Γ. Διαμαντόπουλος/Κ. Εμμανουηλίδου, Ζητήματα Κτηματολογικού Δικονομικού Δικαίου, 2014


Γ. Διαμαντόπουλος/Κ. Εμμανουηλίδου, Ζητήματα Κτηματολογικού Δικονομικού Δικαίου, 2014

Οι δύο συγγραφείς, ο πρώτος υπό την ιδιότητα του διδάσκοντος Δίκαιο Κτηματολογίου στη Νομική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και η δεύτερη υπό την ιδιότητα της πρώτης κτηματολογικού δικαστή στη δικαστική περιφέρεια Θεσσαλονίκης, αναλύουν στον παρόντα τόμο καίρια δικονομικά ζητήματα κτηματολογικού δικαίου όπως θέματα αρμοδιοτήτων, διορθώσεις εγγραφών, ακίνητα καταχωρημένα ως "αγνώστου ιδιοκτήτη", προϋποθέσεις παραδεκτού και διαδικασίας στην κτηματολογική δίκη και ζητημάτων που σχετίζονται με τους διάδικους, προϋποθέσεις παραδεκτής συζήτησης, έννομες συνέπειες της απόφασης του κτηματολογικού δικαστή.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ζητήματα Κτηματολογικού Δικονομικού Δικαίου
© 2014
Συγγραφείς
ISBN
978-960-568-126-5
Σελίδες
XVI + 142
Προσωρινά μη διαθέσιμο

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Η συμβολή του κτηματολογικού δικαστή

στη διαμόρφωση του κτηματολογικού δικαίου

(Κωνσταντία Εμμανουηλίδου)

Ι. Ο κτηματολογικός δικαστής σύμφωνα με το ν. 2664/ 1998

ΙΙ. Αρμοδιότητες κτηματολογικού δικαστή.

1. Διόρθωση πρώτων εγγραφών.

Α. Αγωγή άρθρου 6 § 2 ν. 2664/1998.

α. Αποκλεισμός αρμοδιότητας Ειρηνοδικείου.

β. Κρίσιμος χρόνος ύπαρξης εμπράγματου δικαιώ­ματος

γ. Παθητική νομιμοποίηση· αναγκαστική ομοδικία

δ. Αίτημα αγωγής και φύση απόφασης.

ε. Εφαρμογή του άρθρου 7α ν. 2664/1998.

στ. Χωρικές μεταβολές (δημιουργία νέων γεωτεμαχίων)

ζ. Πρακτικό συμβιβασμού

η. Καταχώριση οριζοντίων ιδιοκτησιών (από «κου­βά»)

Β. Ακίνητα καταχωρημένα ως «αγνώστου ιδιοκτήτη»

α. Νομοθετικές παρεμβάσεις και νομολογιακές προ­σεγγίσεις

β. Αναγνώριση ή διαπίστωση εμπράγματου δικαιώματος;

γ. Οριστικοποίηση πρώτης εγγραφής.

Γ. Αίτηση άρθρου 6 § 8 ν. 2664/1998: εξ ανάγκης διασταλτική ερμηνεία σε συνδυασμό με το άρθρο 18 ν. 2664/1998.

2. Διόρθωση μεταγενέστερων εγγραφών.

3. Αντιρρήσεις κατά πράξεων Προϊσταμένου Κτηματολογικού Γραφείου

Α. Kατ’ άρθρ. 6 § 4 ν. 2664/1998.

Β. Kατ’ άρθρ. 16 § 5 ν. 2664/1998.

Γ. Kατ’ άρθρ. 18 § 2 ν. 2664/1998.

Δ. Kατ’ άρθρ. 19 § 2 ν. 2664/1998.

ΙΙΙ. Επίλογος. Προτάσεις για την επόμενη νομοθετική τροποποίηση

Επίκαιρα νομολογιακά ζητήματα

κτηματολογικού δικονομικού δικαίου

(Γεώργιος Διαμαντόπουλος)

Ι. Προδιάθεση.

ΙΙ. Διαδικαστικές προϋποθέσεις παραδεκτού και ζητήματα διαδικασίας στην κτηματολογική δίκη

1. Διαδικαστικές προϋποθέσεις που αφορούν στο δικαστήριο

A. Δικαιοδοσία.

Β. Αρμοδιότητα.

2. Διαδικαστικές προϋποθέσεις και ζητήματα διαδικασίας που σχετίζονται με τους διαδίκους

Α. Έννοια διαδίκου.

Β. Προσεπίκληση.

Γ. Παρέμβαση τρίτου (κύρια ή πρόσθετη) στην κτηματολογική δίκη

Δ. Ικανότητα διαδίκου, νομιμοποίηση και έννομο συμφέρον

3. Διαδικαστικές προϋποθέσεις και ζητήματα διαδικασίας που αφορούν στο αντικείμενο της διαφοράς ή της υπόθεσης.

Α. Αοριστία του εισαγωγικού της δίκης δικογράφου

Β. Νομότυπο και εμπρόθεσμο του εισαγωγικού της δίκης δικογράφου

Γ. Καταχώριση αγωγής στα κτηματολογικά φύλλα

4. Διαδικαστικές προϋποθέσεις παραδεκτής συζήτησης

Α. Προσκόμιση πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου

Β. Εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς και πρακτικό άρθρ. 214 Α ΚΠολΔ

Γ. Δικαστικό ένσημο.

ΙΙΙ. Δικαστική απόφαση κτηματολογικού δικαστή και έννομες συνέπειες αυτής

1. Αίτηση διόρθωσης του άρθρου 6 § 3 ν. 2664/1998

2. Αγωγή διόρθωσης του άρθρου 6 § 2 ν. 2664/1998

3. Νομοθετική και νομολογιακή σύζευξη των κατ’ άρθρ. 6 §§ 2 και 3 ν. 2664/1998 δικαστικών αποφάσεων

ΙV. Eπίμετρο.

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΛΗΜΜΑΤΩΝ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Γ. Διαμαντόπουλος, Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος, τόμ. 5, 2023
Εβδομήντα μελέτες σε επίκαιρα ζητήματα στο πεδίο του δικονομικού δικαίου και σε επιμέρους κρίσιμα αντικείμενα του ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων/Γ. Διαμαντόπουλος/Χ.-Ι. Χατζηδημητρίου..., Εθνικό Κτηματολόγιο & Ασφαλιστικά Μέτρα Νομής, 2023
Μια σειρά εισηγήσεων έγκριτων νομικών και δικαστών της χώρας γύρω από ζητήματα Εθνικού Κτηματολογίου, Ασφαλιστικών Μέτρων Νομής και της μεταξύ τους σύνδεσης
Μ. Καραφυΐζη, Ηλεκτρονικό κτηματολόγιο, 2023
Σειρά: Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου, #24
Ένα χρηστικό εγχειρίδιο για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Κτηματολογίου· περιέχει υποδείγματα με όλα τα έντυπα αιτήσεων και ενστάσεων