Γ. Λεβέντης, Συλλογικό εργατικό δίκαιο, 3η έκδ., 2023


Γ. Λεβέντης, Συλλογικό εργατικό δίκαιο, 3η έκδ., 2023

Οι αλλεπάλληλες αλλαγές των διατάξεων που αφορούν την ύλη του συλλογικού εργατικού δικαίου, ιδίως στο πλαίσιο της δημοσιονομικής κρίσης και ακόμα εντονότερα μετά το έτος 2018, κατέστησαν αναγκαία την παρούσα νέα έκδοση του Συλλογικού Εργατικού Δικαίου. Και στη νέα αυτή έκδοση γίνεται συστηματική επεξεργασία της ύλης και της εξέλιξης της νομοθεσίας, αλλά και πλήρης παράθεση και αξιολόγηση της νομολογίας και της ελληνικής και αλλοδαπής θεωρίας. Στόχος του έργου είναι με τρόπο εύληπτο και συστηματικό, με τη μεγαλύτερη δυνατή πληρότητα, να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δικηγόρο, τον εφαρμοστή του δικαίου, αλλά και κάθε ερευνητή του αντικειμένου.
Προς διευκόλυνση των αναγνωστών παρατίθενται, ως παράρτημα στο τέλος του βιβλίου, όλοι οι βασικοί νόμοι που αφορούν το συλλογικό εργατικό δίκαιο και οι κανονιστικές διατάξεις του συλλογικού εργατικού δικαίου, όπως ισχύουν σήμερα, για την ευχερέστερη παρακολούθηση των νομοθετικών μεταβολών.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Συλλογικό εργατικό δίκαιο
- Συνδικαλιστικές ελευθερίες - Συνδικαλιστικές οργανώσεις - Συλλογικές συμβάσεις - Απεργία
© 2023
Συγγραφέας
Έκδοση
3η έκδ.
ISBN
978-960-648-658-6
Σελίδες
ΧΧΧVIII + 1028
Τιμή
€ 90,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πίνακας περιεχομένων

Πρόλογος Γ΄ Εκδόσεως

Πρόλογος Β΄ εκδόσεως

Πρόλογος Α΄ εκδόσεως

Κυριότερες συντομογραφίες

Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο

Συνδικαλισμός και συνδικαλιστική δράση ως κεντρικές έννοιες… του συλλογικού εργατικού δικαίου - ιστορική εξέλιξη

Ι. Η ατομική σύμβαση εργασίας

ΙΙ.

Η αποτυχία της ατομικής σύμβασης εργασίας - Η βιομηχανική επανάσταση και το κοινωνικό ζήτημα

ΙΙΙ. Η δημιουργία συνδικαλιστικών οργανώσεων

Συνδικαλιστική ελευθερία - Σύνταγμα και διεθνείς εγγυήσεις

Η συνδικαλιστική ελευθερία - έννοια, ιστορική εξέλιξη

Ι. Συνδικαλιστική ελευθερία και δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι

ΙΙ. Οι εγγυήσεις της συνδικαλιστικής ελευθερίας

1. Η ατομική συνδικαλιστική ελευθερία

2. Η αρνητική συνδικαλιστική ελευθερία

3.

Η προστασία της συνδικαλιστικής οργάνωσης και της συνδικαλιστικής δράσης (συλλογική συνδικαλιστική ελευθερία)

ΙΙΙ. Η προστασία της συλλογικής αυτονομίας ειδικότερα

1. Τα όρια της συλλογικής αυτονομίας

2. Ο σκοπός της συνδικαλιστικής ελευθερίας

3. Συλλογική αυτονομία και κρατική ρύθμιση των όρων εργασίας

4. Το άρθρο 22 § 2 του Συντάγματος

α) Οι γενικοί όροι εργασίας

β) Η συστηματική ερμηνεία του άρθρ. 22 § 2 του Συντ

γ) Η θέση της νομολογίας

δ) Το «συμφωνημένο» γενικό συμφέρον

ε)

Νεότερες μορφές κρατικής παρεμβάσεως και ρυθμίσεως των όρων εργασίας

ΙV. Η διαιτησία

Η συνδικαλιστική ελευθερία των δημοσίων υπαλλήλων

Ι.

Η συνταγματική κατοχύρωση της συνδικαλιστικής ελευθερίας των δημοσίων υπαλλήλων

ΙΙ.

Η συνδικαλιστική ελευθερία των δημοσίων υπαλλήλων και οι ΔΣΕ 87/1948 και 98/1949

ΙΙΙ. Η ΔΣΕ 151/1978

Η συνδικαλιστική ελευθερία των εργοδοτών

Το δικαίωμα απεργίας

Διεθνείς εγγυήσεις της συνδικαλιστικής ελευθερίας και του δικαιώματος απεργίας

I.

Η Οικουμενική διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου της 10.12

ΙΙ.

Το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα της 19.12.1966

ΙΙΙ.

Το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα της 19.12

IV. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της 4.11

V. Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης

VΙ.

Οι διεθνείς συμβάσεις εργασίας της Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας (ΔΟΕ)

VIΙ.

Το δικαίωμα συλλογικής δράσης και απεργίας στο κοινοτικό δίκαιο

1. Το άρθρο 28 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ

2. Η Συνθήκη Λειτουργίας της ΕΕ

3. Το άρθρο 153 παρ. 5 της ΣΛΕΕ

4.

Η συσχέτιση του δικαιώματος συλλογικής δράσης (απεργίας) με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το κοινοτικό δίκαιο

Δίκαιο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων

Εισαγωγικά

Συνδικαλιστικές Οργανώσεις - έννοια

I. Σύσταση

ΙΙ. Σωματειακή μορφή - νομική προσωπικότητα

ΙΙΙ. Συνδικαλιστικοί σκοποί

ΙV.

Ανεξαρτησία από τον εργοδότη, κόμματα, πολιτικές οργανώσεις ή το κράτος

V. Δημοκρατική οργάνωση και λειτουργία

VΙ.

Συνδικαλιστική οργάνωση και ικανότητα: α) προς σύναψη ΣΣΕ και β) διεξαγωγή απεργιακών αγώνων

Εξέλιξη της νομοθεσίας

Ι. Η παλαιότερη νομοθεσία

ΙΙ. Ο Ν. 1264/1982

ΙΙΙ. Έκταση εφαρμογής του Ν. 1264/1982

1.

Συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων - Σχέση εξηρτημένης εργασίας

2. Οργανώσεις εργοδοτών

3. Οργανώσεις των ναυτικών

4. Οργανώσεις Ν.Π.Δ.Δ

5. Οργανώσεις δημοσίων υπαλλήλων

6. Οργανώσεις δημοσιογράφων

7. Οργανώσεις συνταξιούχων

Οργανωτική δομή και διάρθρωση των συνδικαλιστικών οργανώσεων

Ι. Πρωτοβάθμιες οργανώσεις

1. Εργατικά σωματεία - οργανωτική δομή

2.

Τοπικά παραρτήματα συνδικαλιστικών οργανώσεων ευρύτερης περιφέρειας

3. Ενώσεις προσώπων - Η αρχική ρύθμιση του Ν. 1264/1982

α) Έννοια - σκοπός της αρχικής ρυθμίσεως του Ν. 1264/1982

β) Προϋποθέσεις συστάσεως

γ) Ιδρυτική πράξη

δ) Σκοπός

ε) Εκπρόσωποι

στ) Τύπος ιδρυτικής πράξης

ζ) Συνέλευση, διοίκηση και λειτουργία της ενώσεως προσώπων

4. Οι ενώσεις προσώπων βάσει της νεότερης ρύθμισης του Ν. 4024/2011

ΙΙ. Δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις

1. Ομοσπονδίες

2. Εργατικά κέντρα

ΙΙΙ. Τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις

ΙV. Διεθνείς συνδικαλιστικές οργανώσεις

Ίδρυση συνδικαλιστικών οργανώσεων

Ι. Ιδρυτικά μέλη - Ιδρυτική πράξη

ΙΙ. Αρχή της πολλαπλότητας των συνδικαλιστικών οργανώσεων

ΙΙΙ. Καταστατικό

ΙV. Αυτονομία των συνδικαλιστικών οργανώσεων

V. Περιεχόμενο του Καταστατικού

VΙ.

Εγγραφή στο Γενικό Μητρώο Συνδ. Οργανώσεων Εργαζομένων (ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.)

VΙΙ. Απόκτηση νομικής προσωπικότητας

VΙΙΙ.

Τα τηρούμενα στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. στοιχεία των συνδ. οργανώσεων – Αναστολή των συνδ. δικαιωμάτων σε περίπτωση μή τήρησης αυτών

ΙΧ. Χορήγηση αντιγράφων και βεβαιώσεων

Διάλυση συνδικαλιστικής οργανώσεως

α) Με απόφαση της ΓΣ των μελών (άρθρ. 103 ΑΚ)

β) Αυτοδίκαιη διάλυση

γ) Διάλυση με δικαστική απόφαση

Σκοποί των συνδικαλιστικών οργανώσεων

Ι.

Το άρθρο 23 του Συντ. - διαφύλαξη και προαγωγή των οικονομικών και εργασιακών συμφερόντων

ΙΙ. Τα εργασιακά συμφέροντα

ΙΙΙ. Τα οικονομικά συμφέροντα

ΙV. Τα κοινωνικά συμφέροντα

V. Τα ασφαλιστικά συμφέροντα

VΙ. Τα συνδικαλιστικά συμφέροντα

VΙΙ.

Η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών κ.λπ. συμφερόντων

VΙΙΙ. Απαγόρευση κερδοσκοπικής δραστηριότητας

ΙΧ.

Έκτακτοι σκοποί αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας των μελών

Χ. Μέσα ή τρόποι συνδικαλιστικής δράσης

1.

Δικαίωμα των συνδικαλιστικών οργανώσεων να αναφέρονται στις αρχές

2.

Δικαίωμα των συνδικαλιστικών οργανώσεων να καταγγέλλουν ή να εγκαλούν παραβάσεις της νομοθεσίας κ.λπ.

3. Άσκηση πολιτικής αγωγής

4. Άσκηση των δικαιωμάτων των μελών

5. Παρέμβαση υπέρ των μελών

Βιβλία συνδικαλιστικών οργανώσεων

Ι. Σκοπός της υποχρεώσεως προς τήρηση βιβλίων

ΙΙ. Υπόχρεοι προς τήρηση βιβλίων

ΙΙΙ. Επίδειξη των βιβλίων

ΙV. Δικαστική άσκηση του δικαιώματος

V. Μη τήρηση των βιβλίων - συνέπειες

Οικονομική αυτοτέλεια των συνδικαλιστικών οργανώσεων

Ι. Πόροι των συνδικαλιστικών οργανώσεων

1. Δικαιώματα εγγραφής, συνδρομές και εθελούσιες εισφορές

2. Η αρχή της ισότητας των υποχρεώσεων των μελών

3.

Διαφάνεια των δωρεών και επιχορηγήσεων προς τις συνδικαλιστικές οργανώσεις

4.

Απαγόρευση εισφορών ή ενισχύσεων από εργοδότες, κομματικές ή πολιτικές οργανώσεις

5. Η προϊσχύσασα εξαίρεση από την απαγόρευση

6. Το ακατάσχετο της περιουσίας της συνδικαλιστικής οργάνωσης

ΙΙ. Είσπραξη των εισφορών

1. Είσπραξη των εισφορών στον τόπο εργασίας

2. Δικαίωμα εισόδου στην εκμετάλλευση

3. Είσπραξη των εισφορών εκτός του χρόνου απασχολήσεως

4. Δικαστική επίλυση των διαφορών

ΙΙΙ. Παρακράτηση των εισφορών από τον εργοδότη

1. Οι ισχύουσες διατάξεις

2.

Προγενέστερο δίκαιο και αμφιβολίες για τη συνταγματικότητα της παρακράτησης

3. Η Εθνική Γενική ΣΣΕ της 3.4

4.

Παρακράτηση συνδικαλιστικής συνδρομής από μη μέλη - Προστασία αρνητικής και θετικής συνδικαλιστικής ελευθερίας

Μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων

Ι.

Εγγραφή μελών - Εσωτερική αυτονομία των συνδικαλιστικών οργανώσεων

ΙΙ. Περιορισμοί της εσωτερικής αυτονομίας

ΙΙΙ. Δίμηνη απασχόληση ως προϋπόθεση εγγραφής

ΙV. Απαγόρευση πολλαπλής συμμετοχής

1. Συνταγματικότητα της απαγορεύσεως

2.

Συμμετοχή των συνδικαλιστικών οργανώσεων σε υπερκείμενες οργανώσεις

V. Δικαστική επιδίωξη εγγραφής

VΙ. Έκπτωση Διοικητικού Συμβουλίου

VΙΙ. Αποχώρηση και διαγραφή μέλους

VΙΙΙ. Δικαστική προστασία κατά της διαγραφής

ΙΧ. Συνταγματικότητα των διατάξεων του άρθρ. 7 Ν. 1264/1982

1. Η ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος

2. Αξιολόγηση των επί μέρους ρυθμίσεων του άρθρ. 7 Ν. 1264/1982

Όργανα των συνδικαλιστικών οργανώσεων

Ι. Γενική Συνέλευση

1. Ανώτατο όργανο - αρμοδιότητες

2. Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

α) Γενικά

β) Σύγκληση από το διοικητικό συμβούλιο

γ) Σύγκληση από τη μειοψηφία

δ) Πρόσκληση των μελών

3. Απαρτία

α) Προτεραιότητα του καταστατικού

β) Ειδικές απαρτίες

γ) Υπολογισμός της απαρτίας

4.

Συμμετοχή των μελών στη Γενική Συνέλευση, δικαίωμα ψήφου - ψηφοφορία - πλειοψηφία

α)

Αυτοπρόσωπη συμμετοχή των μελών – συμμετοχή στην Γεν. Συνέλευση εξ αποστάσεως

β) Δικαίωμα ψήφου

γ) Υπολογισμός της πλειοψηφίας

δ) Σχετική πλειοψηφία - ειδικές πλειοψηφίες

ε) Φανερή - μυστική ψηφοφορία

5. Προσβολή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως

α) Το άρθρο 101 ΑΚ

β) Η ειδική ρύθμιση του άρθρ. 8 § 4 Ν. 1264/1982

γ) Έκταση εφαρμογής του άρθρ. 8 § 4 Ν. 1264/1982

δ) Υπολογισμός του 1/50 των μελών

ε) Λόγοι προσβολής των αποφάσεων - αιτιώδης συνάφεια

στ) Περιπτωσιολογία

6. Ανυπόστατες, άκυρες και ακυρώσιμες αποφάσεις

α) Ανυπόστατες αποφάσεις

β) Απόλυτα άκυρες αποφάσεις

γ) Ακυρώσιμες αποφάσεις

δ) Αρμόδιο δικαστήριο - διαδικασία - απόφαση

7. Προσβολή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

8. Προσβολή αποφάσεων της Εφορευτικής Επιτροπής

9. Αναστολή της εκτελέσεως της αποφάσεως της Γεν. Συνελεύσεως

α) Το άρθρο 102 ΑΚ

β) Ποιοί δικαιούνται να ζητήσουν την αναστολή

γ) Αρμόδιο δικαστήριο - διαδικασία - απόφαση

ΙΙ. Διοικητικό Συμβούλιο

1. Έννοια - ελευθερία διοικήσεως της συνδικαλιστικής οργάνωσης

2. Προτεραιότητα του καταστατικού

3. Θητεία του διοικητικού συμβουλίου

4.

Συγκρότηση, λειτουργία και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου

5. Έλεγχος και παύση του διοικητικού συμβουλίου

6.

Διορισμός προσωρινής διοικήσεως με δικαστική απόφαση (69 ΑΚ)

α) Προϋποθέσεις

β)

Αριθμός μελών προσωρινής διοικήσεως που διορίζονται με δικαστική απόφαση

γ) Διαδικασία διορισμού

δ) Διαχειριστική εξουσία προσωρινής διοικήσεως

ε) Κήρυξη απεργίας από προσωρινή διοίκηση

στ)

Σύναψη ΣΣΕ από προσωρινή διοίκηση και εγγραφή νέων μελών

ΙΙΙ. Ελεγκτική Επιτροπή

1. Συγκρότηση, θητεία, εκλογή

2. Αρμοδιότητες - διορισμός προσωρινής ελεγκτικής επιτροπής

ΙV. Αντιπρόσωποι

1. Έννοια - εκλογή

2. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των αντιπροσώπων

3. Μέτρο εκλογής των αντιπροσώπων

4. Εξαίρεση από το μέτρο εκλογής

Εκλογή των οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων

Ι. Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι

1. Ρύθμιση του Ν. 1264/1982

2.

Ρύθμιση του δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι με το καταστατικό

3.

Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι των ανηλίκων, αλλοδαπών και συνταξιούχων

4.

Απαγόρευση της πολλαπλής εκπροσωπήσεως στις υπερκείμενες οργανώσεις

ΙΙ. Εκλογικό σύστημα

1. Οι ρυθμίσεις του άρθρ. 12 και η συνταγματικότητά τους

2. Ύπαρξη περισσοτέρων παρατάξεων

3. Εκλογικό μέτρο

4. Κατανομή των εδρών

ΙΙΙ. Εκλογική διαδικασία

1. Εφορευτική επιτροπή

α) Συγκρότηση και εκλογή της εφορευτικής επιτροπής

β) Έργο της εφορευτικής επιτροπής - προσβολή των αποφάσεών της

2. Δικαστικός αντιπρόσωπος.

α)

Διορισμός του δικαστικού αντιπροσώπου - διατάξεις αναγκαστικού χαρακτήρα

β) Αποζημίωση δικαστικού αντιπροσώπου

γ)

Καθήκοντα δικαστικού αντιπροσώπου - διεξαγωγή της ψηφοφορίας

δ)

Ψηφοφορία στις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες οργανώσεις

3.

Πρωτόκολλο ψηφοφορίας - Πρακτικά διαλογής και ανακηρύξεως των επιτυχόντων

α)

Σύνταξη πρωτοκόλλου ψηφοφορίας και πρακτικών διαλογής των ψηφοδελτίων

β) Δημοσιότητα των πρακτικών

γ) Αποδεικτική δύναμη των πρακτικών

Προστασία της συνδικαλιστικής δράσης

Ι. Συνδικαλιστική δράση - Έννοια

ΙΙ. Προστασία συνδικαλιστικής δράσης - Απαγορεύσεις

ΙΙΙ. Η ειδική προστασία του Ν. 1264/1982

1.

Δήλωση συμμετοχής, μη συμμετοχής ή αποχώρησης από συνδικαλιστική οργάνωση

2. Απαγόρευση ενισχύσεων από εργοδότες ή τρίτους

3.

Απαγόρευση άνισης μεταχείρισης και μισθολογικών διακρίσεων

4. Ρήτρες οργανώσεως, αποκλεισμού, διαφοροποιητικές κ.λπ

5. Απαγόρευση των μικτών οργανώσεων

IV. Προστασία κατά των απολύσεων

1.

Απαγόρευση της καταγγελίας λόγω νόμιμης συνδικαλιστικής δράσης

α) Νόμιμη συνδικαλιστική δράση

β)

Αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ καταγγελίας και νόμιμης συνδικαλιστικής δράσης

γ)

Προστασία κατά της καταγγελίας και στην περίπτωση της άκυρης συμβάσεως εργασίας

δ) Παραίτηση από την προστασία

V. Προστασία των συνδικαλιστικών στελεχών

1.

Περιεχόμενο και έκταση της προστασίας υπό την προγενέστερη του Ν. 4808/2021 ρύθμιση

2. Η προστασία των συνδ. στελεχών μετά το Ν. 4808/2021

3. Προστατευόμενα συνδικαλιστικά στελέχη

α) Μέλη διοικητικού συμβουλίου συνδικαλιστικής οργάνωσης

β) Μέλη προσωρινής διοικήσεως της συνδικαλιστικής οργάνωσης

γ) Ιδρυτικά μέλη συνδικαλιστικής οργάνωσης

δ) Λοιπά προστατευόμενα συνδικαλιστικά στελέχη

4. Έναρξη και διάρκεια της προστασίας

5.

Προϋποθέσεις για την ισχύ της ειδικής προστασίας των συνδικαλιστικών οργανώσεων

α) Έγκυρη σύμβαση εργασίας

β) Συμβάσεις εργασίας υπό δοκιμή

γ) Συμβάσεις ορισμένου χρόνου

δ) Διατήρηση της επιχειρήσεως ή εκμεταλλεύσεως σε λειτουργία

ε)

Δυνατότητα του συνδικαλιστικού στελέχους να προσφέρει την εργασία του

στ) Νόμιμη κτήση της συνδικαλιστικής ιδιότητας

ζ) Γνώση της συνδικαλιστικής ιδιότητας από τον εργοδότη

6.

Οι σπουδαίοι λόγοι καταγγελίας υπό την προγενέστερη του Ν. 4808/2021 ρύθμιση

α) Εξαπάτηση του εργοδότη κατά την πρόσληψη

β) Αποκάλυψη βιομηχανικών ή εμπορικών μυστικών

γ) Πρόκληση σωματικών βλαβών, απειλή ή σοβαρή εξύβριση

δ) Επίμονη και αδικαιολόγητη άρνηση εκτελέσεως εργασίας

ε) Κλοπή ή υπεξαίρεση εις βάρος του εργοδότη ή του εκπροσώπου του

στ) Αδικαιολόγητη αποχή από την εργασία

ζ) Συμμετοχή σε παράνομη απεργία

7.

Η καταχρηστική επίκληση της προστασίας των συνδικαλιστικών στελεχών υπό την προϊσχύσασα ρύθμιση

8.

Η καταγγελία της σχέσης εργασίας των συνδ. στελεχών για σπουδαίο λόγο μετά το Ν. 4808/2021

9. Προστασία κατά των μεταθέσεων

α) Έννοια της μεταθέσεως

β) Περιεχόμενο της προστασίας

γ) Προστατευόμενα στελέχη, διάρκεια της προστασίας

δ) Διαθεσιμότητα

10.

Επιτροπή Προστασίας Συνδικαλιστικών Στελεχών υπό την προϊσχύσασα ρύθμιση

11.

Απολύσεις - Μεταθέσεις κατά παράβαση της ειδικής προστασίας - Συνέπειες

12. Ποινικές κυρώσεις

α) Παρακώλυση άσκησης συνδικαλιστικών δικαιωμάτων

β) Απολύσεις συνδικαλιστικών στελεχών

γ) Άρνηση αποδοχής εργασίας Ν. 1264/1982

Προστασία της συνδικαλιστικής δράσης στον τόπο εργασίας

I. Συνδικαλιστική δράση στην επιχείρηση και Σύνταγμα

II.

Συνδικαλιστική δράση στην επιχείρηση και αντίπαλα δικαιώματα του εργοδότη

1. Ιδιοκτησία και οικονομική ελευθερία του εργοδότη

α) Περιεχόμενο της ιδιοκτησίας

β)

Συσχέτιση με το δικαίωμα των συνδικαλιστικών οργανώσεων να διανέμουν ανακοινώσεις τους στον τόπο εργασίας

γ)

Συσχέτιση με το δικαίωμα των συνδικαλιστικών οργανώσεων να πραγματοποιούν συνελεύσεις και να έχουν γραφείο στον τόπο εργασίας

2.

Το άσυλο της επιχειρήσεως - Δικαίωμα εισόδου στην επιχείρηση

ΙΙΙ.

Το δικαίωμα των σωματείων να έχουν ιστότοπο ή πίνακα ανακοινώσεων και να διανέμουν ανακοινώσεις τους στο χώρο εργασίας

1. Φορείς του δικαιώματος

2. Περιεχόμενο των ανακοινώσεων

3. Επιλογή του χώρου των ανακοινώσεων

4.

Διανομή των ανακοινώσεων εκτός χρόνου εργασίας και λοιποί περιορισμοί

5. Ανακοινώσεις με μεγάφωνο

ΙV. Ελευθερία γνώμης στην Επιχείρηση

1.

Η ελευθερία γνώμης του εργαζομένου μέσα στο χώρο εργασίας

2. Τα όρια της ελευθερίας γνώμης

V. Συνελεύσεις στο χώρο εργασίας

VΙ. Γραφείο στο χώρο εργασίας

VΙΙ. Παρουσία κατά τις επιθεωρήσεις

VΙΙΙ. Υποχρέωση του εργοδότη για διάλογο

ΙΧ. Δικονομικά

Διευκολύνσεις της συνδικαλιστικής δράσης

Ι. Υποχρέωση προς παροχή διευκολύνσεων

ΙΙ. Συνδικαλιστικές άδειες

1. Ποιοί δικαιούνται συνδικαλιστικής άδειας - Διάρκεια της άδειας

2. Άσκηση του δικαιώματος - Προειδοποίηση του εργοδότη

3. Αποδοχές χρόνου άδειας

4. Δικονομικά

ΙΙΙ.

Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για την προστασία και τις διευκολύνσεις συνδικαλιστικής δράσης

Συνδικαλιστικές οργανώσεις δημοσίων και αστυνομικών υπαλλήλων

Ι. Συνδικαλιστικές οργανώσεις δημοσίων υπαλλήλων

1. Έκταση εφαρμογής του άρθρ.

2.

Διάρθρωση των συνδικαλιστικών οργανώσεων των δημοσίων υπαλλήλων

3. Προστασία των συνδικαλιστικών στελεχών

4. Σωματεία συνταξιούχων δημοσίων υπαλλήλων

ΙΙ. Συνδικαλιστικές οργανώσεις αστυνομικών υπαλλήλων

1.

Διάρθρωση των συνδικαλιστικών οργανώσεων των αστυνομικών υπαλλήλων

2. Περιορισμοί της συνδικαλιστικής δράσης

ΙΙΙ.

Συνδικαλιστικά δικαιώματα πολιτικού προσωπικού Ε.Υ.Π. (άρθρ. 30Β Ν. 1264/1982)

ΙV.

Συνδικαλιστικά δικαιώματα στρατιωτικών

Συνδικαλιστικές οργανώσεις εργοδοτών

Δίκαιο των συλλογικών συμβάσεων εργασίας

Έννοια, νομική φύση και σκοποί της συλλογικής συμβάσεως εργασίας (ΣΣΕ)

Ι. Έννοια ΣΣΕ

ΙΙ. Νομική φύση της ΣΣΕ

ΙΙΙ. Οι σκοποί της ΣΣΕ

1. Η αρχή της προστασίας

2. Η διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης και η αρχή της τάξεως

Το νομοθετικό πλαίσιο των ΣΣΕ

Ι.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του Ν. 1876/1990

α)

Η διεύρυνση του περιεχομένου των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων και των ΣΣΕ

β)

Η αναγνώριση των συλλογικών διαπραγματεύσεων σε επίπεδο επιχειρήσεως (βλ. και Εισηγητική Έκθεση Ν. 1876/1990)

γ)

Η αναγνώριση των συλλογικών διαπραγματεύσεων σε επίπεδο κλάδου (άρθρ. 3 § 1β, 4 Ν. 1876/1990)

δ)

Η αναγνώριση του δικαιώματος αλλά και της αντίστοιχης υποχρεώσεως των κοινωνικών εταίρων να διαπραγματεύονται για την κατάρτιση ΣΣΕ

ε) Η ριζική μεταρρύθμιση του συστήματος διαιτησίας του Ν. 3239/1955

ΙΙ. Έκταση εφαρμογής του Ν. 1876/1990

1. Εργαζόμενοι με σχέση εξηρτημένης εργασίας

2. Πρόσωπα εξομοιούμενα με εργαζομένους

Περιεχόμενο των ΣΣΕ

Ι.

Κανονιστικό και ενοχικό μέρος

ΙΙ. Το περιεχόμενο του κανονιστικού μέρους της ΣΣΕ

1. Σύναψη, όροι λειτουργίας και λήξη των ατομικών συμβάσεων εργασίας

α) Σύναψη της ατομικής συμβάσεως

β) Ρύθμιση της αμοιβής της εργασίας

γ) Ρύθμιση του χρόνου εργασίας

δ)

Ρύθμιση του τρόπου εκτελέσεως της εργασίας - διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη - επαγγελματική εξέλιξη και σταδιοδρομία των μισθωτών

ε) Ρύθμιση του είδους της παρασχετέας εργασίας

στ)

Ρύθμιση της υποχρεώσεως προνοίας του εργοδότη και της υποχρεώσεως πίστεως των μισθωτών

ζ) Ρύθμιση της λύσης της σχέσεως εργασίας

η) Ρύθμιση νομικών διαφορών

2.

Ζητήματα που αφορούν την άσκηση του συνδικαλιστικού δικαιώματος στην επιχείρηση, την παροχή συνδικαλιστικών διευκολύνσεων και την παρακράτηση της συνδ. εισφοράς

3. Ζητήματα κοινωνικής ασφαλίσεως

4. Ζητήματα επιχειρηματικής πολιτικής

5. Ερμηνεία κανονιστικών όρων ΣΣΕ

6. Ζητήματα που προβλέπει το άρθρο 12 του Ν. 1767/1988

ΙΙΙ. Το περιεχόμενο του ενοχικού μέρους της ΣΣΕ

1. Υποχρέωση εφαρμογής

2. Υποχρέωση ειρήνης

Τα είδη των συλλογικών συμβάσεων

Ι.

Εθνικές Γενικές ΣΣΕ

1. Οι Εθνικές Γενικές ΣΣΕ μετά το Ν. 4093/2012

II. Το νέο σύστημα καθορισμού του κατώτατου μισθού/ημερομι­σθίου

ΙΙΙ. Επιχειρησιακές ΣΣΕ

ΙV. Κλαδικές ΣΣΕ

1. Γενικά

2. Ειδικότερα η έννοια του κλάδου κατά το Ν. 1876/1990

3.

Εθνικές και τοπικές κλαδικές ΣΣΕ - κλαδικές ΣΣΕ μιας μόνο κατηγορίας (ειδικότητας) προσωπικού

V. Ομοιοεπαγγελματικές ΣΣΕ

VI.

ΣΣΕ ομίλου επιχειρήσεων

VΙI. Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης

Περιεχόμενο και είδη των ΣΣΕ στη Δημόσια Διοίκηση

Ι.

Περιεχόμενο των ΣΣΕ

ΙΙ. Επίπεδα των διαπραγματεύσεων και είδη των ΣΣΕ

Κατάρτιση συλλογικών συμβάσεων

Ι.

Ικανότητα προς σύναψη ΣΣΕ

1. Συνταγματικότητα των διατάξεων

2. Ειδικότερα, η ικανότητα συνάψεως επιχειρησιακής ΣΣΕ

II. Ικανότητα εργοδοτικών οργανώσεων να συνάπτουν ΣΣΕ

IΙΙ. Αρμοδιότητα προς σύναψη ΣΣΕ

1. Αρμοδιότητα προς σύναψη εθνικών γενικών ΣΣΕ

2. Αρμοδιότητα προς σύναψη κλαδικών ΣΣΕ

3. Αρμοδιότητα προς σύναψη επιχειρησιακών ΣΣΕ

4.

Αρμοδιότητα προς σύναψη εθνικών ή τοπικών ομοιοεπαγγελματικών ΣΣΕ.

IV.

Αμφισβήτηση της αντιπροσωπευτικότητας καθώς και της ικανότητας και αρμοδιότητας προς σύναψη ΣΣΕ αλλά και της ύπαρξης και της νομικής φύσης της συνδ. οργάνωσης των εργαζομένων και της οργάνωσης των εργοδοτών

V. Εξουσιοδότηση προς σύναψη ΣΣΕ και τύπος ΣΣΕ

VI.

Κωδικοποίηση, Κατάθεση ΣΣΕ και Καταχώρηση στο ειδικό βιβλίο - Δημοσιότης

VII. Άκυρη ΣΣΕ - δικαστική προστασία - Κύρωση ΣΣΕ με νόμο

VΙIΙ. Αδυναμία συνάψεως ΣΣΕ

Δεσμευόμενα από ΣΣΕ πρόσωπα

Ι.

Οι εθνικές γενικές ΣΣΕ

ΙΙ. Δέσμευση των μελών

ΙΙΙ. Δέσμευση από επιχειρησιακή ΣΣΕ

ΙV. Προσχώρηση σε ΣΣΕ

V.

Επέκταση της ισχύος ΣΣΕ με απόφαση του Υπουργ. Εργασίας

1. Αίτηση προς τον Υπουργό και τεκμηρίωση αυτής

2. Γνωμοδότηση του Α.Σ.Ε

3. Εξαίρεση από την επέκταση

4. Η απόφαση του Υπουργού που επεκτείνει τη ΣΣΕ

5. Συνέπειες της επέκτασης της ΣΣΕ

Το πεδίο ισχύος της ΣΣΕ

Ι. Τοπικό πεδίο ισχύος

ΙΙ. Επαγγελματικό πεδίο ισχύος

ΙΙΙ. Χρονικό πεδίο ισχύος της ΣΣΕ

1. Έναρξη ισχύος της ΣΣΕ

2. Λήξη ισχύος της ΣΣΕ - ΣΣΕ ορισμένου και αορίστου χρόνου

α) Η αρχική ρύθμιση

β) Η νέα ρύθμιση της διάρκειας των ΣΣΕ

γ)

Η σύμφωνη με το Σύνταγμα (άρθρα 22, 23) ερμηνεία της ΠΥΣ 6/28.2

δ) Μετατροπή της ΣΣΕ ορισμένου χρόνου σε αορίστου

3. Καταγγελία της ΣΣΕ

4. Καταγγελία της ΣΣΕ πριν από την πάροδο έτους ή πριν από τη λήξη της

5. Η ισχύς των κανονιστικών όρων μετά τη λήξη της ΣΣΕ

6. Μετενέργεια ΣΣΕ

α) Η αρχική ρύθμιση του Ν. 1876/90 – Η έννοια της μετενέργειας

β) Η νέα ρύθμιση της μετενέργειας

γ) Οι μετενεργούντες όροι της ΣΣΕ

δ)

Οι μή μισθολογικοί όροι της ΣΣΕ

ε)

Ρύθμιση των όρων εργασίας κατά τη διάρκεια της μετενέργειας. Λήξη της μετενέργειας

Συσχέτιση της ΣΣΕ με άλλες πηγές του εργατικού δικαίου

Ι. Συσχέτιση της ΣΣΕ με το κρατικό δίκαιο

1. Μονομερώς αναγκαστικές διατάξεις

2. Αμφιμερώς αναγκαστικές διατάξεις

3. Διατάξεις ενδοτικού χαρακτήρα έναντι των ΣΣΕ

4. Τρόπος σύγκρισης της ΣΣΕ με το κρατικό δίκαιο

ΙΙ. Συσχέτιση ΣΣΕ με ΣΣΕ

1. Διαδοχή ΣΣΕ

2. Συρροή ΣΣΕ

α) Συρροή Εθν. Γεν. ΣΣΕ με τις λοιπές ΣΣΕ

β)

Η επίλυση της συρροής κλαδικών, επιχειρησιακών και ομοιοεπαγγελματικών ΣΣΕ

γ)

Η υπερίσχυση της επιχειρησιακής ΣΣΕ έναντι της κλαδικής κατά τη διάρκεια της δημοσιονομικής κρίσης. Η μετά τη λήξη της δημοσιονομικής κρίσης επαναφορά της αρχής της εύνοιας και η ανάγκη ενίσχυσης της προσαρμοστικότητας των επιχειρησιακών ΣΣΕ

δ) Η νέα ρύθμιση της συρροής επιχειρησιακής ΣΣΕ με κλαδική

ε)

Συρροή εθνικής κλαδικής ή ομοιοεπαγγελματικής ΣΣΕ με τοπική κλαδική ή ομοιοεπαγγελματική ΣΣΕ

στ)

Ρήτρες μη εφαρμογής ή αποκλίσεως από συγκεκριμένους όρους κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών ΣΣΕ

ζ) Τρόπος εφαρμογής της αρχής της εύνοιας κατά τη συρροή ΣΣΕ

3. Παραπομπή ΣΣΕ σε ΣΣΕ

ΙΙΙ. Συσχέτιση ΣΣΕ με κανονισμό εργασίας

ΙV.

Συσχέτιση ΣΣΕ με ατομική σύμβαση εργασίας

1. Κανονιστική ισχύς της ΣΣΕ

2. Ερμηνεία των κανονιστικών όρων της ΣΣΕ.

3. Η αρχή της εύνοιας υπέρ των μισθωτών

4.

Συσχέτιση αποδοχών ΣΣΕ και ατομικής συμβάσεως εργασίας - Συμψηφισμός των αποδοχών ή επιδομάτων που προβλέπει η ΣΣΕ με τις αποδοχές που καταβάλλονται βάσει της ατομικής συμβάσεως - Η νομιμότητα των σχετικών ρητρών

5. Συσχέτιση ΣΣΕ και επιχειρησιακής συνήθειας ή γενικών όρων εργασίας

V. ΣΣΕ και αρχή της ισότητας

Η ισχύς των ΣΣΕ σε περίπτωση μεταβιβάσεως επιχειρήσεως ή εκμεταλλεύσεως

I. Εισαγωγικά

ΙΙ.

Το άρθρο 3 § 3 της κωδικοποιητικής Οδηγίας 2001/23/ΕΚ και η ενσωμάτωσή του στο εσωτερικό δίκαιο

ΙΙΙ. Ειδικότερα η ισχύς της επιχειρησιακής ΣΣΕ μετά τη μεταβίβαση

IV. Η ισχύς του κανονισμού εργασίας μετά τη μεταβίβαση

V.

Η ισχύς της κλαδικής και ομοιοεπαγγελματικής ΣΣΕ μετά τη μεταβίβαση

Μεσολάβηση - Διαιτησία προς σύναψη ΣΣΕ

Έννοια και σκοποί της διαιτησίας

I. Οι σκοποί της διαιτησίας

II. Μορφές της διαιτησίας

1. Η προαιρετική διαιτησία

2. Η υποχρεωτική διαιτησία

3. Υποχρεωτική διαιτησία και συνδικαλιστική ελευθερία

4. Η διαιτησία του άρθρ. 22 § 2 του Συντ

5.

Οι υποστηριζόμενες αναφορικά με τη συνταγματικότητα της υποχρεωτικής διαιτησίας θέσεις

6.

Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας, Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης και υποχρεωτική διαιτησία

7. Η προγενέστερη νομολογία

Μεσολάβηση και διαιτησία του Ν. 1876/90

I. Δικαίωμα και υποχρέωση για διαπραγμάτευση

II. Συμφιλίωση

III. Μεσολάβηση

1.

Η συμβατική ρύθμιση των όρων και της διαδικασίας της μεσολάβησης και της διαιτησίας

2. Η προσφυγή στη μεσολάβηση

α) Η κίνηση της διαδικασίας της μεσολάβησης

β) Η επιλογή του μεσολαβητή

γ) Ο Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας

δ)

Εγγυήσεις προς διασφάλιση της ανεξαρτησίας των μεσολαβητών διαιτητών

3. Η διαδικασία της μεσολάβησης

4. Πρόταση του μεσολαβητή και λήξη της μεσολάβησης

IV. Διαιτησία

1. Η προσφυγή στη διαιτησία

α) Προσφυγή στη διαιτησία με κοινή συμφωνία των μερών

β) Η μονομερής προσφυγή στη διαιτησία

γ.

Η αποδοχή της πρότασης του μεσολαβητή ως προϋπόθεση της μονομερούς προσφυγής και η αναστολή του δικαιώματος απεργίας

2.

Η επιλογή του διαιτητή ή της Επιτροπής Διαιτησίας και η διαιτητική διαδικασία

3. Η διαιτητική απόφαση

α) Η έκδοση, η έναρξη ισχύος και η αναδρομική ισχύς της ΔΑ

β) Περιεχόμενο των ΔΑ, παραπομπή σε άλλες ΣΣΕ ή ΔΑ

γ) Αιτιολογία των ΔΑ - σχέση των ΔΑ με την κείμενο νομοθεσία

δ) Έφεση κατά της ΔΑ – Δευτεροβάθμια 5μελής Επιτροπή Διαιτησίας

ε)

Νομική φύση και δικαστικός έλεγχος των ΔΑ - έκταση τον δικαστικού ελέγχου

V.

Αξιολόγηση του συστήματος μεσολάβησης - διαιτησίας του Ν. 1876/90

Δίκαιο της εκμεταλλεύσεως

Οι έννοιες: εκμετάλλευση και επιχείρηση

Κανονισμοί εργασίας

I. Κατάρτιση των κανονισμών εργασίας

ΙΙ. Νομική ενέργεια των Κανονισμών εργασίας

ΙΙΙ. Περιεχόμενο των κανονισμών εργασίας

1. Προαγωγές

2. Όριο ηλικίας

α) Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου

β) Η Οδηγία 2000/78/ΕΚ

γ) Η σχετική νομολογία του ΔΕΕ

δ) Η ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/78 στο ελληνικό δίκαιο

ε) Η απήχηση της νομολογίας του ΔΕΕ στα ευρωπαϊκά δίκαια

στ) Η σχετική νομολογία του ΑΠ

3. Πειθαρχικό Δίκαιο

IV. Κανονισμοί ειδικών νόμων

1. Είδη και νομική ενέργεια των κανονισμών αυτών

2. Περιεχόμενο των κανονισμών με ισχύ νόμου

3. Δικαστικός έλεγχος πειθαρχικών αποφάσεων

V.

Συσχέτιση του κανονισμού εργασίας με άλλες πηγές - Η ισχύς του κανονισμού σε περίπτωση μεταβιβάσεως επιχειρήσεως, εκμεταλλεύσεως ή τμήματος εκμεταλλεύσεως

Συμβούλια εργαζομένων

I. Γενικά

II. Έκταση εφαρμογής του Ν. 1767/88

III. Οργάνωση και λειτουργία των συμβουλίων

IV. Προστασία και Διευκολύνσεις του Συμβουλίου Εργαζομένων

V. Αρμοδιότητες Συμβουλίου Εργαζομένων

1. Σχέση Συμβουλίου Εργαζομένων και συνδ. οργανώσεων

2. Δικαίωμα συναποφάσεως

3. Δικαίωμα πληροφορήσεως

Ευρωπαϊκά Συμβούλια Εργαζομένων

Όργανο εκπροσώπησης των εργαζομένωνστην Ευρωπαϊκή Εταιρεία

Δίκαιο απεργίας και ανταπεργίας

Η προστασία του δικαιώματος απεργίας - εισαγωγικά

Αιτήματα απεργίας

I. Εργασιακά συμφέροντα

II. Οικονομικά συμφέροντα

ΙΙΙ. Συνδικαλιστικά συμφέροντα

IV. Ασφαλιστικά συμφέροντα

V. Συλλογικές διαφορές

VI. Νομικές διαφορές

VII. Αιτήματα ρυθμίσιμα με ΣΣΕ

Είδη και μορφές απεργίας

I. Διεκδικητική απεργία

II. Προειδοποιητική απεργία

III. Απεργία διαμαρτυρίας

IV. Μερική και περιστροφική απεργία

V. Στάσεις εργασίας και διαλείπουσα απεργία

VI. Λευκή ή αφανής απεργία

VII. Σαμποτάζ - μποϋκοτάζ

VΙΙΙ. Συνδικαλιστική και μη συνδικαλιστική (αδέσποτη) απεργία

1. Συνταγματική απαγόρευση της αδέσποτης απεργίας

2. Απεργία συνδ. οργάνωσης υπό ίδρυση

3. Νομιμοποίηση αδέσποτης απεργίας

ΙΧ. Πολιτική απεργία

1. Έννοια

2. Εργασιακή - πολιτική απεργία

Χ. Απεργία αλληλεγγύης

1. Έννοια

2. Προϋποθέσεις νομιμότητας

3. Απεργία αλληλεγγύης σε πολυεθνικές επιχειρήσεις

ΧΙ. Απεργία ναυτεργατών και δημοσιογράφων

ΧΙΙ. Απεργία και συλλογική επίσχεση εργασίας

Κήρυξη Απεργίας

I. Το όργανο που αποφασίζει την απεργία

1. Ο κανόνας: η Γεν. Συνέλευση - δικαιολογητικός λόγος

α) Εξουσιοδότηση προς το Διοικ. Συμβούλιο

β) Ειδική ρύθμιση για τις οργανώσεις των δημ. υπαλλήλων

γ) Μυστική ψηφοφορία

δ) Χρόνος λήψης της αποφάσεως

ε) Λήψη της αποφάσεως - άκυρες και ακυρώσιμες αποφάσεις

2. Απόφαση Διοικ. Συμβουλίου

α) Φανερή ψηφοφορία

β) Λήψη της αποφάσεως

3. Απεργία των ενώσεων προσώπων

4. Απεργία τοπικών παραρτημάτων

ΙΙ. Αρμοδιότητα για κήρυξη απεργίας

1. Ο κανόνας

2. Πρωτοβάθμια επιχειρησιακή οργάνωση

3. Πρωτοβάθμια ομοιοεπαγγελματική οργάνωση

4. Κλαδικά σωματεία

5. Ομοσπονδία

6. Εργατικό Κέντρο

7. Τριτοβάθμια οργάνωση

8. Διεθνείς συνδ. οργανώσεις

Προειδοποίηση απεργίας

I. Υποχρέωση για προειδοποίηση

II. Σκοπός της προειδοποιήσεως

III. Παράλειψη της προειδοποιήσεως - συνέπειες

IV. Τρόπος και περιεχόμενο της προειδοποιήσεως

V. Προειδοποίηση στάσεων εργασίας ή διαλείπουσας απεργίας

VI. Υπολογισμός του 24ώρου

VΙΙ.

Προειδοποίηση απεργίας δημ. υπαλλήλων ή εργαζομένων σε επιχειρήσεις κοινής ωφελείας - δημόσιος διάλογος

1. Εισαγωγικά

2. Οι ρυθμίσεις του Ν. 1264/1982

3. Δημόσιος διάλογος

Προσωπικό ασφαλείας

I. Υποχρέωση για διάθεση προσωπικού ασφαλείας

II.

Προσωπικό ασφαλείας για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και την πρόληψη καταστροφών και ατυχημάτων

III.

Προσδιορισμός των συγκεκριμένων καθηκόντων του προσωπικού ασφαλείας - Διευθυντικό δικαίωμα

IV.

Προσωπικό ασφαλείας για την αντιμετώπιση στοιχειωδών αναγκών του κοινωνικού συνόλου

V. Επιχειρήσεις κοινής ωφελείας

VI. Καθορισμός του προσωπικού ασφαλείας

1.

Καθορισμός του προσωπικού ασφαλείας και της ελάχιστης εγγυημένης λειτουργίας με την ειδική συμφωνία (άρθρ. 21 § 4 επ. Ν. 1264/1982) – Το 1/3 της συνήθως παρεχόμενης υπηρεσίας

2. Καθορισμός προσωπικού ασφαλείας με ΣΣΕ

3. Μη διάθεση του προσωπικού ασφαλείας - συνέπειες

Απαγόρευση προσλήψεως απεργοσπαστών

I. Έννοια του «απεργοσπάστη» - σκοπός της απαγορεύσεως

II. Έκταση και διάρκεια απαγορεύσεως

III. Παράβαση της απαγορεύσεως - συνέπειες

IV. Συνταγματικότητα της απαγορεύσεως του άρθρ. 22 § 1 Ν. 1264/1982

Απαγόρευση της ανταπεργίας

I. Ανταπεργία: έννοια και είδη

II. Ανταπεργία και Σύνταγμα

1. Ισότητα των όπλων

2. Συνδικαλιστική ελευθερία και ανταπεργία

3. Συνταγματικότητα της απαγορεύσεως της ανταπεργίας

4. Περιεχόμενο της απαγορεύσεως του άρθρ. 22 § 2 Ν. 1264/1982

5. Ποινικές κυρώσεις κατά της ανταπεργίας

Απαγόρευση ασφαλιστικών μέτρων

I. Η χρήση των ασφαλ. μέτρων υπό την ισχύ του Ν. 330/1976

II. Έκταση της απαγορεύσεως

III. Συνταγματικότητα άρθρ. 22 § 3 Ν.

Νόμιμη και παράνομη απεργία

I. Υποχρέωση ειρήνης - έννοια

1. Η υποχρέωση ειρήνης μετά το Ν. 1876/1990

2. Έκταση της υποχρεώσεως ειρήνης

3. Διάρκεια της υποχρεώσεως ειρήνης

4. Παράβαση της υποχρεώσεως ειρήνης - συνέπειες

II. Η αρχή του εσχάτου μέσου

1. Έννοια

2. Η αρχή του εσχάτου μέσου μετά το Ν. 1876/1990

III. Η αρχή της ουδετερότητας του κράτους

IV. Αντιαπεργιακά επιδόματα

V. Πολιτική επιστράτευση των απεργών

1. Απαγόρευση της αναγκαστικής εργασίας

2. Το ΝΔ 17/1974

3. Η πολιτική επιστράτευση ως μέσο καταστολής της απεργίας

VI. Κήρυξη της χώρας σε κατάσταση πολιορκίας

Καταχρηστική απεργία

Ι. Η κατάχρηση δικαιώματος κατά το Σύνταγμα

ΙΙ. Τα κριτήρια της καταχρηστικής άσκησης κατά το Σύνταγμα

III.

Τα κριτήρια της καταχρηστικής άσκησης κατά τον ΑΚ - Η αρχή της αναλογικότητας

IV. Καταχρηστική απεργία - περιπτωσιολογία

1.

Καταχρηστική απεργία λόγω του τρόπου που ασκείται το δικαίωμα απεργίας

2.

Χρησιμοποίηση ψευδών πληροφοριών ή γενικότερα κακόπιστης συμπεριφοράς για να προκύψει η απεργιακή κινητοποίηση

3. Κατάληψη των χώρων εργασίας

4. Ανεπαρκής προειδοποίηση του εργοδότη

5. Μερική - περιστροφική απεργία

6. Καταχρηστική απεργία λόγω των αιτημάτων της

7. Απεργία κατά των επιχειρηματικών αποφάσεων του εργοδότη

8. Καταχρηστική απεργία αλληλεγγύης

9. Ανάμιξη νομίμων και μη νομίμων αιτημάτων

10.

Καταχρηστική απεργία λόγω των συνεπειών της - Οικονομική καταστροφή της επιχειρήσεως

11.

Δυσαναλογία μεταξύ της ζημιάς του εργοδότη και της ωφέλειας των απεργών - αρχή της αναλογικότητας

Συνέπειες νόμιμης απεργίας

I. Αναστολή της σχέσης εργασίας

1.

Ο χρόνος νόμιμης απεργίας ως χρόνος εργασίας για τη θεμελίωση ή τον υπολογισμό δικαιωμάτων

α) Υπολογισμός της αδείας

β) Επιδόματα εορτών

2. Ατύχημα κατά τη διάρκεια απεργίας

3. Απεργία και άδεια με αποδοχές

4. Αναστολή της ασφαλιστικής σχέσης

II. Απώλεια μισθού

ΙΙΙ. Ημέρες αργίας κατά τη διάρκεια της απεργίας

IV. Καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών

V. Ασθένεια του μισθωτού κατά τη διάρκεια απεργίας

VI. Λήξη της αναστολής της εργασιακής σχέσης

VΙΙ.

Απαγόρευση απολύσεων λόγω συμμετοχής σε νόμιμη απεργία - περιπτώσεις επιτρεπομένων απολύσεων

Συνέπειες παράνομης απεργίας

I. Αυθαίρετη αποχή από την εργασία

1. Μερική εκπλήρωση της παροχής

2. Υπολογισμός των επιδομάτων εορτών

3. Συμμετοχή σε παράνομη απεργία και άδεια

α) Οι σχετικές διατάξεις

β) Η απόφαση 27/2004 της Ολομελείας του ΑΠ

γ) Κριτική στην απόφαση 27/2004 της Ολομ. του ΑΠ

4. Υπολογισμός του ύψους της αποζημιώσεως λόγω καταγγελίας

II. Καταγγελία λόγω συμμετοχής σε παράνομη απεργία

III.

Η συμμετοχή σε παράνομη απεργία ως οικειοθελής αποχώρηση από την εργασία

IV. Επιπτώσεις στην ειδική προστασία των συνδ. στελεχών

V. Ευθύνη του απεργού για αποζημίωση

VΙ. Πειθαρχική ευθύνη του απεργού

VΙΙ. Ευθύνη της συνδ. οργάνωσης για αποζημίωση

VΙΙΙ. Ποινικές κυρώσεις

1. Ποινικές κυρώσεις του προϊσχύσαντος Ν. 330/1976

2.

Συσχέτιση ποινικών κυρώσεων του Ν. 330/1976 και ποινικών κυρώσεων του ΠοινΚ

3. Ποινικές κυρώσεις του ΠοινΚ

α) Παράνομη βία (330 ΠοινΚ)

β) Διατάραξη οικιακής ειρήνης (334 ΠοινΚ)

γ) Φθορά ξένης ιδιοκτησίας

δ) Παράβαση καθήκοντος

Συνέπειες απεργίας ως προς τους μη απεργούς

I. Απεργία και σχέσεις εργασίας των μη απεργών - το άρθρ. 656 ΑΚ

ΙΙ.

Δήλωση του Υπουργ. Εργασίας κατά τη συζήτηση του άρθρ. 22 § 2 Ν. 1264/1982

ΙΙΙ. Η κατανομή των κινδύνων κατά το άρθρ. 656 ΑΚ

1. Απεργία και σφαίρα (χώρος) ευθύνης των εργαζομένων

2. Προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρ. 656 ΑΚ

α) Απεργία σε άλλη επιχείρηση

β) Αντικειμενική αδυναμία αποδοχής της εργασίας των μη απεργών

Επίλυση των δικαστικών διαφορών για την απεργία

I. Αρμοδιότητα του Μον. Πρωτοδικείου

1.

Αγωγή για ακύρωση αποφάσεως Γεν. Συνελ. ή ΔΣ που αφορά την κήρυξη απεργίας

2. Ταχεία εκδίκαση των διαφορών για τη νομιμότητα της απεργίας

3. Άσκηση πρόσθετης παρεμβάσεως, ανταγωγής

ΙΙ. Δικαστική διακοπή της παράνομης απεργίας

1.

Η απόφαση 27/2004 της Ολομέλειας του ΑΠ και το «τεκμήριο νομι­μότητας» της απεργίας

2. Η γενική αξίωση για άρση ή παράλειψη κάθε παράνομης προσβολής

3.

Οι αντιρρήσεις κατά της αξίωσης για διακοπή και παράλειψη της παράνομης απεργίας

4.

Η έμμεση εκτέλεση της αξίωσης για διακοπή και παράλειψη της πα­ράνομης απεργίας

5. Κήρυξη δικ. αποφάσεως προσωρινά εκτελεστής

Ποινικές διατάξεις

I. Παρακώλυση άσκησης συνδ. δικαιωμάτων

ΙΙ. Απολύσεις συνδικαλιστικών στελεχών

ΙΙΙ. Άρνηση αποδοχής εργασίας

1. Αξίωση για πραγματική απασχόληση

2. Όρια του δικαιώματος

IV. Λοιπές ποινικές διατάξεις

Παράρτημα

Βασικοί Νόμοι Συλλογικού Δικαίου

I.

Δ.Σ.Ε. 87/1948 Περί συνδικαλιστικής ελευθερίας και προστασίας του συνδικαλιστικού δικαιώματος

II.

Δ.Σ.Ε. 98/1949 Περί εφαρμογής των αρχών του δικαιώματος οργανώσεως και συλλογικής διαπραγματεύσεως

III.

Δ.Σ.Ε. 151/1978 Για την προστασία του δικαιώματος οργάνωσης και τις διαδικασίες καθορισμού των όρων απασχόλησης στη δημόσια διοίκηση

IV. Δ.Σ.Ε. 154/1981 Περί προωθήσεως της συλλογικής διαπραγματεύσεως

V. Ν.Δ. 3789/1957 Κανονισμοί εργασίας

VI. Ν. 1264/1982 Συνδικαλιστικές οργανώσεις

VII. Ν. 1767/1988 - ΔΣΕ 135/1971 Συμβούλια εργαζομένων

VIII.

Άρθρο 49 Ν. 4052/2012 Δικαίωμα των εργαζομένων στην ενημέρωση και διαβούλευση σε κοινοτικής κλίμακας επιχειρήσεις.

IX.

Ν. 1876/1990 Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις - Συλλογικές Συμβάσεις

X. Π.Υ.Σ. 6/28.2

XI. Άρθρο 103 Ν. 4172/2013 Διατάξεις για τον κατώτατο μισθό

XII. Ν. 2738/1999 Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση

XIII. Π.Δ. 98/2014 Λειτουργία και αρμοδιότητες του ΔΣ του ΟΜΕΔ

XIV. Κανονισμός Καταστάσεως Μεσολαβητών και Διαιτητών του Ο.ΜΕ.Δ

XV. N. 2224/1994 Δημόσιος Διάλογος

XVI.

Π.Δ. 240/2006 Θέσπιση γενικού πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των εργαζομένων

Ευρετήριο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Ε. Κομπατσιάρη, Εργατικό Ποινικό Δίκαιο, 2024
Η πρώτη πλήρης συστηματική ανάλυση της ποινικής προστασίας των εργαζομένων στο σύνολο του Ατομικού και Συλλογικού Εργατικού Ποινικού Δικαίου
Εργατική νομοθεσία - Βασικά Νομοθετήματα, 4η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #26
Ο πρόσφατος νόμος 5053/2023 επέφερε σημαντικές αλλαγές στο εργατικό δίκαιο και ειδικότερα στην ύλη των ατομικών εργασιακών σχέσεων, οι οποίες κατέστησαν αναγκαία την παρούσα...
Δ. Ζερδελής, Εγχειρίδιο Εργατικού Δικαίου - Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις, 8η έκδ., 2023
Ευσύνοπτη και συστηματική παρουσίαση της ύλης του εργατικού δικαίου - ενημερωμένο με τον νόμο 5053/2023
Δ. Ζερδελής, Εφαρμογές Εργατικού Δικαίου, τόμ. 1, 2η έκδ., 2023
Πρακτικά θέματα με εκτενείς και τεκμηριωμένες απαντήσεις στο πεδίο του Ατομικού Εργατικού Δικαίου