Γ. Διαμαντόπουλος/Κ. Εμμανουηλίδου, Ζητήματα Κτηματολογικού Δικονομικού Δικαίου, 2014


Γ. Διαμαντόπουλος/Κ. Εμμανουηλίδου, Ζητήματα Κτηματολογικού Δικονομικού Δικαίου, 2014

Οι δύο συγγραφείς, ο πρώτος υπό την ιδιότητα του διδάσκοντος Δίκαιο Κτηματολογίου στη Νομική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και η δεύτερη υπό την ιδιότητα της πρώτης κτηματολογικού δικαστή στη δικαστική περιφέρεια Θεσσαλονίκης, αναλύουν στον παρόντα τόμο καίρια δικονομικά ζητήματα κτηματολογικού δικαίου όπως θέματα αρμοδιοτήτων, διορθώσεις εγγραφών, ακίνητα καταχωρημένα ως "αγνώστου ιδιοκτήτη", προϋποθέσεις παραδεκτού και διαδικασίας στην κτηματολογική δίκη και ζητημάτων που σχετίζονται με τους διάδικους, προϋποθέσεις παραδεκτής συζήτησης, έννομες συνέπειες της απόφασης του κτηματολογικού δικαστή.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ζητήματα Κτηματολογικού Δικονομικού Δικαίου
© 2014
Συγγραφείς
ISBN
978-960-568-126-5
Σελίδες
XVI + 142
Τιμή
€ 18,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Η συμβολή του κτηματολογικού δικαστή

στη διαμόρφωση του κτηματολογικού δικαίου

(Κωνσταντία Εμμανουηλίδου)

Ι. Ο κτηματολογικός δικαστής σύμφωνα με το ν. 2664/ 1998

ΙΙ. Αρμοδιότητες κτηματολογικού δικαστή.

1. Διόρθωση πρώτων εγγραφών.

Α. Αγωγή άρθρου 6 § 2 ν. 2664/1998.

α. Αποκλεισμός αρμοδιότητας Ειρηνοδικείου.

β. Κρίσιμος χρόνος ύπαρξης εμπράγματου δικαιώ­ματος

γ. Παθητική νομιμοποίηση· αναγκαστική ομοδικία

δ. Αίτημα αγωγής και φύση απόφασης.

ε. Εφαρμογή του άρθρου 7α ν. 2664/1998.

στ. Χωρικές μεταβολές (δημιουργία νέων γεωτεμαχίων)

ζ. Πρακτικό συμβιβασμού

η. Καταχώριση οριζοντίων ιδιοκτησιών (από «κου­βά»)

Β. Ακίνητα καταχωρημένα ως «αγνώστου ιδιοκτήτη»

α. Νομοθετικές παρεμβάσεις και νομολογιακές προ­σεγγίσεις

β. Αναγνώριση ή διαπίστωση εμπράγματου δικαιώματος;

γ. Οριστικοποίηση πρώτης εγγραφής.

Γ. Αίτηση άρθρου 6 § 8 ν. 2664/1998: εξ ανάγκης διασταλτική ερμηνεία σε συνδυασμό με το άρθρο 18 ν. 2664/1998.

2. Διόρθωση μεταγενέστερων εγγραφών.

3. Αντιρρήσεις κατά πράξεων Προϊσταμένου Κτηματολογικού Γραφείου

Α. Kατ’ άρθρ. 6 § 4 ν. 2664/1998.

Β. Kατ’ άρθρ. 16 § 5 ν. 2664/1998.

Γ. Kατ’ άρθρ. 18 § 2 ν. 2664/1998.

Δ. Kατ’ άρθρ. 19 § 2 ν. 2664/1998.

ΙΙΙ. Επίλογος. Προτάσεις για την επόμενη νομοθετική τροποποίηση

Επίκαιρα νομολογιακά ζητήματα

κτηματολογικού δικονομικού δικαίου

(Γεώργιος Διαμαντόπουλος)

Ι. Προδιάθεση.

ΙΙ. Διαδικαστικές προϋποθέσεις παραδεκτού και ζητήματα διαδικασίας στην κτηματολογική δίκη

1. Διαδικαστικές προϋποθέσεις που αφορούν στο δικαστήριο

A. Δικαιοδοσία.

Β. Αρμοδιότητα.

2. Διαδικαστικές προϋποθέσεις και ζητήματα διαδικασίας που σχετίζονται με τους διαδίκους

Α. Έννοια διαδίκου.

Β. Προσεπίκληση.

Γ. Παρέμβαση τρίτου (κύρια ή πρόσθετη) στην κτηματολογική δίκη

Δ. Ικανότητα διαδίκου, νομιμοποίηση και έννομο συμφέρον

3. Διαδικαστικές προϋποθέσεις και ζητήματα διαδικασίας που αφορούν στο αντικείμενο της διαφοράς ή της υπόθεσης.

Α. Αοριστία του εισαγωγικού της δίκης δικογράφου

Β. Νομότυπο και εμπρόθεσμο του εισαγωγικού της δίκης δικογράφου

Γ. Καταχώριση αγωγής στα κτηματολογικά φύλλα

4. Διαδικαστικές προϋποθέσεις παραδεκτής συζήτησης

Α. Προσκόμιση πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου

Β. Εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς και πρακτικό άρθρ. 214 Α ΚΠολΔ

Γ. Δικαστικό ένσημο.

ΙΙΙ. Δικαστική απόφαση κτηματολογικού δικαστή και έννομες συνέπειες αυτής

1. Αίτηση διόρθωσης του άρθρου 6 § 3 ν. 2664/1998

2. Αγωγή διόρθωσης του άρθρου 6 § 2 ν. 2664/1998

3. Νομοθετική και νομολογιακή σύζευξη των κατ’ άρθρ. 6 §§ 2 και 3 ν. 2664/1998 δικαστικών αποφάσεων

ΙV. Eπίμετρο.

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΛΗΜΜΑΤΩΝ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Σ. Κοτρώνης, Η οριστικοποίηση και το αμάχητο τεκμήριο των πρώτων εγγραφών στο Εθνικό Κτηματολόγιο, 2022
Σειρά: Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου, #22
Όλα τα ζητήματα γύρω από την οριστικοποίηση και την παραγωγή του τεκμηρίου των πρώτων εγγραφών
Α. Λαχανόπουλος/Σ. Κλεισιάρης/Ε. Κοτζανικολάου..., Συγκριτικό Κτηματολογικό Δίκαιο, 2021
Σειρά: Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου, #18
Ο αείμνηστος Δημήτριος Ευρυγένης εύστοχα έχει επισημάνει ότι το συγκριτικό δίκαιο αφορά τόσο στη μελέτη του αλλοδαπού δικαίου, όσο και στο προϊόν που προκύπτει από τη...
Γ. Μαγουλάς, Κτηματολογικές εγγραφές, 5η έκδ., 2021
Οι διαρκείς νομοθετικές μεταβολές στο πεδίο των κτηματολογικών εγγράφων, η πληθώρα νέων δικαστικών αποφάσεων, αλλά και η εξάντληση της προηγούμενης έκδοσης, επέβαλαν την...
Γ. Διαμαντόπουλος/Ε. Ασημακοπούλου/Α. Βεζυρτζή..., Εθνικό Κτηματολόγιο, 2020
Σειρά: Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου, #12
Η παρούσα έκδοση περιέχει εκτενή ανάπτυξη και επίλυση όλων των κρίσιμων ερμηνευτικών ζητημάτων, αλλά και των προβλημάτων που ταλανίζουν την πράξη, με αναλυτική αναφορά αφενός...