης ανακριβούς εγγραφής με αναγραφόμενο «άγνωστο» ιδιοκτήτη και τίτλο κτήσης (άρθρο 6 & 3) από δανειστή του δικαιούχου

9. Αγωγή διόρθωσης ανακριβούς εγγραφής με αναγραφόμενο εν μέρει γνωστό και εν μέρει άγνωστο ιδιοκτήτη και παράγωγο τρόπο κτήσης (αγωγή άρθρου 6 & 2 με άγνωστο) 367.

10. Προτάσεις αγωγής με αναγραφόμενο εν μέρει γνωστό και εν μέρει άγνωστο ιδιοκτήτη και παράγωγο τρόπο κτήσης (αγωγής άρθρου 6 & 2 με άγνωστο)

11. Αγωγή αναγνωριστική κυριότητας με αναγραφόμενο «άγνωστο» ιδιοκτήτη (άρθρ. 6 & 3) και τρόπο κτήσης κυριότητας την έκτακτη χρησικτησία (ΑΚ 1045)

12. Προτάσεις αναγνωριστικής κυριότητας με αναγραφόμενο «άγνωστο» ιδιοκτήτη (άρθρ. 6 & 3) και τρόπο κτήσης κυριότητας την έκτακτη χρησικτησία (ΑΚ 1045)

13. Αγωγή αναγνωριστική κυριότητας με αναγραφόμενο ιδιοκτήτη το Ελληνικό Δημόσιο και τρόπο κτήσης κυριότητας την έκτακτη χρησικτησία (άρθρο 4 Ν. 3127/2003)

14. Προτάσεις επί αναγνωριστικής αγωγής κυριότητας με αναγραφόμενο ιδιοκτήτη το Ελληνικό Δημόσιο και τρόπο κτήσης κυριότητας την έκτακτη χρησικτησία (άρθρο 4 Ν. 3127/2003) 387.

15. Αγωγή για διόρθωση κτηματολογικής εγγραφής με γεωμετρική μεταβολή (άρθρ. 6 & 2 ) 392.

16. Προτάσεις επί αγωγής για διόρθωση κτηματολογικής εγγραφής με γεωμετρική μεταβολή (άρθρ. 6 & 2 )

17. Αίτηση διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων (άρθρ. 6 & 8)

18. Προτάσεις επί της αίτησης διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων (άρθρ. 6 & 8) 408.

19. Αίτηση αντιρρήσεων κατά αρνητικής απάντησης προϊσταμένου κτηματολογικού γραφείου (άρθρ. 16 & 5)

20. Προτάσεις επί της αίτησης αντιρρήσεων κατά αρνητικής απάντησης προϊσταμένου κτηματολογικού γραφείου (άρθρ. 16 & 5)

21. Προσφυγή κατά της αρνητικής απάντησης του προϊσταμένου για διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων (άρθρ. 19 παρ. 2)

22. Προτάσεις επί της προσφυγής κατά της αρνητικής απάντησης του προϊ­σταμένου για διόρθωση γεωμετρικών στοι­χείων (άρθρ. 19 παρ. 2)

23. Αίτηση αντιρρήσεων κατά άρνησης εγγραφής αίτησης του άρθρου 6 παρ. 4 (άρθρ. 16 & 5)

24. Προτάσεις επί της αίτησης αντιρρήσεων κατά άρνησης εγγραφής αίτησης του άρθρου 6 παρ. 4 (άρθρ. 16 & 5)

25. Αντιρρήσεις κατά της αρνητικής απάντησης του προϊσταμένου για διόρθωση προδήλου σφάλματος με σώρευση αίτησης άγνωστου ιδιοκτήτη και αίτημα για καταδίκη στη δικαστική δαπάνη (άρθρ. 18 παρ. 2 και 6 παρ. 3)

26. Προτάσεις επί των αντιρρήσεων κατά της αρνητικής απάντησης του προϊσταμένου για διόρθωση προδήλου σφάλματος με σώρευση αίτησης αγνώστου και αίτημα δικαστικής δαπάνης (άρθρ. 18 παρ. 2 και 6 παρ. 3)

27. Αγωγή απόδοσης του πλουτισμού από τη δημιουργία του αμάχητου τεκμηρίου (άρθρο 7 παρ. 2 )

28. Προτάσεις επί της αγωγής απόδοσης πλουτισμού (άρθρο 7 παρ. 2)

29. Αγωγή αυτούσιας απόδοσης του ακινήτου (άρθρο 7 παρ. 2 )

30. Προτάσεις επί της αγωγής αυτούσιας απόδοσης του ακινήτου (άρθρο 7 παρ. 2 )

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Νόμος 2664/1998 (Κωδικοποίηση)

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕΧΡΙ 30-11-2018

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΓΩΓΗ - ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 523.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ /

ΥΠΟΘΗ­ΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Π. Αλικάκος/Ι. Δεληκωστόπουλος/Γ. Διαμαντόπουλος..., Ασφαλιστικά Μέτρα και Ακίνητα, 2024
Σειρά: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #6
Συστηματική παρουσίαση όλων των ασφαλιστικών μέτρων επί ακινήτων, με πλούσιες νομολογιακές αναφορές και πρακτικά συμπεράσματα
Πολυκώδικας, 16η έκδ., 2024
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5095/2024
Γ. Διαμαντόπουλος, Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος, τόμ. 5, 2023
Εβδομήντα μελέτες σε επίκαιρα ζητήματα στο πεδίο του δικονομικού δικαίου και σε επιμέρους κρίσιμα αντικείμενα του ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων/Γ. Διαμαντόπουλος/Χ.-Ι. Χατζηδημητρίου..., Εθνικό Κτηματολόγιο & Ασφαλιστικά Μέτρα Νομής, 2023
Μια σειρά εισηγήσεων έγκριτων νομικών και δικαστών της χώρας γύρω από ζητήματα Εθνικού Κτηματολογίου, Ασφαλιστικών Μέτρων Νομής και της μεταξύ τους σύνδεσης